girniy.ru 1 2 3
Aқпарат бюллетені – Информационный бюллетень. – сәуір-апрель, №4, 2008Содержание


1. КазНУ им. аль-Фараби – лауреат премии СНГ

2. «Білім және мәнсап-2008» ІХ халықаралық көрмесі

3. Наука в ХХІ веке: приоритеты и международный опыт

4. Первый выпуск докторов философии

5. Международные и республиканские конкурсы

6. Информация о предстоящих конференциях

7. «Бизнес – білім беру хабаршысы» журналы

8. Cистема Plagiatlnform

9. Информация о подписке (бланк вкладыш)


С КазНУ им. аль-Фараби – лауреат премии СНГ


4 апреля в г. Москва прошло заседание экономического совета СНГ, на котором состоялось награждение лауреатов и дипломантов Премии содружества независимых государств 2007 года за достижения в области качества продукции и услуг. Среди конкурсантов были представлены 100 предприятий и организаций из всех стран СНГ. Казахстанские предприятия были представлены во всех шести номинациях конкурса. Единственный в Казахстане университет - Казахский национальный университет им. аль-Фараби - победил в номинации «Наука и Образование». Этой высокой оценкой университет отмечен за эффективное управление качеством научной и образовательной деятельности, экспорт образовательных услуг и внедрение современных методов управления качеством. Университет награжден дипломом и специальным знаком.

Премия Содружества за достижения в области качества была учреждена в ноябре 2005 года Советом глав правительств СНГ, она присуждается один раз в два года и это было первое ее торжественное вручение. Тем престижнее награда для казахстанского вуза. Так что победа КазНУ им. аль-Фараби нелегкая и заслуженная, на сегодняшний день КазНУ им. аль-Фараби является также лауреатом Премии Президента РК в номинации «Лучшее предприятие, предоставляющее услуги». Новое достижение в области качества — еще одно подтверждение статуса университета как ведущего среди казахстанских вузов, а также наглядное доказательство его высокой конкурентоспособности не только в Казахстане, но и в СНГ.По материалам

республиканской печати


«Білім және мәнсап-2008» ІХ халықаралық көрмесі


2008 жылғы 16-18 сәуір аралығында Алматы қаласындағы ’’Атакент-Экспо’’ халықаралық көрмесі аумағында қалалық әкімнің және ҚР Білім және ғылым министрлігінің ресми қолдауымен ’’Білім және мәнсап-2008’’ атты ІХ халықаралық көрме болып өтті.

’’Білім және мәнсап-2008’’ көрмесінің басты мақсаты мен міндеті – білім беру дамуының қазіргі заманғы бағыттары мен болашағын анықтау, жастарға болашақ мамандығын дұрыс таңдауға бағыттау және олардың Қазақстанды дамытудағы жеке орнын анықтауға мүмкіндік беру.

Қазақстан және шетелдік білім беру мекемелері еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуына қажетті мамандар даярлауға арналған оқыту бағдарламаларын көрнекі түрде жария етуге мүмкіндік алды. Биылғы жылы көрмеге Ұлыбританияның – Virginia West және Llandrillo colledge және Нидерланды, Қытай және Латвия оқу орындары қатысты.

Көрмені ұйымдастырушылардың айтуынша белгілі ресейлік жоғары оқу орындарының өкілдері, жекелей айтқанда Ульяновск мемлекеттік университеті, М.В. Ломоносов атындағы ММУ қазақстандық бөлімшесі бірнеше жылдардан бері бұл шараға қатысып келеді екен. Биылғы жылы экспоненттер тізімін Балтық халықаралық академиясы, Ресей мемлекеттік дене шынықтыру, спорт және туризм университеті толықтырды. Көрмеге тұрақты қатысушылар қатарында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Халықаралық бизнес академиясы, Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автокөлік-жол университеті және көптеген басқа оқу орындары бар. Бұл көрме оқу орындары мен тұтынушыларды бір-біріне қосатын өмір көпірі болып табылады. Себебі мұнда келген әрбір тұтынушы ол оқу орындарының нақты жетістіктерін бағалап, өзінің болашақ ’’Alma-Mater’’ және болашақ мамандығын таңдауға шынайы мүмкіндік алады.


Көрменің әрбір бөлімдері мектепке дейінгі, орта, арнайы орта, жоғары, қосымша кәсіби білім беру және шетелде білім беру туралы толық мәліметтер бере алады. Сонымен қатар мұнда қазіргі заман талаптарына сай оқу құралдары, техникалық құралдар, оқу үдерісіне арналған жиһаз, зертханалық құрылымдар, кеңсе тауарлары кеңінен көрініс тапқан.

Көрменің салтанатты ашылу сәтінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экспозициясын университет қызметінен көрініс беретін, факультеттердегі негізгі мамандықтар туралы мәліметтер, инфрақұрылым, оқу-ғылыми қызметтен мәлімет беретін ақпараттармен қамтылған мазмұнды әрі әдемі көркемделген стендін университеттің бірінші проректоры З.А. Мансұров ұсынды.

