girniy.ru 1
1771 жылы кыргыз кайсак даласы туралы кунделик жазбалар атты кызык енбек калдырган = н.п.рычков


1811 жылы ресей укиметинин шекаралык ауданга ерекше окилдикпен жиберилген тилмашы п.путимшевке жуктелген миндет = кытайлыктардын буктырма аркылы саудасынын мумкиндиктерин аныктау

1812 жылы наополеннын армиясы басып кирди = ресей аумагына

1854 жылы казан каласында баспадан шыккан ХV-XVII гасырдагы казак тарихы жайындагы шыгарма = жылнамалар жинагы

1855 жылы ресей билигин мойындаган кыргыз руы = бугы руы

1855 жылдан 1893 жылга дейинги аралыкта акмола облысында орыс шанырагы жайгаскан селолар саны = 24

1855 жылдан 1893 жылга дейинги аралыкта семей облысы казак шаруаларынан тартып алган жер колеми = 33 мыннан астам десятина

1857 жылы жанкожа батыр туы астындагы адамдар саны = 5000

1864 жылы иле олкесинде курылган мемлекет = иле султандыгы

1864 жылы кашкарияда курылган мемлекет = жетишар мусылман мемлекети

1867 жылы 55 мын путка жуык туз ондирилген касипорын = баскуншак

1867-1868 жж реформа бойынша батыс сибир генерал губернаторлыгына комиссия кандай аукатты аксуйектерден жиналган малиметтерге сеним артты = мусса шорманулы шынгыс уалиханулы сейдалиулы

1870 ж сауирдин 5 куни казак шаруалары мен жалдамалы жумысшылар тобы шабуыл жасаган форт = александровск форты

1872 ж мугалимдер институты ашылган кала = омбы

1879 ж мугалимдер институты ашылган кала = ташкент

1884-1898 жылдары шимкент ташкент аулиеата уездеринде курылган орыс казак коныстарынын саны = 37

1890 ж шынжанмен сауданы дамыту ушин ашылган сауда округи = туркистан округи

1891 ж биршама уйымдаскан турде откен алтын кенишиндеги ереуил = оскемен уезинин владиммрск алтын кениши

оскемен уезинин владиммрск алтын кенишине ереуилге басшилык = и.жагалтайулы у.жангазин у.толегенулы

1902 ж карай тау кен онеркасибинде жумыс истеген жумысшылар саны = 30 мынга жуык

1905 ж казан айынын 17 де жарияланган патша манифесин ашкереледи = алаш козгалысынын окилдери


1905 ж 6 желтоксанда жумысшылар ереуили откен жер = оскемен

1905 ж 13 желтоксанда жумысшылар ереуили откен жер = павлодар

1906 ж казак шаруалары отаршыл жер саясатына ашык карсылык корсеткен сырдария облысындагы уездер = аулиеата шымкент

1906 ж шилде айында болган басты саяси окига ретинде саналган ереуил откен жер = семей

1914 ж тек кана омбы каласында шогырланган согыс туткындарынын саны = 20000

1916 ж патша режимине куреске бел байлагандардын ири ошагы болган онири = каркара

1916 ж кара жумыска байлануын кемшилик санаймыз деп жазган = а.байтурсынов

1916 ж улт азаттык козгалыс кезинде жетису котерилисшилер куш бириктирди = кыргыз уйгыр шаруаларымен

1917 ж жетису губернасында алаш партиясына дауыс берген сайлаушылардын улеси = 57,5%

1917 ж семей уезинде алаш партиясына дауыс берген сайлаушылардын улеси = 85,6%

1917 ж торгай орал губерналарында алаш партиясына дауыс берген сайлаушылардын улеси = 75%

1921-1922 жылдары кенестик туркистан туыскандык комек ретинде канша аштыкка ушыраган адамдарды кабылдады = 20 мын

1927 ж республикада жумыс истеген жарменке саны = 7

1927 ж республикада жумыс истеген жергиликти жарменке саны = 75

1927 ж республикада жумыс истеген губерниялык жарминке саны = 13

1930 ж аштыктан кайтыс болган адамдар саны = 313 мыннан астам

1931 ж аштыктан кайтыс болган адамдар саны = 755 мын

1932 ж аштыктан олгендер мен шетелге кеткен адамдар саны = 769 мыннан астам

1930 ж республикада букаралык китапханалар саны = 290

1930-1932 жылдардагы аштык кезинде республикадан тыс жерлерге кошип кеткен адамдар саны = 1 млн адам

