girniy.ru 1

22034 БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАУ ТӘСІЛІМЕН ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

1. «АЛТЕЛ» АҚ


(тапсырушының атауы)


баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электронды сатып алуды жүргізетіндігі туралы хабарлайды


Қарағанды қ
. РЭС-ке санитарлық паспорттарды ресімдеу – қайталанған сатып алу


(сатып алудың атауы)

2. Лоттар тізілімі

Лоттың №

Атауы

Қысқаша сипаттамасы

Саны

Өлшем бірлігі

ҚҚС-сыз жоспарланған сома

Тауарды жеткізу, қызмет көрсету, орындау орны

Жеткізудің талап етілетін мерзімі

Сатып алу басымдылығы


1

Санитарлық паспорттарды дайындау бойынша қызметтер

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудан санитарлық паспорттарды дайындау

1

Дана

(796)

3 315 000,00

Қарағанды қ., «АЛТЕЛ» АҚ Қарағанды филиалы
1 (бір) күнтізбелік жыл


Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электронды сатып алуда қатысуға тапсырысты www.tender.sk.kz адресі бойынша электронды сатып алу порталында ақпараттық жүйеде орналастыру қажет:


3. баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электронды сатып алуда қатысу үшін өтініш төмендегілерді қамту керек:


- атауы, әлеуетті жеткізушінің нақты мекенжайы;- көрсетілетін қызмет, орындалған жұмыстар, тауарлар атауы және көлемі;- тауарды жеткізу, қызмет көрсету, орындау орны және мерзімдері;- әлеуетті жеткізушінің мемлекеттік тіркеу туралы электронды көшірмесі;
- лизенцияның электронды көшірмесі (егер сатып алу талаптарымен міндетті лицензиялауға жататын қызмет көзделсе);
- техникалық саралау (егер сатып алу талаптарымен әлеуетті жеткізушімен техникалық саралау ұсынуды көзделсе).

- сатып алу басымдылығына қатысушының мәртебесінің сәйкестігі туралы құжаттар (егер сатып алуды жүргізу Холдингтің Сатып алу ережелерінің 99 тармағында көзделсе)

Әлеуетті жеткізушінің өтініші әлеуетті жеткізушінің ЭСҚ-мен расталу керек.


 1. Өтініштерді берудің басталу мерзімі - 01
  .07.2013 15:30.
 1. Өтініштерді берудің соңғы мерзімі -09
  .07.2013 12:00

 2. Сатып алу туралы шарт қорытындылар хаттамасына қол қойылған күннен бастап 5 – 20 күнтізбелік күн ішінде жасалады.

 3. Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8 727 2598120
  ішкі 11524 телефон арқылы алуға болады.

 4. Қоса тіркелетін құжаттар тізілімі:Атауы

Құжат түрі

1

Договор_на_сан-эпидем_заключение_Алтел-Караганда_(2).doc


Шарт жобасы

2

Тех__спец_.docx

Техникалық сипаттама


Үлгіні дайындаған: Бас пайдаланушы ХАНГЕЛЬДИНА.А

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:22034


1. «АЛТЕЛ»


(наименование заказчика)


объявляет о проведении электронных закупок способом запрос ценовых предложений


повторный закуп - Услуги по изготовлению санитарных паспортов


(наименование закупки)


2. Перечень лотовНаименование
Краткая характеристика

Кол-во

Ед.

Планируемая

Место

поставки

товара,

Требуемый

срок Приоритет

лота


Изм.

сумма без НДС


выполнения, оказания услуг

поставки

закупки

1

Услуги

по

изготовлению

Изготовление

санитарных

1

Штука

3 315 000,00

г. Караганда, Карагандинский

1

(один)
санитарных паспортов

паспортов

с

государственного
(796)
филиал АО АЛТЕЛ
календарный год

санитарно

эпидемиологического

надзора

Заявку на участие в электронных закупках способом запрос ценовых предложений необходимо размещать в информационной системе портала электронных закупок, по следующему адресу: www.tender.sk.kz


3. Заявка на участие электронных закупках способом запрос ценовых предложений должна содержать: - наименование, фактический адрес потенциального поставщика; - наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;


- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; - электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию); - техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).


- документы о соответствии статуса участника приоритету закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга)


Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.


 1. Срок начала представления заявок 01.07.2013 15:30.
 1. Окончательный срок представления заявок 09.07.2013 12:00

 2. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов.

 3. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8(727)2598468, вн.11524.

 4. Перечень прилагаемых документов:Наименование

Тип документа

1

Договор_на_сан-эпидем_заключение_Алтел-Караганда_(2).doc

Проект договора


2

Тех__спец_.docx

Техническая спецификация


Форму подготовил: Главный пользователь Хангельдина А.