girniy.ru 1 2
АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫН ЖАСАҚТАУДА ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДА ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖАТТЫҒУЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ


«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Р.Е. Тасполатова - Аға оқытушысы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қаласы

М.И. Испандияров - П.ғ.к., доцент, М.О. Ауезов атындағы Оңтүстік - Қазакстан Мемлекеттік университеті, Шымкент қаласы

Аннотация

Ғылыми техникалық прогресс адамзаттың өмір сүру жағдайына көптеген өзгерістер мен жаңалықтар ала келді. Физикалық еңбек бірте-бірте ой

және эмоциялық жүктемелермен ауыстырылды. Ғылыми-техникалық прогресс біздің өмірімізге осы пайдалылығымен бірге өзінің теріс жақтарын да ала келді десек қателеспейміз, яғни: гипокинезия (грек сөзінен kinesis – қозғалыс, hypo- азаю,) және жүйке-психикалық күйзелістер, адамның дене салмағының артуы, сонымен бірге зиянды әдеттер – темекі шегу мен алкогольдік ішімдіктерді қолдану және т.б.


АЗИАДА – ВАЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Л.И. Козлова -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

В.П. Филиппенко - Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Забота о здоровье народа, особенно подрастающего поколения является приоритетной задачей для обеспечения здорового генофонда, демографического прироста населения, подъема экономики и защиты государства. В своем ежегодном послании народу глава республики поставил задачу: к 2020 г."АЙКУНЕ" - АВТОРСКАЯ СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ АБАЯ ЕМШИ (БАЙМАГАМБЕТОВА)  "ТЮРКСКАЯ КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ"

А.А Баймагамбетов, Р.Н.Щеглов, А.А.Калиева

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр. Секция 5. Спортивная медицина и физиологические аспекты восстановления спортсменов

Аннотация

В настоящее время мы можем говорить о социальном кризисе в Европе и в меньшей степени в остальном мире. Этот кризис выразился в распаде семьи, снижении рождаемости до уровня депопуляции, росте болезненности, особенно числа психических заболеваний и числа самоубийств.


ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ РАСХОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ТРЕНИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА

Н.А. Кац-Преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

А.А. Бакбергенов-Преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Спортивная медицина является частью общей медицинской науки, частью клинической медицины и включает в себя все то, что должно обеспечить совершенствование здоровья и функционального состояния как здорового, так и больного человека средствами физической активности.

ҒАСЫРДЫҢ ҒАЖАП САҢЛАҒЫ ҚАЖЫМҰҚАН МҰҢАЙТБАСОВ ЖӘНЕ 2011 ЖЫЛДЫҢ БЕТАШАРЫ АҚ АЗИАДА


М.О. Макибай-Еуразия ұлттық университеті ғылыми кітапханасының

қызметкері, қажымұқантанушы

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

ХХ ғасыр саңлағы , Қазақ даласының батыры , төрткүл дүние таныған атақты балуан, цирк өнерінің жарық жұлдызы, қазақ театрын алғаш құрушылардың бірі бүкіл түркі дүниесінің қайталанбас мақтанышы, ақынжанды Қажымұқан Мұңайтбасовтың туғанына биыл 140 жыл толады. Әр халықтың маңдайына жарқырап біткен жарық жұлдыздардай жайсаң ерлері бар. Сондай мақтан ететін, өмір бойы қастерлеп өтетін тұлғаларымыздың бірі халқымыздың ұлы перзенті – Қажымұқан палуан. Оның есімі - мәңгі ұмытылмайтын, ұрпақтардан-ұрпаққа аңыз болып қалатын қасиетті есім.


ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖҮЙЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Х.Ж. Қожахмет -Доцент, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті, Астана қаласы

Ж.Ұ. Оразов -Оқытушы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Астана қаласы

С.С. Тасмаганбетов -Оқытушы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Астана қаласы

Е.К. Байтасов-Оқытушы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Астана қаласы

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Қазіргі таңда қоғамның салауаттылығы маңызды сипатқа ие. Бүгінгі болашақ мұғалімді дайындауда олардың салауатты өмір сүру мен денсаулық, дене мәдениеттерін өздері игермей тұрып, оларды білімді, білікті маман ретінде қалыптастыру мүмкін емес. Себебі әр болашақ маманның денсаулығы жеке байлық қана емес, ол сондай-ақ халқымыздың білім және экономикалық қуатының өсуі үшін де қажетті шарттарының бірі. Соның ішінде денсаулықтың басты шарты-мәдени орта, салауатты өмір салты.ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТӘРБИЕСІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ӘДІСТЕРДІ ҚАРАСТЫРУ

Е.Б. Омаров-П.ғ.к., доцент, профессор міндетін атқарушы,

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қаласы

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Кіріспе.

