girniy.ru 1 2 ... 163 164

I. НЕГІЗГІ СТАТИСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР СЕРПІНІ

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


В – мұнда және бұдан әрі - баланс, пайызбен (баланс – зерттелетін кәсіпорынның шаруашылық қызметінің сол немесе өзге көрсеткішін «өсуі» («жақсаруы») және «кемуі» («нашарлауы») деп белгілеген респонденттер үлесінің айырмашылығы);

С – мұнда және бұдан әрі – көрсеткіштің өзгермегендігін немесе осы көрсеткіштің қалыпты деңгейін белгілеген респонденттер үлесі, пайызбен

В – здесь и далее - баланс, в процентах (баланс - разность долей респондентов, отметивших «увеличение» («улучшение») и «уменьшение» («ухудшение») того или иного показателя хозяйственной деятельности обследуемого предприятия);

С – здесь и далее - доля респондентов, отметивших неизменность показателя либо нормальный уровень этого показателя, в процентах.


Іскерлік белсенділігінің негізгі көрсеткіштерінің серпіні
Динамика основных показателей деловой активности

(экономиканың түрлі секторларындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың басшыларынан сауалдама алу нәтижелері бойынша)
(по результатам опроса руководителей предприятий и организаций различных секторов экономики)


Өнеркәсіп
Промышленность

жауаптардың жалпы санына %-бен в % к общему числу ответов

Өнімнің негізгі түрін заттай көрінісінде шығару


Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении

Год
I

II

III


IV

Дайын өнім қорлары


Запасы готовой продукции

Год
I

II

III

IV

Ағымдағы тоқсанда өткен тоқсанмен салыстырғанда
В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом
Ағымдағы тоқсанда өткен тоқсанмен салыстырғанда
В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом

2008

B

-1

7

5

-9

2008

B

-2

3

-2

-7

C

45

41

51

37

C

38

39

41

35

2009

B

-37

-5

8

4

2009


B

-10

-4

-2

-4

C

42

40

48

43

C

33

38

38

40

2010

B

-6

13

11
2010

B

-5

-9

-3
C

49

44

53
C

39

41

41
Келесі тоқсанда ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда
В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом
Келесі тоқсанда ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда

В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом


2008

B

18

19

13

-6

2008

B

6

4

0

-8

C

45

55

54

58

C

42

44

43

42

2009

B

8

12

11

-2

2009

B

-3

-4

-2

-4

C

52

61

57

61

C

39

47

44

48

2010


B

15

14

15
2010

B

4

3

-2
C

53

61

59
C

44

49

44
Дайын өнімге деген сұраныс


Спрос на готовую продукцию

Ағымдағы тоқсанда өткен тоқсанмен салыстырғанда
В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом

Дайын өнімді өткізу бағасы


Цены реализации готовой продукцию

Ағымдағы тоқсанда өткен тоқсанмен салыстырғанда
В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом

2008

B

-1

7

7

-10

2008

B

38

39

35

13


C

58

54

62

47

C

54

53

54

56

2009

B

-17

-5

4

1

2009

B

-9

2

23

23

C

51

53

56

57

C

55

62

64

59

2010

B

-2

10

11
2010

B

34

47

28


C


60

55

67
C

56

62

68
Келесі тоқсанда ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда
В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом

Келесі тоқсанда ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда
В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом

2008

B

13

14

10

-3

2008

B

35

36

31

16

C

52

59

60

60

C

58

59

60

65

2009

B

2

6

7

0

2009


B

6

12

19

24

C

56

65

57

68

C

66

66

68

62

2010

B

10

14

12
2010

B

26

29

22
C

57

63

68
C

65

67

74
Жұмыс істейтіндер саны


Численность занятых

Ағымдағы тоқсанда өткен тоқсанмен салыстырғанда
В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом

Қаржы-экономикалық ахуалФинансово-экономическая ситуация


Ағымдағы тоқсанда өткен тоқсанмен салыстырғанда
В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом

2008

B

1

1

1

-13

2008

B

5

10

10

-5

C

67

65

69

69

C

71

73

76

73

2009

B

-33

-13

1

-3

2009

B

-3

-5

8

0

C

65

68

73

72

C

77


74

74

75

2010

B

-1

9

8
2010

B

0

10

8
C

75

70

73
C

77

76

80
Келесі тоқсанда ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда
В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом

Келесі тоқсанда ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда
В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом

2008

B

7

6

4

-8

2008

B

19

20


15

3

C

75

79

78

79

C

66

67

72

75

2009

B

-1

-2

0

-2

2009

B

6

7

9

5

C

79

85

83

87

C

74

78

75

79

2010

B

8

7

3
2010

B

18

14

10

C

82

85

81
C

73

77

78
следующая страница >>