girniy.ru 1 2
М.Јуезов атындаєы Оѕтїстік Ќазаќстан мемлекеттік университеті


Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова


Аќпараттыќ білім беру орталыєы

Образовательно-информационный центр
Єылыми-библиографиялыќ бґлім

Научно-библиографический отдел

Ўсыныстыќ јдебиеттер тізімі


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына

15 жыл

Рекомендательный список литературы


Шымкент – 2010 ж.


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы

туралы маєлўмат

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы — Ќазаќстан мемлекетiнiѕ Ата (негiзгi) заѕы. 1995 ж. 30 тамызда Республикалыќ референдум ґткiзу (бїкiл халыќтыќ дауыс беру) жолымен ќабылданды. Конституцияны ќабылдай отырып, Ќазаќстан халќы мемл. билiктiѕ ќайнар кґзi — ґзiнiѕ егемендiк ќўќыєын баянды еттi. Ата заѕ ќабылданєан кїн демалыс — мемлекеттік мереке — ЌР Конституциясыныѕ кїнi деп жарияланды. Бўл жаѕа Конституция Ќазаќстанныѕ тґртiншi Ата заѕы (1937, 1978, 1993, 1995). Оныѕ ќўрылымы кiрiспеден, 9 бґлiмнен, 98 баптан, кґптеген тармаќтар мен тармаќшалардан тўрады. Жаѕа Конституцияныѕ еѕ жоєары заѕдыќ кїшi бар жјне ол ЌР-ныѕ бїкiл аумаєында тiкелей ќолданылады. Мўныѕ ґзi Конституциялыќ нормалар мен заѕдардыѕ басќа нормативтiк ќўќыќтыќ актiлердiѕ нормаларынан їстем екендiгiн кґрсетедi. Кейiнгi екi Конституцияныѕ алдыѕєы екеуiнен елеулi айырмашылыєы сол — бўлар тўѕєыш рет мемл. тјуелсiздiктi, егемендiктi жјне Ќазаќстан халќыныѕ толыќ билiгiн бекiтiп, одан јрi орныќтырды. Жаѕа Ата заѕда ќўќыќтыќ мемлекеттiѕ ќалыптастырылу баєыттары, азаматтардыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтары, соныѕ iшiнде жеке адамныѕ жан-жаќты еркiндiгi, идеологиялыќ жјне саяси јр алуандыєы (сґз жјне шыєармадаєы бостандыєы, саяси партиялар мен бўќаралыќ партиялар, сондай-аќ бўќаралыќ ќозєалыстар бiрлестiгiн ќўру еркiндiгi), халыќ билiгiн жїзеге асыратын демократиялыќ амалдар, экономикалыќ ќатынастардыѕ ќызмет етуi јлемдiк талаптарєа сјйкестендiрiлген. Оныѕ нормалары тўраќты, жалпы мјнде ўзаќ жылдарєа бейiмделiп тўжырымдалєан.


ЌРК барлыќ заѕ салаларыныѕ негiзi болып табылады, ал оныѕ нормалары басќа заѕдар їшiн басты ќаєида болып есептеледi.

ЌРК-ныѕ кiрiспесiнде Ата Заѕды ќабылдаудыѕ себептерi мен маќсаттары былай тїсiндiрiлген: “Бiз, ортаќ тарихи таєдыр бiрiктiрген Ќазаќстан халќы, байырєы ќазаќ жерiнде мемлекеттiлiк ќўра отырып, ґзiмiздi еркiндiк, теѕдiк жјне татулыќ мўраттарына берiлген бейбiтшiл азаматтыќ ќоєам деп ўєына отырып, дїниежїз. ќоєамдастыќта лайыќты орын алуды тiлей отырып, ќазiргi жјне болашаќ ўрпаќтар алдындаєы тарихи жауапкершiлiгiмiздi сезiне отырып, ґзiмiздiѕ егемендiк ќўќыєымызды негiзге ала отырып, осы Конституцияны ќабылдаймыз”. Ата Заѕныѕ бўл бґлiгi саяси жјне идеол. тўрєыдан алєанда аса маѕызды. Ґйткенi, бўл Ата заѕ ЌР-нда демокр., зайырлы, ќўќыќтыќ жјне јлеум. мемлекет ќўрудыѕ конституциялыќ негiзiн ќалады. Осыдан келiп, ЌР-ныѕ мынадай негiзгi маќсаты туындайды: ґзiнiѕ еѕ ќымбат ќазынасы ретiнде адамды жјне оныѕ ґмiрiн, ќўќыќтары мен бостандыќтарын айќындап, бекiту; ґз елiнде жјне мемлекеттер арасында азаматтыќ бейбiтшiлiктi, ынтымаќтастыќ пен тату ќарым-ќатынас жасау јдiстерiн орныќтыру; байырєы ќазаќ жерiнде мемлекеттік бiрлiктi саќтау; республиканыѕ тјуелсiздiгiн саќтап, ўстап тўру; ЌР-ныѕ демократия негiздерiнiѕ мызєымастыєын бекiту. Осыєан орай республика ќызметiнiѕ тїбегейлi ќаєидалары айќындалады, олар: ќоєамдыќ татулыќ пен саяси тўраќтылыќ; бїкiл халыќтыѕ игiлiгiн кґздейтiн экон. даму; ќазаќстандыќ патриотизм; мемлекет ґмiрiнiѕ аса маѕызды мјселелерiн демокр. јдiстермен, оныѕ iшiнде респ. референдумда немесе Парламенттiк дауыс беру арќылы шешу (1-бап, 2-тармаќ).

