girniy.ru 1
Мавзу№16: Тугрукдан сунг юкори харорат. Чилла давр септик касалликлари. Кесарча кесишдан кейинги перитонит. Ташхислаш. Олиб бориш. 1. Укув машгулотида укитиш технологияси модели

 1. Укув соати: 290 мин.

 1. Укувчилар сони: 10-15 киши

 1. Место проведения занятия

 1. ШВП, КВП. оилавий поликлиника, боглов хонаси, туккан аелнинг алмашинув картаси ва амбулатор картаси.

 1. Укув машгулоти тузилиши

 1. Кириш

 2. Назарий кисм

 3. Амалий кисм

 4. - беморлар курацияси

 5. - амалий куникмалар алгоритми

 6. Тахлилий кисм

 7. - вазиятли масалалар

 8. - тестлар тахлили

 1. Машгулот мақсади: УАШга чилла давр йирингли-септик касалликларини ташхислашда синдромал ендашишга, тугрукдан кейин юкори харорат кутарилганда тахминий ташхис куйишга, чилла давр йирингли септик касалликлари билан булган аелларни профилактик чора-тадбирлари, даволаш, ва постстационар реабилитация сининг асосий принципларига ургатиш.

 1. Педагогик вазифалар:

 • Йирингли-септик касалликлари этиопатогенези, клиникаси ацтиб бериш

 • Иситмали холатга булган хавф гурухларин аниклшни ургатиш

 • Йирингли-септик касалликлари утказган аелларда репродуктив функция асоратлари.

 • Чилла давр йирингли септик касалликлари ташхислаш ва киесий ташхислашнинг мезонлари ургатиш.
 • Чилла давр йирингли септик касалликларига хавф гурухларини олиб бориш тактикасини ургатиш.


 • Тугрукдан кейинги иситма утказган аелларни постстационар даволаш мезонларини тушунтириш.

 • Йирингли-септик касалликларини даволашда кулланиладиган препаратларни чакалокка ва эмизиш жараенига таъсири.

 • Асосий лаборатор-инструментал ва функционал методларини интерпретация килишни ургатиш.

 • Йирингли-септик касалликлари утказган аелларда контрацептивларни танлаш буйича маслахат утказиш принциплагини ургатиш. • Укув фаолияти натижалари:

 • УАШ билиши зарур::

 • Йирингли-септик касалликлари этиопатогенези, клиникаси айтиб бериш.

 • Иситмали холатга булган хавф гурухларини аниклаш.

 • Йирингли-септик касалликлари утказган аелларда репродуктив функция асоратларини айтиб бериш.

 • Чилла давр йирингли септик касалликлари ташхислаш ва киесий ташхислашнинг мезонлари.

 • Чилла давр йирингли септик касалликларига хавф гурухларини олиб бориш тактикасини курсатиш.

 • Тугрукдан кейинги иситма утказган аелларни постстационар даволаш мезонлари.

 • Йирингли-септик касалликларини даволашда кулланиладиган препаратларни чакалокка ва эмизиш жараенига таъсири.

 • УАШ уддалаши зарур::

 • Йирингли-септик касалликлари ривожланиши мумкин булган хавф гурухларини аниклаш.

 • Йирингли-септик касалликлари булган аелларни госпитализация мезонларини аниклаш.

 • Асосий даборатор-инструментал ва функционал методларини интерпретация килиш.

 • Ташхисни куйиш ва асослаш.

 • постстационар даволашни, реабилитацияни аниклаш ва утказиш.

 • Йирингли-септик касалликлари утказган аелларда контрацептивларни танлаш буйича маслахат утказиш.
 • Таълим усули


 • Дискуссия, сухбат, видеокурик, ургатувчи уйинлар «Иссик картошка» уйини, «Командали уйин»

 • Укув фаолиятини ташкиллаштириш шакллари

 • Индивидуал ишлаш, гурухларда ишлаш, жамоа булиб ишлаш

 • Таълим жихозлари

 • Укув дарсликлари, укув материаллари, касаллик тарихи, таркатма материаллар, амалий куникмалар кадамлари, кин кузгулари, буюм ойналари, шпатель, кулкоплар, корцанглар, жарохатга ишлов бериш учун стерил материал, муляжлар, флипчарт.