1932 жылдын кузинде балалар уйлеринде орналастырылган балалар саны = 68 мын

1936 ж маскеуде откен казак онеринин алгашкы онкундигинде корсетилген опера = жалбыр

Шынгыс хан кезиндеги монголия аскери акимшилик аймагынын сол канаты = жонгар


Шынгыс ханнын жасак занынын биринши болими = ози айткан накыл создерб екинши болими аскери азаматтык истер

Жасак заны монгол окимет билигинин жогаргы органы = курылтай

Шынгыс хан кезинде курылтайда талкыланылатын басты маселе = алдагы болатын согыс жоспары

1207-1209 жылдары шынгыс хан багындырды = тангурттарды турфан киназдиктерин уйгырларды

Сырдариянын томенги агысындагы калаларды басып алуга аттанган шынгысханнын баласы = жошы

Монгол шапкыншылыгынан кейин XIII-XIV гасырларда жетисуда калган кала мен коныс саны = 20-га жуык

Шагатай улысынын орталыгы = алмалык

Шыгыс туркистан жери караган улыс = шагатай

Жошы улысынын орнына курылган алгашкы ири мемлекет = алтын орда

Алтын орданын астаналары = сарай бату сарай берке

Алтын орда атауы орыс деректеринде пайда болды = XVI г аягында

Батый ханнын адилдиги туралы жазган парсы тарихшысы = жувейни

1235 ж букилмонголдык курылтайда кабылданган шешим = батыска жорык жасау

1262 жылы алтын орда ханы беркемен достык катынас орнату ушин елши жмберди = египет султаны бейбарыс

Монгол империясына тауелдилигин мойындамай букилмонголдык курылтайга катысудан бас тарткан алтын орда ханы = берке

Алтын орда ози алдына тауелсиз кушти мемлекет болды = беркенин кезинде

Алтын орда ханы менгу-темирдин 1271 жылы византияга карсы жорыкка шыгу себеби = египетпен байланысына кедерги жасаганы ушин

Алтын орда мен византия арасындагы бейбит келисимнин алтын орда ушин манызы = жерорта тениз бойындагы калалармен сауда катынасын жаксартты

1290-1312 жылдары билик курган алтын орда ханы = тохты

Алтын ордада биликке жиырмадан астам хан болып бирин бири олтирген кезен = 1357-1380 жылдар

Амир темирдин комегимен алтын орданын билигин колына алган хан = токтамыс

Мауараннахр мен кавказ елдерине жорык жасаган алтын орда ханы = токтамыс


Алтын орданын ис жургизу жумыстары жургизилген жазу = уйгыр жазуы

Алтын ордада ис кагаздарын жазушыларды атады = биликшелер

Алтын ордада салык жинаумен шугылданды = даругалар

Алтын орда мусылмандык мемлекетке айналды = 14 г

Урыс хан 1368-1368 жылдары тенге соктырган кала = сыганак

1374-1375 жылдары алтын орданын астанасы сарайды кама булгаларын багындырды = урыс хан

Амир темир 1395 ж ак орда тагына отыргызды = койыршак огланды

Шагатай хан озине адал кызмет еткен дулат амири поладшыга берген жер = мандай субе шыгыс туркистаннан ферганага дейинги жер

Моголстан хандыгы жайындагы енбек = тарихи и рашиди

Моголстаннын солтустик шекарасы = кокшетениз балкаш

Моголстандагы дулат тайпасынын муралык тайпасы = улысбеги

Тогылык-темир мауараннахрга жорык жасады 1360-1361

Уайис хан кайтыс болганнан кейин билик таласкан онын балалары = жунис пен есен буга

Амир темирлин шыккан теги = монголдын туркиленген барлас тайпасы

1376 ж дуние салган ак орда ханы = урыс хан

Темир-малик 1377 ж токтамысты женди = сауранда

Амир темирдин комегимен ак орданын билеушиси болды = токтамыс

1390 жылгы жорыктан кейин темирге толык тауелдиликке тусти = моголстан

Ногай ордасы орналасты = казакстаннын солтустик батысында

Касым хан тусында казак хандыгынын астанасы = сарайшык

Алтын орда дауиринде кавказ бен кырымды каракорым кытаймен байланыстырган кала = сарайшык

