girniy.ru 1

Ф КГМА 1-8-24/02

МУ «Организация

методической работы в

соответсвии с ГОСО 2006

года» от 04.07.2007г.

Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы

Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


«Комплексонометриялық титрлеу. Судың кермектілігін анықтау» тақырыбы


Аналитикалық химия пәні

051103 «Фармация» мамандығы


2 курс


Құрастырушы: Ногаева А.Н.


Қарағанды 2008

Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген

«_27__» _06_2008ж № _11_ ХаттамаКурсқа жауапты х.ғ.к. ________________ Власова Л.М


Такырыбы: Комплексонометриялық титрлеу. Судың кермектілігін анықтау.

Мақсаты: Сараптамадағы комплексонометрия әдісінің мәні, комплексонометрияны қолданатын жағдайы туралы ұғымдардың негізін қалыптастыру, судың ашылығын анықтау үшін комплексонометрияны қолданғанды дәйектеу.

Тапсырма:

 1. Комплексонометриялық титрлеу. Әдістің мәні. Қомплексонометриядағы реакцияларға қойылатын талаптар.

 2. Комплексондар және олардың қасиеттері. Этилендиаминтетрасірке қышқылының динатрий тұзы (ЭДТА) .

 3. Комплексонаттардың құрамы мен қасиеттері.

 4. Комплексонометриялық титрлеуін қолдану шарттары.

Орындау түрі: реферат, тақырыпты өз бетінше оқу.

Тапсырманы орындауға талаптар:

Тапсырма реферат түрінде, қолданылып жүрген әдебиеттегі түсініктемелерді пайдалану арқылы орындалу керек. Реферат көлемі 5 парақтан кем болмау керек, әдебиеттер саны 4-ден кем емес болуы қажет. Реферат тақырыбы бойынша тұжырымдама жасау керек

Тапсыру мерзімдері: семестр бойы тақырыбы ұқсас сабақта.

Бағалау критерийлері: реферат қорғау.


Әдебиеттер:

Негізгі:


 1. Қүлажанов Қ.С. Аналитикалық химия Алматы «Білім» 1994. І.Харитонов Ю.А. Аналитическая химия.кн.1,2. М.; ВШ, 2003

 2. Цитович И.К. Курс аналитической химии. М., 2004.

 3. Васильев В.П. Аналитическая химия. кн. 1,2. М., Дрофа, 2003.

 4. Кельнер P., Мерме Ж.М., Отто М., Видмер Г.М. Аналитическая химия. т. 1,2. Перевод с англ. яз. М., Мир, 2004.

 5. Отто М. Современные методы аналитической химии т.1,2. М., Техносфера, 2003.

 6. Пономарев В.Д. Аналитическая химия, ч. 1,2. М., ВШ, 1982.

Қосымша:

 1. Васильев В.П., Кочерина А.Н., Орлова Г.Д. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнении и задач. М., Дрофа, 2003.

 2. Практикум по аналитической химии. Под ред. Пономарева В.Д., Ивановой Л.И.-М., ВШ, 1983.

Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

1. Судың ащылығын анықтау үшін көлемдік сараптаманың кай эдісі қолдануы мүмкін: - бейтараптану -оксидиметрия + комплексонометрия


2. Комплексонометрияда комплекстүзу барысында төмендегі жағдай туады:
+ сутектің иондары бөлініп шығады

 • молекулалық сутек түзіледі

 • металл бөлініп шығады

 • гидроксид - иондар бөлініп шығады

 • молекулалык оттек түзіледі

3. Титриметриялық сараптаманың қай эдісінде міндетті түрде буферлі ерітінді
қолданады:

 • бейтараптану

 • оксидиметрия

+ комплексонометрия

 • потенциометрия

 • кондуктометрия

4. Титриметриялық сараптаманың қай эдісінде трилон Б жұмысшы ерітінді болып
қолданады:

- бейтараптану

- оксидиметрия + комплексонометрия

 • потенциометрия

 • кондуктометрия

5. Титриметриялық сараптаманың қай эдісінде металлоиндикаторлар қолданады:


- бейтараптану

-оксидиметрия + комплексонометрия


 • потенциометрия

 • кондуктометрия

6. Комплексонометрияның мэні:

+ титрленетін ерітіндіге индикатор қосқанда, ерітіндінің қүрамындағы металл иондары онымен белгілі бір түсті комплекс түзеді

 • зерттелетін ерітіндіге индикатор қосқанда, ерітіндінің құрамындағы металл иондары онымен түнба түзеді

 • зерттелетін ерітіндіге электроөткізгіші өзгергенге дейін электролит қосады -комплексті қосылыстардың қүрамы анықталады

-индикатордың қүрамы анықталады

7.Трилон Б мен металлдың комплексінің түрақтылығы төмендегілерге тэуелді: +металлдың заряд мөлшеріне

- металлдың концентрациясына
-трилона Б концентрациясына
-басқа металлдың барына
-индикатордың барына

8. Негізінде комплекстүзу реакциясы жататын сандық сараптаманың титриметриялық эдісі төмендегідей аталады: + комплексонометрия

 • комплекстүзу

 • гравиметрия

 • оксидиметрия

 • бейтараптану

9. Сандық сараптаманың қандай әдісімен барлық металлдарды анықтауға болады:
+ комплексонометрия

-оксидиметрия

 • тұндыру

 • бейтараптану

 • гравиметрия

10. Қандай органикалық қосылыстар комплексондар деп аталады:

+ органикалық қосылыстар, аминополикарбонқышқылдарының туындылары

 • бейорганикалық қосылыстар, спирттер туындылары

 • органикалық қосылыстар, тиолдар туындылары

 • органикалық қосылыстар, бензол туындылары

 • сірке қышқылы

11. Комплексон I - ол:

+ нитрилтрисірке қышқылы

 • этилендиаминтетрасірке қышқылы

 • этилендиаминтетрасірке қышқылының динатрий тү_зы

 • сірке қышқылы
 • қүмырсқа қышқылы


12. Комплексон II - ол:
-нитрилтрисірке қышқылы

+ этилендиаминтетрасірке қышқылы

 • этилендиаминтетрасірке қышқылының динатрий түзы

 • сірке қышқылы

 • құмырсқа қышқылы

13. Комплексон III (трилон Б) - ол:

- нитрилтрисірке қышқылы
-этилендиаминтетрасірке қышқылы

+ этилендиаминтетрасірке қышқылының динатрий түзы

 • сірке қышқылы

 • құмырсқа қышқылы

14. рН-тың қандай мөлшерінде металла трилон Б мен тұрақты комплекс түзеді:
+ 3

-5 -7 -9 -11

15. Титрлеудің комплексонометриялық эдісінің барысында:
+ индикатор металлмен комплекс түзіп түсін өзгертеді

- металл иондары тотығу дәрежесін өзгертеді, сондықтан зерттелетін ерітіндінің түсі

өзгереді