Тескари алока усул ва жихозлари

Кузатув, блиц суров, тестлаш, бахолаш; вазиятли масалалар ечиш, амалий куникмаларни намойиш килиш


2. Мотивация:

Йирингли-септик касалликлари купинча билинмас куринишда кечади.. Чилла давр йирингли-септик касалликларини кечиккан ташхиси, уларни нотугри ва етарли даражада даволамаслик беморларни ногирон булишига ва оналар улимига олиб келади. Умумий амалиет шифокори вактида ташхислашга,госпитализациягача булган даврда керакли ердамни курсатишни билиш хамда реабилитацион чора-тадбирларини утказишни билиш керак, чунки бу тадбирлар она ва бола хает сифатини ошишига кумаклашади.

3. Фанлараро богликлик.

- анатомия, физиология, микробиология, терапия, эндокринология, клиник фармакология.

4. Машгулот мазмуни

4.1. Назарий кисм

Тугрукдан кейин харорат кутарилганда аёлнинг ахволини бирламчи бахлоланиши.( харорат 38 С ва ундан юкори кутарилганда)

Бахоланг:


 • Аёлдан уйкучанлик, бушашиш бор-йуклигини суранг.

 • Тез-тез огрикли сийиш бор-йуклигини суранг.

Текширинг:

 • Аёл хушидами еки йукми.

 • Харорат38 С ва ундан юкорими

 • Буйин мускулларининг ригидлилиги

 • Упка : юзаки нафас олиши

 • Корин: кучли огрик

 • Кин: йирингли ажралмалар

Аел холатини тургунлаштиринг:

Ампициллин 2г в/ичига, хар 6 соатда+ Гентамицин 5мг/кг огирлигига. в/ичига хар 24 соатда+ Метронидазол 500 мг в/ичига хар 8 соатда.

Аёлни тез шифохонага утказиш.

Дархол иккала вена ичига катта диаметрдаги игна еки катетер билан суюклик юборишни бошланг. Рингер эритмасини еки физиологик эритмани 1 литрни 15-20 мин ичида юборинг.1 соат ичида 2 литр суюклик юбориш зарур


Тугрукдан кейинги юкорихарорат ташхиси киесий ташхиси.

Типик белгилар

Гохида учрайдиган белгилар

Аник диагноз

Юкори харорат

Корин пастида огрик

Йирингли, ёмон хидли ажралмалар

Бачадон огриклилиги.

Киндан озгина кон кетиши

•' Шок

Метрит

Корин пастида огрик ва димланиш

хароратнинг вакти-вакти билан чикиши

Бачадон огриклилиги


антибиотиклар таъсирига ёмон жавоб беради

Ортиклар ёнида ёки Дугласова бушлиги сохасида усмасимон хосила аникланиши

кулъдоцентезда пиринг чикиши.

чанок абсцесси

Унча баланд кутарилмаган харорат. Корин пастида огрик

Перистальтик шовкинлар йуклиги.

Щеткин Блюмберг симптоми мусбат

Кориннинг шишиши

Иштаханиг иуколиши

Кайд килиш

Шок

Перитонит

Сут безларининг огриклилиги ва тиранглашуви

тугрукдан 3-5 кундан сунг ривожланади.

Сут безлари каттик, катталашган

Иккала сут безлари хам патологик жараенда.

лактостаз

Сут безларининг огр иклилиги в а таранглашуви

Кукракнинг кизариши ва сегментар каттиклашуви

тугрукдан 3-4хафтадан сунг ривожланади.

• Сут безларида сутнинг димланиши натижасида яллигланиш жараени

• Купинча битта сут бези яллигланади

Мастит

Сут безларининг каттик ва огр иклилиги • Кучли эритема

• Кукракдаги флюктуациялановчи усмасмимон хосила

Йиринг чикиши.


