girniy.ru 1 2 ... 55 56
ШИ­РИН ХА­НЫМ


КЯ­РИМ­БЯЙ­ЛИ ША­ДИ­МАН


Бу КИ­ТА­БЫ - икин­ъи бю­йцк щя­ъим­ли ки­та­бын дцн­йа­йа эюз ач­ма­сын­да мя­ня мяТ­ня­ви вя мад­ди йар­дым­чы ол­муш щя­йат йол­да­шым Аб­дул­лов Яли Яли оь­лу­на ит­щаф еди­рям!


КИ­МИ­НЯ АЪЫ ДЦН­ЙА

КИ­МИ­НИН ТА­ЪЫ ДЦН­ЙА


Ба­кы - 2002


Ре­дак­тор­лар: Ши­рин­ха­ным КЯ­рим­бЯй­ли

Ян­вяр НЯ­ЗЯР­ЛИ


Кор­рек­тор­лар: Яли АБ­ДУЛ­ЛОВ

Ши­рин­ха­ным КЯ­рим­бЯй­ли


Ряс­сам­лар: га­либ МИР­ЗЯ­ЛИ­ЙЕВ

Мяр­зи­йя ЩЦ­СЕЙ­НО­ВА


Опе­ра­тор­лар: Цл­вий­йя Иса­йе­ва

Ха­ным ВЯ­ли­за­дЯ


ШИ­РИН ХА­НЫМ КЯ­РИМ­БЯЙ­ЛИ ША­ДИ­МАН

КИ­МИ­НЯ АЪЫ ДЦН­ЙА, КИ­МИ­НИН ТА­ЪЫ ДЦН­ЙА

Ба­кы, УНУР­ЛАНФ, 2002, 566 сящ.


ЮН СЮЗ


ДОЬ­МА ХЯ­ЗЯР Ч ДЦН­ЙА­ЙА НЯ­ЗЯР


Ей ин­сан­лыг мяр­тя­бя­син уну­дан­лар,

Аьыр олур о дцн­йа­нын тар­па-та­пы...

За­лым­ла­рын ял­ля­рин­дян ган удан­лар,

Бир Тан­ры вар, бир кюр­пц вар, бир дя га­пы...


- де­йян, цм­ман-цм­ман мюв­зу­ла­ры олан гял­би на­ра­щат, тя­хял­лц­сц Ша­ди­ман Ши­рин­ха­ны­мын щя­йа­ты­нын ши­рин­ли­йи, аъы­лы­ьы мил­ля­ти­нин, Вя­тя­ни­нин ру­зи­эа­рын­дан асы­лы­дыр.

ХХ ясрдян ХХл яс­ря гя­дям эя­ти­рян ша­ир­ля­рин йаз­дыг­ла­ры­на ня­зяр йе­ти­рян­дя эю­рц­рцк ки, бяТ­зи­ля­ри юз шях­си щиссля­ри­ня га­пы­лыб, бяТ­зи­ля­ри иъ­ти­маи мюв­зу­ла­ра да­йа­ныр, бяТ­зи­ля­ри щям фяр­ди, щям бя­шя­ри мюв­зу­лар­дан де­йир, бяТ­зи­ля­ри дя щям Вя­тян вя хал­гы тя­рян­нцм едир, щям дцн­йа­да­кы йах­шы-йа­ма­ны ачыг­ла­йыр, фял­ся­фи дц­шцн­ъя­ля­ри­ни мей­да­на чы­ха­рыр. Дцн­йа­нын аь­лы-га­ра­лы тя­ря­фи­нин мюв­зу­су, де­мяк олар ки, бц­тцн йа­зар­ла­рын дяф­тя­рин­дя вар.