Ата Заѕныѕ негiзгi бґлiгiнде (I — VIII бґлiмдер) азаматтардыѕ ќўќыќтары, бостандыќтары мен мiндеттерi туралы, конституциялыќ ќўрылыс жайлы, мемлекеттік нысандар жґнiнде, мемлекеттік буындардыѕ жїйесi мен мјртебесi туралы (Президент, Парламент, Їкiмет; Конституциялыќ Кеѕес, соттар, жјне сот тґрелiгi, жергiлiктi мемл. басќару жјне ґзiн-ґзi басќару туралы) нормалар тўжырымдалєан. Ќорытынды жјне ґтпелi ережелер мазмўндалєан соѕєы IХ бґлiмде Ата Заѕєа ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу тјртiбi, конституциялыќ заѕдар мен ґзге де заѕдарды ќабылдау рјсiмi сґз болады. Ата Заѕ ќўрылымына жасалатын талдау оєан негiз болєан конституциялыќ идеялардыѕ айќын кґрiнiсiн бередi. “Жалпы ережелер” деп аталатын 1 бґлiмде жаѕа конституциялыќ ќўрылысќа сапалыќ сипаттама берiлген, яєни Конституция бойынша республикада мемл. билiк бiртўтас, ол Конституция мен заѕдар негiзiнде заѕ шыєарушы, атќарушы жјне сот билiгi тармаќтарына бґлiну, олардыѕ тежемелiк јрi тепе-теѕдiк жїйесiн пайдалану арќылы, ґзара iс-ќимыл жасау ќаєидаcына сјйкес жїзеге асырылады. Бўл бґлiмде осыєан орай конституциялыќ ќўрылысты айќындайтын, мемлекет пен жеке адамдардыѕ жјне азаматтыќ ќоєамныѕ ќарым-ќатынастарынан туындайтын негiзгi ќаєидалар тўжырымдалєан, олар: Ќазаќстан халќыныѕ толыќ билiгi (егемендiгi); Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ тўтастыєы; мемл. билiктi жїзеге асыру барысындаєы пiкiр еркiндiгi; Конституцияныѕ їстемдiгi (жоєары тўратындыєы); мемлекет билiгiнiѕ бґлiнiсi; адам ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ мемлекет мїдделерiнен басымдыєы; мемл. тiл саясатыныѕ кепiлдiгi, т.б. Азаматтыќ ќоєамда мемлекет адам мїддесi їшiн жўмыс iстейдi, мемл. билiк заѕ шыєарушы, атќарушы жјне сот билiгi тармаќтарына бґлiнiп, олардыѕ тежемелiк, тепе-теѕдiк жїйесi пайдаланылады. ЌР конституциялыќ ќўрылысыныѕ мазмўны саяси, экон. негiздерден, јлеум. саясат негiздерiнен, iшкi саясат негiздерiнен ќўралады. Олар ЌРК-ныѕ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 26-баптарында тўжырымдалєан. Конституцияныѕ 1-бабыныѕ 1-тармаєында “Ќазаќстан Республикасы ґзiн демократиялыќ, зайырлы, ќўќыќтыќ жјне јлеуметтiк мемлекет ретiнде орныќтырады”, — деп жарияланєан. Мўныѕ ґзi Конституцияныѕ 2-бабыныѕ 1-тармаєында кґрсетiлгенiндей, “Ќазаќстан Республикасы — президенттiк басќару нысанындаєы бiртўтас мемлекет” екендiгiнен туындайды. Мўныѕ мјнiсi мынада: бiрiншiден, Президент мемл. билiк тармаєыныѕ бiр де бiрiне жатќызылмайды; екiншiден, Президенттi халыќ сайлайды жјне ол Парламентке тјуелсiз; їшiншiден, Президентке кеѕ ґкiлеттiктер берiледi жјне ол Конституцияєа сјйкес мемл. билiктiѕ барлыќ тармаќтарына, олардыѕ ґз ґкiлеттiктерiн тиiмдi жїргiзуiне кґмектеседi, олардыѕ ґзара ќарым-ќатынастарына сындарлы ыќпал ете алады; тґртiншiден, ўлан-байтаќ ќазаќ жерi ўлттыќ-аумаќтыќ бґлiнiстерге бґлiнбей, тек јкiмшілік-аумаќтыќ бґлiнiстерге — облыстарєа, ќалаларєа, аудандарєа, ауылдарєа єана бґлiнедi жјне олар жоєарыдаєы бiр орталыќќа баєынады. Демек, мемлекеттiѕ басында заѕды тїрде сайланєан Президент тўрып, басшылыќ етедi. Президенттiк басќару нысаны елдегi саяси тўраќтылыќты жјне ќоєамдыќ келiсiмдi ќамтамасыз етедi. Ал Республиканыѕ егемендiгi оныѕ бїкiл аумаєын ќамтиды. Мемлекет ґз аумаєыныѕ тўтастыєын, ќол сўєылмауын жјне бґлiнбеуiн ќамтамасыз етедi” (2-бап, 2-тармаќ). Ќазаќстандаєы саяси ќўрылыс демокр. болып жариялануына орай Ата Заѕныѕ 3-бабы халыќ егемендiгiнiѕ конституциялыќ ќаєидасына арналєан. Мемлекеттік билiктiѕ бiрден-бiр бастауы — халыќ екендiгi былай баяндалєан: “Халыќ билiктi тiкелей республикалыќ референдум жјне еркiн сайлау арќылы жїзеге асырады, сондай-аќ ґз билiгiн жїзеге асыруды мемлекеттiк органдарєа бередi. Ќазаќстан Республикасында билiктi ешкiм де иемденiп кете алмайды. Билiктi иемденiп кетушiлiк заѕ бойынша ќудаланады. Халыќ пен мемлекет атынан билiк жїргiзуге Республика Президентiнiѕ, сондай-аќ ґзiнiѕ конституциялыќ ґкiлеттiгi шегiнде Парламенттiѕ ќўќыєы бар” (3-бап, 2, 3-тармаќтар). Сонымен ќатар ЌР-нда идеол. жјне саяси јр алуандылыќ танылады. Ќоєамдыќ жјне мемл. институттардыѕ бiрiгiп кетуiне, мемлекеттік органдарда саяси партиялардыѕ ўйымдарын ќўруєа жол берiлмейдi. “Адам жјне азамат” деп аталатын II бґлiмде адам мјртебесi, жеке бастыѕ ќўндылыєы ашып кґрсетiлген. Онда жеке адамныѕ ќўќыќтары мен бостандыќтары халыќар. ќўќыќтыѕ мойындалєан ќаєидалары мен ќалыптарына тiкелей байланыстырылєан. Азаматтардыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ мемлекет мїддесiнен жоєары ќойылуы Ата Заѕныѕ басты ўстанымы болып табылады. “Президент” деп аталатын III бґлiм мемлекет басшысы ретiнде Президенттiѕ жаѕа мјртебесiн толыќ бейнелейдi. Басќа мемл. органдардыѕ ќўрылуы мен ќызметi IV — VIII бґлiмдерде кґрсетiлген. ЌРК-ныѕ ќўрылымында јр бґлiм ґз ќисынымен реттi орналасќан јрi баршаєа тїсiнiктi. “Ќорытынды жјне ґтпелi ережелер” деп аталатын IХ бґлiмде жаѕа Ата Заѕды кїшiне енгiзу нормалары бекiтiлген, бўрынєы Конституцияныѕ ќолданылу кїшi ќай кезден бастап жойылєаны наќтыланєан. 1995 жылєы Конституция кїшiне енгенге дейiн ќолданылып келген заѕдардыѕ одан јрi ќолданыста болу тјртiбi кґрсетiлген. Ата Заѕныѕ мемлекет жјне ќоєамдыќ органдардыѕ ґзге актiлерiне де, соныѕ iшiнде басќа заѕдарєа да ќатысты еѕ жоєары заѕдыќ кїшi бар. Мемлекет органдардыѕ ґзге актiлерi, барлыќ заѕдар ЌРК негiзiнде жјне соєан сјйкес, сол белгiлеген рјсiм бойынша ќабылданады. Мемлекет жасасатын халыќаралыќ келiсiмдер мен шарттар да ЌРК-на сјйкес болуєа тиiс. Ќолданыстаєы нормалар конституциялыќ ќалыптармен сай келмеген жаєдайда соѕєысы ќолданылады, ґйткенi басќа нормалар осыєан сай келтiрiлуге тиiс. Конституцияныѕ ќаєидаларына ќайшы келетiн заѕдар мен ґзге актiлердiѕ заѕдыќ кїшi болмайды. Яєни кез келген демократиялыќ ќўќыќтыќ мемлекеттiѕ аєымдаєы заѕдары ќўќыќтыѕ базалыќ кґзi болып табылатын Конституцияєа негiзделедi жјне оныѕ рухына сай келуге тиiс. Конституцияныѕ нормалары аєымдаєы заѕдармен ўштастырылуы мїмкiн. Алайда, аєымдаєы заѕдар Конституцияныѕ шеѕберiнен шыєып кетпеуге тиiс жјне конституциялыќ нўсќаулар мазмўнын ґзгертпеуге тиiс. Кез келген ќўќыќтыќ актiнiѕ Конституцияєа сай келмеуi немесе оєан ќайшы келуi бўл ќўќыќтыќ актiнi заѕды кїшiнен айырып, жарамсыз етедi. Бўл Ќазаќстан Республикасында ќўќыќтыќ мемлекет ќўрудыѕ аса маѕызды шарты.


