girniy.ru 1
Тапсырыс беруші – «Жаңақала ауылындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі»


ММ, БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, С.Сапарова көшесі,3, индекс 090400.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы- «Жаңақала ауылындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» ММ, БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, С.Сапарова көшесі,3 индекс 090400. фотоаппарат принтерімен сатып алуға баға ұсынысы әдісімен мемлекеттік сатып алу конкурсын жариялайды.
Тауарлар атауы

Көлемі (дана)


Тауарларды жеткізу орны

Тауарларды жеткізу уақыты мен тәртібі

Тауардың қысқаша сипаттамасы

Төлеу уақыты мен тәртібі

1

Фотоаппарат принтерімен

1

Жаңақала ауылы,

С.Сапарова көшесі,3

Келісім шарт қазынашылық бөлімге тіркелгеннен кейін 10 күн ішінде

Фотоаппарат принтерімен

Қазынашылық бөлімге тіркелгеннен кейін 50% алдынала төленеді, қалған бөлігі товар алынғаннан кейін төленеді

Тауар тасымалдау орны: БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Сапарова көшесі,3 индекс 090400.

Конкурсқа қатысушылар конкурстық тапсырыстарды жабық конверттерде ММ «Жаңақала ауылындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» тапсырулары қажет.

Баға ұсыныстары 2009 жылдың 17 маусымда басталады.

Конкурстық тапсырыстар 2009 ж. 23 мамыр күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады.

Конкурстық тапсырыстар конверттері 2009 жылдың 23 мамыр күні сағат 16.00-де ашылады.


Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын беруі

Әрбір әлеуетті өнім беруші мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс тек бір баға ұсынысын ғана береді.

1) әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (заңды тұлға үшін), патентінің және жеке куәлігінің (паспортының) нөмері, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері

(жеке тұлға үшін), СТН-і және банктік деректемелер;

2) жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы мен саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;

3) тауарлар жеткізілетін, жұмыстар орындалатын, қызметтер көрсетілетін орын мен мерзімі;

4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігінің құны оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып.

Баға ұсынысындағы тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы орналастырған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы электрондық хабарландырудағы (жазбаша шақырудағы) шарттарға қайшы келмеуге тиіс.

Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағына әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетуге тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының электрондық хабарландыруында және жазбаша шақыруында көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келуге тиісті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен почталық мекен-жайы;

3) қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы берілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы.

Баға ұсынысы конвертке салынып мөрленеді және әлеуетті өнім беруші оны мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы электрондық хабарландыруда немесе жазбаша шақыруда көрсеткен кезеңде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетігі өкіліне береді.


Келісім шартқа отыру мерзімі 2009 жылдың 30 маусымға дейін.

Қосымша анықтаманы 8(71141) 21794, 21775 телефондарынан білуге болады.

Заказчик – ГУ « Централизованная библиотечная система п.Жангалы», ЗКО Жангалинский район, п.Жангала, ул.С.Сапарова,3 индекс 090400.

Организатор государственных закупок – ГУ « Централизованная библиотечная системы п.Жангалы» ЗКО, Жангалинский район, п.Жангала, ул.С.Сапарова 3, индекс 090400 – обьявляет конкурс на проведение государственных закупок способом запроса ценовым предложений государственные закупки следующих товаров:

Наименование товара

Обьем, шт

Место поставки товара

Сроки условия поставки товара

Краткая характеристика товара

Срок и условия

оплаты
1

Фотоаппарат с принтером

1000

п.Жангала ул.Сапарова ,3

в течение 10 (десяти) дней после регистрации договора в территориальном органе казначейства


Фотоаппарат с принтером

50% аванс после регистрации в Казначейства, остальные по факту поставки

товараМесто поставки: ЗКО Жангалинский район, п.Жангала, ул.Сапарова, 3, индекс 090400.

Начало представления ценовых предложений –17 июня 2009 года

Окончание срока представления заявок на участие конкурсе до 13.00 часов 23 июня 2009 года.


Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 16.00 часов 23 июня 2009 года .

Представление потенциальными поставщиками ценовых предложений.

Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;

3) место и сроки поставки товаров;

4) цена за единицу товаров с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Условия поставки товаров содержащиеся в ценовом предложении не должны противоречить условиям, содержащимся в размещенном организатором государственных закупок электронном объявлении об осуществлении государственных закупок товаров способом запроса ценовых предложений (письменном приглашении).

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении и письменном приглашении организатора государственных закупок;

3) наименование государственных закупок товаров для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком уполномоченному представителю организатора государственных закупок в период, указанный организатором государственных закупок в электронном объявлении или письменном приглашении.

Требуемый срок подписания договора до 30 июня 2009 года.