Студент жастарды тәрбиелеуді әлеуметтік-жеке тұлғалық басқару тұжырымдамасының маңызды құрауыштарының бірі тәрбиелік міндеттерді шешуде дене шынықтыру-спорт қызметінің тәсілдерін қолдану әдісі болып табылады.


ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА: НАШ ВЕКТОР – ЗОЖ

А.А. Жумадилханов -К.п.н., доцент, Евразийский национальный

университет имени Л.Н.Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр. Секция 1. Развитие массовых видов спорта: проблемы и перспективы

Аннотация

Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье должны стать главным в государственной политике в сфере здравоохранения, повседневной жизни населения и      до 30 % казахстанцев должны быть вовлечены в массовый спорт об этом говорится в Послании Президента народу Казахстана.  Только в этом случае мы увидим прогресс.


ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ ОРГАНДАРЫ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРДІ ТӘРБИЕЛЕУДІ ӘЛЕУМЕТТІК –ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША ІС-ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ САТЫЛЫ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ МАҢЫЗЫ

Е.Б. Омаров-П.ғ.к., доцент, профессор міндетін атқарушы,


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қаласы

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Жоғары оқу орны органдары мен лауазымды тұлғаларының студенттерге тәрбие беруді әлеуметтік — жеке тұлғалық басқару бойынша іс-әрекеттерінің сатылы құрылымын қарастыра отырып, ең алдымен онда басқарудың өкілдік, алқалық және атқарушылық органдарын ажырату қажет А.С. Горшков.


ҚАЗІРГІ ЖОҒАРЫ БІЛІМ САПАСЫН БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН НЕГІЗГІ БАСЫМДЫҚТАРЫ

Д.Ж. Боранбаева-Оқытушы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Астана қаласы

А.Б. Мейірман -Оқытушы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Астана қаласы

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Заман талабы отандық жоғары білім беру жүйесінің әлемдік білім үрдісіне интеграциялануын талап етеді. Жоғары білім беруді жетілдірудің негізгі мақсаты біздің мамандардың әлемдік талапқа, бәсекеге қабілетті бола алатынына жағдай жасау болып табылады. Сондықтан, дүние жүзіндегі жоғары білім беру жүйесінің даму тәжірибесін зерттеу және ұлттық білім беру жүйесін халықаралық сапа стандарттарының талаптарына сәйкестендіру бүгінгі күннің күрделі мәселесі болып отыр. Ұлттық білім жүйесін реформалаудың үрдісі тек қана отандық және шетелдердің білім саласындағы ең үздік жетістіктерін тиімді ұштастыра алғанда ғана нәтижелі болары сөзсіз.ҚАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ АКАДЕМИЯСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ ДЗЮДО ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН МЕҢАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ АКАДЕМИЯСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ ДЗЮДО ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ

Ә.Е. Ағаділов-П.ғ.к., доцент, Қаржы полициясы академиясы, Астана қаласы.

Н.Қ. Қамбаров-Доцент, Қаржы полициясы академиясы, Астана қаласы.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр. Секция 3. Спортивно-ориентированное физическое воспитание и развитие спортивных талантов

Аннотация

Тарихи деректерге сүйенсек дзюдоның құрылуы жапон педагогы Дзагиро Кано есімімен тығыз байланысты. Ол 17 жасынан бастап дзю-дзюцудың әдістерін зерттейді, күрес барысында шеберлігін шыңдаған Д. Кано қалыптасқан тұжырымын жасайды. 1982 жылы өзінің жеке тәжірибесін ашқаннан соң, институт дзюдо Кодакон (Токиода) 5 бойы барлық әдіс тәсілдерді сынақтан өткізеді. Дзюдода адам денсаулығына кауіпті жарақат туғызатын, жанды нүктелерді зақымдайтын әдіс-тәсілдердін бәрін алып тастайды.


МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

Г.В. Агапова-Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

О.А. Волков -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Соревнования по гимнастике – неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса. Они являются основной формой проверки подготовленности гимнастов. Соревнования могут наиболее точно и «объективно» подвести итоги учебной работы за определенный период тренировки.МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ

Б. М. Идрисова-Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

О.А. Дауренбекова-Преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

Б.Е. Базарбаева-Преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Восстановление - процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию. Время, в течение которого происходит восстановление физиологического статуса после выполнения определенной работы, называют восстановительным периодом. В восстановительном периоде преобладают процессы ассимиляции, а восстановление энергетических ресурсов происходит с превышением исходного уровня. Это имеет огромное значение для повышения тренированности организма и его физиологических систем, обеспечивающих повышение работоспособности.


