girniy.ru   1 ... 2 3 4 5

Общая стоимость: поставляемого Товара, на условиях поставки, оговоренных в настоящем Приложении, составляет ---------- (---------------) тенге, 0 тиын, c учетом НДС.


Гарантия: Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, национальными стандартами, ТУ и стандартами завода-изготовителя, предусмотренным для данного вида товара, согласно законодательства РК, условиям Договора.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания обеими Сторонами товаросопроводительной накладной.


Товаросопроводительные документы:

(а) счет-фактура (1 оригинал).

(б) накладная (1 оригинал).

(в) справку о казахстанском содержании в товарах согласно приложению №2 Договора.

(г) Свидетельство о регистрации в Департаменте юстиции

(д) Сертификат качества (1 оригинал)


Предоставление вышеуказанных документов является обязанностью Продавца и осуществляется за его счет.

Пакет документов должен быть предоставлен Покупателю в момент передачи ему Товара.

В случае отсутствия в момент передачи Товара Покупателю полного пакета товаросопроводительных документов, срок для оплаты исчисляется с момента получения Покупателем недостающих документов.

Настоящее приложение составлено в 2-х экземплярах, на казахском, русском, и английском языках, приоритет имеет русская версия. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.


Покупатель: Продавец:

Компания «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» ТОО/ИП «----------»

Атырауский филиал

_____________________________ ______________________________

Абишев А.Г. ___________


Региональный директор --------

М.П. М.П.


Appendix #1 dated the ---th of ---, 2013

To Purchase Contract # --- dated the ---th of ---, 2013


Specification #1Name

UoM

Quantity

Unit price

(in tenge) including VAT

Cost

(in tenge) including VAT

1
2
3
Total:

Terms of supply: DDP Atyrau, Incoterms 2010. Destination: Alimbai oilfield.


Terms of delivery: within 10 (ten) days from the date of signing hereof.

Date of delivery: the date of signing of the consignment note by authorized representatives of the Purchaser on Goods actual and full receipt.Terms of payment: 100 (hundred) % of the total cost of the Goods supplied hereunder shall be transferred by the Purchaser within 20 (twenty) banking days from the date of receive on condition of submission of full package of shipping documents.


Currency: tenge.


Price of the Goods: includes the cost of the Goods (with VAT), packing, marking, loading, customs clearance and transportation to the place of destination on the above terms of supply, as well as taxes, charges and compulsory deductions to the budget, as stipulated for in the acting legislation of the Republic of Kazakhstan.


Total cost of the Goods: supplied hereunder on the terms of supply specified herein makes up: ---------- (-------------) tenge and 0 tiyn, including VAT.


Guarantee: The guarantee period for the Goods supplied will be 12 (twelve) months from the date of delivery. The quality of the Goods supplied hereunder shall correspond to the requirements established by technical regulations, national standards, technical specifications and standards of the manufacturer, stipulated for this type of Goods, in compliance with the RoK legislation, contract terms and conditions.

The risk of accidental loss of or damage to the Goods shall be transferred from the Seller to the Purchaser from the moment of signing of the consignment note by both Parties.


Shipping documents:

(a) Invoice (one original).

(b) Consignment note (one original).

(c) Kazakhstan personnel content statement according to appendix #2 to the Contract.

(d)Certificate of registration in Justice Department

(e) Quality certificate


The Seller shall provide the abovementioned documents at his own expense.

The package of documents should be provided to the Purchaser during the transfer of the Goods.


In case the full package of documents is not provided to the Purchaser at the moment of the transfer of the Goods, the term of payment shall be considered from the moment of the receipt of the missing documents by the Purchaser.

The present Appendix is made in two copies, in Kazakh, Russian and English, with the priority given to the Russian version. The present Appendix is an integral part of the Contract.


Purchaser: Seller:

Altius Petroleum International B.V. «------» LLP/IE

Atyrau Branch


_____________________ _______________________

Abishev A.G. ----------

Regional Director -------------


Stamp here. Stamp here


«--- » --- 2013 жылғы № --- сату-сатып алу шартына

«--- » --- 2013 жылғы №1 Қосымша


1 Айрықшалау құжаты
Атауы

Өлшем бірлігі

Саны

ҚҚС есебімен, бірлігінің бағасы

(теңгемен)

ҚҚС есебімен, сомасы

(теңгемен)

1

Жапсарсыз болат құбыры Ø159х6мм МЕСТ 8732-78 Ст20

Тонна

5

2


Жапсарсыз болат құбыры Ø108х6мм МЕСТ 8732-78 Ст20

Тонна

6,043

Жапсарсыз болат құбыры Ø57х6мм МЕСТ 8732-78 Ст20

Тонна

1,51БАРЛЫҒЫ

Жеткізу шарттары: DDP Атырау қаласы, Инкотермс 2010. Жеткізу нүктесі: «Әлімбай» кен орны


Жеткізу мерзімі: Осы Қосымшаға қол қойылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде.