Сут безлари абсцесс и

Яранинг огриклилиги, конли ёки сероз ажралма чикиши

• Яранинг четларидан таркаладиган эритема

Яра абсцесси, серомаси ёки гематомаси

Яра огрикли ва сузувчан

Эритема ва шишнинг яра четидан чикиши

• Яранинг котиб колиши

• Йирингли

ажралмалар

• Яра атрофида кизариш

Яра флегмонаси, ярали целлюлит

Дизурия

Тез-тез сийиш

• Ковук устида огрик

• Коринда огрик

Цистит

Дизурия

Юкори харорат

Тез-тез сийиш

Коринда огрик

• Ковук устида огрик

•Бел сохасида огрик

• Кукрак кафасининг огр иклилиги

• Иштаханинг йуколиши

• Кунгил айнишиУткир пиелонефрит

Антибиотиклар юборилганда хам хароратнинг тушмаслиги.

• Болдир мушаклариниг огриклиги


Чукур веналар тромбози

Юкори харорат

Бугилиш

Балгамли йутал.

Кукракда огрик

• Упка тукимасининг зичлашиши.

Овознинг узгариши

• Тез-тез нафас олиш

• хириллашлар/хуштаклар

Пневмония

Юкори харорат

упка шовкиларининг сусаииши

• Операциядан кейинги даврда учрайди

Упка ателектази

Юкори температура

Калтираш

Бош огриги

Мушакларда огрик

• Катталашган талок

Асоратланмаган безгак

Асоратланмаган безгак белгилари

Кома

камконлик

• Тутканок

• Сариклик

Асоратланган малярия

Юкори температура

Бош огриги


Ступор

Тиф

Курук йутал


Эс-хушининг ноаниклиги.
Катталашган талокНажас окариши

• Эшакеми.
сийдикнинг саргайиши

Катталашганталок
Аёл ахволини тургун холатга келтириш.

Ампициллин 2г в/ичига, хар 6 соатда+ Гентамицин 5мг/кг огирлигига. в/ичига хар 24 соатда+ Метронидазол 500 мг в/ичига хар 8 соатда.

Аёлни тез шифохонага утказиш.

Септик шок белгилари булса »шок даволаниши»га каралсин

Дархол иккала вена ичига катта диаметрдаги игна еки катетер билан суюклик юборишни бошланг. Рингер эритмасини еки физиологик эритмани 1 литрни 15-20 мин ичида юборинг.1 соат ичида 2 литр суюклик юбориш зарур.

Йирингли-септик касалликларни утказган аелларнинг постстационар даволаниши ва реабилитацияси.

Йирингли-септик касалликларни утказган аелларнинг постстационар даволаниши ва реабилитацияси хамма аъзолар функциясининг хамда аел соглигининг тикланишига каратилади.

Уткир пиелонефрит билан асоратланган холат булса антибиотикни 14 кун давомида перорал олишни давом эттиради.


Амоксициллин 1 г.дан кунигу 3 махал.

Метрит, перитонит касалликлари булганда физиотерапия буюрилади:

- электрофорез, ультратовуш , бир курсга -6-12 муолажа.

эндомиометритда физиотерапевтик даволаниш хароратни нормал булгандан 2 кундан сунг буюрилади, перитонитда релапаратомиядан, дренажлар олиб ташлангандан сунг ва чокларнинг битишидан 10-12 суткадан сунг буюрилади. н сутки.

Касалликнинг узок давомли ва огир кечишида давони кечрок муддатларда амалга оширилади Кесарча кесишдан кейинги перитонит 1 йилгача, сепсисдан сунг- аввал ойда 1-2 марта, сунг 2-3 ойда 1 марта назорат килиниб турилади. УНДАН ТАШКАРИ Узининг УАШ нинг назоратида хам 3 ойда бир марта ташриф буюрадилар. Актив курорт даволаниш факатгина 2 йилдан сунггигина мумкин булади.

