<< предыдущая страница   следующая страница >>
girniy.ru   1 2 3 4 5

11. Негізгі талаптар

Сатып алушы жер қойнауын пайдаланушы болып табылатындығын ескере отырып, және Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес, Сатып алушы уәкілетті органға есептілік тапсыру бойынша міндеттері жүктеледі, Тараптар Шартқа төмендегілер тураы осы Бөлімді енгізеді:

11.1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20.09.2010 жылғы №965 «Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуының жылдық, орта мерзімді, ұзақ мерзімді бағдарламаларын, сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер туралы және кадрлардағы қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелердің орындалуы туралы есептерін жасаудың және ұсынудың нысандары мен қағидасын бекіту туралы» қаулысын басшылыққа ала отырып, Шарттың №1 қосымшасы бойынша нысанына сәйкес, Сатушы Сатып алушыға Тауардың қазақстандық қамтылуы туралы анықтаманы табыстауға міндетті. Сонымен қатар, аталған анықтамасында Тауардың жеткізілімі күніне орай, резиденттердің және резидент еместердің санын міндетті түрде көрсете отырып, қызметкерлердің саны көрсетіледі, егер резидент емес қызметкерлердің бар болуы жағдайында, Сатушы қызметкерлердің жалпы санынан қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесін көрсетуге міндетті. Егер Сатушы Тауарды жеткізуге қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартатын болса, Сатып алушы қосалқы мердігерлік ұйымдардың Шарттың №1 Қосымшасына сай нысаны бойынша жоғарыда аталған анықтаманы ұсынғандығын қамтамасыз етеді.

11.2. Сатушы осы Бөлімге сәйкес көрсететін ақпараттың дәйектілігіне жауапты болады.


11.3. Сатып алушы осы Бөлімге сәйкес көрсеткен барлық ақпаратты, тікелей Сатушыға және басқа да ұйымдар мен мекемелерге сұраныс жіберу арқылы тексеруден өткізуге құқылы.

11.4. Сатушының (қосалқы мердігерлік ұйыммен) осы Бөлімге сәйкес берген ақпараттың дәйексіздігі фактісі анықталған жағдайында, Сатып алушы Сатушыға жазбаша хабарламаны жолдай отырып, бір жақтық тәртіппен Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Шарт, (Сатып алу-сату шарты,алдағы келісімшарттық міндеттемелерді орындау бөлігінде Сатушының жазбаша хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылды деп есептеледі, хабарламаны алған сәтіне орай орындалған міндеттемелерді өзара есептесу бөлігінде, Шарт , (Сатып алу-сату шарты өзара есептесудің аяқталуына дейін әрекет етеді.11.5. Егер тиісті Сатып алу-сату шартында жергілікті қамту туралы талаптары бар болса, Сатушы Сатып алушыға ҚР аумағында шығуын растайтын, өткізілген сатып алудың номенклатурасына сәйкес келетін Сатып алу-сату шартына қол қою күні ішкі өтініш беру үшін тауардың шығуы туралы куәландырылған сертификат (тар) көшірмелерін ұсынуға міндетті, бұл ретте сертификатта аталған тауар көлемі жасалған Шарттың аясында жеткізілетін тауар көлемінен кем болмауына жол берілмейді.


12. Хат-хабар

12.1. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттар , (Сатып алу-сату шартының нөмірімен бірге Тараптардың деректемелерін қамту қажет.

12.2. Кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұраныстар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе электрондық байланыс түрлерімен берілетін, қолдан жазылған немесе талап етіліп-басылған, рұқсат берілген немесе кез келген Тараптан екінші Тарапқа берілген басқа да хабарламалар, осы Шарттың талаптары бойынша дер кезінде орындалуы қажет және осындай тапсырыс хатты жолдау арқылы (алынғандығы туралы түбіртекті талап етіп), қабылданған курьерлік қызмет арқылы (барлық пошталық жөнелтулер алдын ала төлеммен жүзеге асырылады) немесе жолдама арналған Тараптың мекенжайын дұрыс көрсете отырып факсимильдік байланыс арқылы хатты алу жөніндегі қолхатты алғаннан кейін тапсырылуы тиіс.

12.3. Шартта көрсетілген мекенжайына курьерлік пошта арқылы, жеделхат немесе факс арқылы жолданған кез келген хабарлама (егер бұрын алынғандығы бекітілмеген болса) нақты беру кезінде жеткізілген болып саналады.

12.4. Шартта көрсетілген мекенжайына тапсырыс (әуе) хат арқылы жолданған хабарлама, поштаны жеткізуді растайтын пошта бөлімінің немесе курьерлік қызметінің мөрі басылған болса ғана жеткізілген деп саналады.


