<< предыдущая страница   следующая страница >>
girniy.ru   1 2 3 4 5

12. Басқадай талаптар

12.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған күннен бастап өз күшіне енеді және Шартпен көзделген міндеттемелердің толық орындалуына дейін қолданылады. Егер Шартта көзделген кепілдік мерзім аса ұзақ серзімге белгіленген болса, Шарттың әрекет ету мерзімі аталған кепілдік мерзімінің аяқталуына дейін белгіленеді.

12.2. Осы Шартқа енгізілген өзгертулер, қосымшалар мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және жазбаша түрде орындалса және қос Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойса жарамды болып есептеледі. Шартқа қол қою үшін факсимильдік байланыстың және жоғарыда аталған өзгертілердің, қосымшалардың және толықтырулардың қолданылуы, кейінгі уақытта оларға қол қойылған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде түпнұсқаларын беру арқылы рұқсат етіледі.

12.3 Шарттың тоқталылуына басқа да талаптарын белгілейтін Шарттың басқа да ережелерінен тәуелсіз, Сатып алушы Шартты аяқтау күніне дейін 5 (бес) күн бұрын Сатушыға Шарт әрекетінің тоқтатылуы туралы жазбаша хабарламаны жолдағаннан кейін, кез келген уақытта тез арада соттан тыс, бір жақты тәртіппен (Шартты орындаудан бір жақты бас тарту) Шарттың әрекетін тоқтатуға құқы бар. Осы тармаққа сәйкес, Сатып алушының бастамасымен Шарттың бұзылуы, Тараптардың кез келген құқықтарына нұқсан келтірмейді. Осы тармаққа сәйкес, Шарттың кез келген жағдайда бұзылуы барысында, Сатушыға тиісті шегеруді жүзеге асырғаннан кейін (аванс сомасы, айып төлеулер т.б.), жөнелтпе құжатымен расталған, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған шартты бұзу күніне орай нақты атқарылған жұмыстардың құнын төлеу міндеттемесінен басқа, Сатып алушы Сатушының алдында қандай да болса жауапкершілікке тартылмайды.


12.4. Шарт қазакша, орыс және ағылшын тілдерінде әрқайсысының тең заң құқығы бар екі данада (әр дана үш тілде) жасалды. Мәтіндер арасында айырмашылықтар туындаған жағдайда орыс тіліндегі нұсқа басымдыққа ие болады.

12.5. Шартпен көзделмеген барлық жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасын басшылыққа алады.13. Тараптардың заңды мекенжайы және банктік деректемелері

Сатып алушы:

«Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» компаниясының мүддесін өкілдік етуші Атырау филиалы


Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 060006,

Атырау қаласы, Азаттык даңғылы, 78-А

тел: 8 (7122) 45-17-22 /24/36

факс: 8 (7122) 45-17-20

СТН 151000037420

ҚҚС бойынша есепке алу туралы куәлігі:

Серия: 15001 №0005193 06.11.2012 ж.

БИН: 990941001199

ОКПО: 390899501000 от 23.09.1999г., КБЕ 27

Банк деректемелері:

IBAN: KZ53920NKAC600603103

«Казинвестбанк» АҚ, Алматы қаласы

SWIFT BIC: KAZSKZKAКомпания «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В» представленная Атырауским филиалом, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Регионального директора г-на Абишева Абдуахита Гарибжановича, действующего на основании Доверенности от 01.08.2012, с одной стороны, и ТОО/ИП «-----», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора г-на --------, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее именуемый - «Договор») о нижеследующем:


 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя продукцию в соответствии с количеством, ассортиментом, качеством, ценами, условиями оплаты и поставки, указанными в спецификации к Договору (далее - Спецификация) и являющегося Приложением к Договору (далее именуемый «Товар»). Покупатель обязуется произвести оплату стоимости поставленного Товара в соответствии с разделом 4 Договора.

1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями, оговоренными в Спецификации.


1.3. Продавец гарантирует, что Товар поставляется новым и не находится под арестом либо в залоге и свободен от прав третьих лиц. 1. Обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, оговоренных в Договоре и в соответствии с терминами, данным в правилах Инкотермс 2010, если соответствующий термин предусмотрен Спецификацией, в соответствии с количеством, ассортиментом, качеством, ценами, условиями оплаты и поставки, указанными в Спецификации.