Мангыт елинин едигеге арнап шыгарган эпосы = едиге жыры

Согыс жылдары калаларда жане кала улгисиндеги елди мекендердеги казактардын улеси = 16% (57)

Уос жылдары республикага коширилип акелинип калпына келтирилген тамак онеркасибинин саны = 54

Уос жылдары республикага коширилип акелинип калпына келтирилген женил жане токыма онеркасиби касипорындарынын саны 53


Уос жылдары коширилип акелинген зауыттармен фабрикалар негизинен орналастырылган калалар = алматы орал шымкент семей караганды

Уос жылдары уздик табыстарга жеткен казакстан колхозшылары = берсиев жакаев ким ман сам

Уос жылдары республика кабылдаган сырттан коширилген адамдар саны = 532 мын

Уос карсанында казакстанга коширилен поляктар саны = 102 мын

Уос карсанында казакстанга едил бойымен кошириген немистер саны = 360 мын

Ксро мемлекеттик кауипсиздик комитети баскармасынын 1945 жылгы казан айындагы малиметтер бойынша зорлыкпен жер аударылгандар саны = 2 млн 464 мынга жуык

Уос жылдары казакстан комсомолы камкорлыкка алган зауыттар = сталинград трактор зауыты мен красный октябрь зауыты

С.м.киров атындагы казак мемлекеттик университеттеринин студенттеринин кенес студенти танк колоннасын жасауга аударган акша колеми = 600 мын сом

Казакстан тургындары согыстан зардап шеккен канша кала мен аудандарды камкорлыкка алды = 12 кала мен 45 ауданды

Уос жылдарында а.абишевтин повеси = жас тулектер

Уос кейинги жылдары шопан ани сухбат сиякты суреттерди дуниеге акелген жас суретши = м кенбаев

Кенестик амиршил-акимшил баскару жуйеси одактас республикалардын кукыктарын кенейту маселерин кун тартибине койган мерзим = 1950 жылдардын ортасы

КОКП орталык комитетинин енбекшилер депутаттары кенестеринин кызметин жаксарту жане олардын букарамен байланысын кушейту туралы каулысы кабылданды = 1957 жылы

1950 жылы салынган темир жол = оскемен зырянов

1950 жылы салынган темир жол = акмола павлодар

1950 жылы салынган темир жол = максат актау

1950 жылдардын екинши жартысында тутас автоматтандырылган цехтар = тусти металлургия

1954-1955 жылдары казакстанда канша пут астык алу козделди = 1100-1200 млн пут астык

1954-1955 жылдары казакстанда канша пут тауарлы астык алу козделди 800-900 млн пут астык


1959 жылы калаларда туратын халыктын улеси = 44%

1959 жылы халык санагы бойынша республика тургындарынын жалпы саны = 9 млн 295 мын

Казакстанды егиске жарамды жерди зерттеу жумыстары жургизилди = 1954 ж бастап

Тын игерушилер айтарлыктай корсеткиштерге жеткен жыл = 1956

1956 ж республикада жиналган астык колеми = 16 млн тонна

1940-1950 жылдарда казакстанда райда болган жана калалар саны = 15

1940-1950 жылдарда казакстанда райда болган кала турпатты поселкилер саны =86 кала

Казакстан калаларында патерлерге газ берилле бастады = 1958 жылдан бастап

Казакстан тауелсиздигинин 10 жылдыгына орай еки тилде жарык корген энциоклопедиялык аныктама = казакстан республикасы

Республика парламенти билим туралы заннын озгерген редакциясын кабылдады = 1999

Репрессияга ушыраган казак тили гылымынын негизин калаган кайраткер = байтурсынов

Сабит мукановтын замандастарынын омирин енбегин арман максаттарын нанымды бейнелеген романы = сырдария

Алаш козгалысы бой корсете бастады = 1905 жылдан

Алаш партиясынын облыстык уездик съездери болды = 1917 жылгы сауир мамыр айларында

Орынборда жалпы казак съези болды = 1917 жылгы 21-26 шилдеде

1917 жылгы 21-26 шилдеде орынбор съезинде = казак облыстары улттык аймактык автономия алуга тиис деп малимдеди

1917 жылгы мамыр айындагы мусылмандардын букилресейлик съезинде кабылданды = коп айел алушылыкка калын малга

Конституциялык монархияны орнату багдарламасымен келиспей кадет партиясынан шыкты = бокейханов

