girniy.ru 1 2
Приложение №2-а


БАҒАЛЫ ҰСЫНЫСТАР СҰРАУДЫ ПАЙДАЛАНЫП БІРТЕКТІ ЕМЕС ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ


01-01-13/ ШАРТДОГОВОР №01-01-13/

О ЗАКУПКАХ

НЕОДНОРОДНЫХ ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙАқтау қ. « » ________200 ж.
г.Актау « » ________200 г.


Қазақстан Республикасының заңдылықтары бойынша құрылған және жұмыс істейтін «Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты – Казатомөнеркәсіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестік әрі қарай «Тапсырысшы” деп аталып, оның атынан ж. №

Сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын бас директордың құрылыс және жабдықтау жөніндегі орынбасары ___________бір жағынан, және Қазақстан Республикасының заңдылықтары бойынша құрылған және жұмыс істейтін ______________________ әрі қарай «Жеткізуші» деп аталып, оның атынан Жарғы негізінде іс-қимыл жасайтын директор ________________ екінші жағынан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталып, «Самрұқ-Қазына» АҚ мен 2009 жылдың 14 қаңтарында «Самрұқ-Қазына» АҚ директорлар Кеңесі Шешімімен бекітілген дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесі) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама «Самрұқ-Қазына» АҚ-на жататын заңды тұлғалармен сатып алуды жүзеге асыратын бірыңғай ереже және "___"_________ _______ ж. Бағалы ұсыныс сұрау тәсілімен өткен сатып алу қорытындысы негізінде сатып алу туралы осы Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасады және төмендегілер туралы келісті:


Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром», созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. генерального директора по строительству и снабжению ., действующего на основании доверенности № от , с одной стороны, и , созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании единых правил осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» утвержденных Решением Совета директоров АО «Самрук- Қазына» от 14 января 2009 года и итогов закупок способом запроса ценовых предложений прошедших ___________________ "___"_________ _______ году заключили настоящий Договор о закупках товаров (далее - Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:1. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1.Жеткізуші осы Шартпен белгіленген мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 Тіркемеге сай Тапсырысшының меншігіне _____ _______________________ (бұдан әрі Тауар) жеткізуге және беруге, ал Тапсырысшы аталған тауарды қабылдауға және осы шарт талаптары негізінде дер кезінде төлем жүргізуге міндеттенеді.

1.2. №2 Қосымшаға сәйкес Қазақстан тауарлары, жұмыстары, қызметтері туралы ақпарат беру осы шарттың маңызды талабы болып табылады.


1.3.Мердігер шарт жасалған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішіндеТапсырысшыға жоғарыда көрсетілген ақпаратты тапсыруға міндетті

  1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчику _____________ (далее Товар) согласно Приложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в указанные в настоящем договоре сроки, а Заказчик обязуется принимать указанные товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора.

  2. Существенным условием настоящего договора так же является предоставление Поставщиком Заказчику информации о Казахстанском содержании товаров, работ, услуг, согласно Приложению №2.

  3. Поставщик в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора обязан предоставить вышеуказанную информацию Заказчику.
2. ТАУАР БІРЛІГІ ҮШІН БАҒА ЖӘНЕ ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ
 1. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Тауардың бір бірлігінің құны осы Шарттың №1 Тіркемесінде көрсетілген.

2.2.Осы Шарттың жалпы сомасы ______________ теңгені құрайды, және оған кіреді:


- тауар құны;

- қосымша құн салығы;


- жүк тасымалдау сипатына және әдісіне сай келетін ыдыстың, жинақтың құны;

-тауарды мақсатталған орынға жеткізуге байланысты көліктік және басқа шығындар;

-Қазақстан Республикасы заңдылықтарымен қарастырылған кеден жинағы және тарифтер;

-басқа салықтар, баждар және осы Шартты орындауға байланысты шығындар.


Ілеспелі қызметтер құны Шарт бағасына енгізілуге тиісті.

2.3. Тауар бірлігінің бағасы және осы Шарттың жалпы сомасы осы Шарттың күшінде болуы мерзімінде ұлғайтуға жатпайды.

  1. Цена за единицу Товара указана в Приложении №1 настоящего Договора.

  2. Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) тенге и включает в себя:

- стоимость товара;

- налог на добавленную стоимость;

- стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;

- транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Товара до места назначения;

- таможенные сборы и тарифы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

- прочие налоги, пошлины и расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

2.3. Цена за единицу Товара и общая сумма настоящего Договора в течение срока действия настоящего Договора увеличению не подлежат.