МЕКТЕПТЕ ҰЛТТЫҚ СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ

П.І. Шойбекова-№ 51 орта мектебінің тәрбие ісінің орынбасары, Астана қаласы.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация


Жаңа қоғамның тізгінін берік ұстайтын еркін елдің ертеңгі кемеңгерлерін оқыту, тәрбиелеу бесіктен, баланың нәрестелік шағынан басталып, ұдайы, үздіксіз даму барысында ғана қалыптасатыны белгілі. Адам үшін өте маңызды денсаулықпен тікелей байланысты құнды форма- салауатты өмір салты. Ол адамның мәдениетінің бір бөлігі. Ал, денсаулық әрбір адамның бақытының негізгі бөлігі. Еліміздің болашағы-сол елді мекендеуші жастарымыздың денсаулығына тікелей тәуелді екені баршамызға аян.


МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

И СПОРТУ


Б.М. Идрисова-Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Самосовершенствование должно осуществляться учителем не утилитарно, когда усваивается лишь то, что касается методики проведения урока физической культуры. Некоторые учителя, читая, например, журнал «Физическая культура в школе», обращают внимание только на те статьи, в которых описываются комплексы физических упражнений и новое нестандартное оборудование. Такой выбор информации, хотя и расширяет методическую базу учителя, не стимулирует его к переосмысливанию имеющихся знаний с позиции общих подходов и принципов физического воспитания учащихся. Поэтому теоретическая база такого учителя остается на прежнем уровне либо даже ухудшается в результате забывания с годами сведений, полученных в институте.


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА, КАК ФАКТОР ВЗАИМООБОГОЩЕНИЯ КУЛЬТУР

Н.С. Алпыспаев-Доцент, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.


Аннотация

Необходимость возрождения историко-культурных, прежде всего - этнокультурных традиций в сфере обучения и воспитания подрастающих поколений сегодня уже не нуждается в специальном обосновании. В то же время, обращение к этнокультурным традициям не должно носить самоцельного характера, когда просто актуализируется некоторый пласт исторической памяти народа.


НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН - МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 7-Х ЗИМНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

Е.Б. Омаров -К.п.н., доцент, и.о. профессора, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

Е.Б. Канагатов ,И.В. Рыбин -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

Д.А. Рахимжанов -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

«Стиммулирование же здорового образа жизни направлено на то, чтобы каждый из нас занимался физическими упражнениями, правильно питался, саблюдал меры гигиены и санитарии, исключая из употребления наркотики, сигареты, алкоголь и т.п.


НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Р.В. Сидорова-Старший преподаватель, Евразийский национальный

университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана.

Н. А. Мендыбаева-Старший преподаватель, Евразийский национальный

университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана.

С.Ф. Липина-Старший преподаватель, Евразийский национальный


университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Из года в год увеличивается количество студентов, имеющих те или иные противопоказания к занятиям физической культурой, которые не в состоянии справиться с программными требованиями высших учебных заведений. По данным медицинских обследований, от 10% до 14% студентов ЕНУ им.Л.Н.Гумилева ежегодно освобождаются от занятий физической культурой на длительные сроки. Однако, общеизвестно, что ограничение в движениях прямо или косвенно оказывают отрицательное влияние на основные функциональные системы организма и ведет к ухудшению состояния здоровья. Движения, применяемые в любой форме, пока они соответствуют физиологическим возможностям организма, всегда будут оздоровительным и лечебным факторами.


ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Ұ.С. Марчибаева-П.ғ.к., доцент, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Қ.Қ. Құланова -Доцент, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

“Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және сәттілігі” атты “Қазақстан -2030”. Даму стратегиясын жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасы үкіметі Қаулысымен 1997 жылы 3 желтоқсанда “Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметі” құрылды. Сол уақыттан бері салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесі бойынша айтарлықтай жетістіктерге қол жетті. Өткен кездегі жетістіктерді жолдай отырып, “Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін” атты республикадағы қозғалысты одан әрі жетілдіру нәтижесінде әрбір жеке адамның салауатты өмірге бет бұруына мүмкіншілік жасау керек.ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

А. Е. Агадилов, Е.Б. Омаров -К.п.н., доцент, и.о. профессора, Евразийский

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

О.Н. Назаркина -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

Н.А. Соловьева -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидательную деятельность, не позволяя "душе лениться". Академик Н. М. Амосов предлагает ввести новый медицинский термин "количество здоровья" для обозначения меры резервов организма.


ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ

А.С. Саркенов -Ст. преподаватель, АО «Медицинский университет Астана», г.Астана

С.Ж. Габдулина -Преподаватель, АО «Медицинский университет Астана», г.Астана

А.К. Кушмагулова-Преподаватель, АО «Медицинский университет Астана», г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Образовательный уровень преподавателя физической культуры сегодня не может ограничиваться исключительно педагогическими знаниями, тем более что объектом его деятельности является человек в своем сложном взаимоотношении со средой. Следует понимать, что единственное, на чем может базироваться теория спортивной тренировки, - это законы физиологии, которые, как и другие человеческие знания, подвержены эволюции.