2.1.2. Предоставить вместе с Товаром комплект товаросопроводительных документов, оговоренный в Спецификации.

2.1.3. Выполнять взятые на себя обязательства по Договору по своевременной и надлежащей поставке Товара, качество, ассортимент, комплектность и происхождение которого соответствует установленным в Договоре требованиям.

2.1.4. Не передавать права и обязательства по Договору третьей стороне и/или не заменять Товар без письменного согласия Покупателя.

2.1.5. Иметь все правоустанавливающие и разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан в отношении поставляемого Товара, в отношении собственного персонала. Продавец обязан обезопасить и оградить Покупателя от негативных последствий связанных с отсутствием необходимых разрешительных документов.

2.1.6. В своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию услуг Покупателю. В случае если при встречной проверке Продавца налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по оказанию услуг в адрес Покупателя, либо отсутствия Продавца по юридическому адресу, Продавец обязан по требованию Покупателя в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из зачета или возврата в соответствии с п. 5. и п. 6. ст. 635 Налогового Кодекса и подписать при этом соответствующий акт сверки взаиморасчетов. При этом основанием, свидетельствующем о неисполнении Продавцом своих обязательств по декларированию сумм НДС, служат акты встречных проверок налоговых органов.2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Осмотреть и принять Товар в соответствии с положениями раздела 5 Договора.

2.2.2. Произвести оплату за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в соответствии с разделом 4 Договора.


  1. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом положений Договора.

3.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара или любых его частей или деталей в соответствии с Договором, Продавец обязан уплатить пеню в размере 0,1 % от общей суммы контракта за каждый день просрочки до момента поставки и передачи Покупателю в соответствии с Договором, но не более 10 (десяти) % от общей суммы контракта.


3.3. В случае если оплата той или иной согласованной к поставке партии Товара производится в форме предварительной оплаты и при этом поставка указанного Товара не произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока поставки, оговоренного в Спецификации, Продавец обязан обеспечить возврат Покупателю ранее произведенной им по Договору предварительной оплаты, а также выплатить штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента истечения 30 (тридцати) календарных дней от срока поставки, оговоренного в Спецификации.

3.4. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, Продавец обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости некачественного или некомплектного Товара за каждый день, просрочки до устранения указанных недостатков. При этом независимо от уплаты пени Покупатель вправе потребовать:

 • соразмерного уменьшения покупной цены;
 • безвозмездного устранения недостатков Товара в приемлемый для Покупателя срок;


 • возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

 • замены Товара, не соответствующего условиям Договора, в сроки, указанные в пункте 7.1. Договора; либо

 • отказа от исполнения Договора и возврата уплаченной за Товар денежной суммы впредь до устранения недостатков и укомплектования Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выдачи письменного извещения о возврате денег.


3.5. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Спецификацией, Покупатель выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки до полного погашения задолженности, но не более 10 (десяти) % от просроченной суммы.

3.6. В случае недопоставки согласованной партии Товара, Покупатель имеет право отказаться от всей партии или от недопоставленной части Товара и предъявить Продавцу штрафные санкции предусмотренные п. 3.3. Договора.


3.7. В случае нарушения сроков возврата денег на расчетный счет Покупателя в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. и 7.1. Договора, Продавец выплачивает пеню в размере 0,5 % от суммы произведенной оплаты за каждый день просрочки до полного погашения задолженности.


3.8. В случае если Продавец в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Покупателю подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора в случае получения авансового платежа, то такой Продавец признается уклонившимся от заключения договора о закупках.


  1. Порядок и условия оплаты

4.1. Цена на Товар является твердой и не подлежит изменению.

4.2. Условия оплаты и вид денежной валюты определяется сторонами в Спецификации.

4.3. Оплата Товара производится путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре.

4.4. Покупатель вправе в любое время и периодически удерживать любую или всю сумму денег, которую Продавец должен Покупателю по Договору или по любым другим соглашениям между Покупателем и Продавцом, из любой денежной суммы, которую Покупатель должен Продавцу по Договору или по любым другим соглашениям между Покупателем и Продавцом.4.5. Отсутствие со Стороны Покупателя требования возместить переплату, либо его бездействие в отношении такого удержания, ни в коей мере не вредит и не преуменьшает претензии Покупателя на такую причитающуюся ему сумму, а также любое удержание суммы меньшей, чем причитающейся во время такого удержания, не составляет согласия и удовлетворения, или отказа от требования, или отказа от права в отношении полной суммы денег, которую Продавец должен Покупателю.

