girniy.ru 1
ХИМИЯ


1. Күрделі заттар тобы:

A) O2, Н2O, NH3

B) Na2S, N2, Cu

C) Fe, O2, Cu, N2

D) Na2S, Fe2O3, NH3, CO2

E) Fe2O3, Fe, O2


2. Период ж‰йесінде топ ... топшаѓа бµлінеді:

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

E) 5


3. Оттегініњ химиялық тањбасы:

A) Cs

B) Os

C) O

D) C

E) Co


4. Массалық үлестіњ белгісі (тањбасы)

A) m

B) V

C) W

D) M

E) 


5. Пропенніњ молекуласы т±рады:

A) 3 атом кµміртегінен және 6 атом сутегінен

B) 4 атом кµміртегінен және 8 атом сутегінен

C) 3 атом кµміртегінен және 8 атом сутегінен

D) 3 атом сутегінен және 6 атом кµміртегінен

E) 2 атом кµміртегінен және 4 атом сутегінен


6. Сутектік байланыс:

A) көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады.

B) сутектің молекулалары арасында пайда болады.

C) иіс газының молекулалары арасында пайда болады.

D) су молекулалары арасында пайда болады.

E) метанның молекулалары арасында пайда болады.

7. Қайтымды реакция


A) магний оксиді мен тұз қышқылы

B) кальций оксиді мен су

C) этилен мен су

D) натрий мен су

E) натрий гидроксиді мен мыс (ІІ) хлориді


8. Әлсіз электролитке жататын ерітінді:

A) KOH.

B) H2SO3.

C) NaNO3.

D) HCl.

E) H2SO4.


9. Сутектің массалық үлесі көп қосылыс

A) NH3

B) NaH

C) H2S

D) HCl

E) CH4


10. Өзгерістер тізбегіндегі негіздік тұз түзілетін реакция

Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 AlOHSO4 Al2(SO4)3

A) 4

B) 2

C) 3

D) 1,4

E) 1


11. Егер күкірттің молярлық массасы 256 г/моль болса, ондағы күкірттің атомдарының саны

A) 7

B) 2

C) 4

D) 6

E) 8


12. Бензинді ароматтандыру үрдісінің басқаша атауы

A) пиролиз

B) регенерация

C) айдау

D) крекинг

E) риформинг

13. Аминдер дегеніміз - аммиак молекуласындағы сутек атомдарының орнын төменде көрсетілген бөлшектер басқан өнімдер


A) аминотоптар

B) көмірсутек радикалдары

C) қышқыл қалдықтары

D) нитротоптар

E) гидроксотоптар


14. Ақуыздар толық гидролизденгенде түзілетін заттар.

A) Нуклеин қышқылдары.

B) Аминдер.

C) Күрделі эфирлер.

D) Көмірсулар.

E) Аминқышқылдар.


15. Хлорлылау қышқылының формуласы HClO3, ал лантан оксидінің формуласы La2O3. Лантан хлоратының формуласы:

A) La(ClO3)3.

B) La2(ClO3)2.

C) La2ClO3.

D) LaClO3.

E) La(ClO3)2.


16. 100 г 63 %азот қышқылын бейтараптау үшін қажет кальций гидроксидінің массасы:

A) 37 г.

B) 32 г.

C) 74 г.

D) 126 г.

E) 64 г.


17. 200 г ізбестас ыдырағанда түзілетін көмірқышқыл газдың көлемі:

A) 5,6 л.

B) 22,4 л.

C) 11,2 л.

D) 44,8 л.

E) 33,6 л.


18. Хром (III) оксидінен алюминотермиялық әдісімен 26 г хром алу үшін қажет алюминийдің массасы:

A) 104 г

B) 9 г

C) 52 г

D) 13,5 г

E) 26 г


19. 20 г алюминий сульфатын 250 мл (қ.ж.) суда еріттік. Алынған ерітіндінің массалық үлесі (%):

A) 5,8%

B) 7,4%

C) 6,2%

D) 21,6%

E) 11,1%20. Реакцияның жылу эффектісі 3924 кДж болса, онда 105 г циклогексан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

A) 3520 кДж

B) 3760 кДж

C) 3980 кДж

D) 4380 кДж

E) 4905 кДж


21. Тығыздығы 0,69 г/см3 этил спиртінің 100 мл-ін дегидратациялағанда алынатын (қ.ж.) этиленнің массасы

A) 84 г

B) 28 г

C) 56 г

D) 36 г

E) 42 г


22. Бутадиен-1,3-ті бутаннан айыруға қолданылатын зат:

A) мыс.

B) натрий гидрооксиді.

C) бром суы.

D) мыс (ІІ) гидрооксиді.

E) метилоранж индикаторы.


23. Егер құрылым буынының саны 5500 болса, онда полиэтиленнің макромолекуласының массасы

A) 154000

B) 184400

C) 124600

D) 164000

E) 114000


24. 11,2 л (қ.ж.) сутек бөліну үшін натриймен әрекеттесетін фенол және метанолдың массалары

A) 94 г, 32 г

B) 188 г, 64 г

C) 128 г, 56 г

D) 150 г, 30 г

E) 142 г, 60 г


25. 5,64 кг техникалық темір (ІІ) сульфидін ауада өртегенде, шығымы 75 болған қатты өнімнің (FeO) зат мөлшері (моль)

A) 12

B) 48

C) 56

D) 24

E) 6


26. 100 г 75-тік және 50 г 93-тік этил спирттерін араластырғанда түзілген ерітіндідегі этил спиртінің массалық үлесі

A) 61


B) 51

C) 81

D) 41

E) 71


27. 4,4 г сірке альдегиді арқылы 10 л сутегі жіберілген. Түзілетін спирттің массасы:

A) 9 г.

B) 13,6 г.

C) 9,2 г.

D) 4,6 г.

E) 4,4 г.


28. 90 г сірке қышқылы мен 32 г метанол әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің массасы

A) 29 г

B) 74 г

C) 49 г

D) 59 г

E) 39 г


29. 66,3 г олеин қышқылының триглицеридін алуға жұмсалатын олеин қышқылының массасы

A) 66,4 г

B) 63,5 г

C) 67,3 г

D) 71,7 г

E) 69,4 г


30. Егер глюкоза спирттік ашығанда 448 л (қ.ж.) көмір қышқыл газы бөлінген болса, түзілген спирттің массасы

A) 1020 г

B) 450 г

C) 860 г

D) 920 г

E) 800 г


ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


1.D 2.A 3C 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.E 10.C 11.E 12.E 13.B 14.E 15A 16.A 17D 18.D 19.B 20.E 21.E 22C 23.A 24.A 25.B 26.C 27.D 28.B 29.B 30.D