girniy.ru 1
МАТЕМАТИКА


1. өрнегінің мәнін тап. Мұнда s=100, v=10, t=2,5

A)

B)

C)

D)

E) 13

2. Теңдеуді шеш:

A)

B) 2,5

C)

D)

E) 3,5

3. Амалды орында:

A)

B)

C)

D)

E)

4. Үшбұрыштың бұрыштары 3:7:8 сандарына пропорционал. Үшбұрыштың ең үлкен бұрышын анықта.

A) 60°

B) 150°

C) 45°

D) 80°

E) 90°

5. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:

A) 13,5

B) 14

C) 13

D) 12

E) 5

6. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:


A) (-1; -3)

B) (5; -2)

C) (11; -1)

D) (-7; -4)

E) (-13; -5)


7. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:

A)B)C)D)E)8. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) .

B) .

C) 1.

D) .

E) .

9. Теңдеуді шешіңіз: sіnx + cosx = 0.

A) -1.

B) 0.

C) - + n, n  Z.

D) + n, n  Z.

E) 1.

10. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = x3 + 3x2 + x - 8.

A) 3x3 + 6x.

B) 3x2 + 6x - 8.

C) 3x3 - 3x - 4.

D) 3x2 + 6x + 1.

E) .

11. Бір сан екіншісінен 4-ке артық. Ал олардың квадраттарының айырмасы 56-ға тең. Осы сандарды табыңыз.

A) 7 және 9.

B) 12 және 9.

C) 16 және 7.

D) 9 және 5.

E) 3 және 7.


12. Функцияның туындысын тап:

A)

B)

C)

D)

E)

13. Теңдеуді шешіңіз:

A) 0.

B) 3.

C) -2.

D) 2.

E) -3.

14. Егер х1 және х2 х2-7х+2=0 квадрат теңдеуінің түбірлері болса, онда

есептеңіз.

A) 2401

B) 16807

C) 5067

D) 7888

E) 343

15. СК = 16 см, СР = 6 см, СМ = 24 см. DM кесіндісін табыңыз.A) 18 см.

B) 15 см.

C) 12 см.

D) 16 см.

E) 20 см.

16. Үшбұрышты көлбеу призманың бір бүйір жағы ромб және табан жазықтығына перпендикуляр, оның диагональдары 3 және 4 см. Табаны тең қабырғалы үшбұрыш болса, призма көлемі қандай?

A) 12 см3.

B) см3.


C) см3.

D) см3.

E) см3.


17. Табандары 4 м және 6 м болатын трапецияны орта сызығы екі фигураға бөледі. Осы фигуралардың аудандарының қатынасын табыңыз.

A) 9 : 8.

B) 4 : 9.

C) 7 : 6.

D) 7 : 8.

E) 11 : 9.

18. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) (-1; -1).

B) (5; -2).

C) (-3; -1).

D) (-1; 2).

E) (1; -3).

19. f(x) = cosx - cos3x функциясының [0; ] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

A) ; 0.

B) ; 0.

C) ; 0.

D) ; .

E) ; 0.

20. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = .

A) [0; 3).

B) [0; 1)(1; 3].

C) [0; 3].

D) [-3; 0)(0; 3].

E) [-3; 1)(1; 3].

21. Жұп функцияны анықтаңыз.

A) у = 2х + 2-х+1.

B) у = 2х + 2-х+2.


C) у = 2х + 2-х+3.

D) у = 2х + 2-х+4.

E) у = 2х + 2.


22. Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі 9-ға, ал үшінші мүшесі бірінші мүшесінен 12-ге артық. Алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 300.

B) 290.

C) 310.

D) 280.

E) 320.

23. х-тің қандай мәнінде у = функциясы оң мән қабылдайды?

A) [-1; 2].

B) (-; -1).

C) [-1; 2).

D) (-1; 2).

E) (-1; 2].

24. Есептеңіз tga, егер a = 135.

A) -1.

B) .

C) -.

D) .

E) 1.

25. х2 + у2 = 144 формуласымен берілген шеңберге төмендегі нүктелердің қайсысы тиісті?

A) (0; -12).

B) (9; 0).

C) (5; 12).

D) (5; 6).

E) (3; 4).

26. Қабырғалары x=0; y=0; 3x+4y-12=0 түзулерінде жататын үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің теңдеуін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

27. Конустың осьтік қимасы қабырғасы 1-ге тең дұрыс үшбұрыш. Конустың осін, табанын және бүйір бетін жанайтын сфераның радиусын табыңыз.

A) 2.

B) .

C) .

D) .

E) .


28. Интегралды есептеңіз:

A) 20

B) 19

C) 13

D) 13

E) 12

29. Қоймадағы ұнның 40%-і нан зауытына, ал қалғаны 0,3:2,5:0,8 қатынасымен үш дүкенге бөлінді. Егер бірінші дүкенге үшінші дүкенге қарғанда 40 т ұн кем түсірілгені белгілі болса, онда қоймада барлығы қанша ұн бар еді?

A) 483 т.

B) 481 т.

C) 482 т.

D) 485 т.

E) 480 т.

30. AB=5; BC=13; CD=9; DA=15; AC=12 тең болатын ABCD төртбұрыштың ауданын табыңыз.

A) 88

B) 108

C) 84

D) 104

E) 98


МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.B 7.E 8.C 9.C 10.D 11.D 12.B 13.B 14.A 15.E 16.D 17.E 18.D 19.A 20.B 21.E 22.A 23.E 24.A 25.A 26.B 27.D 28.C 29.E 30.C