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

У.С. Марчибаева -К.п.н., доцент, Евразийский национальный университет

имени Л.Н.Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

В постиндустриальную эпоху одним из главных активов экономики современности выступают человеческие ресурсы. Конкурентоспособность государства и нации определяются высокой степенью «конкурентного качества», что подразумевает не только определенный уровень научного и творческого потенциала, но также работоспособность и выносливость, каждого ее представителя. Именно этот аспект определяет актуальность исследуемой темы.


ОТНОШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В.А. Ким-Старший преподаватель, Евразийский национальный

университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана.

И.В. Рыбин -Старший преподаватель, Евразийский национальный

университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Процесс оптимизация системы повышения квалификации (СПК) специалистов в области физической культуры и спорта (ФКиС) требует всестороннего изучения особенностей его организации и условий проведения. Известно, что без активной, заинтересованной позиции главных участников этого процесса (слушателей) не может быть эффективной СПК. Нами были изучены позиция и отношение специалистов в сфере физической культуры и спорта (слушателей и экспертов) к проблеме повышения профессиональной квалификации.ӨРКЕНИЕТ ТАЛАБЫ – САЛАУТТЫ ӨМІР САЛТЫ

Д.Ж. Боранбаева-Оқытушы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті, Астана қаласы

А.Б. Мейірман-Оқытушы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті, Астана қаласы

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Кез келген елдің болашағы – оның басты құндылығы - халқының денсаулығына байланысты. Біздің болашақтағы бағытымыз – салауатты өмір салты. «Денсаулық», «Салауатты өмір» ұғымдары денсаулықты сақтаудың басты терминдері ретінде У. Жәнібеков, К.С. Әбішев, К.Д. Ордабаев, А.К. Айтпаев, К.Б. Жарықбаев, В.В. Цистов, К.Ж. Қожахметова және т.б зерттеуші ғалымдар еңбектерінің өзекті мәселелері болып табылады және қазіргі кезде де жаңаша өрлеу үстінде.


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

А.Б. Утепов- Преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Несомненно, формирование потребности в физическом самосовершенствовании должно являться долговременным позитивным результатом всей деятельности по физическому воспитанию в нашей стране. Однако массовая педагогическая практика свидетельствует о существенных недостатках в достижении этого результата. Так, например, среди поступающих в вузы немало молодежи, отрицательно или безразлично относящейся к систематическим упражнениям, многие имеют слабую физическую подготовленность, подвержены простудным заболеваниям.ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СПОРТСМЕНА


М.И. Испандияров -К.п.н., доцент, Южно-Казахстанский Государственный

университет им. М.О. Ауезова, г.Шымкент

А.Т. Аханов -Старший преподаватель, Евразийский национальный

университет Л.Н. Гумилева, г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

К сожалению, в настоящее время отсутствуют доступные издания, где были бы освещены основные вопросы спортивной физиологии и медицины, ориентированные на спортсменов разных возрастных групп и разного уровня спортивной подготовки. Многие спортсмены часто задаются вопросами, насколько оправданны те или иные тренировки, почему, несмотря на значительный объем тренировочных нагрузок, спортивные результаты не только не улучшаются, а имеется тенденция к их спаду. К сожалению, не имея достаточного специального технического оснащения, многие тренируются без учета влияния того или иного вида тренировочной нагрузки не только на спортивную форму, но и на уровень здоровья спортсмена.


ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И.А. Салимова-Учитель физкультуры, Школа-лицей №1 г.Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Актуальность. Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них - это, прежде всего, двигаться, действовать.ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАССОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

О.А. Процюк - Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

Л.А. Трубицкая -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

Л.М. Смелянец -Старший преподаватель, Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева, г.Астана.

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Человеческое измерение, оценка качества жизни граждан любой страны базируются на нескольких основных параметрах - это состояние здравоохранения в стране, образования, науки... Забота о здоровье собственных граждан - это один из показателей цивилизованности государства. Для самих же его подрастающих граждан большой спорт - это еще и возможность выбиться в люди, увидеть большой мир и показать себя этому миру.


ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНО-ОРИЕНТАЦИОННОГО ОТБОРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

Р. А. Абдреев-Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева

г. Астана

«Современные проблемы физической культуры и спорта»: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 7-ым Зимним Азиатским играм 4-5 февраля 2011 года (4-5 февраля 2011 года)/ под общей ред. А.А.Жумадилханова. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011.-218 стр.

Аннотация

Необходимо отметить, что выдающиеся спортивные достижения - это результат сложного взаимодействия наследственных факторов и влияния внешней среды. Способности не являются врождёнными, а формируются в процессе развития. Врождёнными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития способностей.


следующая страница >>