girniy.ru 1 2 ... 4 5


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНСТРЛІГІ

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Тарих және халықаралық Қатынастар институты

Жалпы тарих және

халықаралық қатынастар

кафедрасы


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНАлғашқы қауым тарихы бойынша


050114-Тарих мамандығы үшін


Өскемен,2005 ж.

Құрастырған Сегізбаева Айнұр Қыдырбекқызы.

Оқытушы

ОӘК жалпы тарих және халықаралық қатынастар кафедрасының

отырысында талқыланған Хаттама №6 «2»

ақпан 2005 жыл


ОӘК Тарих және халықаралық қатынастар институтының Әдістемелік

Кеңесінде бекітілген .

« ».............2005 жыл.

ОӘК түйіндемесі

Алғашқы қауым тарихы бойынша ОӘК 050114-Тарих мамадығының студенттері үшін жасалынған. Онда лекция және семинар сабақтарының негізгі жағдайы берілген. Студенттердің материалды жан-жақты және терең түсінуі үшін лекция тезистері, кесте, толтыру үшін кесте, дидактикалық ойындар, өз-өзін тексеру үшін дайындық сұрақтар, реферат тақырыптары, өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру үшін әдістемелік нұсқаулар берілген.


Алғашқы қауым тарихы бойынша оқу - әдістемелік кешен 050114-Тарих мамадығының студенттері үшін жасалынған./ Құрастырған – Сегізбаева А.Қ. Өскемен: ШҚМУ бас-ы, 2005ж.


С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,2005ж.


І. Пәннің оқу бағдарламасы.

(Syllabus)

1. Жалпы мәліметтер.

1.1 Пән атауы: Алғашқы қауым тарихы.

1.2 Жалпы тарих және халықаралық қатынастар кафедрасы.

1.3 Сегізбаева Айнұр Қыдырбекқызы.


1.4 Байланыс ақпараты: каф.тел 540387, кафедра ШҚМУ-нің №1 корпусының 137 ауд.орналасқан (30-шы Гвардиялық дивизия көшесі, 34)

1.5 Өту орны: №1 корпусының №.......ауд.

1.6 Кредит саны:3

1.7 Оқу жоспарынан көшірме

Курс


Семестр


Кред.


ЛЕк


СЕм


ОСӨЖ


СӨЖ


Бар


Бақ.

түрі


1

1

3

30

15

45

45

135

экз

1.8 Курстың пререквизиттері:Студенттің аталмыш курсқа қатысу үшін Қазақстан тарихы, жалпы тарих, мәдениет тарихы, социология негіздері барысында алған білім көздері болуы қажет. «Қоғам», «адам», «тұлға», «өндіріс», «қанау», «прогресс», «даму» сынды тарихи-әлеуметтік ұғымдар каегорияларын білуі міндетті.

1.9 Курстың постреквезиттері: археология, Ежелгі Дүние тарихы, этнология.

2. Пәннің қысқаша мазмұны.

2.1 Пәннің мақсаты: Бүкіл адамзат тарихын қай тұрғыдан алып қарап, қалай кезеңдестірсе де, ол алғашқы қауымдық құрылыстан басталады. Әлемнің барлық үлкенді-кішілі халықтары осы кезеңді бастан кешірді, осы күнгі адамзат өміріндегі көптеген құбылыстар өз бастауын осы кезеңнен алады,мысалы: сөз, ойлау, тұрғын үй және киім, жер игеру және малшылық, қоғамдық еңбек бөлінісі, неке және отбасы, адамгершілік және этикет, пайдалы білімдер мен тәжірибелер, өнер мен дін және т.б. Осы барлығының барлығының даму жолын түсіну үшін біз олардың бастауларына көз жүгіртеміз. Сондықтан да алғашқы қоғам тарихының маңызды тұстарын жетік түсіну үшін осы кезең арналады.


2.2 Пәннің міндеттері: аталмыш кезеңнің ерекшеліктерін анықтау, оның пайда болуы, дамуы мен ыдырауындағы жалпыға ортақ заңдылықтарды көрсету, осы кезеңнің таптық қоғамға айнауының шарттары мен формаларын зерттеу болып табылады.Антропосоциогенездің негізгі теориялары мен заңдылықтарына талдау жасау арқылы,адамнның қаыптасуы мен дамуындағы табиғи-биологиялық,әлеуметтік факторлардың рөлін жетік түсіну.

2.3 Пәннің мазмұны:«Алғашқы қауым тарихы» пәні адам алғаш жер бетінде пайда болған уақыттан бастап, алғаш мемлекет құрылған мерзімге дейінгі аралықты қамти отырып, оның шаруашылық қоғамдық қызметінің пайда болуы мен дамуын және заттай, рухани мәдениетінің қалыптасу қадамдарын зерттейді. Қоғамдық-экономикалық формациялар тарихын,жеке меншіктің адам баласының өміріндегі маңызы (жеке және ұжымдық), алғашқы мемлекеттердің пайда болуы, құлдық қоғамның орнығуы, отбасы-неке қатынастарының даму барысы, аймақтық-шаруашылық типтердің қалыптасуы және нәсіл,нәсілдік жікшілдіктің қалыптасуы айындағы материалдарды негізге ала отырып, қоғамдағы адамдар қызметіне, олардың тарихтағы барлық байлықтарды, игілікті жасаушылар болғаннына баса назар аударылмады. Жеке тұлғанның адамгершілік қасиеттерін оятуға, игілікті істерді бағалауға, оның ішкі сезімдерін оятуға қосар пәннің маңызы зор.

