girniy.ru 1
ХИМИЯ


1. 2HgO  2Hg+O2 реакция типі

A) алмасу

B) қосылу

C) айырылу

D) орын басу

E) бейтараптану

2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 электрондық формула сәйкес келетін элемент

A) күкірт

B) фосфор

C) оттегі

D) хлор

E) аргон

3. Азот қышқылымен әрекеттесетін оксидтіњ формуласы

A) MgO

B) Cl2O

C) SiO2

D) P2O5

E) CO

4. Бµлме температурасында су әрекеттеседі:

A) к‰кіртпен

B) қорѓасынмен

C) калиймен

D) кµміртегімен

E) мыспен

5. Циклопентанѓа тән жалпы формула

A) СnH2n+1

B) СnH2n-6

C) СnH2n

D) СnH2n+2

E) СnH2n-2

6. Ковалентті полюссіз байланысқа жататын зат:

A) Cl2

B) Na2O

C) Fe(OH)3

D) SO3

E) Al

7. Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:

A) H2SO4.

B) Na.

C) Na2O.

D) BaSO4.

E) KOH.

8. Конфигурациясы 3d54s1 болатын элемент

A) Co

B) V

C) Cr

D) Mn

E) Fe


9. Спирттердің құрамында болатын функционалдық топ

A) аминотоп

B) карбоксил

C) карбонил

D) гидроксил

E) нитротоп

10. Сірке қышқылына класаралық изомер зат

A) метилацетат

B) пропилацетат

C) метилформиат

D) этилформиат

E) метилпропионат

11. Глюкозаның күміс-айна реакциясына қатысатын себебі, молекуласында

A) альдегид тобы бар.

B) карбоксил тобы бар.

C) амин тобы бар.

D) нитротобы бар.

E) кетон тобы бар.

12. Анилинді алу реакциясын ашқан ғалым

A) А.М. Бутлеров

B) А. Кольбе

C) Н.Н.Семенов

D) Н.Н. Зинин

E) М.В. Ломоносов

13. Ақуыз молекуласының құрамына кірмейтін элементті атаңыз.

A) Si.

B) H.

C) С.

D) N.

E) S.

14. Ацетиленнен тікелей алынатын заттар

A) глюкоза, метаналь

B) этаналь, бензол

C) глицерин, фенол

D) крахмал, этаналь

E) толуол, бутаналь

15. Қысымды өзгерткенде химиялық тепе-теңдік ығыспайтын үрдіс

A)

B)


C)

D)

E)


16. Ерітіндіде бір мезгілде бола алатын иондарды көрсетіңіз:

A) Ba2+ және SO42-.

B) Ca2+ және CO32-.

C) Н+ және ОН-.

D) Ag+ және Cl-.

E) Ba2+ және NО3-.

17. 585 г натрий хлоридінен алынған хлорсутекті 1460 г суда еріткенде түзілген ерітіндідегі HCl-дың массалық үлесі ()

A) 20

B) 15

C) 25

D) 30

E) 10

18. Аммиактың сутекпен салыстырғандағы тығыздығы:

A) 0,117.

B) 17.

C) 6,5.

D) 4.

E) 8,5.

19. Оттектің массалық үлесі көп зат

A) GeO2

B) SіO2

C) PbO2

D) CO2

E) SnO2

20. Алкандарға тән С атомының гибридтену түрі:

A) sp.

B) sp2.

C) жоқ.

D) sp және sp2.

E) sp3.

21. 75%-тік 122,66 г этанол ерітіндісін дегидратациялағанда бөлінген этеннің зат мөлшері:

A) 3 моль.

B) 2 моль.

C) 4 моль.

D) 5 моль.

E) 1 моль.

22. Өнеркәсіпте ацетиленді алу үшін пайдаланатын зат:

A) целлюлоза

B) мұнай

C) пропан

D) тас көмір

E) табиғи газ


23. 142 г 2,2 диметилпропанальдың зат мөлшері

A) 1,45 моль

B) 1,65 моль

C) 1,85 моль

D) 1,55 моль

E) 1,75 моль

24. Полимерлерді синтездеуге мономер ретінде қолданылатын, суда еритін сұйық, ароматты көмірсутек:

A) Гексан.

B) Толуол.

C) Крезол.

D) Стирол.

E) Бензол.

25. NH3 X1 X2 X3 X4

тізбегі бойынша 224 л аммиактан алынатын X4 затының массасы (қ.ж.)

A) 800 г

B) 160 г

C) 17 г

D) 80 г

E) 85 г

26. Өзгерістер сызба-нұсқасындағыБ, Д, Е заттары

A) күкірт (VІ) оксиді, калий сульфаты, темір (ІІ) сульфаты

B) күкірт (ІV) оксиді, күкірт қышқылы, темір (ІІІ) сульфаты

C) күкірт (ІV) оксиді, калий сульфаты, күкірт қышқылы

D) күкірт (ІV) оксиді, калий гидросульфаты, темір (ІІІ) сульфаты

E) күкірт (ІV) оксиді, калий сульфаты, темір (ІІІ) сульфаты

27. Магний азот қышқылымен әрекеттескенде (егер азот түзілетін болса) теңдеудегі барлық коэффициенттердің жалпы саны


A) 27

B) 24

C) 29

D) 28

E) 21


28. Гидролизге ұшырамайтын тұз:

A) Кальций хлориді.

B) Аммоний нитраты.

C) Аммоний ацетаты.

D) Натрий сульфаты.

E) Калий ацетаты.

29. Өзгеріс схемасындағы X, Y, Z қосылыстар формулаларының орналасу реті:1. бензолсульфат қышқылы

2. 2,4,6 - триброманилин

3. n-дибромбензол

4. нитробензол

5. анилин

6. бромбензол

A) 2, 7, 5.

B) 4, 5, 2.

C) 3, 2, 6.

D) 1, 2, 3.

E) 4, 5, 1.

30. Құрамында натрий стеаратының 61,2% массалық үлесі бар 1 кг сабын алу үшін қажет стеарин қышқылының массасы:

A) 928 г.

B) 603 г.

C) 1136 г.

D) 370 г.

E) 568 г.


ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

C

D

A

C

C


A

B

C

D

C

A

D

A

B

B

E

A

E

D

E

B

E

B

D

A

E

C

D

B

E