girniy.ru 1 2 ... 4 5
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ


БҰҰ-ның «ACADEMIC IMPACT» бастамасының аясында өткізілетін,

Қазақстанның БҰҰ-ға кіруіне 20 жыл толуына арналған

«XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҚАҚТЫҒЫСТАР СИПАТЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ»

тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның


БАҒДАРЛАМАСЫ

17-18 қазан 2012


PROGRAM

of international scientific conference in support of the un program

ACADEMIC IMPACT” dedicated to 20th anniversary of Kazakhstan’s entry in the UN

«THE CHANGING NATURE OF CONFLICT IN THE XXI CENTURY»


October 17-18, 2012


ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции в рамках инициативы ООН «ACADEMIC IMPACT», посвященной 20-летию вступления Казахстана в ООН

«МЕНЯЮЩАЯСЯ ПРИРОДА КОНФЛИКТА В XXI ВЕКЕ»


17-18 октября 2012


Алматы

Қазақ университеті 2012

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ


Тең төрағалар:

Мұтанов Ғ.М.әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры


Махер Нассер

БҰҰ-ның қоғамдық ақпарат Департаменті Ақпараттық-насихаттау бөлімінің директоры


Мүшелері:
Раму Дамодаран

БҰҰ-ның «Академиялық ықпал» Бағдарламасының жетекшісі (Нью-Йорк)

Властимил Самек


ҚР-дағы БҰҰ-ның қоғамдық ақпарат департаментінің өкілі

Мусалимов И.И.

Алматыдағы ҚР СІМ өкілдігінің Басшысы

Арыстанбекова А.Х.


ҚР-ның Төтенше және Өкілетті елшісі, БҰҰ-дағы ҚР-ның бірінші Тұрақты өкілі

Бүркітбаев М.М.

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші проректоры

Шакиров К.Н.

Халықаралық қатынастар факультетінің деканы

Салимбаева А.С.әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы БҰҰ Орталығының директорыӨткізілу мерзімі мен орны

17 қазан 2012 ж.
Пленарлық мәжіліс – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың мәжіліс залы (ректорат, 15-қабат)
Секция мәжілістері – ректорат ғимараты, № 306-308 дәрісханалар, экономика факультеті № 201-дәрісхана

18 қазан 2012 ж.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы БҰҰ Орталығының тұсаукесері

Студенттермен кездесу


Ұйымдастырушы


әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Жұмыс тілдері


қазақ, орыс, ағылшынORGANIZING COMMITTEE


Cochairman:
Mutanov G. M.

Rector of Al-Farabi KazNU


Maher Nasser

Director of the Outreach Division in the United Nations Department of Public Information

Members:
Ramu Damodaran

Head of the initiative «Academic Impact» (New York)

Vlastimil Samek

The United Nations Department of Public Information Representative in the Republic of Kazakhstan

Musalimov I. I.

Head of the MFA RK Representative Office in Almaty

Arystanbekova A. Kh.

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Kazakhstan, the first Permanent Representative of Kazakhstan to the United Nations

Burkitbayev M.M.

First vice-rector of Al-Farabi KazNU

Shakirov K.N.

Dean of International Relations Department


Salimbayeva A.S.

Director of the UN Centre at Al-Farabi KazNUDate and place

October 17, 2012
Plenary Session - meeting room Al-Farabi KazNU (the 15th floor of the University administration building)
Section meetings - University administration building (rectorate), (rooms 306-308), Department of Economics (room 201)

October 18, 2012
Presentation of the UN Centre at Al-Farabi KazNU

Meeting with students


Organizer

Al-Farabi KazNU


Working languages

Kazakh, Russian, EnglishОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ


Сопредседатели:

Мутанов Г.М.


Ректор КазНУ им. аль-Фараби


Махер Нассер

Директор Информационно-пропагандистского отдела Департамента общественной информации ООН

Члены:

Раму Дамодаран

Руководитель программы ООН «Академическое влияние» (Нью-Йорк)

Властимил Самек

Представитель Департамента общественной информации ООН в РК

Мусалимов И.И.

Глава представительства МИД РК в Алматы

Арыстанбекова А.Х.

Чрезвычайный и Полномочный посол РК, первый Постоянный представитель РК в ООН

Буркитбаев М.М.

Первый проректор КазНУ им. аль-Фараби


Шакиров К.Н.

Декан факультета международных отношений

Салимбаева А.С.

Директор Центра ООН при КазНУ имени аль-ФарабиДата и место проведения

17 октября 2012 г.
Пленарное заседание – зал заседаний КазНУ им. аль-Фараби (15 этаж ректората)
Заседания секций – корпус ректората (ауд. №306-308), экономический факультет (ауд. №201)

18 октября 2012 г.
Презентация Центра ООН при КазНУ им. аль-Фараби

Встреча со студентами


Организатор

КазНУ им. аль-Фараби


Рабочие языки

казахский, русский, английскийЖұмыс регламенті


баяндамалар 15 минутқа дейін

пікірталас 5 минутқа дейінКОНФЕРЕНЦИЯНЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

17 қазан 2012 ж.


9.30-10.00

Қатысушыларды тіркеу


10.00-13.00

Пленарлық мәжіліс

13.00-14.30

Түскі ас

14.30-15.30

Секция мәжілістері

15.30-16.00

Кофе-брейк

16.00-17.00

Секция мәжілістерінің жалғасы

17.30-18.00

Конференцияның бірінші күнінің жабылуы


18 қазан 2012 ж.