Чилла даврида тромбофлебит утказган аеллар доимий назоратда буладилар. Посттромботик синдром белгилари пайдо булганда кон-томир жаррохида даволанадилар. Бундай беморлар йилига 2-3 марта кузатиб туриладилар. Ундан ташкари кон ивиш системасининг холати, кон тахлиллари утказиб турилади. Бундау беморларни кузатишнинг асосий принципи веноз стаз билан курашиш. Курсатмага кура десенсибилизация килувчи, антиагрегантлар буюрилади.

Лактостаз.

Кукрак билан эмизганда:

1.Агар аел кукрак билан эмизади, аммо чакалок эма олмаса аелга сутни кул Билан еки сут сургичи ердамида согишга кундиринг.

2. Аел кукрак билан эмизади ва чакалок эмиш кобилиятига эга.

Аелга тез тез эмизишни ва хар эмизганда 2 ла кукракка тутишни ургатинг.

- кандай тугри ушлашни ва кукракка чакалокни тугри тутишни ургатинг.

- эмизишдан олдин бушаштирувчи муолажаларни утказишни курсатинг:

* эмизишдан олдин кукракка илик компресс еки илик душ кабул килишни тавсия килинг.

* аелнинг баданини оркасини ва буйнини укаланг.

*аелга кули билан озгина сутни согиб беришини суранг ва сургичлар атрофини намланг. Шунда чакалокни кукракни олишига она кумаклашади.


Эмизгандан сунгги бушаштирувчи муолажалар:

*куракка эмизишлар орасида шиш ва буртишни олдини олиш усун совук компресс куйинг.

* боглам еки бюстгалтер билан кукракни ушлаб туринг.

* керак булса 500 мг парацетамолни огиз оркали беринг.

Агар кукрак билан эмизиш йук булса:


 1. кукракни бюстгалтер билан еки боглам билан ушлаб туринг.

 1. Сут безига совук компресс куйинг, шунда огрик ва кукракнинг буртиши камаяди.

 1. Илик компресс ва укалашларни утказманг.

 1. Керак булса 500 мг парацетамолни огиз оркали беринг.

 1. Сургичларни стимуляция килманг.

Йирингли-септик касалликлар утказган аелларга гигиеник муолажалар,рационал овкатланиш ва уй шароитида дам олиш мухимлиги тугрисида тушунтирилади

Ту'грукдан кейинги йирингли септик касалликлар мураккаб жараен булиб,организмнинг иммунобиологик реакцияларнинг активлиги камайиши натижасида инфекцияси бор беморларда вужудга келади.

Тугрукдан кейинги йирингли септик касалликлар ривожланишига мойиллик тугдирувчи факторлар.

 • Анамнезида экстрагенитал касалликларининг борлиги ( вирусли респиратор, эндокрин, юрак кон-томир, ичак касалликлари, сийдик йуллари касалликлари.)

 • Симптомсиз бактериурия.

 • Кичик чанок аъзоларининг сурункали яллигланиши булган холатлар, трихоманадали,хламидияли кольпит.

 • Хомилани инвазив усуллар билан текширган пайтда.

 • Тугрукнинг патологик кечиши:

-тугрукнинг узок вакт сувсиз кечиши.

 • тугрукнинг чузилиши.

 • тугрукда оператив усуллар ишлатилганда (акушерлик кискичларини куйиш, бачадонни кул билан текшириш, ораликни кесиш, кесарча кесиш)

 • патологик кон кетиши.

Тугрукда куп кин оркали текширилганда.4.2Аналитик кисм

Илова № 1

Тест саволларни ечиш – уйга берилган вазифани мухокама килиш боскичида кулланилади. Хар бир талаба алохида узи жавоб беради.Укитувчи шаблон буйича тугри жавобларни укийди. Талабалар жавобларни узида белгилашади.


Дастлабки билим даражасини текшириш учун тест саволлари:.

Талаба Ф.И.Ш ни гурух № ни езади.

