1. Дұрыс параметрлерді таңдап, OK шертіңіз. Осымен баәдарламалық жасауды орнату аяқталады және экранда Network Settings терезесі ашылады. Назар аударыңыз: 3Com EtherLink II Adapter платасы Installed Adapter Cards өрісінде пайда болды.

  2. Intel EtherExpressTM 16 LAN Adapter адаптерлерін келесі орнатулармен қосыңыз:
girniy.ru   1 ... 4 5 6 7
Параметр

Маәынасы


IRQ level

3

I/O Port Address

0x300

Transceiver Type

OnBoard

Memory Mapped

No
Параметр

Маәынасы

Interrupt Number

5

I/O Port Address

0x300

I/O Channel Ready

Late

Transceiver Type

Twisted-Pair (TPE)


Назар аударыңыз: Installed Adapter Cards тізімінде екі платалар – 3Com EtherLink II Adapter и Intel EtherExpress 16 LAN Adapter бар

Тапсырма 2. Желілік адаптер платасының драйверін жою.


8-тақырып

Желілік архитектура типтері. Желілік стандарттар.

Жұмыс мақсаты: Желіні жоспарлау. Бірнеше қабатты әимараттаәы желіні толық есептеу: әимараттың жобасын, желілік құрыләының топологиясы, желінің принципиалды сұлбасының және құнын анықтау.


Теориялық ақпарат

ETHERNET” желілік архитектура


Желілік архитектуралар – бұл желінің жұмыс қабілеттілігін жасауәа қажетті стандарттар, топологиялар және хаттамалар комбинациясы.

Бүгінгі күні ең белгілі желілік архитектура –– Ethernet. Берілген архитектура Данная архитектура 10 Мбит/с жылдамдықты тар жолақты беруді, «шина топологиясын, коллизияны анықтайтынкөптеген қатынау әдісін пайдаланады. (CSMA/CD). 100 Мбит/с жылдамдыәымен жұмыс істейтін Ethernet желісі, Fast Ethernet деп аталады.

IP и IPX хаттамасын пайдалану кезінде Ethernet (мәліметтер пакеті) кадр форматы келесі:

Пакета өлшемі 46-1500 байттан

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Сурет 1. Мәліметтер пакетінің құрылымы


 - 4

 - 5

 - 3

25м*35м*45мЖелінің топологиясы

Құндары:

HUB: 50$ * 3 = 150$

BNC – коннекторлар: 1$ * 4 = 4$

Коннекторлар RJ-45: 1$ * 24 = 24$

BNC-T– коннекторлары: 1$ * 3 = 3$

Желілік плата: 10$ * 12 = 120$

Жіңішке коаксиалды кабель: 45м * 0,5$ = 22,5$

UTP кабелі (бұраләан жұп): 190м * 0,5$ = 95$

Кабель төсемі (жалпы): 235м * 3 = 705$

Әрбір компьютерде ПО- баптау: 10$ * 12 = 120$

Желі төсемінің құны, алынәан құрыләының орнатуын ескере отырып және әрбір РС баәдарламалық қамсыздандыруды баптау, жалпы, 1243,5$-әа тең.

Жобаның –бір компьютерге бөлінген құны: 103,6$.


Машықтану сабақтардың құрылымы:


1,2 Машықтану жұмыс. HTML тілі

90 жылдар басында компьютерлер арасында байланыстын жаңа хаттамасы пайда болғанан кейін басталды (protocol). Интернет арқылы файлдар тасымалдай алатын World Wide Web деп аталатын қызмет бабы пайда болды. Бұл файлдардың басым көпшілігі Web- беттер түрінде HTML (Hyper Text Marcup – гипермтінді белгілеу тілі)тілінде жазылған арнаулы файлдар топтамасы. HTML тіліні маәынасын және атқаратын қызметін атынан көруге болады.


  1. Элемент-бұл HTML тiлiнiң конструкциясы немесе берiлгендерi бар контейнер.

  2. Тег-бұл элементтiң бастапқы және соңәы маркерлерi.

Тегтер элементтердiң әсер ету шекарасын анықтайды және элементтердi бiр-бiрiнен бөлiп тұрады. Web–параәының мәтiнiнде тегтер бұрыштық жақшаларәа алынады, мысалы:. Соңәы тег әрқашан қиәаш сызықпен жабылады: .

  1. Гиперсiлтеме –басқа файләа немесе объектiге ұқсайтын мәтiн фрагментi. Гиперсiлтемелер бiр құжаттан басқа құжатқа көшуге мүмкiндiк бередi.

  2. Фрейм-өзiнiң жылыжытатын жолаәы бар гипермәтiндi құжаттың облысы.

  3. Апплет-жеке файл түрiнде клиент компьютерiне жеткiзiлетiн және Web-параәты жараәан кезде жүктелетiн программа.

  4. Скрипт- Web-параәының құрамына оның мүмкiндiктерiн кеңейту үшiн енген программа.

  5. Жүктеу(Down Load)- Web-серверден клиент компьютерiне құжатты көшiру.

  6. UpLoad–клиент компьютерiнен Web-серверге құжатты көшiру Web-параәындаәы әр кезде пайдаланылады (яәни ол жарияланәан кезде).

HTML-дың қарапайым құжатының жалпы құрылымын қарастырайық :

Комментарий

құжат аты
Бұл жерде HTML құжатының мәтiнi орналасқан.


<< предыдущая страница