girniy.ru 1 2 ... 6 7

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Жылуэнергетика кафедрасы


«Жылутехника» пәні бойынша

5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған


зертханалық жұмыстарға


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

Пфейфер Н.Ә.

________________________

2011 ж «___»_____________


Құрастырушы: аға оқытушы ____________ Тулебаева Ж. А


Жылуэнергетика кафедрасы


“ Жылутехника” пәні бойынша


5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған


зертханалық жұмыстарға


әдістемелік нұсқаулар


Кафедраның отырысында ұсынылды

20_ж. «___»____________, №_____Хаттама


Кафедра менгерушісі ___________ Глазырин С.А. 20_ж. «___»________

Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


20_ж. «_____»______________№____ Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М. 20_ж. «___»________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы __________________А.А.Варакута 20_ж. «___»________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған


2011 ж. «_____»______________№____ Хаттама

1 Жалпы мәліметтер


«Жылутехника» пәні 5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттері үшін міндетті мамаңдықтың стандарты бойынша қойылған болып келеді.


Пәннің мақсаты - болашақ мамаңдарды теория және тәжрибе бойынша білім беріп, оларды жылуды алудың, бір күйден екінші күйге өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдармен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу әнергияларын үнемдеудің, қайнар әнергия көздерін тауып оны қалық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.


Пәннің міндеті - студенттерге жылутехника терминдерін, жылу алу, жылудың бір күйден екінші күйге өзгеру заңдарын, жылу пайдаланатын жабдықтардың жұмыс тәсілдерін және ол жабдықтарды өндірістің қайсы саласында пайдалануды ұғындыру.


Жұмыс жасау кезіңдегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау


Еңбекті қорғау түсінігі адамның жұмыс үрдісінде қауіпсіздігін, денсаулығының сақталуын және жұмыс әрекеттілігін қамтамасыз ететін, әлеуметті-эканомикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-профилактикалық әрекеттерді, заңнамалық акттілер жүйесін білдіреді.

Еңбекті қорғау әдейі бір құқықтық және нормативті актілер негізінде құрастырылған әлеуметтік – экономикалық, кәсіпкерлік, техникалық, гигиеналық және емдеу – профилактикалық істер мен құралдар, жұмыс кезіндегі қауіпсіздік пен адамның денсаулығын сақтау жүйелер жинағы.

Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары зертханада жұмыс жасайтын қызметкерлер үшін қауіпсіздік техникасының салалық ережелері негізінде технологиялық жабдықтарды қауіпсіз пайдаланудың құсқаулықтары өңделу қажет. Әр студент қауіасіздік техникасы ережелерін қатаң сақтау мен апат, жаоақатқа әкелетін механизмдер, жабдықтар, аспаптар ақаулықтары жайлы тікелей бастығына айтуға міндетті.


Қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес қолданылатын қорғаныс құралдары мемлекеттік стандарттарына сай болуы керек және де электрқондырғыларда қолданылатын қорғаныстарды қолдану мен зерттеулер ережелеріне сай болуы керек.

Жұмыс кезінде қолданылатын механизмдер және жабдықтар зерттелген болу керек және құралмен жұмыс істеген кездегі қорғаныс ережелері, және де істеп шығарған зауыттың инрструкциясына сәйкес қолдану керек.

Қауіпсіздік техника ережелерінің орындалуы міндетті болып келеді.Қауіпсіздік техникасына сай еңбекті қорғау нұсқаулары. Қауіпсіздік техникасының ережелеріне қарсы шараларды орындауға болмайды.


Зертханадағы санитария шарттары


Еңбек ету барысында жұмысшының жұмыс орнындағы санитарлық жағдай талаптарға сай жауап беруі тиіс. Оларға жарықтандыру, желдету, микроклимат, өрт қауіпсіздігі жатады.

Студенттердің денсаулығына және жұмыс істеу қабілетіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі – бұл өндірістік бөлмелерде жұмыс орындарындағы ауа ортасының жағдайы. өндірістік аймақтың ауа жағдайы ауа ортасының физикалық жағдайына тәуелді болады. Ол келесі параметрлермен сипатталады: темпратурамен, салыстырмалы ылғалдылықпен, ауаның қозғалу жылдамдығымен және қыздырылған беттерден жылулық сәуле шығарумен.

Үйлесімді микроклиматтық шарттар адамға ұзақ мерзімді әсер етуден кейін ағзаның қалыпты функционалдық және жылулық кернеусіз жағдайын қамтамасыз етеді, яғни жылулық комфорт сезімін тудырады және жоғары жұмыс қабілетіне жағдай жасайды.

Өрт қауіпсіздік – қорғауын сақтау үшін, ішкі тәртіп ережелері және нұсқаулар құрастырылады. Жылу тәсілдемелік жабдықтар орналасқан бөлменің өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары «Жылу қолдану қондырғыларын және жылу торабының тәсілдік пайдалану ережелерінде» жазылған. Жанғыш заттар сақтайтың немесе қолданылатын бөлмелер деп аталады. Жарылғыш қоспа туратын немесе қалыптасуы мүмкін қондырғылар және бөлшелер жарылуқаупі бар аймақ болып табылады.


Жабдықтарды қауіпсіздің қолданудың ұйым қағидалары еңбекті қорғаудың нормативтік-техникалық құжат талаптарына орналастырылады. Осының негізінде қызмет көрсетушінің арасындағы оператыивті байланыс сүлбесін, негізгі өндірістің технологиялық сүлбесін, негізгі өндірістің технологиялық жүйесімен байланысты оның қағидалы сүлбесін, жабдықтың қысқа суреттемесін құрайтын пайдалану нұсқауын құрастырады.

Жабдықтың барлық ыстық бөліктері құбырлар, күбілер және басқа жұғысып кеткенде күйік тудыратың бөлшектер беткейінде жылулық оқшауламалары болуы тиіс. Оқшауламаның бетіндегі температура, қоршаған ауа температурасы 25 0С болғанда, 45 0С-ден аспауы керек.

Электр қордырғыларда электр ағысымен зардаптануынан қорғануды қамтамасыз ету үшін қорғанудың құрамдары және техникалық әдістері қолдануы тиіс.

Электр қорғағыш аспаптардан басқа қауіпсіздікті сақтау үшін электртехникалық емес щаралар қолданылады. Олар: қорғағыш көзілдіріктер, каскалар, қолғаптар, противогаздар, жоғары биіктікте жұмыс істеуге арналған белдіктер, сақтау арқандары, арнайы аяқ киім, ілмелі сәкілер, сүйреуіш сәкілер.

Жерге тұйықтау контуры

АБРҚ-де екі жерге тұйықтау контуры бар:


  • жабдықтық контуры;

  • қорғаушы контур (қауіпсіздік контуры).

Жерге тұйықтау контуры – бұл, жерге қағылған және бір-бірімен мыс шинамен өзара қосылған өзектердің жүйесі. Бұл жүйеге жабдықтардан жергілікті жерге тұйықтау контурлары қосылады.

Жерге тұйықтау шинасы – бұл, жабдықтар қосыатын қимасы жеткілікті сым.

Жерге тұйықтау жүйесі – бұл, жерге тұйықтау контурының және жергілікті жерге тұйықтау шиналарының үйлесімі.

Электр қауіпсіздік - адамдарды зиянды және қауіпті электр тогының, электр доғасы, электрмагнитті өріс пен статикалық электрдің әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдастыру және техникалық шаралар мен құралдар.следующая страница >>