girniy.ru 1

cac


19 de gener de 2012


NOTA DE PREMSA


El CAC inicia un procés d’interlocució per superar el bloqueig en el nomenament de la direcció dels mitjans audiovisuals públics de Badalona


  • L’alcalde de Badalona va demanar la intervenció del CAC perquè els candidats proposats per al Consell d’Administració no van obtenir els dos terços dels vots requerits
  • El CAC demana que es faci una nova proposta que eviti que la majoria dels candidats ostentin un càrrec electe o de lliure designacióEl Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat, en la sessió tinguda ahir, 18 de gener, un acord destinat a superar el bloqueig en què es troba la designació dels membres del Consell d’Administració de la societat Badalona Comunicació, SA, que gestiona la ràdio i la televisió públiques en aquest municipi. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, es va adreçar al Consell perquè els candidats proposats no havien aconseguit el quòrum mínim exigible.


L’acord del CAC conté tres consideracions, així com la decisió d’iniciar un procés d’interlocució amb els diferents actors implicats per facilitar l’execució de l’acord del Consell i, si escau, formular una proposta.

El CAC ha adoptat l’acord a l’empara del que estableix l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, el qual fa referència al nomenament dels màxims responsables de la gestió del servei dels mitjans públics i estableix, entre altres aspectes, el següent: “Els conflictes que derivin de l’aplicació del Reglament d’organització pel que fa a aquests nomenaments poden ésser remesos al Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè hi exerceixi la mediació, tot respectant l’autonomia local i sens perjudici de les mesures administratives aplicables. En particular, si els candidats a l’elecció com a màxims responsables de la gestió del servei obtenen un vot majoritari però inferior als dos terços, s’ha de remetre l’expedient al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i aquest ha de fer una proposta al ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari pertinent”.El CAC indica a l’acord que ha observat, de l’anàlisi de la documentació enviada, una disfunció en la composició del Consell Consultiu i Assessor de Badalona Comunicació, SA, en el sentit que hi manquen per designar els tres vocals representants del Consell de Ciutat. Pel que fa al Consell d’Administració de la societat esmentada, integrat per 7 persones, el CAC subratlla la importància que en la designació dels membres del Consell d’Administració de Badalona Comunicació, SA es tinguin en compte, preferentment, persones de mèrits professionals rellevants.


Els tres punts acordats pel CAC, en paral·lel a la decisió d’iniciar un procés d’interlocució, són els següents:


Primer. Recomanar que s’efectuï el nomenament dels 3 representants del Consell de Ciutat al Consell Consultiu i Assessor de Badalona Comunicació, SA en els termes que estableix l’apartat 4 de l’article 33 de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya i de l’article 20.2 del Reglament regulador del servei públic de comunicació audiovisual de l’Ajuntament de Badalona, per tal que pugui elaborar l’informe preceptiu corresponent.


Segon. Proposar que s’estableixin els criteris objectius que han de fonamentar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats proposats per formar part del Consell d’Administració de Badalona Comunicació, SA i que s’incorpori a l’expedient administratiu la justificació o la motivació que, si s’escau, empari la pertinència d’aquests nomenaments.


Tercer. Proposar que es realitzi una nova proposta en relació amb aquelles candidatures a membre del Consell d’Administració que no han assolit el quòrum dels 2/3 del Ple municipal, tot evitant que, de forma majoritària, ostentin un càrrec electe o de lliure designació a l’Ajuntament de Badalona.


Enllaç:Més informació: Comunicació del CAC • C/ Sancho de Ávila, 125-129 • 08018 Barcelona

Tel.: 93 557 50 00 i 627 480 483

Adreça electrònica: comunicacio.cac@gencat.cat

Web: www.cac.cat