Допонительную информацию и справки можно получить по тел 8
(71141) 21794,21775


Проект договора о государственных закупках товаров


г. Уральск «___»_________2009 г


ГУ «Централизованная библиотечная системы п.Жангалы», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директор Алипкызы Балдай, действующего на основании Положение, с одной стороны и ..... «___________________________», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании Положение, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» (далее Закон) и итогов государственных закупок услуг способом запроса ценовых предложений, прошедших «…»______ 2009 года, заключили настоящий договор по бюджетной программе 455006 «Обеспечение деятельности Централизованная библиотечная системы п.Жангалы », по подпрограмме 000 «Функционирование районных (городских) библиотек», по специфике 139 «Приобретение прочих товаров» о нижеследующем:

Предмет договора


1.1.
Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить за следующие товары:Наименование

Кол-во

Цена за единицу

Общая стоимость


1

2
3

 

Всего стоимость:


1.2. Общая сумма договора …….. (Сумма прописью) тенге …. тиын.

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:


 1. "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

 2. "Заказчик" - «Централизованная библиотечная системы п.Жангалы»;

 3. поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона;
 4. товары - предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан;


 5. сопутствующие услуги - означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

 1. Настоящий Договор;

 2. Техническая спецификация.

4. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Товар в количестве и качестве в соответствии с настоящим Договором.

 1. Порядок расчётов:

5.1. Форма оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 50 % от суммы договора в течение 3 дней с момента регистрации договора, окончательная оплата по факту поставки товара на основании счета – фактуры, в течение 5 банковских дней.

5.2. В случае несвоевременной окончательной оплаты Заказчик обязан выплатить неустойку в размере 0,01% за каждый день задержки от суммы, подлежащей к окончательной оплате Поставщику, но не более 10%.

 1. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

 2. Поставщик обязуется поставить товар в течение 10 (десяти) дней после регистрации договора в территориальном органе казначейства.
 3. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если договором не предусмотрено иное, «Поставщик» далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров, в условиях, обычных для стороны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения в технической спецификации Заказчика.


 4. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

 5. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

 6. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров.

 7. Поставщик должен поставить Товары до конечного получателя. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

 8. В рамках настоящего Договора Поставщик обязан предоставить следующие сопутствующие услуги: обеспечить доставку товаров до конечного получателя, обеспечить счетом –фактурой, сертификатом соответствия, сертификатом происхождения (для товаров из-за границы), цены на сопутствующие услуги включены в общую сумму Договора.

 9. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.
 10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:


1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цены за единицу товара указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров;

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

 1. Никакие отклонения или изменения (технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки предоставляемые поставщиком и т.д.) в Договор не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
 2. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной Статьи, должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.


 3. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

 4. В случае несвоевременной поставки Товаров Поставщик обязан выплатить неустойку в размере 0,01% от суммы Товара, поставляемого с нарушением сроков, за каждый день задержки, но не более 10% в бюджет.

За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары, предусмотренные настоящим Договором, то он обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 3% от суммы настоящего договора в бюджет.

 1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

 2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
 3. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставленного Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания приёмо-сдаточного акта. В случае если в течение гарантийного срока обслуживания будут выявлены дефекты Товара или его комплектующих частей по вине завода-изготовителя, Заказчик обязуется в течение 10 дней со дня обнаружения дефекта направить Поставщику соответствующее письменное уведомление. При получении уведомления Поставщик обязуется прибыть на место установки Товара, осмотреть, проверить и в случае подтверждения наличия дефектов товара, составить и подписать акт с указанием: перечня выявленных дефектов и неисправностей; причин возникновения дефектов и неисправностей; сроков устранения дефектов и неисправностей. После чего Поставщик обязуется в установленные актом сроки устранить выявленные дефекты и неисправности (произвести ремонт, замену дефектных частей или товара в целом). Расходы, связанные с возвратом и заменой дефектных частей или товара в целом, несет Поставщик.


 4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

 5. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее уведомлении. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

 6. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

 7. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

 8. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 9. Договор составляется на русском языке. В случае если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.


 10. Любое уведомление, которая одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

 11. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в Уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 12. В части не урегулированной Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.

 13. В случае возникновения разногласий между сторонами в ходе исполнения условий Договора, Стороны обязаны урегулировать их во внесудебном порядке. При не достижения согласия, споры рассматриваются в соответствии законодательством РК.

 14. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

 15. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации в органах Казначейства и действует до 31.12.2009 года.

 16. Адреса и реквизиты Сторон:«Заказчик»
ГУ Централизованная библиотечная системы п.Жангалы

ЗКО п.Жангала, ул.Сапарова, 3

Код ГУ 4552025

РНН 270500210124

ИИК 000130397

БИК 195301070

В управление Казначейства МФ РК г.Астана

Директор Әліпқызы Б.

(подпись) (Ф.И.О.)