Ла­кин ким ня дя­ря­ъя­дя али гя­ля­мя ала би­лир мя­ся­ля­си­ни йал­ныз оху­ъу­лар­дан де­йил, ус­тад ша­ир­ляр­дян, тян­гид­чи алим­ляр­дян ма­раг­лан­дыг­да тез бир за­ман­да нц­му­ня­ви ша­ир­ля­рин си­йа­щы­сы­ны тут­маг олар.


Ушаг йаш­ла­рын­дан фит­ри ис­теТ­да­ды­ны га­па­лы сах­ла­йыб эянъ йаш­ла­рын­да тя­ва­зю­кар­лыг­дан юзц­нц нц­ма­йиш ет­дир­мя­йян Ши­рин­ха­ным Ша­ди­ман мящз о ша­ир­ляр­дян­дир ки, ясяр­ля­ри чох­дан тяб­лиь олун­ма­лый­ды. Чцн­ки ша­иря­нин гял­би да­има Азяр­бай­ъа­нын няб­зий­ля ву­руб, чцн­ки гя­ля­ми ХХI яс­ря ад­дым­ла­йан Вя­тя­ни­ми­зин та­ри­хи­нин бир­ъя аны­на бе­ля би­эа­ня гал­ма­йыб. Онун мюв­зу­ла­ры Азяр­бай­ъа­ны­мы­зын та­ри­хин­дян до­ьур. Мил­ли хц­су­сий­йят­ли ша­иря мил­ли гц­ру­рун­дан эен ол­ма­йыб. Вя­тян, халг, бя­шя­рий­йят, дцн­йа, ка­инат, Ал­ла­ща баь­лы­лыг!... Йя­ни щагг уь­рун­да мц­ба­ри­зя!... Бу­дур ша­иря­нин мя­ра­мы! Бю­йцк га­дын цря­йий­ля УГа­дын ду­асыФ шеТ­рин­дя бе­ля де­йир:


Ал сян бе­йин­ляр­дян фит­ня­ни, феТ­ли,

Ган, гыр­ьын эюр­мя­син, дцн­йа­нын ели.

Чы­харт ид­рак­лар­дан иб­лис ди­ля­йи,

Гой бир йол дин­ъял­син йе­рин цря­йи.

Ма­раг­лы­сы бу­ра­сы­дыр ки, Ши­рин­ха­ны­мын дц­шцн­ъя­ля­ри, гял­би­нин ся­си ан­ба­ан, Вя­тя­ни­ми­зи ди­йар­ба­ди­йар эя­зир, юзц ися Хя­зяр­дя, са­щил­дян он ки­ло­метрляр­ля узаг­да дал­ьа­лар цс­тцн­дя ням аьаъ дю­шя­мя­ля­рин ара­сын­да йа­зыб йа­ра­дыр. Ша­иря АДУ-нин ки­таб­ха­на­чы­лыг фа­кцл­тя­си­ни би­тир­ся дя, йол­да­шый­ла бир­эя нефт Даш­ла­рын­да иш­ля­йир. Фыр­ты­на­нын, га­сыр­ьа­нын эюз­ля­ни­ля би­лян ан­ла­рын­да бе­ля Хя­зя­рин ня­щянэ дал­ьа­ла­ры ара­сын­да тящ­лц­кя­дя иш­ля­йян, беш-ал­ты йу­ху­суз, динъсиз иш­чи ичин­дя на­ра­щат­лы­ьы ики­гат ша­иря, ня тяк йур­ду­му­зун, бц­тцн бя­шя­рий­йя­тин фа­ъи­яси­ни дц­шц­нцр... дц­шц­нцр... Бу хя­тяр­ли щя­йат тяр­зин­дя юз йа­зы­ла­ры­ны мей­да­на эя­ти­ря­ряк ин­сан­ла­ры дцн­йа­мы­зы дц­шцн­мя­йя, ону шей­тан ямял­ля­рин­дян узаг­лаш­ма­ьа сяс­ля­йир. Эцъ­лц тяс­вир­ля гя­ля­мя ал­ды­ьы УКц­ля­йи ютян эя­миФ ад­лы ки­чик по­ема­сын­да иш эц­нц­нцн бир-ики са­аты­ны эюс­тяр­мяк­ля нефт даш­ла­рын­да иш­ля­йян­ля­рин чя­тин аьыр шя­ра­ити­ни щяс­сас­лыг­ла тя­рян­нцм едир. Га­сыр­ьа эя­ми­ни еля атыб-ту­тур ки , о, ли­ма­на йан ала бил­мир. Ша­иря юзц­нцн вя иш­чи йол­даш­ла­ры­нын щя­йа­ты­ны ора­да­ъа кц­ля­йин уьул­ту­сун­да дал­ьа­ла­рын ениш-йо­ху­шун­да, сыч­ра­йы­шын­да цря­йин­дя по­ема­лаш­дыр­ма­ьа баш­ла­йыр:


Адам­лар ат­дыг­ъа пил­ля­йя айаг,

Хя­зяр гящ-гящ чя­кир дя­ли­ляр­са­йаг,

Эя­ми лян­эяр ву­рур, баш­лар эи­ъя­лир,

Йор­ьун цряк­ля­ри ащ-аман дя­лир.

Пу­лун даш­дан чы­хыр, зящ­мят ада­мы,

Гой­ма­сын кюн­лцн­дя кц­ляк­ляр ка­мы.

Ре­ал щя­йат люв­щя­ля­ри иля зян­эин олан по­ема­ла­ры чох ма­раг­лы­дыр. Мц­ял­лиф йа­рат­ды­ьы ясяр­ля­ри­нин щяр бей­тин­дя ня­дир, щяр сят­рин­дя юз ру­щу­ну дил­лян­ди­ря­ряк мил­ля­тин ру­щу­ну ох­ша­маг ис­тя­мяк­ля сан­ки хал­гы гар­шы­сын­да мяТ­ня­ви бор­ъу­ну юдя­мя­йя ча­лыш­мыш­дыр. Ша­иря­нин по­ези­йа­сы ис­ти, йум­шаг ота­ьын­да де­йил, сан­ки сян­эяр­ляр­дя йа­ра­ныр. Бу сян­эяр ня­щянэ дя­ни­зин ор­та­сын­да фыр­ты­на­лы ща­ва­да йай-гыш ням дю­шя­мя­ляр, ня­щянэ дал­ьа­лар, аьаъ отаг ол­муш­дур. Со­йуг Хя­зяр... дцн­йа­йа ня­зяр... Бу­дур ша­иря­нин щя­йа­ты. Дя­низ дяф­тя­ря, дал­ьа­лар вя­ряг­ля­ря, са­ат­лар гя­ля­мя, дц­шцн­ъя­ляр мис­ра­ла­ра дю­нцр, узаг­лар йа­хы­на кю­чцр. Щя­йат цчцн тящ­лц­кя­ли ол­са да, эю­зял тя­би­ятин гой­нун­да ул­дуз­ла­рын ал­тын­да сир­ли алям­дя фяр­ди хя­йал­ла­ра уй­ма­йыб йе­ня дя вя йе­ня дя хал­гын та­ле­йи ба­ря­дя дц­шц­нян ша­иря Нефт Даш­ла­ры ара­сын­да ма­ви­ли­йин гой­нун­да тяк­ли­йя га­пыл­мыр, са­кит ща­ва­да бе­ля юзц­ня динълик йа­рат­мыр, ора­да, о гу­ру­да йа­ша­йан мил­ля­ти­нин эц­зя­ра­нын­дан дц­шц­нцр. Ка­сы­бын зцл­мцн­дян, юз­ба­шы­на­ла­рын ар­сыз­лы­ьын­дан йа­на-йа­на сюз де­йир, УИла­щи­нин сы­на­ьын­да ал­ча­ланФла­ры иф­ша едир:


Юлян­ля­ри юл­дц­рян­ляр мя­зар­лар,

Юл­мц яъял цн­ва­ны­на йа­зар­лар.