4.6. В случае если Продавцом выставляется счет – фактура, оформленная ненадлежащим образом, Покупатель извещает об этом Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней. Расчеты по счетам, вызывающим разногласия, приостанавливаются до урегулирования разногласий без применения штрафных санкций за задержку оплаты.

4.7. В тех случаях, когда Продавец вносит поправки в свои счета-фактуры с целью разрешения разногласий или предоставляет документацию, необходимую для обоснования содержащихся в счетах данных,  период времени, отводимый для произведения расчета и указанный в Спецификации, действует с момента получения исправленного счета-фактуры или необходимой документации.


5. Сроки и условия поставки и приемки Товара


5.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, оговариваемых в Спецификации.

5.2. Досрочная поставка Товара может производиться с письменного согласия Покупателя.

5.3. Приемка Товара по количеству, комплектности и ассортименту производится согласно номенклатуре, указанной в накладной и счете-фактуре, а по качеству - в соответствии со стандартами и техническими условиями Республики Казахстан, устанавливающими требования к качеству поставляемого Товара, если иное не установлено в Спецификации.

5.4. В случае обнаружения при приемке-передаче Товара каких-либо дефектов или недостачи Товара, допущенного по вине Продавца, Покупателем с участием представителя Продавца составляется коммерческий акт, который является основанием для предъявления Покупателем любого требования в связи с повреждением, недостачей, некомплектностью или несоответствием качеству Товара.6. Тара, упаковка и маркировка Товара

6.1. Упаковка Товара должна соответствовать обычным требованиям отраслевых стандартов или техническим условиям, а также должна обеспечивать соответствующую сохранность Товаров во время его транспортировки, хранения, погрузки, разгрузки, а также защиту от атмосферного воздействия.

6.2. На все ящики должна быть нанесена маркировка.

6.3. Продавец несет ответственность за повреждения Товара, возникшие вследствие нарушения целостности упаковки, до момента передачи Товара Покупателю в соответствии с Договором.

6.4. Продавец несет ответственность за повреждения Товара, возникшие вследствие ненадлежащей упаковки Товара, независимо от факта передачи Товара в соответствии с Договором.

6.5. Покупатель не несет никаких обязательств по возвращению тары Продавцу.


 1. Гарантии

7.1. В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного периода, определенного в Спецификации (но не превышающего гарантийного периода завода-изготовителя Товара), какого-либо дефекта, Покупатель в течение указанного периода направляет в адрес Продавца претензию в отношении качества Товара в соответствии со статьей 8 Договора, а Продавец в свою очередь обеспечивает ремонт или полную или частичную замену вышеуказанного Товара за свой счет в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения вышеуказанной претензии, либо в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения вышеуказанной претензии возмещает сумму, перечисленную Покупателем за поставленный дефектный Товар.

7.2. Гарантия Продавца не распространяется на случай нормального износа Товара, а также на случаи ущерба в результате несоблюдения Покупателем инструкций и предписаний Продавца по хранению Товара, его монтажу, эксплуатации и обслуживанию, а также из-за неправильного или некачественного выполнения Покупателем работ по устранению дефектов, производимых без согласования с Продавцом.


7.3. Продавец обязан возместить все транспортные и другие расходы, понесенные Покупателем, в связи с заменой или ремонтом Товара на месте эксплуатации в течение гарантийного срока.

7.4. Данная статья Договора подлежит применению в случае установления гарантийного срока на ту или иную партии Товара, подлежащей поставке в рамках Договора. 1. Претензии

8.1. Все претензии по Договору могут быть предъявлены по факсу и должны быть подтверждены заказным письмом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения причин их предъявления.

8.2. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и дать мотивированный ответ.


 1. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением и исполнением Договора, разрешаются путем переговоров в срок не более 30 (тридцати) дней с даты их возникновения.

9.2. В случае если процедура переговоров не даст положительного результата, то все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности подлежат исключительному и окончательному урегулированию в судебных органах Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.