girniy.ru 1

АВГУСТ1. Приобретение тонера на КМА Canon IR 2016. 10.08.2009 17:47

2. Услуги пошива обуви. 13.08.2009 12:15

3. Итоги по приобретению тонера КМА Canon IR 2016. 17.08.2009 10:00

4. Итоги по приобретению батареек АА. 17.08.2009 10:25

5. Итоги по пошиву обуви. 20.08.2009 12:00


10.08.2009 17:47


ГККП «Государственная филармония» Управления культуры г. Астаны сообщает для сведения потенциальных поставщиков.


1. Наименование заказчика: 010000, ГККП «Государственная филармония» Управления культуры г. Астаны, пр. Республики, 34
2. Наименование организатора: ГККП «Государственная филармония» Управления культуры г.Астаны.
3. Ценовые предложения направлять по адресу: г.Астана, пр. Республики, 34. Отдел государственных закупок.
4. О проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений по приобретению тонера на ксерокс Canon IR 2016 в количестве 10 шт., батарейки АА LR6-MN1500 Basic 1.5V в количестве 12 шт.

Сумма выделенная на закупку 50 000 тенге.

5. Место и срок предоставления: г.Астана, ГККП «Государственная филармония» отдел государственных закупок.
Начало срока представления ценовых предложений - 10.08.2009 г.
Окончание срока представления ценовых предложений - 14.08.2009 г.
6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
7. Проект Договора о государственных закупках с указанием существенных условий, рассматривается в течение 5 дней после размещения на сайте итогов проведения закупок.
8. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующие сведения:

- наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

- наименование и количество поставляемых товаров, выполненных работ, оказываемых услуг;
- цену за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны содержаться следующие сведения:
- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
- наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать сведениям, указанным в объявлении;
- наименование государственных закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.


10.08.2009 17:47


Потенциалды қамтамасыз етушілердің ескеруіне Астана қаласының Мәдениет басқармасы «Мемлекеттік филармония» МКҚК хабарлайды.

1.Тапсырыс берушінің атауы: 010000, Астана қаласының Мәдениет басқармасы «Мемлекеттік филармония» МКҚК, Республика даңғылы, 34

2.Ұйымдастырушының атауы: Астана қаласының Мәдениет басқармасы «Мемлекеттік филармония» МКҚК

3. Баға ұсыныстарын келесі мекен-жайына бағыттаңыз: Астана қаласы, Республика даңғылы, 34. Мемлекеттік сатып алу бөлімі.
4. Canon IR 2016 көшірме көбейткіш аппаратына 10 дана көлемінде тонер сатып алу және батарейка АА LR6-MN1500 Basic 1.5V - 12 дана.

бойынша баға ұсыныстарының сұранысы тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы.

Сатып алуға бөлінген қаражат 50 000 теңге.

5. Ұсыну орны мен мерзімі: Астана қаласы, «Мемлекеттік филармония» МКҚК, мемлекеттік сатып алу бөлімі
Баға ұсыныстарын беру мерзімінің басталуы – 10.08.2009 ж.
Баға ұсыныстарын беру мерзімінің аяқталуы – 14.08.2009 ж.
6. Баға ұсынысына тауарларды жеткізіп беру, жұмысты атқарып беру, қызмет көрсетумен байланысты барлық шығындар енуі тиіс.

7. Маңызды шарттардың нұсқауларымен Мемлекеттік сатып алу туралы Келісім шарт Жобасы сатып алу жүргізілу нәтижелерінің сайта орналастырылғаннан кейін 5 күн мерзімінде қарастырылады.