Тест саволларига жавоб берганда тугри деб билган жавобга Т,нотугрисига Н деб белгилайди...

1.Йирингли, емон хидли ажралмалар чанок абсцессининг белгисидир. Нотугри

2. Корин пастида огрик, перистальтика шовкинлари ва харорат ошиши (калтираш) перитонит белгиси хисобланади. Тугри.

З. Тугрукдан кейинги 3-5 суткасига сут безлариниг огриши ва буртишиниг сабаби одатда сутнинг ушланиб колиши хисобланади. Тугри.

4. Кукракнинг кизариши,сегментар каттиклашиши, сут безининг абсцесси белгиси хисобланади. Нотугри

5. Корин пастидаги огрик, бачадон огриклилиги емон хидли ажралмалар билан келиши метритнинг характерли белгиси хисобланади. метрита.. Тугри.

6. Перинеал жарохатдан келадиган конли еки сероз ажралмалар сабаби жарохатли целлюлит хисобланади. Нотугри.

7. Тугрукдан кейинги юкори хароратниг даволашининг мухим аспекти огиз оркали ва вена ичига адекват гидратацияни таъминлашдан иборат. Тугри.

8. Метрит даволаш учун ампициллин еки гентамицин еки метронидазолни вена ичига куллаш зарур. Нотугри.

. 9. Сут безларида сут димланганда аелга тез-тез эмизиб 2ла кукракни бериб туриш мухимлигини тушунтириш зарур. Тугри.

10. Сут безларида сут димланганда бушаштирувчи муолажалар эмизишдан олдин совук компрессни куйишдан иборат. Нотугри.

11. Сут безларининг абсцесси булган аелларда абсцесснинг даволаниб булгунча эмизишни тухтатиб куйишни тавсия килиш зарур. Нотугри.

12. Кукрак абсцессининг бушлигини очгандан сунг хеч качон тампонламанг. Нотугри.


13. Тез-тез ва куп тугувчи аеллар лактацион мастит ривожланишига хавф гурухига киради.

14. Бачадоннинг физиологик инволюцияси тугрукдан кейинг мастит белгиларига кирмайди. Тугри.

15. Белда огрик ва мушакларнинг таранглашиши пиелонефрит белгиси хисобланади. Тугри.

16.Тетрациклин гурухи антибиотиклари мастит даволаниши учун карши курсатма булмайди. Нотугри.

17. Дизурия, тез-тез сийиш ков устида огрик цистит учун характерли. Тугри.. Верно

19. Кориндаги уткир огриклар интоксикация белгилари хисобланмайди. Тугри.

20. Тугрук пайтида сувсиз оралик 18 соатдан ошиши – тугрукдан кейинги иситма ривожланишига хавф омили хисобланадию Тугри.

21. Бачадон субинволюцияси учун интоксикация белгилари характерли эмас. Тугри.

18.Акушерлик перитонитнинг кузгатувчиси купинча Кандида замбуруги хисобланади. Нотугри.

22. Акушерлик перитонити факат стационарда акушер-гинеколог томонидан даволанади. Тугри.

23. Уткир пиелонефрит билан асоратланган чилла даврида БИС ни куллаш мумкин эмас. Тугри

24. Лактостазни комплекс даволашнинг ичига кардиал терапия хам киради. Нотугри.

25. сут безиниг абсцесси даволанмаган метритнинг асорати хисобланади.Нотугри.

26. Чилла даврда перитонитнинг ривожланиши бачадон чокларининг етишмаслиги натижасида ривожланади. Тугри.

27. Сурункали яллигланиш учоклари булган хомиладар ва тугувчи аеллар чилла даврда эндометритнинг ривожланишиниг хавф гурухига киради. Тугри.


Илова № 2

Вазиятли масалалар ечиш – машгулотнинг укитувчи билан амалий кисмини мухокама килиш жараенида кулланилади..

3 гурухдаги талабалар мавзу буйича битта масала буйича 3 савол оладилар.