11.00-13.00

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы БҰҰ Орталығының тұсаукесеріБҰҰ өкілдерінің әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және басқа ЖОО-ның студенттерімен кездесуі

(Халықаралық қатынастар факультетінің Ғылыми Кеңес мәжіліс залы)
Work schedule

Reports – up to 15 min.

Question & Answer Sessions- up to 5 minutesCONFERENCE SCHEDULE

October 17, 2012


9.30 – 10.00

Registration

10.00-13.00

Plenary session

13.00-14.30

Lunch

14.30-15.30

Section meetings

15.30-16.00

Coffee break

16.00-17.00

Continuation of section meetings

17.30-18.00

The 1st day closing remarks
October 18, 2012


11.00-13.00

Presentation of the UN Centre at Al-Farabi KazNU
Meeting of the UN representatives with students of KazNU and other universities (Academic Council conference room of International Relations Department)
Регламент работы

доклады – до 15 мин.

дискуссионные выступления – до 5 мин.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

17 октября 2012 г.


9.30-10.00

Регистрация участников


10.00-13.00

Пленарное заседание

13.00-14.30

Обед

14.30-15.30

Секционные заседания

15.30-16.00

Кофе-брейк

16.00-17.00

Продолжение секционных заседаний

17.30-18.00

Закрытие первого дня конференции
18 октября 2012 г.


11.00-13.00

Презентация Центра ООН при КазНУ им. аль-Фараби
Встреча представителей ООН со студентами КазНУ и других вузов

(зал заседаний Ученого Совета факультета международных отношений)КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫ


Алғы сөз


Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры


Құттықтау сөз

Мусалимов Игорь Идеалович

Алматыдағы ҚР СІМ өкілдігінің Басшысы
Махер Насер

БҰҰ-ның қоғамдық ақпарат Департаменті Ақпараттық-насихаттау бөлімінің директоры (Нью-Йорк)
Аурелия Бушез

Елші, Қазақстан Республикасындағы Еуропа Одағы Өкілдігінің Басшысы
Лазарев Сергей

Алматы қаласындағы ЮНЕСКО-ның Кластерлік бюросының директоры
Ян Садлок

Академиялық құндылықтар мен рейтингтер жөніндегі халықаралық ұйымның президенті (Франция)ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

Раму Дамодаран, БҰҰ-ның «Академиялық ықпал» Бағдарламасының жетекшісі (Нью-Йорк)

«The Changing Nature of Conflict and United Nations Academic Impact»

Бейнероликті көру

Ақмарал Хайдарқызы Арыстанбекова, БҰҰ жанындағы ҚР-дың Бірінші Тұрақты Өкілі, ҚР СІМ ерекше тапсырмалар бойынша Елшісі

«Қазақстан Республикасы және БҰҰ:

ынтымақтастыққа 20 жыл»

Майкл Трублад, Орта Азиядағы USAID экономикалық дамуы бөлімінің Директоры

«Орталық Азиядағы су қақтығыстары»

Тимур Мунчаев, АӨСШК-ның кәсіби персоналының мүшесі, РФ консулы

«Лаңкестік әрекеттерге қарсы бағытталған халықаралық күштерге АӨСШК-ның қосқан үлесі»


OPENING CEREMONY


Introductory remarks

Mutanov Galymkair Mutanovich

Rector of the Al-Farabi KazNU Мутанов


Opening address

Musalimov Igor Idealovich

Head of the MFA RK Representative Office in Almaty


Maher Nasser

Director of the Outreach Division in the United Nations Department of Public Information (New York)

Aurelia Bouchez

Ambassador, EU Head Representative to the Republic of Kazakhstan

Lazarev Sergey

Director of the UNESCO Office in Almaty

Yan Sadlok

President of IREG Observatory on Academic Rankin and Exellence (France)

PLENARY SESSION

Ramu Damodaran, Head of the UN initiative «Academic Impact» (New York)

«The changing Nature of Conflict and United Nations Academic Impact»

Video screening
Arystanbekova Akmaral Khaydarovna, The First Permanent Representative of Kazakhstan to the United Nations, Ambassador at Large of the MFA RK

«The Republic of Kazakhstan and the UN: 20 years of cooperation»Michael Trueblood, Director USAID’s Economic Development Office for the Central Asia Region based in Almaty

«Water conflicts in Central Asia»

Timur Munchaev, CICA Professional Staff Member, the Consul of the Russian Federation

«CICA Contribution to the International Efforts aimed at Countering Terrorism»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


Вступительное слово

Мутанов Галымкаир Мутанович

Ректор КазНУ имени аль-Фараби


Приветственное слово


Мусалимов Игорь Идеалович

Глава Представительства МИД РК

Махер Насер

Директор Информационно-пропагандистского отдела Департамента общественной информации ООН (Нью-Йорк)
Аурелия Бушез

Посол, Глава Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан
Лазарев Сергей

Директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Ян Садлок

Президент Международной организации по академическим ценностям и рейтингам (Франция)ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Раму Дамодаран, Руководитель Программы ООН «Академическое влияние» (Нью-Йорк)

«The Changing Nature of Conflict and United Nations Academic Impact»

Просмотр видеоролика

Арыстанбекова Акмарал Хайдаровна, Первый Постоянный Представитель РК при ООН, Посол по особым поручениям МИД РК

«Республика Казахстан и ООН: 20 лет сотрудничества»

Майк Трублад, Директор отдела экономического развития USAID для региона Центральной Азии

«Водные конфликты в Центральной Азии»

Тимур Мунчаев, член профессионального персонала СВМДА, консул РФ

«Вклад СВМДА в международные усилия, направленные на противодействие терроризму»
13.00-14.30

Түскі асследующая страница >>