1917 ж кокан каласында ашылган съезд = букилтуркистандык тотенше 4-ши съезд

1917 жылы карашада мусылмандардын зор манифестациясы болды = коканда

1917 жылдын желтоксанында орынборда жалпыказак съезинде баяндама жасады = шокай

1917 ж желтоксанда орынбор съезинин каулысы бойынша алашорда алуга тиис казак халкынын билиги = аткарушы


1917 ж казак халкынын дамуынын балама жолын усынды = алаш партиясы

Казакстанда кенес окимети орнады = 1917 ж казанан 1918 ж наурызга дейин

Ыргыз торгай уездеринде кенес окимети орнады = 1918 ж басында

1917 ж карашада кенестер билиги орнады = аулиеата черниевта

Туркистан АКСР-и курылды = 1918 ж сауирде

Ак легионерлер петропавлды басып алды = 1918 мамырдын сонында

А.дутов 1918 ж маусымда осы каланы алумен казакстанды орта азиямен байланыстыратын темиржолды кесип тастады = орынборды

1918 ж антантанын колдауымен булик шыгарган корпус = чехославак

Азамат согысы кезинде туркистан мен казакстанда курылган улттык аскери болимдер = мусылман болимдери

Кызыл армия орынбор мен оралды алды = 1919 ж кантарда

Азамат согысы кезинде ой болысында партизан козгалысын баскарды = какимжан саркин

Туркистан майданынын аскерлери атырау каласын алды 1920 жылы 5 кантарда

1920 ж 5 кантарда туркистан майданынын аскерлери атырау каласын алумен жойылган майдан = орал майданы

1919 ж карашада семейде кулатылды = колчак окимети

1919 ж кантарда астык дайындау мен болу монополиясына енгизилди = азык салгырты

Азамат согысы кезинде солтустик жетису жеринде ерекше каталдык корсеткен атаман = анненков

Азамат согысы кезинде мунай ондиру кыскарды = 4 есе Караганды комир ондиру 5есе кыскарды

Букил ресейлик аткару комитети кенес окиметине карсы азамат согысына катыскан Алашорда окиметинин мушелери жазага тартылуы тиис деп каулы шыгарды = 1919 4 сауир

1919 жылы 10 шилдеде курылган казак олкесин баскару жониндеги революцялык комитет = казак автономиясын куруга дайындык

Казак АКСР-и курылды = 1920 ж 4 казанда орынборда

1920 ж курылган казак АКСР-н жогаргы окимет органдары = орталык аткару комитети халык комиссарлы кенеси

1920 ж казандагы съезде кабылданган кужат = казак АКСР енбекшилери кукыктарынын декларациясы


Туркистан АКСР курамынан казак АКСР курамына берилди = сырдария жетису облыстары

Казак халкынын тарихи атауы кайтарылды = 1925 ж

10 гасырдын басында айелдер козгалысынын окилдери = оразбаева кулжанова есова иманбаева

1921 ж жана экономикалык саясаттын енгизилуине байланысты азык салгырты алмастырылды = азык салыгымен

Жана экономикалык саясаттын енгизилуине байланысты руксат етилди = жерди жалга беруге енбек пайдалануга

Жана эконимиялык саясаттын енгизилуине байланисты дамыту козделди = тутыну кооперияцын дамыту

Жана эконимиялык саясаттын енгизилуине байланисты жеке адамдарга жалга берилди = усак касипорындар

Жана эконимиялык саясаттын енгизилуине байланисты колик жане касипорындар коширилди = шаруашылык есепке

1920 жылы пайдалануга берилген касипорын = шымкент сантонин дермене зауыты

Индустрияландыру карсанында казакстан экономикасында улеси басым болган сала = ауыл шарушылык