13. Басқадай талаптар

13.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған күннен бастап өз күшіне енеді және Сатып алу-сату Шартымен көзделген міндеттемелердің толық орындалуына дейін қолданылады. Егер Сатып алу-сату шартында көзделген кепілдік мерзімі аса ұзақ мерзімге белгіленген болса, Шарттың әрекет ету мерзімі аталған кепілдік мерзімінің аяқталуына дейін белгіленеді.13.2. Осы Шартқа енгізілген өзгертулер, қосымшалар мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және жазбаша түрде орындалса және қос Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойса жарамды болып есептеледі. Шартқа қол қою үшін факсимильдік байланыстың және жоғарыда аталған өзгертілердің, қосымшалардың және толықтырулардың қолданылуы, кейінгі уақытта оларға қол қойылған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде түпнұсқаларын беру арқылы рұқсат етіледі.

13.3. Шарттың жекелеген тармақтарының күшін тоқтату (аяқтау), солар бойынша Тараптардың міндеттерін тоқтатуға алып келеді, бірақ егер мұндай бұзушылықтар Шарттың ерекше талаптарын орындау барысында орын алған болса, Шарт бойынша Тараптарды бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды.   

13.4. Шарттың (Сатып алу-сату шарты) тоқталылуына басқа да талаптарын белгілейтін Шарттың (Сатып алу-сату шарты) басқа да ережелерінен тәуелсіз, Шарттың (Сатып алушы Шарты) аяқталу күніне дейін 5 (бес) күн бұрын Сатушыға Шарт (сатып алу-сату шарты) әрекетінің тоқтатылуы туралы жазбаша хабарламаны жолдағаннан кейін, кез келген уақытта тез арада соттан тыс, бір жақты тәртіппен (Шартты орындаудан бір жақты бас тарту) Шарттың әрекетін тоқтатуға құқы бар. Осы тармаққа сәйкес, Сатып алушының бастамасымен Шарттың бұзылуы, Тараптардың кез келген құқықтарына нұқсан келтірмейді. Осы тармаққа сәйкес, Сатып алу-сату шартының кез келген жағдайда бұзылуы барысында, Сатушыға жөнелтпе құжатымен расталған, тиісті шегеруді жүзеге асырғаннан кейін (аванс сомасы, айып төлеулер т.б.), Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған шартты бұзу күніне орай жеткізілген Тауардың құнын төлеу міндеттемесінен басқа, Сатып алушы Сатушының алдында қандай да болса жауапкершілікке тартылмайды.


13.5. Шарттың ережесі мен Сатып алу-сату шартының арасында қайшылықтар пайда болған жағдайда Шарттың ережесі басымдыққа ие болады.

13.6. Сатып алу-сату шартының (оның басқа да ережелері) әрекет ету мерзімі аяқталса немесе Сатып алу-сату шарты бұзылған жағдайда осы Шарттың бұзылуы қарастырылмайды.


13.7. Шарт кзакша, орыс және ағылшын тілдерінде әрқайсысының тең заң құқығы бар екі данада (әр дана уш тілде) жасалды. Мәтіндер арасында айырмашылықтар туындаған жағдайда орыс тіліндегі нұсқа басымдыққа ие болады. Қосымша №1 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.


13.8. Шартпен көзделмеген барлық жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасын басшылыққа алады.


14. Тараптардың заңды мекенжайы және банктік деректемелері


Сатып алушы:

«Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» компаниясының мүддесін өкілдік етуші Атырау филиалы

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 060006,

Атырау қаласы, Азаттык даңғылы, 78-А

тел: 8 (7122) 45-17-22 /24/36

факс: 8 (7122) 45-17-20

СТН 151000037420

ҚҚС бойынша есепке алу туралы куәлігі:

Серия: 15001 №0005193 06.11.2012 ж.

БИН: 990941001199

ОКПО: 390899501000 от 23.09.1999г., КБЕ 27

Банк деректемелері:

IBAN: KZ53920NKAC600603103

«Казинвестбанк» АҚ, Алматы қаласы

SWIFT BIC: KAZSKZKA


Компания «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.», представленная своим Атырауским филиалом, созданным и действующим по законодательству Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Регионального директора г-на Жанесенова Б.К., действующего на основании Генеральной доверенности от 02.05.2013, с одной стороны, и

____________________ именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Генеральное соглашение (далее именуемое «Договор») руководствуясь гражданским законодательством Республики Казахстан и на основании Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, именуемые в дальнейшем – «Правила закупок», о нижеследующем:  1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя продукцию в соответствии с количеством, ассортиментом, качеством, ценами, условиями оплаты и поставки, указанными в соответствующих Договорах купли-продажи, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее именуемые вместе «Договора купли-продажи», по отдельности «Договор купли-продажи»), заключенных между Продавцом и Покупателем по форме, приложенной к Договору (Приложение №2 к Договору), именуемый в дальнейшем «Договор купли-продажи» (далее именуемый «Товар»). Покупатель обязуется произвести оплату стоимости поставленного Товара в соответствии с разделом 4 Договора.

1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями, оговоренными в Договоре купли-продажи.

1.3. Продавец гарантирует, что Товар поставляется новым и не находится под арестом либо в залоге и свободен от прав третьих лиц.


2. Обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, оговоренных в Договоре, Договоре купли продажи и в соответствии с терминами, данным в правилах Инкотермс 2010, если соответствующий термин предусмотрен Договором купли-продажи, в соответствии с количеством, ассортиментом, качеством, ценами, условиями оплаты и поставки, указанными в Договоре купли-продажи.

2.1.2. Предоставить вместе с Товаром комплект товаросопроводительных документов, оговоренный в Договоре купли-продажи.

2.1.3. Выполнять взятые на себя обязательства по Договору по своевременной и надлежащей поставке Товара, качество, ассортимент, комплектность и происхождение которого соответствует установленным в Договоре купли продажи требованиям.

2.1.4. Не передавать права и обязательства по Договору третьей стороне и/или не заменять Товар без письменного согласия Покупателя.


2.1.5. Иметь все правоустанавливающие и разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан в отношении поставляемого Товара, в отношении собственного персонала. Продавец обязан обезопасить и оградить Покупателя от негативных последствий связанных с отсутствием необходимых разрешительных документов.

2.1.6. В своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию услуг Покупателю. В случае если при встречной проверке Продавца налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по оказанию услуг в адрес Покупателя либо отсутствия Продавца по юридическому адресу, Продавец обязан по требованию Покупателя в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из зачета или возврата в соответствии с п. 5. и п. 6. ст. 635 Налогового Кодекса и подписать при этом соответствующий акт сверки взаиморасчетов. При этом основанием, свидетельствующем о неисполнении Продавцом своих обязательств по декларированию сумм НДС, служат акты встречных проверок налоговых органов.


2.1.7. Соблюдать действующие Правила закупок при исполнении Договора (Договора купли продажи).

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Осмотреть и принять Товар в соответствии с положениями раздела 5 Договора.

2.2.2. Произвести оплату за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в соответствии с разделом 4 Договора.


    1. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом положений Договора.

3.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара или любых его частей или деталей в соответствии с Договором, Продавец обязан уплатить пеню в размере 0,5 % от общей суммы контракта за каждый день просрочки до момента поставки и передачи Покупателю в соответствии с Договором, но не более 10 (десяти) % от общей суммы Договора.3.3. В случае если оплата той или иной согласованной к поставке партии Товара производится в форме предварительной оплаты и при этом поставка указанного Товара не произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока поставки, оговоренного в Договоре купли-продажи, Продавец обязан обеспечить возврат Покупателю ранее произведенной им по Договору предварительной оплаты, а также выплатить штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента истечения 30 (тридцати) календарных дней от срока поставки, оговоренного в Договоре купли-продажи.

3.4. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, Продавец обязан уплатить Покупателю пеню в размере 1% от стоимости некачественного или некомплектного Товара за каждый день просрочки до устранения указанных недостатков. При этом независимо от уплаты пени Покупатель вправе потребовать:


  • соразмерного уменьшения покупной цены;

  • безвозмездного устранения недостатков Товара в приемлемый для Покупателя срок;

  • возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

  • замены Товара, не соответствующего условиям Договора купли продажи, в сроки, указанные в пункте 7.1. Договора; либо

  • отказа от исполнения соответствующего Договора купли продажи и возврата уплаченной за Товар денежной суммы впредь до устранения недостатков и укомплектования Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выдачи письменного извещения о возврате денег.

3.5. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором купли-продажи, Покупатель выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки до полного погашения задолженности, но не более 10 (десяти) % от просроченной суммы.

3.6. В случае недопоставки согласованной партии Товара, Покупатель имеет право отказаться от всей партии или от недопоставленной части Товара и предъявить Продавцу штрафные санкции предусмотренные п. 3.3. Договора.3.7. В случае нарушения сроков возврата денег на расчетный счет Покупателя в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. и 7.1. Договора, Продавец выплачивает пеню в размере 0,5 % от суммы произведенной оплаты за каждый день просрочки до полного погашения задолженности.

3.8. В случае если Продавец в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Покупателю подписанный Договор купли продажи о закупках, то такой Продавец признается уклонившимся от заключения соответствующего Договора купли продажи.

3.9. В случае нарушения сроков предоставления отчётности по доле казахстанского содержания и (или) предоставления недостоверной информации в соответствии с Разделом 11 Договора, Продавец выплачивает Покупателю в качестве неустойки сумму эквивалентную 5% от общей стоимости Товара по Договору купли продажи. Выплата неустойки не освобождает Продавца от представления Покупателю отчётности по доле казахстанского содержания.

3.10. В случае несоблюдения Продавцом Правил закупок при исполнении Договора купли продажи Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 3% от общей суммы Договора купли продажи за каждый случай такого нарушения.

3.11. Продавец обязан оплатить Покупателю штраф за неисполнение обязательства по доле местного содержания, указанного в соответствующем Договоре купли-продажи, в размере 5 % от общей суммы Договора, а также 0,15 % за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей суммы Договора купли-продажи, но не более 15% от общей суммы Договора.