Масала. Бемор Д., 17 ешда. Тугрукхонада узининг биринчи боласини 3 хафта олдин тугади. Тугрук асоратсиз утди , чакалок соглом ва нормал вазн билин тугилди.Сиз бемор Д.ни тугрукдан сунг 2 кундан кейин курдингиз, у ва чакалок яхши холатда эдилар. Бугун у тиббиет муассасасига кукракдаги огрикка ва мазаси йуклигига шикоят килиб келди..1. Бемор Д.ни бирламчи бахолаш учун сиз нима киласиз?Нима учун?


 • Д.исмли беморни хурмат ва яхши суз билан кутиб олинг..

 • Уни диккат билан эшитинг ва саволларига жавоб беринг. Нима килиниши тугрисида маълумот беринг.

 • Д.исмли беморни ахволини бирламчи бахолашни утказинг,тана харорати,АКБ,пульс ва нафас олиш сонини сананг.Ундан ташкари эмизиш борасида кандай муаммолар борлигини,чакалок неча марта эмади,кушимча овкат кулланиладими,сургичда ерилишлар ва жарохатлар борми каби саволларни бериш зарур..


2. Умумий курикнинг кандай аспектлари ташхис куйиш учун ердам беради? . Кандай скриниг муолажалар, лаборатор тахлиллар утказиш зарур? Ва нима учун?

• Д. исмли беморниг кукрагини куриб, огрик бор-йуклигини.буртиш ва яллигланиши, сургичларда еритлишлар борлигига ахамият берилади.

• Бу боскичда хеч кандай.

Сиз куйидаги холатларни аникладингиз::

Тана харорати 38 градус,пульс 120 зарба, АКБ 120/80 мм рт.ст., нафас олиш сони 20марта 1 минутда. Чап кукракда огрик, понасимон сегментар кизариш бор..

Д.исмли бемор тугрукдан сунгги 1 хафтада чакалок сургични кийинлик Билан олганини, аммо хозир бундай эмас,у яхши эма олади.У суткада 6 марта эмади, орасида сув берилади. Курувдан олдин 1 соат илгари у боласини эмизиб олган..


3 Бу маълумотларга асосланиб кандай ташхис куясиз? . Кандай скриниг муолажалар, лаборатор тахлиллар утказиш зарур? Ва нима учун?

•Юкоридаги симптомлар маститга тегишли..

• Д. исмли беморни куймдаги антибиотиклардан бири Билан даволаш зарур: клоксациллин 500 мг огиз оркали 4 марта кунига, 10 кун давомида,еки эритромицин 250 мгогиз оркали кунига 3 махал 10 кун ичида.
 • Эмизишнинг техникасини кузатиб бориш зарур, чунки кукракка тугри туткизилаетгпнлигиге ишонч хосил килиш зарур.( яъни боши ва танаси тугри тутилади,яхшилаб ушланади ва она танасига якин жойлаштирилади.бСледует пронаблюдать ее технику кормления грудью, чтобы удостовериться в пра,юзи кукракка,бурни сургичнинг тугрисида жойлаштирилади.)


 • Беморни доим куллаб кувватланади. Унга эмизиш * мартадан кам булмаслиги, орасида сув бермаслиги ва факат кукрак сути Билан эмизиб турилиши тугрисида маслахат берилади..

 • Кукракни боглам еки бюстгальтер Билан ушлаб туриш зарур хамда эмизишлар орасида совук компресс буртиш ва огрикни камайтириш максадида куйиш тугрисида маслахат бериш зарур..

 • Керак булса парацетамол 500 мгдан огиз оркали.

• Беморга 3 кундан кейин ташриф буюришингиз тугрисида айтилади.
Тайергарликка вакт – 5 мин.

Вакилнинг жавоби -15 мин.

Мухокама - 5 мин.

Илова № 3

«Иссик картошка»уйини – назарий билимларини мухокама килиш ва мустахкамлаш жараени боскичида кулланилади..