Бұл шараға барлық дайындық жұмыстары және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бұл көрмеге қатысуы кәсіптік бағдар беру және жұмыспен қамту бөлімінің қызметкерлері және оқытудың техникалық құралдары және қазіргі оқыту технологиялары бөлімі мамандарының техникалық қолдауымен жүзеге асырылды. Аталған бөлім қызметкерлері бұл шараға қатысқандары үшін дипломмен марапатталды.

Мұндай сипаттағы көрмелерді ұйымдастыру және өткізу отандық білім беруді дамытуға және түрлі елдердің білім беру жүйесін интеграциялау ісіне елеулі үлес қосады.


Т.Л.Тәжібаева- АҚ және ХБ бөл. бастығы

А.С.Мадиярова - жет. маман


Наука в ХХІ веке: приоритеты и международный опыт


В рамках поддержки научных исследований и содействия сотрудничества с международными фондами и организациями в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 12-14 апреля 2008 года профессором из Франции Жан-Пьер Контценом (Институт Кармана) для ученых, преподавателей, аспирантов и научно-технических работников был прочитан цикл лекций, посвященный новым приоритетам науки в XXI веке и вопросам стратегии инновационной деятельности.

В ходе проведенных встреч проводились консультации, обмен мнениями и обсуждение главной проблемы «Показатели различных отраслей наук и технологий как инструмент хорошего менеджмента в научной сфере».


Особая роль в мировой практике отводится патентно-лицензионной политике, правильно-выбранное направление которой является одним из организующих и стимулирующих факторов развития прикладных исследований в вузе и их ориентации на конечный коммерческий результат.

Поэтому, вполне закономерно, что в условиях набирающих темп рыночных отношений нашей страны, в формате прочитанных лекций большое внимание было уделено такой тематике, как «Патенты в будущем времени».

Проведение подобных мероприятий призвано способствовать развитию, повышению и обновлению уровня научной деятельности.


В.Ф. Кирюхина,

вед.спец. отдела ИО и МП


География научного партнёрства


В соответствии с утвержденным МОН РК планом и реализуемой КазНУ им. аль-Фараби программой приглашения для преподавания ведущих зарубежных ученых с 19 по 28 апреля 2008 г. географический факультет посетил Марко Антонсиш - доктор географических наук, профессор Университета Бирмингема (Англия). Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и Университетом Бирмингема по подготовке докторантов PhD, а также проведение обзорных лекций для студентов по самым актуальным для нашей страны проблемам.

Университет Бирмингема – это ведущий университет Англии, предлагающий образование по географическому профилю, завоевавший мировую известность в подготовке высококвалифицированных профессионалов в области экологии, демографии, геоморфологии, картографии, геополитики.

В настоящее время Марко Антонсиш преподаёт геополитику и политическую географию (теория, концепция, модели и гипотеза). Автор более 200 публикаций по экономической, политической и социальной географии, геополитики, в том числе изданных

на английском, немецком, турецком, итальянском, китайском языках. Приглашался для чтения лекций в США, Италию, Турцию и другие страны и неоднократно награждался медалями и дипломами международных конференций и симпозиумов.


Направления научных исследований проф. Антонсиша - комплексная социально-экономическая и политическая диагностика регионов; факторы и условия формирования региональной геополитики; районирование территории стран ближнего зарубежья по уровню геополитической напряженности; разработка региональных программ устойчивого развития; оценка геополитического потенциала региона.

21 апреля 2008 г. состоялась встреча проф. Антонсиша с первым проректором КазНУ – д.х.н., проф. Мансуровым З.А., деканом географического факультета – д.г.н., проф. Сальниковым В.Г., зав. кафедрой экономической и социальной географии – д.г.н., проф. Надыровым Ш.М. На встрече обсуждались вопросы о перспективах докторантуры на географическом факультете КазНУ, проблемах и результатах деятельности вуза в области получения докторантами степени PhD, а также возможности обмена между студентами, специализирующимися по геополитике по специальным грантам университета Бирмингема.

С 20 по 27 апреля 2008 г. состоялись обзорные лекции и семинары проф. Антонсиша для студентов кафедры экономической, социальной и политической географии по следующим темам: обзор зарубежной геополитической мысли; формирование геополитического пространства мира с эпохи великих географических открытий; геополитические циклы (теория географического положения, циклы гегемония П. Тейлора); геополитическое положение современной Европы и Центральной Азии; границы, государственное строительство, национальная и территориальная идентичности.

Лекции, мастер-классы, семинары, консультации, показ учебно-методических и презентационных материалов через Интернет оказались не только полезными с точки зрения ознакомления с достижениями западной науки, но и позволили более глубоко заглянуть в содержание отечественной экономической географии и ее конструктивное влияние на процессы развития мирохозяйственных связей.


