girniy.ru 1
Хабарлау ас бөлiм үшiн тауар мемлекеттiк сатып алуларды


жүзеге асыру туралы жарыстың әдiсiмен

«Оқжетпес ЕСК» акционерлік қоғамы (Индекс: 021700, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті, эл.пошта: goszakup@okzhetpes.com) келесі тауарларға мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізетіні туралы хабарлайды:

лота

Сатып алатын тауардың атауы

Көлемі

1

Салмақтар электрондық

1

2

Асхана шанышқы

300

3

Пышақ ас

300

4

Асхана қасық

300

5

Шайхана қасық

300

6

Сүт сауыт

200

7

Салат салуға арналған ыдыс

500

8

Салат салуға арналған ыдыс

500

9

Салфетница

150

10

Қақпақпен қант салғыш

200

11


Подтарельник/ Тарелка/блюдо=

500

12

Тәрелке

500

13

Тәрелке

500

14

Тәрелке

500

15

Тәрелке

500

16

Тәрелке

100

17

Шәйнек қайнататын

500

18

Шайхана пара

600

19

Жемiстерге құмыра

200

20

Креманка

200

21

Розетка

750

22

Рөмке

200

23

Стақан

100

24

Стақан

1000

25

Фужер

800


26

Фужер

100

27

Бак пластмасса

10

28

Шелек пластмасса

10

29

Шелек пластмасса

10

30

Шелек пластмасса

15

31

Тақтай өңдеу

10

32

Қақпақпен контейнер

10

33

Бiр қалыпты сапты аяқ

5

34

Кондитер қондырмаларының жиыны

1

35

Пышақ

15

36

Пышақ - ара

30

37

Пышақ - балта

3

38

Майдың кесуi үшiн пышақ

2

39

Қырықтық

2

40


Консервооткрыватель

3

41

Тығыршық

5

42

Тығыршық

100

43

Тәрелкелер терең

20000

44

Стақандар

10000

45

Қасықтар

5000

46

Шанышқылар

5000

47

Қалақ металлдық

12

48

Дастархан

220

49

Дастархан

70

50

Дастархан - белдемше

35

51

Дастархан - белдемше

100

52

Дастархан - белдемше

100

53

Майлықтар

1000

Тауарлар міндетті түрде мына мекен-жайға жеткізілуі тиіс: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті, «Оқжетпес ЕСК» АҚ, қойма. Тауарлардың толык сипаттамасы конкурстық құжаттамада көрсетілген.


Тауарды жеткізуді талап ету мерзімі 2011 жылғы 31 тамыз дейін.

Конкурсқа Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға жауап беретін барлық ықтимал жабдықтаушылар жіберіледі.

Конкурстық құжаттамалар пакетінің көшірмесін 2011 жылғы 08 маусым күні сағат 10.00-ге дейінгі мерзімде мына мекен-жай бойынша: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті, «Оқжетпес ЕСК» АҚ, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 9.00-дан 18.00-ға дейін алуға болады.

Конкурстық құжаттамалар пакеті көшірмесінің құны - 364 теңгені құрайды және «Оқжетпес ЕСК» АҚ есебіне РНН 361 900 000 945, ИИК: KZ488560000000273348, БИК KCJBKZKX «Банк Центр Кредит» АҚ филиалы Көкшетау қаласы, не болмаса «Оқжетпес ЕСК» АҚ кассасына қолма-қол төлеу жолымен енгізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін конвертке салынған конкурстық өтінімдер ықтимал жабдықтаушылармен келесі мекен-жай бойынша: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті, «Оқжетпес ЕСК» АҚ, «Оқжетпес ЕСК» АҚ мемлекеттік сатып алу бөліміне ұсынылады (жіберіледі).

Конкурстық өтінімдерді ұсынудың нақты мерзімі 2011 жылғы 08 маусым күні сағат 10.00-ға дейін.

Конкурстық өтінімдері бар конвертінің ашылуы 2011 жылғы 08 маусым күні сағат 11.00-де келесі мекен-жай бойынша: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті, «Оқжетпес ЕСК» АҚ, мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: 8-(716-30)-4-54-43.

