girniy.ru 1

«Рентген пленкасын машиналық шығаруға арналған шығарғыш комплектілер» тауарын бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы

ХАТТАМА


ПРОТОКОЛ

об итогах государственных закупок способом из одного источника товара «Проявитель для машинной проявки рентгеновской пленки в комплекте»Алматы қаласы 31 мамыр 2011 жыл

город Алматы 31 мая 2011 года1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы РМК «Қазақстан Республикасы Президенті Істері басқармасының Орталық клиникалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығында, мекен-жайы: 050091, Алматы қ., Панфилов к. 139, «Рентген пленкасын машиналық шығаруға арналған шығарғыш комплектілер» тауарын бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүргізді.

1. Организатор государственных закупок РГП «Центральная клиническая больница Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, адрес: 050091, г. Алматы, ул. Панфилова 139, провел закупки способом из одного источника товаров «Проявитель для машинной проявки рентгеновской пленки в комплекте».

2. Сатып алуға бөлінген сома 195 000 (Жүз токсан бес мың) теңге.

2. Сумма, выделенная для закупки 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) тенге.

3. Осы тәсілді қолдануға негіздеме:

3. Обоснования применения данного способа:


1) 16.05.2011ж. «Рентген пленкасын машиналық шығаруға арналған шығарғыш комплектілер» тауарын бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шешім;

1) Решение о государственном закупе товара «Проявитель для машинной проявки рентгеновской пленки в комплекте» способом закупа из одного источника от 16.05.2011г.;

2) «Бір көзден алу тәсілімен «Рентген пленкасын машиналық шығаруға арналған шығарғыш комплектілер» тауарын мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы» 16.05.2011ж. №60-1 ПГЗ бұйырық.

2) Приказ №60-1 ПГЗ от 16.05.2011г. «О проведении государственных закупок товаров «Проявитель для машинной проявки рентгеновской пленки в комплекте» способом из одного источника».

4. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі: «Медтехника» АҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 8б. 1т. көзделген талаптарға сәйкес келеді.

4.Соответствие поставщика квалификационным требованиям: АО «Медтехника» соответствует требованиям предусмотренных п.1. ст.8 Закона РК «О государственных закупках».

5. Шарт жасалатын өнім берушінің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы: «Медтехника» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Ратушный к. 64., шарттың бағасы: 183 000 (Жүз сексен үш мың) теңгені құрайды .

5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и цена такого договора: АО «Медтехника», местонахождение: г. Алматы, ул.Ратушного 64 цена договора: 183 000 (Сто восемдесят три тысячи) тенге.

6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: жоқ.


6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: нет.

7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы бір көзден алу тәсілімен сатып алу нәтижесі бойынша ШЕШТІ:

7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) «Рентген пленкасын машиналық шығаруға арналған шығарғыш комплектілер» тауарын «Медтехника» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Ратушный к.64.

1) закупить товара «Проявитель для машинной проявки рентгеновской пленки в комплекте» у поставщика АО «Медтехника», местонахождение: г. Алматы, ул. Ратушного 64.

2) Тапсырыс беруші - РМК «Қазақстан Республикасы Президенті Істері басқармасының Орталық клиникалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығында, мекен-жайы: 050091, Алматы қ., Панфилов к. 139, 2 маусым 2011 жылға дейінгі мерзімде «Медтехника» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Ратушный к. 64., тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасассын.

2) Заказчику – РГП «Центральная клиническая больница Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, адрес: 050091, г. Алматы, ул. Панфилова 139, в срок до 2 июня 2011 года заключить договор о государственных закупках товара с АО Медтехника», местонахождение: г. Алматы, ул.Ратушного 64.

3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - РМК «Қазақстан Республикасы Президенті Істері басқармасының Орталық клиникалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығында – осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің интернет-ресурсына жіберсін.

3) Организатору государственных закупок РГП «Центральная клиническая больница Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения направить текст настоящего протокола на Интернет-ресурс Заказчика.


Конкурстық құжаттама

дайындау және мемлекеттік

сатып алуды ұйымдастыру

бөлімінің бастығы/Начальник

отдела разработки конкурсной

документации и организации

государственных закупок С. Толепов

«БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ»


Бас дәрігер/Главный врач В. Дудник

31\ мая 2011 жыл