Дол­ду, Ал­лащ, шя­щид­ляр­ля мя­зар­лар,

Яз­ра­иля бющ­тан атан ким-ки­мя?...

Йа­худ йох­сул­лаш­маг­да олан ъа­ма­аты­мы­зын бу фа­ъи­яси­ня ся­бяб­кар олан­ла­ры юзц­ня­мях­сус дил­ля тян­гид атя­ши­ня ту­тур:

Виъ­дан га­рят, иман га­рят, дин га­рят,

Ящ­ва­лы­ны йах­шы та­ны йох­су­лун.


УИн­дян бе­ля Аш­ьа­бад тяк ба­тыб­дырФ -

де­йя­ряк ша­иря мил­ля­тин до­ла­на­ъа­ьы­нын йах­шы­лаш­маг явя­зи­ня эцн­дян-эц­ня чя­тин­ляш­мя­йин­дян на­ра­щат олур, ащ-вай­ла йа­за­раг дяр­ди­ми­зи юзц­мц­зя бя­йан едир:

Аз га­лыб­дыр гу­зу тя­ки мя­ля­йя,

Га­ря эя­либ да­ща аны йох­су­лун.

Адям ба­ла­ла­ры мей­да­на эял­дик­ъя шц­ур­лар­да йах­шы-йа­ма­ны дярк ет­мя артма­ьа баш­ла­ды. Ясрляр бо­йу аь­лы-га­ра­лы дцн­йа­да мян­фи­ляр-мцс­бят­ляр мц­ба­ри­зя­си эет­ди. Бц­тцн йа­ра­ды­ъы­ла­рын ясяр­ля­ри бу мюв­зу­ну тя­рян­нцм ет­ди. Бц­тцн ки­таб­ха­на­лар бу мюв­зуй­ла дол­ду. Эцн­ля­рин бир эц­нц Азяр­бай­ъан ядя­бий­йа­ты­нын ки­таб­ха­на­сы­на бу мюв­зу­да да­ща бе­ля бир ки­таб­лар эял­ди: УЧя­кя­ня гям дцн­йа, чяк­мя­йя­ня дям дцн­йаФ, УКи­ми­ня аъы дцн­йа, ки­ми­нин та­ъы дцн­йаФ. Еля илк сю­зцн­дян ма­ра­ьа ся­бяб олан ки­таб­ла­рын ады он­ла­рын ичин­дя­кин­дян хя­бяр ве­рир. УЧя­кя­ня гям дцн­йа...Ф... Дцн­йа эю­зял­дир. Онун эю­зял­ли­йи­ни та­мам­ла­маг­чун вя юзц­нц та­ныт­маг­чцн Йа­ра­дан би­зи йа­рат­ды. Дцн­йа­нын тор­па­ьы­на ган тюк­мяк, баь­ры­ны па­ра­ла­маг, бян­дя­ля­ри­нин цря­йи­ни йа­ра­ла­маг ня гя­дяр эц­нащ­дыр, Ал­ла­ща зид­дир. Бяс бу Ал­лащ­сыз­лы­ьы едян­ляр ким­ляр­дир?? Ал­лащ­сыз­ла­рын тю­рят­ди­йи бя­ла­нын, дяр­дин ялин­дян ща­йа­на га­ча­сан?? Ня гя­дяр аъы, ня гя­дяр гям­ли­дир!... Бу гя­ми чя­кян Ал­лащ­се­вяр­ля­рин цря­йи аь­ры­лы га­лыр. Ши­рин­ха­ны­мын цря­йи­нин гя­ми, аь­ры­сы Азяр­бай­ъа­ны­мы­зын за­ма­нын ъяб­ри­ня мя­руз гал­ды­ьы шя­ра­ит­дян, мил­ля­тин Га­ра­баь щяс­ря­тин­дян, ана­ла­рын, ба­ъы­ла­рын, эя­лин­ля­рин, йе­тим­ля­рин, дул­ла­рын, йур­ду да­ьыл­мыш­ла­рын инил­ти­син­дян эя­лир, ар­сыз­лыг­дан Удям­лян­миш­ля­рин дю­зцл­мяз мян­фи тя­си­рин­дян йа­ра­нырФ.