Тауарлардың мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың сенімді уәкілі: Шуенбекова Гүлмира Серікқызы – конкурстық комиссияның хатшысы, «Оқжетпес ЕСК» АҚ мемлекеттік сатып алу бөлімінің маманы. Байланыс телефоны: 8-(716-30)-7-54-43


Келісілді:


_____________ экономикалық және жалпы сұрақтар бойынша вице-президент


_____________мемлекеттік сатып алу бөлімі

 Объявление


об осуществлении государственных закупок товаров для пищеблока

способом конкурса

 

Акционерное общество «ЛОК Ок-Жетпес» (Индекс: 021700, Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, эл. почта: goszakup@okzhetpes.com) объявляет о проведении конкурса по государственным закупкам следующих товаров:


лота

Наименование закупаемых товаров

Объем

1

Весы электронные

штука

1

2

Вилка столовая

штука

300

3

Нож столовый

штука

300

4

Ложка столовая

штука

300

5

Ложка чайная

штука

300

6

Молочник

штука

200

7

Салатник

штука

500

8


Салатник

штука

500

9

Салфетница

штука

150

10

Сахарница с крышкой

штука

200

11

Тарелка/блюдо+ подтарельник/

штука

500

12

Тарелка

штука

500

13

Тарелка

штука

500

14

Тарелка

штука

500

15

Тарелка

штука

500

16

Тарелка

штука

100

17

Чайник заварной

штука

500

18

Чайная пара

штука

600

19

Ваза под фрукты

штука


200

20

Креманка

штука

200

21

Розетка

штука

750

22

Рюмка

штука

200

23

Стакан

штука

100

24

Стакан

штука

1000

25

Фужер

штука

800

26

Фужер

штука

100

27

Бак пластмассовый

штука

10

28

Ведро пластмассовое

штука

10

29

Ведро пластмассовое

штука

10

30

Ведро пластмассовое

штука

15

31

Доска разделочная


штука

10

32

Контейнер с крышкой

штука

10

33

Мерная кружка

штука

5

34

Набор кондитерских насадок

набор

1

35

Нож

штука

15

36

Нож-пилка

штука

30

37

Нож-топорик

штука

3

38

Нож для резки масла

штука

2

39

Ножницы

штука

2

40

Консервооткрыватель

штука

3

41

Подставка

штука

5

42

Подставка

штука

100


43

Тарелки глубокие

штука

20000

44

Стаканы

штука

10000

45

Ложки

штука

5000

46

Вилки

штука

5000

47

Совок металлический

штука

12

48

Скатерть

штука

220

49

Скатерть

штука

70

50

Скатерть-юбка

штука

35

51

Скатерть-юбка

штука

100

52

Скатерть-юбка

штука

100

53

Салфетки

штука

1000

Товары должны быть доставлены по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, АО «ЛОК«Ок-Жетпес», склад. Подробная спецификация товаров указана в конкурсной документации.


Требуемый срок поставки товаров: по заявке Заказчика до 31 августа 2011 года.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 10.00 часов «08» июня 2011 года включительно по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, АО «ЛОК«Ок-Жетпес», отдел государственных закупок с 9.00 до 17.00 часов.

Представители потенциального поставщика должны быть уполномочены на получение копии конкурсной документации, а также иметь с собой документ подтверждающий оплату стоимости пакета копии конкурсной документации.

Стоимость пакета копии конкурсной документации составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) тенге и вноситься на счет АО «ЛОК «Ок-Жетпес», РНН 361 900 000 945, ИИК: KZ488560000000273348, БИК KCJBKZKX в филиале АО «Банк Центр Кредит», г.Кокшетау, либо путем внесения наличными деньгами в кассу АО «ЛОК«Ок-Жетпес».

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «ЛОК «Ок-Жетпес» по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, АО «ЛОК «Ок-Жетпес», отдел государственных закупок.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10.00 часов 08 июня 2011 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 11.00 часов 08 июня 2011 года по следующему адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, ЛОК «Ок-Жетпес», отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(716-30) 75-4-43.

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок товаров: Шуенбекова Гульмира Сериковна – секретарь конкурсной комиссии, специалист по государственным закупкам АО «ЛОК «Ок-Жетпес». Контактный телефон: 8-(716-30)-7-54-43


Согласовано:


_____________ Вице-президент по эконом. вопросам


______________ Отдел гос. закупок