girniy.ru 1 2 ... 13 14
(лҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі“Сырдария” университеті
“Филология” факультеті


“Қазақ тілі мен әдебиеті” кафедрасы

“Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы”


пәні бойынша 050117 мамандығының

студенттері үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


(с и л л а б у с)


Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3 кредит саны-2

Лекция: 30 сағат

СӨЖ: 30 сағат

ОБСӨЖ: 30 сағат

Барлық сағат саны: 90 сағ

Қорытынды бақылау: емтихан 5 – семестр

Аралық бақылаулар саны: (кредит бойынша) 2

Барлық балл саны: 100 (кредитке)


Жетісай-2007 ж.


Құрастырған: оқыт. Қошқаров Ж. А.


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН“Қазіргі қазақ тілі морфологиясы” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттері үшін әзірленген.


Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі:


Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған


Хаттама “________” 2007 ж


Кафедра меңгерушісі ________________________________


Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған.


Хаттама “________” 2007 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________


Факультет Кеңесінде мақұлданған


Хаттама “________” 2007 ж

Факультет Кеңесінің төрағасы ________________________


Мазмұны 1. Абстракт ..…….…………………………………………..

 2. Курстың мақсаты……………………………….………..

 3. Курстың міндеті…………………………………………

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме……………….............

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет………..


 6. Студентке арналған ережелер…………………………….

 7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі..........................………………………….

 1. Лекция сабақтарының мазмұны………………………..

 2. CӨЖ-жоспары, мазмұны.................................................

 3. ОБСӨЖ-сабақтарының жоспары, мазмұны...................

 4. Кредиттің мазмұнына сәйкес тестілік сауалнамалар

 5. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.................................................................................

 6. Пән бойынша оқу процесінің картасы…………………1. Алғы сөзОқу-әдістемелік кешені “қазіргі қазақ тілі морфологиясы” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағадарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

Оқыту бағдарламасы семестрдің басында әрбір студентке беріліп студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде. Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақарыбты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі терминдер мен ұғымдерды енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығы мен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынан барлық көлемін орындау қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерген аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.


Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ емтиханды алуға арналған. 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР


Лектор: Қошқаров Ж. А.

“Қазақ тілі мен әдебиеті” кафедрасы, №1 корпус, 11 кабинет

Телефон:

Кафедрада болу уақыты: 830-1800 дейін


 1. КУРСТЫ ӨТКІЗУ УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ОРНЫ


Аты-жөні

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон

1

Қошқаров Ж.

Лекция

Уақыты_______

Ауд. № 2

Уақыты_______

Ауд. № 2

Тел:__________

Каб:__________

Корпус: _______


2

Қошқаров Ж.

Практика

Уақыты_______

Ауд. № 2

Уақыты_______

Ауд. № 2

Тел:__________

Каб:__________

Корпус: _______


Пәнді оқытудың мақсаты:

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша даярланатын филолог студенттерге жүйелі түрде лингвистикалық білім беруде де «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» атты теориялық пәннің атқаратын міндеті зор.


Пәннің мақсаты- оқулықтардағы белгілі мағлұматтар жиынтығымен таныстыру ғана емес, өз ана тіліне саналы түрде қарауға, өзінің бойына сіңген тілдік түсініктерін талдауға үйрету болып табылады. Сондай-ақ сөздердің морфологиялық құрылымы, негізгі грамматикалық ұғымдар, сөзді құрамы, сөз формалары және олардың жасалу тәсілдері, түрлері, сөз таптары олардың түрлену жүйесі туралы толық мілімет беру.


Пәнді оқытудың міндеті:


 1. Болашақ мұғалімдерді қазіргі қазақ тілінің морфологиялық құрылысының теориялық негіздерімен таныстыру.

 2. ОБСӨЖ, СӨЖ арқылы студенттердің морфологиядан бағдарламалық материялдарды меңгертетіндей шеберліктерін қалыптастыру.

 3. Студенттердің морфологияға қатысты ғылыми еңбектерді ғылыми тұрғыдан зерттеп тану қабілеттерін дамыту.

 1. .

4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері
Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өткізілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

1

Тіл біліміне кіріспе

Синтаксис

2

Практикалық қазақ ті

Қатынасым синтаксисі

3

Морфемалар жүйесі

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы

4

Сөзжасам

Жалпы тіл білімі

5


Лексика
6

Фонетика


5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

№1кредит

90

15

-

15

15

5- сем

Емтихан

№2кредит
15

-

15

15следующая страница >>