8. Потенциалды қамтамасыз етушінің баға ұсынысында келесі мағлұмат болуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекен-жайы (заңды тұлғаларға), патент және жеке куәлік (паспорт) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекен-жайы (жеке тұлғаларға), СТН және потенциалды қамтамасыз етушінің бнк реквезиттері;
- жеткізілген таурлар, істелінген жұмыс, көрсетілген қызметтің атауы мен саны;
- шығындар туралы мағлұматтың ұсынылуымен тауар, жұмыс, қызметтің бірлігіне арналған бағасы
Баға ұсыныстары басылған конвертте беріледі, оның оң жағында келесі мағлұмат жазылу тиіс:
- потенциалды қамтамасыз етушінің толық атауы мен тошталық мекен-жайы;
- хабарламада белгіленген мағлұматтарға сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекен-жайы;
- мемлекеттік сатып алу, тауарлар, жұмыстар,қызмет көрсетулерінің атауы


13.08.2009 12:15


ГККП «Государственная филармония» Управления культуры г. Астаны сообщает для сведения потенциальных поставщиков.

1. Наименование и почтовый адрес Заказчика: 010000, ГККП «Государственная филармония» Управления культуры г. Астаны, пр. Республики, 34
2. Наименование и почтовый адрес Организатора государственных закупок:
ГККП «Государственная филармония» Управления культуры г.Астаны.

3. Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг: Услуги по пошиву обуви для артистов танцевального ансамбля в количестве 20 пар.
4. Окончательный срок исполнения услуг по пошиву обуви до 15 октября 2009 года.
4.1. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг:
Общая сумма, выделенная на услуги пошива обуви, составляет 200 000 тенге.
4.2. Место поставки товаров, работ, услуг: г.Астана, пр.Республики, 34,
ГККП «Государственная филармония» 4 этаж, отдел государственных закупок.

4.3. Требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок начала оказания услуг после поступления денег в размере 50% на расчетный счет Поставщика.

5. Место и срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:
Ценовые предложения направлять по адресу: г.Астана, пр. Республики, 34.
Отдел государственных закупок.
Начало срока представления ценовых предложений - 13.08.2009 г.
Окончание срока представления ценовых предложений - 19.08.2009 г. 12:00
6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
7. Проект Договора о государственных закупках с указанием существенных условий, рассматривается в течение 5 дней после размещения на сайте итогов проведения закупок.
8. Требуемый срок подписания договора о государственных закупках товаров, работ, услуг: в течении 5-ти рабочих дней со дня представления подписанного проекта договора
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующие сведения:
- наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
- наименование и количество поставляемых товаров, выполненных работ, оказываемых услуг;
- цену за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны содержаться следующие сведения:
- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
- наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать сведениям, указанным в объявлении;
- наименование государственных закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.


13.08.2009 12:15

Потенциалды қамтамасыз етушілердің ескеруіне Астана қаласының Мәдениет басқармасы «Мемлекеттік филармония» МКҚК хабарлайды.


1.Тапсырыс берушінің атауы: 010000, Астана қаласының Мәдениет басқармасы «Мемлекеттік филармония» МКҚК, Республика даңғылы, 34

2.Ұйымдастырушының атауы: Астана қаласының Мәдениет басқармасы «Мемлекеттік филармония» МКҚК

3.Мемлекеттік сатып алу атауы: 20 дана көлемінде би ансамблінің артистеріне аяқ киім тігу бойынша қызмет көрсету.

4. Аяқ киім тігу бойынша қызмет көрсетудің соңғы мерзімі 2009 жылдың 31 қазан күніне дейін.

4.1.Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетудің қысқаша сипаттамасы: аяқ киім тігу бойынша қызмет көрсетуге бөлінген жалпы құны 200 000 теңгені құрайды.

4.2. Тауар, қызмет көрсету бойынша ұсыну орны: Астана қаласы, Республика даңғылы, 34, «Мемлекеттік филармония» МКҚК, мемлекеттік сатып алу бөлімі.

4.3. Тауар, қызмет көрсету бойынша ұсыну мерзімі: Қамтамасыз етушінің есеп айырысатын шотына 50 % көлемінде ақша түскеннен кейін қызмет көрсетуінің басталу мерзімі.