УКи­ми­ня аъы дцн­йа...Ф ... УЧя­кя­ня гям дцн­йа...Ф ... Азяр­бай­ъа­нын о гя­дяр дяр­ди вар ки!... Азяр­бай­ъа­нын о гя­дяр дцш­мя­ни, о гя­дяр со­йа­ны, баь­ры­ны ойа­ны, сяр­вя­тин­дян до­йа­ны вар ки!... Бу аъы­лыг­ла­ра ся­бяб олан о гя­дяр эю­зял­ли­йи вар ки!... Бу эю­зял­лик­ля­ри га­зан­ъа че­ви­риб со­йуг си­фя­ти­ня ал­тун­дан му­мур­ган, йа­хан о гя­дяр да­хи­ли вя ха­ри­ъи тя­ъа­вцз­кар вар ки!... Ни­за­ми­нин, Фц­зу­ли­нин, Ня­си­ми­нин, Ба­бя­кин, Хя­та­инин, Ко­роь­лу­нун, Цзей­рин, Мцш­фи­гин, Ря­ши­дин йур­дун­да гы­зыл теш­тя йаь­лы гуй­руг баь­ла­йыб няш­Тя­дян дям­ля­нян­ляр Азяр­бай­ъа­ны УдямФдя дя сах­ла­йыр, УгямФдя дя, сяр­вя­тин­дян таъ да йа­ра­дыр, аъ да...


Ши­рин­ха­ным Ша­ди­ман на­ра­щат олур ки, па­ра­лан­мыш Азяр­бай­ъа­нын па­ра­сын­да олан халг да ики йе­ря бю­лц­нцр; гям­ля­нян­ляр, - йя­ни агил­лик­дя ка­сыб­ла­нан­лар... Дям­ля­нян­ляр, - йя­ни вар­лан­маг­чцн аьыл иш­ля­дян­ляр. Бу ся­бяб­дян ша­иря яли­ни сюз гы­лын­ъы­на ата­раг, яда­лят мей­да­нын­да сюз­ля ву­ру­шур.

Ря­гиб­ля­ри мей­да­на чых­ма­йан аз­ьын­лар вя мей­да­на чы­ха бил­мя­йян аъиз­ляр­дир. Бе­ля бир мей­дан­да хал­гы­ны тя­ъа­вцз­дян, аъ­лыг­дан, щаг­сыз­лыг­дан гур­тар­маг ис­тя­йян ша­иря­нин йа­ры­лан цря­йи щагг дяр­эа­щы­на мц­на­ъат де­йир:

Бир аз­ъа ишыг вер га­ран­лыг йур­да,

Аман­дыр гу­зу­ну тап­шыр­ма гур­да!

Эял го­лу­зор­лу­ьу вер­мя йе­тя­ня,

Сон гур­бан­лыг ей­ля мя­ни Вя­тя­ня.

Ща­зы­рам, ъис­ми­ми мя­за­ра дюн­дяр,

Азяр­бай­ъа­ны­ма азад­лыг эюн­дяр!

Ша­иря­нин ки­таб­ла­рын­да чох­ла­ры­нын ки­та­бын­да ол­ду­ьу ки­ми йал­ныз хе­йир­ля шя­рин мц­га­йи­ся­си вя мц­ба­ри­зя­си де­йил, шя­рин чо­ха­лыб хей­рин азал­ма­сын­дан гор­хан ша­иря­нин яр­шя чы­хан фяр­йа­ды щисс олу­нур.