Катнашчилар доира буйлаб утиришади ва кузини юмади.Укитувчи талабаларнинг биттасига кичик копток беради, у эса узидан кейингисига узатади, ва «иссик» сузини айтиб боради.ва шу тарика бир бирига узатадилар. Укитувчи кузини юмади ва «стоп» сузини айтганда копток кимнинг кулида булса саволга жавобни уша катнашчи беради. Копток кутичада савол колмагунча доира буйлаб узатилади.

Тест саволлари

1. Тугрукдан сунг аелда корин пастида огрик, перистальтика шовкинларининг йуклиги, кам ифодаланган иситма ва калтираш кузатилмокда. Ташхисингиз?:

а) тос абсцесс

б) метрит

в) перитонит

г) жарохат целлюлити

2. Сут безларида 3-5 суткасига огрик ва огирлашишниг сабаби:

а) сут бези абсцесси

б) мастит

в) сут безларида димланиш
г) хаммаси

З. кукракнинг кизариши ва сегментар кизариши ниманинг белгиси:

а) Сут безининг абсцесси

б) мастит

в) сут безларида димланиш

г) хеч кайсиниси

4. Корин пастида огрик ва бачадон огриклилиги емон хидили ажралмалар билан келиши характерли

а) тос абсцесс


б) метрит

в) перитонит
г) аппендицит

5. Перинеал жарохатдан келадиган конли ва сероз ажралмалар сабаби:

а) жарохат абсцесси

б) жарохат серомаси
в) жарохат гематомаси

г) хаммаси

6. сут безларида димланиш ниманинг окибатида келиб чикади:

а) Сут Билан чузилиши натижасида

б) лактациядан олдин кузатиладиган лимфатик ва веноз томирларининг кенгайиши ва уларда сут димланиши натижасида. .

в) чакалокни кукракка мослаша олмаслиги.

г) чакалокда эмиш фаолиятини йуклиги.

7. тугрукдан кейинг иситмада аелларни олиб бориш тактикаси уз ичига олади:

а) еток режим

б) огиз еки томир оркали адекватная гидратацияни таъминлаш

в) вентиляторни куллаш еки муздек сув билан артиш

г) хаммаси

8. Метрит давоси уз ичига олади:

а) ампициллин еки гентамицин ект метронидазол

б) ампициллин + гентамицин + метронидазол вена ичига

в) перораль антибиотиклар комбинацияси

г) таъсир доираси кенг булган перорал антибиотик
9. Чанок абсцессининг дренажлаш олдин:

а) Вена ичига перорал антибиотикларни комбинациясиини бошлаш зарур

б) перорал антибиотикларни комбинациясиини бошлаш зарур в) следует назначить перорально антибиотиков широкого спектра действия

г) таъсир доираси кенг булган антибиотикларни бериш зарур.
10. сут димланишини сезган аелга:

а) кукрак билан тез-тез алмаштириб турган холда эмизмш.

б) кукрак Билан тез тез 2 ла кукракка куйган холда эмизиш.
в) Хар 4-6 соатда эмизиш,кукракларни галма галдан бериб туриш.

г)Хаар 4-6 соатда 2ла кукракка куйган холатда эмизиш.

11. Сут димланганда бушаштирувчи муолажалар уз ичига олади:

а) эмизишдан олдин илик компресс килиш. кормлением.


б) кукракни боглов еки бюстгалтер билан ушлаб туриш

в) эмизишлар орасида совук компресс куйиш

г) хаммаси

Тайергарликка вакт 3 мин

Жавобларни белгилаш 10 мин

Мухокама -7 мин.

Илова № 4

«Командали уйин» - назарий билимларини мухокама кили шва мустахкамлаш боскичида амалга оширилади..

Бу методикани куллаш учун укитувчи 4 карточка тайерлаб куйиш зарур: 1.Асоратланган пиелонефрит, метрит, цистит.

2.Кесарча кесишдан кейинги перитонит.

З.Лактостаз, мастит, сут безиинг абсцесси.

4.Флегмона, жарохат абсцесси.

Сунгра талабаларни 2 кишидан иборат 4 гурухга булиш зарур.

