girniy.ru 1
БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ«Консультациялық-диагностикалық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметтің 2011 жылғы 24 қарашадағы № 1374 қаулысы

Осы Консультациялық-диагностикалық көмек көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 46-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленген және консультациялық–диагностикалық көмек көрсету тәртібін белгілейді.

Көрсетімдер болған жағдайда Ережелермен Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде республикалық немесе жергілікті деңгейде медициналық ұйымдарға консультациялық-диагностикалық көмек алуға пациенттерді жіберуінің (тәулік бойы медициналық бақылау жасалмайтын, мамандандырылған немесе жоғары мамандандырылған медициналық көмек) тәртібі реттеледі.

Бастапқы медициналық-санитариялық көмек дәрігерден немесе басқа бейінді маманнан жолдама болмаған жағдайда, сондай-ақ пациенттердің бастамасы бойынша медициналық ұйым консультациялық-диагностикалық көмек ақылы негізінде көрсетіледі.


ПРЕСС-РЕЛИЗ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 1374 «Об утверждении Правил оказания консультативно-диагностической помощи».


Настоящие Правила оказания консультативно-диагностической помощи (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют порядок оказания консультативно-диагностической помощи.

Правилами при наличии показаний регламентируется порядок направления медицинскими организациями пациентов для получения бесплатной консультативно-диагностической помощи (специализированной или высокоспециализированной медицинской помощи без круглосуточного медицинского наблюдения) на республиканском или местном уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

При отсутствии направления от врача первичной медико-санитарной помощи или другого профильного специалиста, а также по инициативе пациентов, консультативно-диагностическая помощь оказывается медицинскими организациями на платной основе.