girniy.ru   1 ... 4 5 6 7

(3.12)


а4 жылубергәш еселеуіш (φ тиісті бұрышы) жергілекті қайдан табылады.

(3.17)


осында F=П·d1 – цилиндірдің бүйір беткі диаметрі d және ұзындығы 1, м2;

Со=5,67 Вт / (м2·К4) – абсолюттік қара дене сәулесінің еселеуіші;

ε – цилиндрдің үстінгі қара дәрежесі (фарфор құбырлар үшін ε=0,92);

t – нүкте құбыр іргелерінің температурасы, φ, оС және Т=t+273К; бұрышына сәйкес;

tж – сұйықтың газдың жыуылу температурасы, оС және Тж=tж+273К; бұрышына сәйкес.

Жергілікті есеуегіш жылуберу есептен өткесін, жылубергіш еселеуіш құбыр периметрі орташа а орта арифметикалық мағына á=∑аφ ⁄ N, Вт ⁄ (м2·K) анықталады (3.18) осындағы N – жылуберудің жергілікті еселеуші сонының мағынасы.

Нуссельта шарттығы жылуберу есеулеуіштің орташаға көбейтіледі.

Ńиdж=á·d/λ (3.19)


Цилиндірдің еріксіз ағыстаудағы шарттық теңдеу шартты жылуалмасу үшін ауада осылай көрсетіледі.


Ńиdж=С·Ren (3.20)


Жұмыс жылдамдығы тұрақты болғандықтан және Rе санының әсері жылуберуде анықталмайды, сондықтан n еселеуіші Rе<103n=0,5 тең қабылданады және Rе>103 n=0,6.

Тұрақтылық С=Ńиdж/Ren формуласымен анықталады.


С=Ńиdж/Ren (3.21)

Лабораториялық қондырғыларды сипаттау


Цилиндір зерттелуі (фарфорлы құбыр) жөнделген 1-ден 2 құбырға жылытылып орнықтырылады. 3 ауадан желдеткіз арқылы сорылып алынады. Жасалған 1 цилиндірдің құбыр ұзындығының орташа температурасын анықтау үшін үші ыстықжұп 4. Цилиндір өзішің өс шеңберінде бурылуы мүмкін, ол цилиндірдің аймағының температурасын ыстықжұппен өлшеуге мүмкіндік туғызады. Ыстықтауы айырғыштар арқылы 5 милливольтметрға қосылады 6 жылудың қуаттылығын анықтау үшін амперметрлер 7 және вольтметр қызмет отқарады 8. Ағын жылдамдығы чашеч жылдамдыңөлшеумен анықталады, ол құбырға орнықтырылады 2жылдамдың өлшеуі санауыш арқылы жылдамдығы жылдамдыңөлшеуім айналым санымен анықтауына әкеледі; секундамермен өлшелген уақыт бөлігі ұқсас.


Ұсынылып отырған жылдамдықөлшеуішке, өлшемдеу үрдісі арқылы 1 минутта табылған санмен ағынның жылдамдың айналымы анықталады.


Сурет 3.7 – Зертханалық қондырғы


Жұмыс істеу тәртібі


 1. Аспаптармен және лабораториялық құрылыс қандырғылармен танысу.

 2. Электрожылытқыш цилиндрді және желдіткішті сөндіру.

 3. Тәртіп тұрақтылығынан кейін (ең кішівольтметр көрсеткішінің тұрақтылығы дәлелдейді) төмендегі өлшемдерді анықтау:

а) tж, 0С термометр арқылы құрбыдағыб ауаның қысымы.

б) ,м/с жылдамдықөлшеуін арқылы қурбыдағы ауа жылдамдығы.

в) , В, вольтметр және, А амперметр көрсеткіші.

г) t1 , t2 және t3, 0С ыстықжуп арқылы цилиндр нүктесінің маңдайшасындағы цилиндр қабырғасындағы ыстықжұп қысым жағдайы.

 1. Цилиндрді өзінің өсін айналдыра, ыстыжұп арқылы t1 , t2 және t3 қысымды өлшеп шығару, цилиндрді бұру арқылы 300.

 2. Нәтижені өндеп тәжійне шығару:

а) Q=Qэл, Вт, (3.12) жылу ағысының формуласы.

б) берілген цилиндр бурышын шығаратын орташа қысым мағынасы.

tCφ=t1+t2+t3/3, oC;


в) α1 жылубергіш жергілікті еселеуіш формуласы (3.17);

г) ά орташа еселеуіш жылубергіш формуласы (3.18);

д) Рейнольдс критерий формуласы (3.16);

е) n дәреже көрсеткішін алу Re табылған сан мағынасы;

ж) Нуссельт критерий формуласы (3.19);

з) С тұрақтылық формуласы (3.21) және шарттықтық теңдеулер (3.20) тәжірбие жағдайға сәйкес ақырғы түрі.

6. Тәжірбие нәтижесін және есебін кестеге еңгізу 3.5.

7. αφ/ά=f(φ) шеңбердегі αφ/ά жылубергіш еселеуішін біршама өзгерген үрдісін құру.

Кесте 3.5 – Есептердің нәтижесі


φ

tж

t1

t2

t3

t

I

∆U

Q

αφ

ά

ω

Re

Nu

αφ

град

oC

A

B

Вт

Вт/(м2, К)

м/с


0

306090

180

Есептің мазмұныЖұмыстың есебінде аталуы және жұмыстың мақсаты, орнату үлгісі, негізгі есептеу формулалары, цилиндір жылуберуішіңеселеуіш орташа тәжірбие анықтоғышының қысқаша әдісі, еріксіз ағын, тәжірбие және есеп мәліметінің кестесі, бұрыштан тәуелденген жылубергіш еселуішінің үрдісі.

Бақылау сұрақтары

 1. Цилиндір шеңберіндегі жылубергіш еселеуішінің ұқсас еместігі немен түсіндіріледі?

 2. Жылубергіш еселуіштің мағынасы қойсында көп: цилиндірдің бүйір немесе маңдай нүктесіндеме және неге?

 3. Цилиндр шеңберінің жылуберу еселеуішінің орташа жұмыста қалай аңықталады?

 4. Жылубергішне сұйық ағын тәртібіне қалай әсер етеді?

 5. Жылуалмасу ағыны не деп аталады?

 6. Сұйықтың ағын тәртібіндегі ретті және реттсіздігі?

 7. Рейнольдс және Нуссельта критериясында не сипатталған?<< предыдущая страница