Надыров Ш.М. – зав. кафедрой,

Каратаев М.- аспирант

Первый выпуск докторов философииВ июле 2008 года впервые в Казахстане и странах СНГ выпускники отечественных докторских образовательных программ получат диплом доктора философии (Philosophy Doctor или PhD) в стенах Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Присоединение Казахстана к Болонскому интеграционному процессу послужило отправной точкой для формирования современной системы образования «бакалавриат – магистратура - докторантура». Наш университет в числе первых в республике в 2005 году начал внедрение элитарной программы подготовки докторов философии. 65 лучших выпускников университета были приняты в докторантуру для обучения по образовательным программам в режиме эксперимента.

Сегодня ообщепризнанной моделью подготовки докторов философии являются системы США и Великобритании, на которые ориентируются европейские вузы. В КазНУ им. аль-Фараби условия присуждения степени доктора философии максимально приближены к принятым в наиболее известных университетах этих стран.Первый этап - курсовая работа (или проект диссертационного исследования), рассчитанная на 2-х годичную подготовку докторанта по дисциплинам, которые связаны с основной специализацией. Основная специализация определяет тему диссертации. Второй этап - завершение теоретического обучения и сдача квалификационного (или комплексного) экзамена, открывающего путь к защите диссертации. Квалификационный экзамен проводится в устной форме в присутствии 3-5 экзаменаторов. После успешной сдачи квалификационного экзамена и одобрения представленной им диссертационной работы он допускается к написанию и защите диссертации. Третий этап - написание и защита диссертации.

Согласно требований нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по послевузовскому образованию, академическая степень доктора философии (по отрасли науки) присуждается Казахским национальным университетом имени аль-Фараби на основании заключения диссертационного совета, принятого по результатам публичной защиты диссертации докторантом, выполненной в рамках экспериментальной образовательной программы докторантуры.


Диссертация должна быть квалификационной научной работой, самостоятельно подготовленной докторантом под руководством членов консультационной комиссии по конкретному направлению соответствующей отрасли науки. Диссертация представляется на казахском или русском языках в сброшюрованном виде формата А5. Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, установлен-ным действующим ГОСТом.

Докторант должен опубликовать не менее 3 статей в научных изданиях, перечень которых утвержден Комитетом по контролю в сфере образования и науки, 1 из них в международных изданиях (включая доклады или материалы международных научных конференций), а также не менее 3 тезисов докладов в сборниках научных конференций.

Предварительную экспертизу диссертации проводит экспертная комиссия университета. Перед представлением диссертации в экспертную комиссию необходимо провести предварительное обсуждение диссертации на заседании выпускающей кафедры.

Защита диссертации осуществляется в диссертационном совете, который создается на период итоговой государственной аттестации для каждого докторанта индивидуально в составе Председателя - доктора наук и 4 членов (из них два доктора наук) - ведущих ученых соответствующей отрасли науки, специалистов в области исследования докторанта.

Решение, принятое диссертационным советом по результатам защиты диссертации, является окончательным. В случае принятия диссертационным советом положительного решения о присуждении академической степени доктора философии университет выдает диплом доктора философии установленного образца.

В целях эффективного проведения итоговой государственной аттестации выпускников докторантуры отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (ОПНК) разработано «Руководство для выпускников докторантуры КазНУ имени аль-Фараби», утвержденное приказом ректора от 16 апреля 2008 года № 82. Данный документ содержит описание требований к диссертации, требований к составу экспертной комиссии и диссертационного совета, процедуры предварительной экспертизы, а также защиты диссертации в диссертационном совете. Приводится перечень документов, представляемых в диссертационный совет и ОПНК, даны рекомендации по оформлению диссертации и автореферата. Выпускники докторантуры могут получить Руководство в ОПНК (ректорат, каб.1312).


Отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, ректорат университета желает первым выпускникам экспериментальных программ докторантуры успешной защиты и присуждения степени доктора философии!


Д.К. Асанова - начальник ОПНК,

к.б.н., доцент


МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ

КОНКУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ

(GLOBAL SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM)


Институт Открытого Общества в рамках сетевых обучающих программ объявил о конкурсе дополнительных грантов (GSGP) на 2008-2009 учебный год. предоставляет дополнительные гранты для студентов из стран Восточной и Центральной Европы, СНГ и Монголии. Цель программы - предоставить возможность квалифицированным студентам продолжать докторские исследования в области гуманитарных и социальных наук в аккредитованных университетах Западной Европы.

Студенты, обучающиеся в докторантуре по естественным, техническим и экономическим наукам, медицине и искусству не могут участвовать в конкурсе. Гранты присуждаются только лицам, уже зачисленным по программам докторантуры. Претенденты, получившие магистерскую степень и желающие продолжить обучение в докторантуре, но не зачисленные в нее, не допускаются к участию в конкурсе. GSGP не предусматривает полного финансирования. Претенденты должны представить документы, свидетельствую-щие о наличии дополнительных средств на обучение из другого источника.следующая страница >>