5. Потенциалды қамтамасыз етушілердің баға ұсыныстарын беру орны және басталу, аяқталу мерзімі:

Баға ұсыныстарын келесі мекен-жайына бағыттаңыз: Астана қаласы, Республика даңғылы, 34.Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Баға ұсыныстарын беру мерзімінің басталуы – 13.08.2009ж.
Баға ұсыныстарын беру мерзімінің аяқталуы – 19.08.2009ж. 12:00
6. Баға ұсынысына тауарларды жеткізіп беру, жұмысты атқарып беру, қызмет көрсетумен байланысты барлық шығындар енуі тиіс.
7. Маңызды шарттардың нұсқауларымен Мемлекеттік сатып алу туралы Келісім шарт Жобасы сатып алу жүргізілу нәтижелерінің сайтта орналастырылғаннан кейін 5 күн мерзімінде қарастырылады.

8.Мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартына қол қоюдың талап ететін мерзімі: қол қойылған Келісім шарт Жобасын ұсыну күнінен 5 күн ішінде потенциалды қамтамасыз етушінің баға ұсынысында келесі мағлұмат болуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекен-жайы (заңды тұлғаларға), патент және жеке куәлік (паспорт) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекен-жайы (жеке тұлғаларға), СТН және потенциалды қамтамасыз етушінің бнк реквезиттері;

- жеткізілген таурлар, істелінген жұмыс, көрсетілген қызметтің атауы мен саны;
- шығындар туралы мағлұматтың ұсынылуымен тауар, жұмыс, қызметтің бірлігіне арналған бағасы
Баға ұсыныстары басылған конвертте беріледі, оның оң жағында келесі мағлұмат жазылу тиіс:
- потенциалды қамтамасыз етушінің толық атауы мен тошталық мекен-жайы;
- хабарламада белгіленген мағлұматтарға сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекен-жайы;
- мемлекеттік сатып алу, тауарлар, жұмыстар,қызмет көрсетулерінің атауы


17.08.2009 10:00


Решение
об утверждении итогов государственных закупок
по приобретению тонеров КМА Canon IR 2016


г.Астана пр.Республики,34 «17» августа 2009 г.
ГККП «Государственная филармония» 10 ч. 00 мин.

Заказчик: ГККП «Государственная филармония» - г.Астана пр. Республики, 34.
Организатор государственных закупок: ГККП «Государственная филармония»
г.Астана пр. Республики, 34.

Наименование государственных закупок: Приобретение Тонера КМА Canon IR 2016 в количестве 10 штук.
Уполномоченный представитель организатора: Жапаров Кайрат Советович начальник отдела государственных закупок Государственной филармонии;
Приказ № 47 -л от 03.07. 2008 года.
До истечения окончательного срока ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «UCON COMPUTERS» г.Астана, пр.Республики, 47-48, РНН 031400127100 представлена 13.08.2009 г. в 16 ч. 30 мин.
продажа Тонера КМА Canon IR 2016 по цене 3050 тенге за штуку на сумму 30500 тенге, в соответствии с представленным ценовым предложением Поставщика.
2. ТОО «COPY» г.Астана, ул.Серова, 5, РНН 031400145888 представлена 14.08.2009 г. в 10 ч. 30 мин.
продажа Тонера КМА Canon IR 2016 по цене 5394 тенге за штуку на сумму 53940 тенге, в соответствии с представленным ценовым предложением Поставщика..

По результатам оценки ценовых предложений признать выигравшим ТОО «UCON COMPUTERS» с наименьшей представленной общей суммой 30 500 тенге.


Руководитель отдела государственных закупок
Государственной филармонии Жапаров К.С.


Шаруашылық тауарларды сатып алу бойынша

мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы

шешім

Астана қаласы «17» тамыз 2009 ж.
«Государственная филармония» МКҚК 10 с. 00 мин.

Тапсырыс беруші: «Мемлекеттік филармония» МКҚК - Астана қаласы, Республика даңғылы, 34.
Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы: «Мемлекеттік филармония» МКҚК-Астана қаласы, Республика даңғылы,34.
Мемлекеттік сатып алу атауы:
Шаруашылық тауарларды сатып алу


Ұйымдастырушының өкілетті тұлға: Мемлекеттік филармонияның мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Қ.С.Жапаров;

03.07. 2008 жылғы № 47 - л бұйрық
Соңғы мерзімінің аяқталуына дейін баға ұсыныстарын келесі потенциалды қамтамыз етушілер ұсынды:
1. ТОО «UCON COMPUTERS» Астана қаласы, Рсепублика дангылы, 47-48, СТН 031400127100, 13.08.2009 ж. 16 с. 30 мин. ұсынылды
1) Тонер КМА Canon IR 2016 , 1 дана 3050 теңгеден
Тауарлардың жалпы құны 30 500 теңгені құрайды.