Голошекиннин идеясына карсы шыккандар = садуакасов мынбаев

Туркисиб курлысына басшылык жасагандардын бири = рыскулов

Индустрияландыру жылдары инженир-техник кызметкерлер акелинди = ресей украинадан

Ыбырай алтынсарин менгерген тилдер = орыс араб татар парсы

Ы.алтынсарин уйымдастырган мектептер = колонер ауылшаруашылык

Ы.алтынсариннын оку куралы = кыргыз хрестоматиясы

19 гасырда казак олкесинде кыздарга билим берудин негизин калады = ы.алтынсарин

А.кунанбайулынын пушкиннен аударган шыгармасы = евгени онегин

Таттимбет казангапулынын куйи = саржайлау былкылдак

Курмангазы сагырбайулы туган жер = жидели

Курмангазы сагырбайулы устаздары = байбакты баламайсан байжума

Курмангазы сагырбайулы шакирттери = дина ергали есжанулы мендигали сулейменулы

Даулеткерей шыгайулынын куйлери = желдирме тартыс

Биржаннын андери = гашыгым айтбай


Жаяу мусанын туган жери = баянауыл онири

Жаяу мусанын туган жылы = 1835 жылы

Жаяу мусанын генерал черняевтын отрядында катыскан жорык = шымкент аулиеата

Жаяу муса болган шетел = польша латвия

Жаяу муса болган ресей каласы = казан

Акан сери омир сурген жылдар = 1843-1913 жылдар

Жер аударылгандардын бастамасымен 19 гасырдын 80-90 жылдарында китапханалар ашылган калалар = верный орал омбы семей

1905-1907 жылдардагы биринши орыс революцисы кезинде успенде курылганкапиталга карсы орыс-кыргыз одагынын белди мушелери = топорнин байшагыров

1905 ж 13 желтоксанда жумысшылар митингиси отти = павлодарда

1906-1910жж столыпин аграрлык реформасынын сипаты = аграрлык

М.дулатулынын 1910 ж Казанда жарык корген романы = бакытсыз жамал

М.дулатулынын 1911 ж орынборда жарык корген олендер жинагы = оян казак

1905-1907 жылдардагы революция кезинде улт муддеси ушин курескен казак зиялыларынын аса корнекти окили = бокейханов

20 гасырдын бас кезинде китап басып шыгару исин колга алган калалар = семей орал омбы орынбор

20 гасырдын басында казак китаптарын басып шыгару исине улес коскан ресей калалары = петербург ташкент казан

С.торайгыровтын шыгармасы = шакирт ойы бир адамга адаскан омир

Б.майлиннын шыгармасы = шуганын бейнеси

А.байтурсынулынын шыгармалары=маса казак салты жиган терген

Ш.кудайбердиулы менгерген тилдер = араб парсы турик

20 гасырдын басында демократияшыл гуманистик багыттагы акын тарихшы филосов = кудайбердиулы

20 гасырдын басындагы казак адебиетинин корнекти окили = машхур жусип копеев

Патша укиметинин 1906 жылы кабылданган оку-агарту ережелери = орыс-казак мектептери кенейди

1916 ж 25-маусымдагы патша жарлыгына байланысты журт сендей согылды тунде уйкыдан кундиз кулкиден айырылды деп айткан = м.дулатулы


1916 жылгы улт-азаттык козгалыска шыккан халык ен алдымен = отарлауга дейинги дастурли баскару жуйесин калпына келтирди

1916 ж патша жарлыгына байланысты котерилиске шыккан халык куш бириктирди = уйгырлармен кыргыздармен дунгендермен

1916 ж улт-азаттык козгалыстын каркара ошагына баскарган = мамбетов саурыков

1916 ж улт-азаттык козгалы кезинде торгай котерилисине косылды = орынбор-ташкент темир жол жумысшылары

1916 ж улт-азаттык козгалыс кезинде торгайдагы сонгы шайкас откен жер = догал-урпек

1916 ж улт-азаттык козгалыс катысканы ушин торгайда жазаланды = 3000 адам

1916 ж улт-азаттык козгалыс жайында карабалыктагы окигалар туралы соз ункагазыншыгарды = ужгин

4 мемлекеттик дума минберинен 1916 жылгы улт-азаттык козгалыска катыскандарды жазалаушылар сынга алды = керенский

1916 ж улт-азаттык козгалыс кезинде торгайда котерилисшилерди согыс ис шеберлигине уйретти = кротов

1916 ж улт-азаттык козгалыс туралы казак-кыргыз осы котерилисте коп адамын олтирип шаруасын куйзелтсе де келешекке кандай ел екенин билдирди деп айтты = а.бокейханов

1812 ж отан согысында казактар шайкаскан курама = башкурт тептир

1812 ж майдан кажетине риддер зыряновск кеништери ондрирли = мыс коргасын

1812 ж отан согысы кезинде майданга бир миллион пут туз жиберди = елтон касипорны

1812 ж отан согысына казактар катысты = ерикти турде

1812 ж отан согысында ерлиги ушин хорунжий атагын алган жауынгерлер = мурат кулшоранулы ериш азаматулы