ЌРК-ныѕ жоєары тўрєандыєын арнайы мемлекеттік орган — ЌР Конституциялыќ Кеѕесi ќамтамасыз етедi. ЌРК-ныѕ 74-бабына сјйкес, КРК-на кереєар деп танылєан заѕдар мен халыќар. шарттар ќол ќойылуєа жатпайды немесе тиiсiнше бекiтiлуге жјне кїшiне енгiзiлуге тиiс емес. Заѕдарды Конституцияєа сай келедi деп тану оларєа ќол ќою мерзiмiнiѕ басталєандыєын бiлдiредi. Конституцияда баянды етiлген адам мен азаматтыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын шектейдi деп танылєан заѕдар немесе ґзге нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер кїшiн жояды жјне ќолданыстан шыєарылады. Сондай-аќ соттар мен ґзге де ќўќыќ ќорєаушы органдардыѕ осындай заѕєа немесе ґзге нормалыќ ќўќыќтыќ актiге негiзделген шешiмдерi де орындалуєа жатпайды.

ЌРК тўраќтылыќ нышанымен ерекшеленедi. Негiзгi заѕ ретiнде оєан ґзгерiстер енгiзу тјртiбi де ерекше сипатта болады, бўл тјртiп Конституцияныѕ ґзiнде белгiленген. Мјселен, 91-баптыѕ 1-тармаєына сјйкес ЌРК-на ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу Республика Президентiнiѕ бастамасымен, Парламенттiѕ немесе Їкiметтiѕ ўсынысымен ќабылданєан шешiм бойынша ґткiзiлетiн респ. референдумда жїзеге асырылуы мїмкiн. Егер Президент ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзудi Парламенттiѕ ќарауына беруге ўйєарса, онда ґзгерiстер мен толыќтырулардыѕ жобасы респ. референдумєа шыєарылмайды. Бўл ретте Парламенттiѕ шешiмi Конституцияда белгiленген тјртiппен, яєни јр Палата депутаттары жалпы саныныѕ 3/4 дауысымен ќабылданады (62-бап, 3-тармаќ). Егер Президент Конституцияєа ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу мјселелерiн респ. референдумєа шыєару туралы Парламенттiѕ ўсынысын ќабылдамай тастаса, онда ќос Палата депутаттарыныѕ жалпы саныныѕ кемiнде бестен тґртiнiѕ кґпшiлiк дауысымен Парламент осы ґзгерiстер мен толыќтыруларды Конституцияєа енгiзу туралы заѕ ќабылдауєа ќўќылы. Мўндай жаєдайда Президент осы заѕєа ќол ќояды немесе референдумєа шыєарады. Егер референдумєа ќатысуєа ќўќыєы бар Республика азаматтарыныѕ жартысынан астамы дауыс беруге ќатысса, референдум ґткiзiлдi деп есептеледi, егер олардыѕ жартысынан астамы жаќтап дауыс берсе, заѕ ќабылданды деп саналады.


ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ КОНСТИТУЦИЯСЫНА

АРНАЛЄАН

ЎСЫНЫСТЫЌ ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
кітаптар

1.

67.99(5К)0

А52


Амандыќова, С.Ќ. Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўќыєы : оќу ќўралы / Амандыќова С.Ќ. - Астана : Фолиант, 2001. - 176 с

Экземпляры: всего:12 - ХР1(1), Ч8(1), А1(10)

2.

67

Ќ18


Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ мјтiнi : 1998 жылєы 7 ќазанда ќабылданєан Ќазаќстан Рсепубликасы Заѕымен. - Алматы : Баспа, 1998. - 64 с

Экземпляры: всего:1 - ПК(1)

3.

67.99(5К)05

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы: Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ заѕы = О выборах в Республике Казахстан: Конституционный закон Республики Казахстан. - Астана : Сарыарка БЏ, 2005. - 280 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:1 - НБО1(1)

4.

67.99(5К)05

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциялыќ заѕы: 2004 жылдыѕ 10 мамырына дейінгі ґзгертулер мен толыќтырулар енгізілген ресми мјтін = О выборах в Республике Казахстан: Конституционный закон Республики Казахстан: Официальный текст. - 4-ші бас. - Алматы : Жеты жарєы, 2004. - 248 с. - (Ќаз., орыс тiл.)


Экземпляры: всего:2 - НБО1(1), Ч8(1)


5.

67.99(5К)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституция = Конституция Республики Казахстан = The Constitution of the Republic of Kazakstan. - Алматы : Жеты жарєы, 2005. - 136 с. - (Ќаз.,орыс, аєыл.тiл.)

Экземпляры: всего:1 - ХР1(1)

6.

67.99(5К)01

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституция = Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Жетi жарєы, 2005. - 192 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:1 - ХР1(1)

7.

67.99(5К)01

К 65


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституция: 1995 жылєы 30 тамызда ґткізілген республикалыќ референдумєа ќабылданды = Конституция Республики Казахстан: Принята на республиканском референдуме 30 авг. 1995 г. = The constitotion of the Republic of Kazakhstan: Adopted by the all - nation referendum August 30, 1995. - Алматы : Жеты жарєы, 2000. - 134 с. - (Ќаз.,орыс,аєыл.тiл.)

Экземпляры: всего:1 - Ч8 (1)

8.

67.99(5К)

Ќ14


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : 1995 жылєы 30 тамызда ґткiзiлген Республикалыќ референдумда ќабылданды. - Алматы : Жетi Жарєы, 1996. - 48 с

Экземпляры: всего:3 - А1(3)

9.

67.99(5Ќ)

Ќ14


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - 3.бас. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 176 с. - (ќазаќ,орыс,аєылшын тiлдерiнде)

Экземпляры: всего:12 - ХР1(1), Ч5(1), Ч4(1), Ч8(1), Ч2(1), А6(1), ЧГ(1), А5(1), А1(2), Ч7(1), Ч6(1)


10.

67.99(5Ќ)

Ќ14

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - Алматы : Жетi жарєы, 1996. - 48 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)

11.

67.99(5Ќ)01

Ќ18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1998. - 96 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

Экземпляры: всего:3 - А3(2), А5(1)

12.

67.99(5Ќ)01

Ќ18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Жетi Жарєы, 1998. - 100 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

13.

67.99(5Ќ)

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : Он екiншi сайланєан Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесiнiѕ тоєызыншы сессиясында 1993 жылєы 28 ќаѕтарда ќабылданды. - Алматы : Ќазаќстан, 1993. - 32 с

Экземпляры: всего:21 - А1(10), А6(2), Ч2(2), Ч4(4), Ч8(3)

14.