2. ТОО «COPY» Астана қаласы, Серов көшесі, 5, СТН 031400145888 14.08.2009 ж. 10 с.30 мин. ұсынылды

1) Тонер КМА Canon IR 2016, 1 дана 5394 теңгеден
Тауарлардың жалпы құны 53 940 теңгені құрайды.


Баға ұсыныстарының бағалануы нәтижесінде ұсынған құны – 30500 теңге тиімді ТОО «UCON COMPUTERS»


Мемлекеттік филармонияның

мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Қ.С.Жапаров


17.08.09 10.25


Решение
об утверждении итогов государственных закупок
по приобретению батареек АА


г.Астана пр.Республики,34 «17» августа 2009 г.
ГККП «Государственная филармония» 10 ч. 25 мин.

Заказчик: ГККП «Государственная филармония» - г.Астана пр. Республики, 34.
Организатор государственных закупок: ГККП «Государственная филармония»
г.Астана пр. Республики, 34.

Наименование государственных закупок: Приобретение батареек АА.

Уполномоченный представитель организатора: Жапаров Кайрат Советович начальник отдела государственных закупок Государственной филармонии;
Приказ № 47 -л от 03.07. 2008 года.
До истечения окончательного срока ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Бизнес-Стиль» г.Астана, пр.Абая, 34, РНН 620300257691 представлена 14.08.2009 г. в 11 ч. 10 мин.
Продажа батареек АА по цене 120 тенге за штуку на сумму 1440 тенге, в соответствии с представленным ценовым предложением Поставщика.
2. ТОО «Эргономика офиса» г.Астана, ул.Бейбитшилик 62/63, РНН 620300318299 представлена 14.08.2009 г. в 14 ч. 20 мин.
Продажа батареек АА по цене 130 тенге за штуку на сумму 1560 тенге, в соответствии с представленным ценовым предложением Поставщика.


По результатам оценки ценовых предложений признать выигравшим ТОО «Бизнес-Стиль» с наименьшей представленной суммой 1440 тенге.


Руководитель отдела государственных закупок
Государственной филармонии Жапаров К.С.


17.08.09 10.25


Шаруашылық тауарларды сатып алу бойынша

мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы

шешім

Астана қаласы «17» тамыз 2009 ж.
«Государственная филармония» МКҚК 10 с. 25 мин.

Тапсырыс беруші: «Мемлекеттік филармония» МКҚК - Астана қаласы, Республика даңғылы, 34.
Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы: «Мемлекеттік филармония» МКҚК-Астана қаласы, Республика даңғылы, 34.
Мемлекеттік сатып алу атауы:
Шаруашылық тауарларды сатып алу

Ұйымдастырушының өкілетті тұлға: Мемлекеттік филармонияның мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Қ.С.Жапаров;


03.07. 2008 жылғы № 47 - л бұйрық
Соңғы мерзімінің аяқталуына дейін баға ұсыныстарын келесі потенциалды қамтамыз етушілер ұсынды:
1. ЖШС «Бизнес-Стиль» Астана қаласы, Абай данғылы, 34, СТН 620300257691; 14.08.2009 г. в 11 ч. 10 мин. ұсынылды
1) Батарейка Durasel AA, 1 дана 120 теңгеден
Тауарлардың жалпы құны 1440 теңгені құрайды.