1812 ж отан согысында ерликпен шайкаскан жасауыл = ыксан аубакирулы

1812 ж отан согысында лейпцинг жане глагоу калаларына жасаган шабуылга катыскан жауынгерлер = жанжигитулы байбатырулы

1812 ж отан согысында кутузовтын колынан награда алган жауынгерлер = яков беляков

Кенесары касымулы туган жыл = 1802 ж

Кенесары козгалысынын максаттарынын бири = округтик билеу аркылы отарлауды токтату


Кенесары котерилиске катысты = казак орыс озбек кыргыз

1838 ж кенесарыдан акмола бекинисин коргаган султан = коныркулжа кудаймендиулы

1845 ж кенесары котерилиси кезинде патша укимети бекинистер салды = ыргыз торгай озендери бойына

1845 ж кенесары бастаган котерисшилер басып алган кокан хандыгынын бекиниси = созак жулек жанакорган

Кенесары котерилисинин сонгы шайкасы откен жер = кыргыз жери кекилик сенгир

1847 ж кыргыз жериндеги сонгы шайкаста кенесарыдан болинип кетти = рустем султан сыпатай би

Бокей ордасынын ханы жангир жас кезинде тарбиеленди = астрахан губернаторынын уйинде

Жангир хан менгерген тилдер = парсы орыс араб

Бокей ордасындагы шурайлы жерлерди иеленген орыс помещиктери = юсупов безбородко

Исатай тайманулынын сериктери = сарт едилулы тинали тайсойганулы уса толегенулы иманбай кандыбайулы

И.тайманулы м.отемисулы бастаган котерисшилердин саны еки мынга жетти = 1837 ж казан айында

1837 жылы карашада и.тайманулы бастаган жазалаушы отрядпен шайкаскан жер = тастобе

И.тайманулы бастаган котерисшилер жаманкала бекинисине жакын жерде жайыктан шыгыска отип улгерди = 1837 ж 13 желтоксан

И.тайманулынын киши жуз жерине оте тутас келди = кенесары касымулы котерилисимен

1842 ж аббас кошайулы лаубай мантайулы бастаган котерилис багытталды = жангир ханга

1836-1838 ж бокей ордасындагы котерилистин манызы = жангир сарайынын салыкты котеруине шек койды патша укимети котерилисти колдаган старшындармен санасуга тура келди

19 гасырдын 1 жартысында куандария бойына бекинис тургызган хандык = хиуа

1845 ж жанкожа нурмухамедулы бастаган кол = 2000-дай хиуалыктарды женди

1856 ж жанкожа нурмухамедулы коршауга алган порт = казалы

Жанкожа нурмухамедулы бастаган котерилис багытталды = хиуа мен ресейге

Жанкожа нурмухамедулы баскарган котерилисти басу ушин патша укимети жиберген отряд басшысы = майор фитингоф


1860 ж жанкожа бастаган котерилис = женилди

19 гасырда орта жуз бен улы жуз жапсарында салынган ресей бекинистери = актау алатау капал аякоз

19 гасырдын ортасындагы коканга карсы озинин тегеуриндилиги мен уйымдасуы ири халыктык козгалыс = шымкенттен мерке мен пишпекке дейинги аймакты камтыган котерилис

1832 ж шилденин 7-синде кокандыктардын бекиниси таушубекти алган отряд = карбишев отряды

1853 ж акмешит бекинисин басып алды = перовский

1853 ж верныйга 400 отбасы келип коныстанды = сибирден

1860 ж 26 тамызда ресей аскери басып алган бекинис = токмак

1860 ж бес кундик коршаудан кейин кулаган коканнын жетисудагы тиреги болган бекинис = пишпек

1873 ж кулаган хандык = хиуа

1841 ж киши ордада татарша орысша мектеп уйымдастырды = жангир хан

1879 ж ашылган азиялык училищеде окылган тилдер = монгол маньчжур кытай парсы

И.тайманулы мен м.отемисулына жанашырлык билдирген орыс жазушысы = даль

Пушкиннин орал жеринде болган кезде жазган шыгармасы = капитан кызы

М.отемисулы тарбиесинде болган жангир ханнын улы = зулкарнай

Поручик антовка есет батырдын колына тускен орыс солдаттарын азат етуге комектескен акын = махамбет

Махамбет шернияз акындар катыскан котерилис = 1836-1838 ж ишки ордадагы

1867-1868 жылдардагы реформа бойынша казак жери болинди = 6 облыска