Ши­рин­ха­ным Ша­ди­ман чох тяб­ли бир ша­иря, бир ел гы­зы, ел ба­ъы­сы­дыр. О, ил­мя-ил­мя ха­лы на­хы­шы йа­рат­ды сюз­дян, сюз де­йя бил­мя­йиб юзц­нц Уша­ирФ едян­ля­ря тян­гид вя нц­му­ня ол­ду. Ди­ли­ми­зи бей­нин­дя, цря­йин­дя, га­нын­да йа­ша­дыб щяр сю­зя ъан ве­ря би­лян ша­иря шер кцл­ли­йа­ты иля ядя­бий­йа­ты­мы­зын сяр­вя­ти­ни ар­тыр­мыш­дыр. Онун шер вя по­ема­ла­рын­да­кы ори­жи­нал мил­ли ди­ли, хял­ги цс­лу­бу диг­гя­тя­ла­йиг­дир. О, бир чох йа­зар­лар­дан фолкло­ру­муз­да­кы сюз­ля­ри ше­ря эя­ти­риб йа­шат­ма­ьы иля фяргля­нир. Дя­дя-ба­ба ди­ли­ми­зин доь­ма­лы­ьы­ны, са­дя­ли­йи­ни, мцд­рик­ли­йи­ни дярк едиб мил­ли сю­зя гий­мят ве­ря­ряк шеТрляр йа­зыр. Доь­ма кян­ди Та­га­йын (Си­йя­зян) ди­ли­ня би­эа­ня гал­ма­йыб ма­раг­лы сюз­ля­рин­дян мис­ра­ла­рын­да иш­ля­дир вя бу­нун­ла щя­ми­шя де­йи­лян кял­мя­ляр­ля йо­ру­ъу­луг йа­рат­мыр:


Вар­лы­нын баш­да та­ъы,

Аъын пул­дур ама­ъы,

Йох са­ба­ща яла­ъы,

Ай чя­кя­ня гям дцн­йа,

Чяк­мя­йя­ня дям дцн­йа.

Ша­иря­нин йа­зы­ла­рын­да елин дил йад­да­шы­на эя­тир­ди­йи кюк­лц сюз­ля­ри­миз­ля тез-тез растла­шы­рыг: амаъ, йа­шын­маг, щя­нуз, ся­кяр, ба­йыл­дын, тар­па-тап, бц­ляндди вя с. Ма­раг­лы­сы бу­ра­сы­дыр ки, ша­иря Уйо­ьур­дуФ де­мир, Уйу­ьур­дуФ ки­ми, йя­ни юз доь­ма лящ­ъя­син­дя сяс­лян­ди­рир. Доь­ма ди­ли­ми­зин дяр­йа­сын­да гяв­вас ки­ми ин­ъи­ля­ри йы­ьыр вя сюз риш­тя­си­ня мир­ва­ри ки­ми дц­зцр. О, дил­чи­ля­рин га­нун га­ли­бин­дян чых­ма­йан ряс­ми гай­да­ла­ра та­бе ол­ма­маг­ла фолкло­ру­муз­дан узаг­лаш­мыр. Ди­ли­миз­дян, Вя­тян­пяр­вяр­лик­дян сющ­бя­ти­миз яс­на­сын­да Ш.Ша­ди­ман де­йир ки, бя­шя­ри щиссляр мил­ли щиссляр­дян до­ьур, мил­ли щиссля­ри мил­ли дил­ля, мил­ли шеТр цс­лу­бу иля йе­тир­мяк да­ща дцз­дцр. БяТ­зян еши­ди­рик ки, Утя­зя стил­дяФ йаз­ма­ьы тя­ляб едир­ляр. Йа да сяр­бяст вязндя йаз­ма­ьын Уэя­ряк­ли­йи­нинФ тяб­ли­ьи эе­дир. Фит­ря­тя, тя­бя, ил­ща­ма ня тя­зя, ня кющ­ня, ня тяб­лиь?!...