2. ЖШС «Эргономика офиса» Астана қаласы, Бейбитшилик көшесі 62/63, СТН 620300318299 14.08.2009 ж. 14 с.20 мин. ұсынылды


1) Батарейка Durasel AA, 1 дана 130 теңгеден
Тауарлардың жалпы құны 1560 теңгені құрайды

Баға ұсыныстарының бағалануы нәтижесінде ұсынған құны – 1440 теңге тиімді ЖШС «Бизнес-Стиль»


Мемлекеттік филармонияның

мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Қ.С.Жапаров


20.08.2009 12:00


Решение
об утверждении итогов государственных закупок
по пошиву обуви


г.Астана «20» августа 2009 г.
ГККП «Государственная филармония» 12 ч. 00 мин.

Заказчик: ГККП «Государственная филармония» - г.Астана пр. Республики, 34.
Организатор государственных закупок: ГККП «Государственная филармония»
г.Астана пр. Республики,34.

Наименование государственных закупок: Услуги по пошиву обуви для танцевальных коллективов. Срок оказания услуг до 15 октября 2009 года. Общая сумма выделенная для пошива обуви составляет 200 000 тенге.
Уполномоченный представитель организатора: Жапаров К.С. начальник отдела государственных закупок Государственной филармонии;
Приказ № 47 -л от 03.07. 2008 года.
До истечения окончательного срока ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:
1. ИП «Миронова Е.С.» г.Астана, мкр.2, д.16, кв.32, РНН 620220588342 представлена 17.08.2009 г. в 10 ч. 30 мин.
Услуги по пошиву обуви для танцевального коллектива.

Цены за 1 пару – 10000 тенге, на общую сумму 200 000 тенге.


2. ИП «Аблаков М.В» г.Астана, ул. Пушкина, 132А, РНН 031410301313 представлена 18.08.2009 г. в 12 ч. 50 мин.
Услуги по пошиву обуви для танцевального коллектива.
Цена за 1 пару – 9500 тенге, на общую сумму 190 000 тенге.

По результатам оценки ценовых предложений признать выигравшим
ИП «Аблаков М.В.» с наименьшей представленной суммой.

Руководитель отдела государственных закупок
Государственной филармонии Жапаров К.С.


20.08.2009 12:00


Аяқ киім тігу бойынша

мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы

шешім


Астана қаласы «20» тамыз 2009 г.

«Мемлекеттік филармония» МКҚК 12 с. 00 мин.

Тапсырыс беруші: «Мемлекеттік филармония» МКҚК - Астана қаласы, Республика даңғылы,34.
Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы: «Мемлекеттік филармония» МКҚК-Астана қаласы, Республика даңғылы,34.

Мемлекеттік сатып алу атауы: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша би ұжымдары үшін аяқ киім тігуге кызмет көрсету. Қызмет көрсету мерзімі жыл ішінде 2009 жылдың 15 қазанға дейін. Аяқ киім тігуге кызмет көрсету жалпы жылдық қаражат 190 000 теңгені құрайды.
Ұйымдастырушының өкілетті тұлға: Мемлекеттік филармонияның мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Қ.С.Жапаров;

03.07.2008 жылғы № 47 - л бұйрық
Соңғы мерзімінің аяқталуына дейін баға ұсыныстарын келесі потенциалды қамтамыз етушілер ұсынды:
1. «Миронова Е.С.» ЖК Астана қаласы, мкр.2, 16 үй, 32 пәтер, СТН 620220588342 17.08.2009 ж. 10 с. 30 мин. ұсынылды.
Би ұжымына арналған аяқ киім тігу қызметін көрсету.

Қызмет көрсету бағасы 10000 тенге (1 пара) баға ұсыныстарында белгіленеді.
тігуге кызмет көрсету

2. «Аблаков М.В» ЖК Астана қаласы, Пушкин көшесі, 132А, СТН 031410301313 18.08.2009 ж. 12 с. 50 мин. ұсынылды.
Би ұжымына арналған аяқ киім тігу қызметін көрсету.

Қызмет көрсету бағасы 9500 тенге ( 1 пара) баға ұсыныстарында белгіленеді.

Баға ұсыныстарының бағалануы нәтижесінде ұсынған құны тиімді 190000 тенгені құрайды

«Аблаков М.В» ЖК


Мемлекеттік филармонияның

мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Қ.С.Жапаров