67.99(5Ќ)01

Ќ18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1998. - 96 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

Экземпляры: всего:3 - А3(2), А5(1)

15.

67.99(5Ќ)01

Ќ18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Жетi Жарєы, 1998. - 100 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

16.


67.99(5К)01

Ќ18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы : Єылыми-ќўќыќтыќ тџсiнiктеме. - Алматы : Жетi жарєы, 1999. - 424 с

Экземпляры: всего:1 - ЧГ(1)

17.

67.99(5Ќ)

Ќ14

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1995. - 32 с

Экземпляры: всего:5 - А1(2), Ч4(3)

18.

67.99(5Ќ)

Ќ18

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1995. - 48 с

Экземпляры: всего:19 - Ч8(3), А6(4), А1(3), ХР2(2), Ч4(2), А5(5)

19.

67.99(5К)

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : 1995 жылєы 30 тамызда ґткiзiлген республикалыќ референдумда ќабылданды. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 48 с

Экземпляры: всего:17 - ЧГ(1), Ч2(2), Ч3(2), Ч4(2), Ч5(2), Ч6(2), А1(2), А6(2), ХР2(1), ХР1(1)

20.

67.99(5К)01

Ќ-18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : Конституция республикалыќ референдумда ќабылданды 1995 жылдыѕ 30тамызда:Ресми мјтiн 2001 жылдыѕ 1кананына берiлген. - Алматы : Юрист, 2001. - 40 с

Экземпляры: всего:81 - ИБС1(1), ИБС2(1), А1(1), А3(13), А4(20), А5(10), А6(10), ЖФ(15), ТФ(10)

21.

67.99(5К)

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : схема альбом. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 112 с

Экземпляры: всего:470021 - Ч4(1), Ч8(1), Ч2(1), ЧГ(1), ХР1(470017)


22.

67.99(5Ќ)01

Ќ14

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 2000. - 96 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

Экземпляры: всего:14 - ЧГ(2), А1(4), Ч8(2), А3(5), Ч9(1)

23.

67.99(5К)01

Ќ-18

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы[Мјтiн]. - Алматы : Ќазаќстан, 2003. - 96 с. - (Ќаз.,орыс тiл))

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)

24.

67.99(5К)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына 10 жыл: Заѕ актілерініѕ жинаєы = 10 лет Конституции Республики Казахстан: сборник законодательных актов. - Алматы : Жеты жарєы, 2005. - 376 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:1 - НБО1(1)

25.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : Ќазаќстан республикасыныѕ 1998 жылєы 7 ќазандаєы №284-1 заѕымен ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілген ресми мјтін = Конституция Республики Казахстан : Официальный текст с изменениями и дополнениями внесенными Законом РК от 7 октября 1998 года. - Алматы : Жетi жарєы, 2000. - 136 с. - (Ќаз. орыс. аєылш.тiл.)

Экземпляры: всего:1 - ХР1(1)

26.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : конституция республикалыќ референдумда ќабылданды 1995 жылдыѕ 30 тамызында. - Алматы : ИД-Эврика ЖШС, 2005. - 36 с

Экземпляры: всего:6 - А4(6)

27.


67.99(5К)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы: Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 21 мамырдаєы № 254-ІІІ Заѕымен ґзгертулер мен толыќтырулар енгізілген ресми мјтін = Конституция Республики Казахстан: официальный текст с изменениями и дополнениями от 21 мая 2007 года № 254-ІІІ Закона Республики Казахстан. - Алматы : Жетi жарєы, 2007. - 136 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:53 - ЧГ(1), Ч10(1), Ч5(3), ХР(2), Ч1(2), Ч4(2), Ч6(2), Ч9(2), Ч8(3), Ч11(1), Ч12(1), Ч13(1), Ч14(1), Ч15(1), А3(5), А4(5), А5(5), А6(5), А8(10)

28.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы: Конституция 1995 жылєы 30 тамызда республикалыќ референдумда ќабылданды = Конституция республики Казахстан: Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года . - Алматы : Дидар, 2005. - 364 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:5 - ХР1(1), ЧГ(1), Ч5(1), Ч8(1), Ч6(1)

29.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы: Конституция республикалыќ референдумда ќабылданды 1995 жылдыѕ 30 тамызында. - Алматы : Юрист, 2004. - 36 с

Экземпляры: всего:5 - Ч13(2), ХР1(1), Ч8(2)

30.