УБу мц­щян­дис ся­ня­ти вя йа щю­ку­мят вя­зи­фя­ля­ри де­йил ки, ре­фор­ма­лар ол­сун, ней­ля­йи­рям о шеТ­ри ки, би­лин­мя­син Азяр­бай­ъан­лы йа­зыб! ШеТрдя мил­ли рущ, мил­ли вязн, мил­ли ко­ло­рит ол­ма­лы­дыр. Йох­са ки, УсеТйри дя ро­бот­ла­шыр, ше­ри дя ро­бот­ла­шырФ...

Мян ин­эи­лис цс­лу­буй­ла йа­зан­лар­дан де­йи­лям.

ШеТ­ри язий­йят­сиз йа­зы­рам. Со­ве­тин вах­тын­да ша­ир­ли­йи ся­ня­тя че­вир­миш­ди­ляр, инсти­ту­ту гур­тар­ма­йан ша­ир ки­ми мяш­щур­ла­ша бил­мяз­ди. Ша­ир­ля­ря мюв­зу си­фа­риш­ля­ри ве­ри­лир­ди, ти­тул­лар ве­ри­лир­ди. Бир вар халг ша­ири, бир вар хал­гын ша­ири. БяТ­зян де­йир­ляр ки, щя­ким­дян дя, мц­щян­дис­дян дя ша­ир олар? Бя­ли, олар! Ахы ша­ир­лик ил­щам­ла эя­лир. Ин­сан ша­ир до­ьу­лур, пе­шя­ни, ся­ня­ти сон­ра юй­ря­нир. Дцз­дцр, сон­ра­дан Уша­иряФ чев­ри­лян­ляр дя вар. Оху­ъу­ну ал­дат­маг олар, ша­ир­ли­йи бяхш едян Ал­ла­щы йох... Мян бе­ля дц­шц­нц­рям ки, тяб­ли­ляр, тяб­сиз­ляр вар. Бе­ля­ля­ри гя­ля­мин­дян та­ны­ныр. Сон ил­ляр бу ъцм­ля тез-тез еши­ди­лир: Ща­мы шеТр йаз­ма­ьа баш­ла­йыб... Бир йа­зы­мы оху­маг ис­тяр­димФ, - де­йя Ша­ди­ман да­вам едир:


УЩа­мы шеТр йа­зырФ.

Де­йир­сян бяс ни­йя мц­щян­дис, щя­ким,

Алим дя, фящ­ля дя шеТрляр йа­зыр.

Фит­рян ис­те­да­дын вар­са, сюй­ля ким

Ся­нин йаз­ды­ьы­на гу­йу­лар га­зыр?

Ши­рин­ха­ным Ша­ди­ман щя­ля 15,16 йаш­ла­рын­дан пцх­тя­ляш­миш ша­ир­ляр ки­ми мис­ра дцз­мя­йи ба­ъа­рыр­ды. 23 йа­шын­да йаз­ды­ьы УАр­зу­ларФ шеТ­рин­дя де­йир:

Бах­ма­йыр мцд­рик­дир, йа да ки на­шы,

Щяр ду­йан цря­йя сир­даш ар­зу­лар.

Ин­сан та­ле­йи­ня гар­даш ар­зу­лар.

Га­фи­йя­ля­ри ус­та­лыг­ла иш­лят­ди­йи бу ки­чик по­ема­сын­да ин­са­нын дуй­ьу­ла­ры­нын щя­йа­тын­дан да­ны­шыр, йяТ­ни ар­зу­ла­рын йал­ныз мцс­бят тя­ря­фи­ни де­мир, ди­эяр тя­ряф­ля­ри­ни дя гейд едир вя бу­нун­ла ин­сан дц­шцн­ъя­ля­ри­нин аь­лы-га­ра­лы рянэля­ри­ни эюс­тя­рир. Ша­иря­нин УДя­ли црякФ, УЙаз эе­ъя­сиФ шеТрля­рин­дя эянъ гы­зын ил­ща­мы, ъош­гун­лу­ьу, йа­шар­лы­ьы ду­йу­лур:

Алов­ла, атяш­ля кю­нцл даь­ла­йан,

Гай­нар бу­лаг­лар тяк ъо­шан, чаь­ла­йан,

Чыл­ьын хя­йал­ла­ры йол­дан сах­ла­йан...