Жеткізу күні: толықтай көлемде Тауар топтамасын іс жүзінде алу туралы тауарлық жөнелтпе құжатқа Сатып алушының уәкілетті өкілдерінің қол қойған күні


Төлеу шарттары: Осы Қосымша бойынша жеткізілетін Тауардың жалпы құнынан 100 (жүз) %, тауарға ілеспелі құжаттаманың толық пакетін ұсыну талабымен, Сатып алушы төлемді жеткізілімнің күнінен бастап 20 (жиырма) банктік күн ішінде аударады.


Ақшалай валютаның түрі: теңге.


Тауар бағасы: Тауардың құнын (ҚҚС есебімен), оның қаптамасын, таңбалануын, тиелуін, кедендік тазартуын және жоғарыда аталған жеткізілімнің шарттарының тағайындалған орнына дейін тасымалдануын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасымен көзделген, салықтарды, төлемдерді және бюджетке төленетін міндетті аударымдарды енгізеді.

Осы Қосымшада аталған, жеткізілімнің шарттарымен жеткізілетін Тауардың жалпы құны: ҚҚС есебімен ------------ (-------------) теңгені және 0 тиын құрайды.Кепілдігі: Тауарға берілетін кепілдік мерзімі жеткізу күнінен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Жеткізілетін Тауардың сапасы ҚР заңнамасына сәйкес, аталған тауар түріне қарасты көзделген техникалық регламенттермен, ұлттық стандарттарымен, ТШ және өндіруші-зауытымен белгіленген талаптарға және Шарттың талаптарына сай болуы тиіс. Тауардың кездейсоқ апат болу немесе бұзылып қалу тәуекелдігі Айрықшалау құжатында аталған шарттарға сәйкес, Сатушыдан Сатып алушыға ауысады.


Тауарға ілеспелі құжаттар:

(а) шот-фактура (1 түптұсқа).

(б) жөнелтпе құжат (1 түпнұсқа).

(в) Шарттың №2 қосымшасына сәйкес тауарлардағы қазақстандық қамтылуы туралы анықтамасы.

(г) Әділет Департаментінде тіркелгені туралы куәлік

(д) Сапа куәлігі


Жоғарыда аталған құжаттарды ұсыну Сатушының тікелей міндеті болып табылады және оның өз есебінен жүзеге асырылады.

Құжаттар пакеті Сатып алушыға Тауарды тапсыру кезінде табысталуы тиіс.

Тауарды Сатып алушыға табыстау кезінде тауарға ілеспелі құжаттардың болмай қалу жағдайында, Тауарға төлеу мерзімі Сатып алушы жеткіліксіз құжаттарды алған мезеттен бастап саналады.

Осы Қосымша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 2-данада жасалды,орыс тіліндегі нұсқа басымдыққа ие болады.

Осы Қосымша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.


Сатып алушы: Сатушы:

«Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» «--------» ЖШС/ЖК

компаниясының Атырау филиалы

_____________________________ ______________________________

Абишев А.Г. ---------

Аймақтық директор -------------


М.О. М.О.
Приложение №2 к договору купли-продажи №СР/ от – апреля 2013 г

Форма казахстанского содержания в товарах
п/п

Наименование товаров

численность персонала поставщика товаров всего

в том числе резидентов

адрес

электронный адрес поставщика

сайт поставщика

телефон

БИН (ИНН) производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ

РНН производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ

сертификата СТ-KZ

серия сертификата СТ-KZ

Код органа выдачи сертификата СТ-KZ

Дата выдачи сертификата СТ-KZ (дд.мм.гггг)

Каз.содержание в товаре, указанное в сертификате СТ-KZ, %


юридический

фактический

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

1

------------ 

-------------------


 

-----------

 

 

--------

 

 

 

 


 Продавец:

ТОО/ИП «-------------»


_____________________________

-----------

----------------


М.П.
Жетекші бөлім / Курирующий отдел / Curator department

_______________

Кощеев В. / Koscheev V.


Заңгер / Юрист / Lawyer

_______________

Поленин О. / Polenin O.

Мердігердің қолы / Подпись Подрядчика / Contractor signature

_______________

Бас есепші / Главный Бухгалтер / Chief accountant

_______________

Жанаралова М. / Zhanaralova M.


Сатып алу бөлімі / Отдел закупок / Purshase department

_______________

Жарасханов А. / Zharaskhanov A.


Орындаушы / Исполнитель / Executor

_______________

Гумарова Ж. / Gumarova Zh.<< предыдущая страница