2.4 Курсты тәмәмдағаннан кейін, сіз алғашқы қауым тарихының кезеңдері; хронологиялық шеңберлері; оның негізгі мәселелері; қоғамдық-әлеуметтік құрылым, қауымдық құрылыстың ыдырауы және ерте таптық саяси құрылымдардың пайда болуы, алғашқы адамдардың материалдық және рухани мәдениетінің басталу көздерімен толық таныса алады.

2. Қазіргі адамның қалыптасу үрдісін (этногенез үрдісі);адамзат қоғамының қалыптасуын (социо орта); осы қоғамның қалыптасуындағы уақыттық көрсеткіштер (хронологиясы мен кезеңдері); әлеуметтік–экономикалық дамудың негізгі ерекшеліктерін түсіну; адам және нәсілдердің пайда болу механизмдерін білу.

3. Ерте қауымдық құрылыстың; әр кезеңдегі адамның даму ерекшеліктерін айыра білу; монография және мақала мәтіндерін конспектілеу; берілген сұрақтар бойынша семинар сабақтарына дайындалу; алғашқы қауымдық құрылыстың әр кезеңіне сай оқиғаларды меңгеру және тарихи үрдістерге талдау жасай білуі шарт.


3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесіне мыналар енеді:

Жұмыс түрі


Мақсаты мен міндеттері


Ұсынылатын әдебиетер

Орындау мерзімі


Баллдар


Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі


1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кесте толтыру,жазбаша жұмыс.

Жүйелі түрде оқуға, студен-ттерді өз бе-тінше матери-алдар іздеуге және ізденіс талаптарын арттыру.

Ұсынылған әдебиеттер тізімінен қарастыру қажет.

1-5 апта

6

Кестені тексеру

5 апта

2

Жазбаша жұмыс.

Жүйелі түрде оқуға, сту-денттерді өз бетінше материалдар іздеуге және маңызды мәелелерді өзіне ала білуге үйрету.

Ұсынылған әдебиеттер тізімінен қарастыру қажет.

1-10 апта

5

Конспектіні тексеру және бағалау

11 апта


3

Колоквиум

Антропогенез мәселелері бойынша пікір талас өткізу

Ұсынылған әдебиеттер тізімінен қарастыру қажет.

10 апта

5

Азызша, сау-алдар қою

15 апта

4

Дөңгелек стол

Жүйелі түрде оқуға, студенттерді өз бетінше материалдар іздеуге және өз ойын жетік жеткізе білуге тәрбиелеу.

Ұсынылған әдебиеттер тізімінен қарастыру қажет.

Семестр көлемінде

9

Дөңгелек үстелге қатысу, сауалдарға жауап беру

15 апта

5


Жазбаша жұмыс

Студенттерде ғылыми көзқарас

тарды,талдау, салыстыру дағдыларын қалып

тастыру.

Ұсынылған әдебиеттер тізімінен қарастыру қажет.

Семестр көлемінде

10

Жазбаша жұмыс

10 апта

6

Негізгі терминдерге байланысты сөздік құрастыру

Түсініктік аппарты меңгеру.

Ұсынылған әдебиеттер тізімінен қарастыру қажет.

Семестр көлемінде

2

Терминологиялық диктант

15 апта

3.6 Негізгі әдебиеттер.


1. В.П.Алексеев.,А.И.Першиц.История первобытного общества.М:1990г. 1 бөлім.

2. Ламберд Давид. Доисторический человек.Кембриджский путеводитель.Л:1991-256 бет.

3. В.П.Алексеев.Историческая антропология.М:1979г.

4. В.П.Алексеев.Становление человечества.М1984г.

5. История первобытного общества: Общие вопросы.Прблемы антропогенеза.п.р.А.И.Першица.М.,1983г.

6. История первобытного общества:Эпоха классобразования.М:1988.

7. История первобытного общества. Эпоха первобытной общины.М.1986г.

8. В.П.Алексеев.,А.И.Першиц,Монгайт А.Л. История первобытного общества.3-е изд.М.1982г.

9. Хрестоматия по истории Древнего мира.Пос.д.уч/сос.Е.А.Черкаова.М.1991г.

10. Шнирельман В.А. Присхождение производящего хозяйства.М.1989г.

11. Ф.Энегльс. Маймылдың адамға айналу процессіндегі еңбектің рөлі. 3.том.шығ.жин.3.т.

12. Ф.Энегльс Семьяның, жеке меншіктің және мемлекеттің шығуы. 3.том.шығ.жин.3.т.

13. Генинг В.Ф. Этнический процесс в первобытности.Свер-к.1970г.

14. Герасимов А. Люди каменнго века.М1964г.

15. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной кульруры в первобытном и раннеклассовом обществе. М.1979г.

16.Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи М.1994.

17.Соцаиально-экономические отношения и соционормативная кульрура.М.1976г.

18.Токарев С.А Ранние формы религии и их развитие.М.1964г.

19. Чебоксарова И.А., Чебоксаров В.Н. Народы, расы, культуры.М1971г.

20. Настерова О.А. История и теория мировой культуры.М.2000г.

21. Любимов Л.Д. Ежелгі дүние өнері.М.1980ж.

22. Нейхардт А.А. Шишова И.А. Семь чудес мировой ойкумены М1990г.

23. Тайлор Э. Первобытная культура М1989г.

24. Розин В.М. Новая концепция происхождения человека и сознания // Соц-полит.журн. 1993.№5,6.

Қосымша әдебиеттер.

25. Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки //Палеолит мира.Л-.,19777-22с.


26. Елинек Я. Большой иллюстративный атлас первобытного человека.Прага, 1983.-560с.

27. История искусства зарубежных стран.Первобытное общество. Древний Восток.Античность.-М.,19797

28. Мартынов Г.Е. Археология-М.,2000-416с.

29. Придо Т.Возникновение человека. Кромоньонский человек.М.,1979.-160с

30. Басилов В.Н. Избранники духов.М.,1984.-208с7

31 Бадер О.Н. Каповая пещера.-М.,1965.-32с.

32. Вавилов Н.И. Пять континентов. М.,1966

33. Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens Л., 1968г

34. Звери в камне.- Новосибирск, 1980.-254с

35. История Алтая. Часть 1.-Барнаул.-1983.-с4-62

36. История Алтая. Часть 2.-Барнаул.-1995.-с7-99

37. Семенов С.А. Первобытная техника.М-Л.-1957.-240с.

38. Семенов С.А. Происхождение земледелия. М-1974

39. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке.-Л.,1968.-362.

40. Семенов С.А., Коробкова Т.Ф Технология древнейших производств.-Л.,1983.-251с

3.7. Баға туралы ақпараттар:

Бақылау түрі

Баллдар.

Ағымдағы бақылау

30


60

Аралық бақылау

30

Қорытынды (емтиқан)

40

Барлығы:

100

3.8 Әр түрлі жұмыстарды бағалау шкаласы мен критерилері:

1. Дәріс сабағы:

- дәріске қатысу-2 балл.


- дәріс конспектісі-1 балл.

Қорытынды:3 балл.

2. Семинар сабақтары:

- сұрақтарды талқылауда белсенділік таныту – 5 балл.

- тапсырманы орындау – 5 балл.

- бақылау жұмысы – 5 балл.

Қорытынды:15 балл.

3. СӨЖ:

- реферат жазу – 10 балл.

- ақпараттық түсініктерге байланысты сөздік құрастыру – 2 балл.

Қорытынды:12 балл.

4. ОСӨЖ:

- коллоквиум – 5 балл.

- кесте толтыру – 6 балл.

- дөңгелек үстел өткізу және өткізу – 9 балл.

- арнайы әдебиетерді конспектілеу – 5 балл.

Қорытынды:60 балл.

4.Курс саясаты

Сабаққа қатысу міндетті түрде. 1 рет сабақ басату –минус 0,1 балл.Себепті жағдайлар мен сабақ басатылған уақытта (белгілі құжаттар көрсетілген жағдайда ) ауызша түрде басатылған сабақтың орны толтырылады.

Үй тапсырмалары көрсетілген мерзімге сай өткізілуі қажет. Мерзімінен 1 апта кешікен жағдайда 0,5 балл, 2 апта үшін 1 балл алынады.

Сабаққа кешігуге, байланыс құралдарының ажыратылуын, өзге тақырыптарға сөйлесуге және сағыз шайнауға, рұқсатсыз тысқа шығуға тыйым салнады.

ІІ. Пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар:

2.1 Курстың тақырыптық жоспары:

кредиттер

терТақырып атаулары

Сағаттар

лекция

семинар.

ОСӨЖ

СӨЖ

1

«Алғашқы қауым тарихын» пәніне кіріспе.

2

-

2

22

Адамның пайда болуы.

1

1

4

63

Гоминин және гоминиттер.

1

1

2

44

Адамның шығуы.

1

1

4

25

Антропогенездің жаратылыстану теориялары.

2

2

4

26

Расогенез

2

1

9

4

7

Отбасының пайда болуы және дамуы туралы теорияларға сын.

4

1

4

58

Рулық тайпалық қауым.

2

1

2

49

Кейінгі тас дәуіріндегі адамзат тіршілігі.

1

1

4

410

Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауының алғы шарттары мен себептері.

2

2

4

611

Таптық қоғамның және мемлекеттің пайда болуы.

4

1

2

312

Алғашқы қауымдық қоғамнның ыдырап, таптық қоғамның орнығуы.

4

2


2

113

Алғашқы қауымдық қоғамның мәдениеті және оның ерекшеліктері.

4

1

2

3


Барлығы

30

15

45

45следующая страница >>