УИл­щам ота­ьын­да сюз­ля йух­ла­йанФ,

УХя­йал кюр­фя­зин­дя цз­эц­чц олурФ,

УЯн­эин ся­ман­лар тяк хя­йа­ла да­лырФ,

УАр­зу­су да­шан­да хя­йа­лы сю­нцрФ,

УКю­нцл бу­ла­ьын­да со­на тяк ся­кярФ,

УИл­ща­мын ба­ры­ны ор­та­йа тю­кярФ...

вя с. вя с. ки­ми щяр дол­ьун мис­ра Удя­ли цря­йинФ чыр­пын­ты­ла­ры­нын ся­си­ни ъан­лан­ды­ра­раг оху­ъу­йа ешит­ди­рир.

Тя­би, ди­ли ря­ван ша­иря бейтля­ри­ни

н мяз­мун­лу­ьу­на, мис­ра­ла­ры­нын ар­ды­ъыл­лы­ьы­на, ащянэ га­ну­на чох диг­гят­ли­дир, юзц­ня гар­шы тя­ляб­кар­дыр.

Мяз­мун­суз, мюв­зу­суз бей­ти­ни мей­да­на чы­хартма­ьы юзц­ня ря­ва бил­мяз. Ня­ин­ки рц­ба­иля­рин­дя, ири щяъмли шеТрля­рин­дя дя о бу­на ри­айят едир. Ша­иря­нин УАй аманФ шеТ­ри­ня диг­гят йе­ти­ряк:


Ба­хыш­ла­рын цря­йи­ми ох­ла­ды,

Яг­лим ит­ди, щу­шум эет­ди, ай аман.

Еля бир ки, эц­лц бцл­бцл гох­ла­ды,

Щяс­рят бит­ди, вц­сал йет­ди, ай аман.

Эюр­дц­йц­мцз ки­ми ша­иря щяс­ря­тин юзцн­дя бир юз­эя эю­зял­ли­йин, саф­лы­ьын ол­ду­ьу­ну бил­ди­рир. Вц­сал щяс­ря­тий­ля йа­ша­маг вц­са­ла йе­тин­ъя пак­лан­маг де­мяк­дир. Ин­са­нын ру­щу да­ща да ин­ъя­ля­шир вя о, да­има эю­зял­ли­йя, йя­ни та­ле тя­миз­ли­йя гар­шы ъан атыр. Йе­тин­ъя, аман­ды, ин­ъя­лик­дян узаг­ла­ша би­ляр вя мя­щяб­бя­тин гцд­ря­ти зя­иф­ля­йяр.

Ин­ъя дуй­ьу­ла­ры юзц­ня­мях­сус са­дя дил­ля тя­рян­нцм едян ша­иря сон­суз дцн­йа­да гы­са юмцр­лц ин­сан­ла­ра УАман йа­рымФ шеТ­рий­ля он­ла­ра бяхш олу­нан сев­эи па­йый­ла да­има се­вин­мяк­ля­ри­ни ар­зу­ла­йыр:

Дцн­йа эю­зял, сев­эи ши­рин, юмцр аз,

Сян ол­му­сан щя­йа­ты­ма ба­щар, йаз,

Се­вян­ля­ря чох йа­ра­шыр иш­вя, наз,

Кя­дяр ня­дир бил­мя­йя­сян, эцл, йа­рым,следующая страница >>