67.99(5К)01

Ќ-57

Ќозоєистон Республикасининг конституцияси : Конституция 1995 йил 30 августдаги республика референдумида ќабул ќилинди. - Шымкент, 2003. - 34 с

Экземпляры: всего:10 - ХР1(10)

31.

67.8

Ќ-65

Ќопабаев, Ґ.Ќ. Шетелдердiѕ конституциялыќ ќўќыєы : оќулыќ / Ќопабаев Ґ.Ќ. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 160 с


Экземпляры: всего:80 - ХР1(1), ХР2(1), Ч8(3), Ч5(2), А6(9), Ч13(1), А1(63)


32.

67.99(5К)

С 22


Сартаев, С. Тјуелсіз Ќазаќстан-егеменді мемлекет : монография / С. Сартаев, Д. Нџрпейісов. - Алматы : ЖШС РПБК "Дѕуiр", 2004. - 576 с

Экземпляры: всего:10 - ХР1(1), Ч6(1), Ч11(1), Ч12(1), Ч13(1), Ч14(1), Ч15(1), ЧГ(1), Ч5(1), Ч8(1)

33.
Сартаев,С. Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ ќалыптасуы:проблемалары мен болашаєы[Мјтiн] : монография / Сартаев,С. - Алматы, 2005. - 464 с

Экземпляры: всего:10 - ХР1(1), Ч10(1), Ч8(2), Ч5(1), А1(5)

34.

67.99(2)01

С-58


Советтiк Социалистiк Республикалар Одаєыныѕ Конституциясы : Негiзгi заѕы:Тоєызыншы сайланєан СССР жоєарєы Советiнiѕ кезеткен тыс жетiншi сессиясында 1977 жылєы 7 октябрьде ќабылдаєан. - Алматы : Ќазаќстан, 1978. - 47 с

Экземпляры: всего:2 - Ч5(2)

35.

67.99(2)01

С-58


Советтiк Социалистiк Республикалар Одаєыныѕ конституциясы : Негiзгi заѕы. - Алматы : Ќазаќстан, 1983. - 108 с

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)

36.

67.99(5К)

Т 12


Табанов, С.А. Кџрделі заманныѕ ґтпелі кезеѕдеріндегі ќазаќ ќоєамы Ата заѕдарыныѕ (Конституцияларыныѕ ) тарихы- ќўќыќтыѕ сабаќтастыєы / С. А. Табанов, А. Ј. Оразова. - Алматы : Жетi жарєы, 2005. - 360 с

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)

37.


67.99(5К)0

Ш-18


Шаймерденўлы, Е. Елтану јлiппесi : Ќазаќ елiнiѕ рјмiздерi : оќу ќўралы / Шаймерденўлы Е. - Алматы : Рауан, 1998. - 160 с

Экземпляры: всего:5 - ЧГ(1), Ч8(1), А1(1), Ч6(1), Ч2(1)орыс тілінде

38.

67.99(5К)01

Б-18


Баишев, Ж. Конституционное право Республики Казахстан : учебно-методическое пособие / Баишев Ж. - Алматы : Жетi жар•ы, 2001. - 392 с

Экземпляры: всего:51 - ХР1(1), ХР2(1), Ч8(2), А6(5), А1(36), БК(4), ЖФ(2)

39.

67.99(2)0

В54


Витрук, Н.В. Конституционное правосудие судебное конституционное право и процесс : учебное пособие / Витрук Н.В. - М : ЮНИТИ, 1998. - 383 с

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)

40.

67.99

К 21


Карри, Д. Конституция Соединенных Штатов: Настольная книга гражданина / Д. Карри ; Пер. с англ. А.С. Лева. - Алматы : Казахстан, 1994. - 160 с

Экземпляры: всего:5 - А5(3), А1(2)

41.

67.99(5Ќ)0

К 30


Кенжалиев, З.Ж. Ќазаќстан Республикасында конституциялыќ заѕнаманыѕ дамуы / З. Ж. Кенжалиев, В. А. Ким. - Алматы : Жетi жарєы, 2008. - 120 с

Экземпляры: всего:25 - ХР(2), Ч8(3), А8(20)

42.

67.99(5К)0

К65


Конституционное право : Типовая программа курса (Для студентов ун-в и других вузов по спец.0216-Правоведение). - Алматы : Єаза· университетi, 1998. - 13 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)


следующая страница >>