Сунг хар бир команданинг вакили карточка танлайди (талаба карточкадаги езувни курмаслиги зарур)

Укитувчи талабаларга Флип-картада алгоритмни езишни сурайди.: танлаган мавзуга тегишли шикоятлар,объектив текшириш,клиникаси ,реабилитация,стационардан кейинги даволаш,контрацепция. Тайерланишга вакт берилади. .

Вазифани бажаргандан сунг гурух вакили жавобларни намойиш этади..

Укитувчи хар бир талабанинг иштирокини кузатиб бориш зарур. Энг тугри ва аник вазифани бажарган команда кушимча 1 балл Билан такдирланади.

Тайерланишга вакт -5 МИН

Вазифани бажариш -10 мин.

Мухокама – 10 мин

4.3. Амалий кисм

Амалий куникмалар руйхати.

1. Ташки акушерлик куриги

2. Хомила юраги уришини эшитиш

3. Хомиладорлик ва тугрук муддатини аниклаш

4. Ҳомилани таҳминий вазнини аниқлаш.

(ишчи дастур охиридаги Амалий куникмалар булимига каранг)

5. Талабалар билимини бахолаш тизими

( ишчи дастур бошига каранг)

6. Амалий машгулот технологик харитасиМашгулот боскичлари

Машғулот шакли

Вакт

250 мин

1

Кириш сузи15

2

Тест саволларини ечиш йули билан уйга берилган вазифани мухокама килиш.

(Илова№ 1)

20

3

Кундузги стационарда беморларин курация килиш, поликлиникада беморларни кабул килиш.

Беморларни куриш диспансер карталар Билан ишлаш, тахлилларни интерпретация килиш.

85

4

Амалий куникмаларни такомиллаштиришМуляжларда куникмаларни ишлатиш. (лаборатор ва инструментал тахлилларни нтерпретация килиш ( бачадон УТТси, кон, сийдик тахлиллари, кин суртмалари ва цервикал каналдан олинган бак. экма.

60


ТАНАФФУС

30

5


Машгулотнинг амалий кисмини укитувчи билан мухокама килиш. (вазиятли масалалар ечиш)

Суров, мунозара бахс (Илова № 2)

10

6

Мавзуни мухокама килиш мавзу буйича рефератив маълумот)

Рефератив маълумот

45

7

Кичик гурухларда ишлаш ( «Иссик картошка » уйини, «Командали уйин»).

(Илова № 3,4)

45

8

Мавзу буйича укитувчининг якуни. Хар бир талаба 100 баллик система буйича бахоланади, ва бахо эълон килинади. Кейинги машгулот буйича саволларни такдим этиш ( ротация буйича каранг)

Маълумот,.мустакил тайерланиш буйича саволлар

10


290


7. Еритилиши керак булган саволлар:

- Йирингли-септик касалликлари ривожланиши мумкин булган хавф гурухларини аниклаш.

- Тугрукдан кейин юкори харорат кутарилганда ташхис, киесий ташхис ва уз вактида госпитализация килиш


- Тугрукдан кейинги иситмада асосий лаборатор,инструментал ва функционал текширув усуллари.

-Госпитализациягача булган боскичда шошилинч ердам курсатиш буйича куникмалар ишлаб чикиш..

- Асоратланган иситмали холат билан булган аеллар учун индивидуал контрацепцияни танлаш буйича билимларни шакллантириш.


Адабиет:

Асосий

А. Акушерство. Айламазян. Э.Н. 1998 г.

Б. Акушерство и гинекология под редакцией Савельевой Г.М. Сичинова Л.Г., Медицина 1998

Кушимча

А. Справочник врача общей практики Мерта. Англия, 1998 г.

Б. Акушерство. Справочник Калифорнийского университета под ред. К. Енсвандера, А.Эванса. Москва 1999 г.

В. Оказание помощи при осложненном течении беременности и родов. Руководство для врачей.

Г. Руководство для врачей. Данные ВОЗ, Женева. 2002 г.