3.ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.Осы Шарт бойынша төлем жүргізуді осы Шарт бойынша алғы төлемге қойылған шотқа тараптар қол қойған сәттен бастап 10 банктік күн ішінде 70% алдын ала төлеу формасында Тапсырысшы жүзеге асырады, қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу фактісі бойынша 30% төлеуді жүзеге асырады.
3.1.Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в форме 70% предоплаты в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Договора сторонами на основании выставленного счета на предварительную оплату, 30% по факту поставки в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приемки Товара.


3.1. Төлемге қойылатын құжаттар:

Алдын ала төлемде:


-төлемге шот;

Түпкілікті есеп айырысу:

-шот-фактура

-қабылдау-тапсыру актісі

3.1.Документы, предшествующие оплате:

При предоплате:

- счет на оплату;

окончательный расчет:

- счет-фактура,

-акт приема-передачи


4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА4.1.Жеткізуші, Жеткізушінің есеп шотына алғытөлем түскен сәттен бастап ... күн ішінде Тауарды «МАЭК-Казатомөнеркәсіп» ЖШС қоймасы (INCOTERMS 2000) DDP жағдайында жеткізуді жүзеге асырады.

4.2. Жеткізуші Тауармен бірге Тапсырысшыға келесі рәсімдеу құжаттарын тиісті деңгейде табыс етеді:

1) Тауарды сипаттаумен, тауар есебін, тауар бірлігі бағасын және жалпы сомасын көрсетумен Жеткізушінің шот-фактурасының көшірмесі;

2) темір жол жүк құжаты, темір жол түбіртегі немесе автожүктиеу түбіртегі;

3) дайындаушының немесе Жеткізушінің кепілдік сертификаты;

4) инспекциялық қызметтің өкілетті өкілі берген техникалық бақылауды жүзеге асыру туралы куәлік, сондай-ақ Жеткізушінің зауытында техникалық бақылау өткізу туралы есепті (егер ондай болса);

5) тауар тегі туралы сертификат.

4.3.Тапсырысшы тауарды қабылдаған және Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне Тапсырысшының уәкілетті өкілдері қол қойған күн Тауарды жеткізу күні, тауардың меншік құқығына өту күні болып саналады және осы күннен бастап Тауардың кездейсоқ жойылуы қаупіне Тапсырысшы жауапты.

4.4. Тапсырысшы тауарды сапасы бойынша қабылдауды Тауарды дайындаушы зауыттың паспортына және 1966 ж. 25 сәуірдегі СССР Госарбитраж қаулысымен бекітілген №П-7 «Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімді және халық тұтынатын тауарларды сапасы бойынша қабылдау тәртібі туралы нұсқаулыққа» сай жүзеге асырады.


4.5. Тауарды есебі бойынша қабылдау осы Шартқа қайшы келмейтін есепте 1965 ж. 15 маусымда СССР Госарбитраж қаулысымен бекітілген №П-6 «Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімді және халық тұтынатын тауарларды сапасы бойынша қабылдау тәртібі туралы нұсқаулыққа» сай жүзеге асырады.

4.6.Аталған нұсқаулықтар Қазақстан Республикасы азаматтық кодексіне қайшы келмейтін бөліктерде қолданылады.


4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях DDP (INCOTERMS 2000) склад ТОО «МАЭК-Казатомпром» в течение дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

  1. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие, надлежащим образом оформленные, документы:

1) копии счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;

2) транспортная накладная, железнодорожная квитанция или автогрузовая квитанция;

3) гарантийный сертификат изготовителя или Поставщика;

4) свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);

5) сертификат о происхождении товара.

4.3. Датой поставки, перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели Товара к Заказчику считается дата приемки Заказчиком Товара и подписания уполномоченными представителями Заказчика Акта приема-передачи Товара.

4.4. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с паспортом на Товар завода-изготовителя и согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П-7.


4.5. Приемка Товара по количеству в части, не противоречащей настоящему Договору, проводится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965г. №П-6.

4.6. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей гражданскому кодексу Республики Казахстан.


5. ЖЕТКІЗУШІ КЕПІЛДІГІ
5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА5.1. Жеткізуші Шарт шегінде жеткізілген тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, құрылмалар мен материалдардың соңғы модификациялары көрсетілген жаңа немесе сериялық модель болып табылатынына, одан басқа Тауар сапасы сапа сертификатымен және басқа құжаттармен расталған дайындаушы зауыттардағы Тауарды дайындаудың техникалық шарттарында көрсетілген сапаға және сипаттамаға сай келетініне кепілдік береді.

5.2. Тиісті партияларда Тауар есебі жетіспегенде, сапасыз тауар партиясын жеткізгенде және/немесе жеткізілген Тауар түрлері осы Шартқа сай тиісті ассортиментке сай келмеген жағдайда Жеткізуші Тапсырысшыға Тауар есебі жетіспеген, сапасыз тауар партиясы жеткізілген және/немесе жеткізілген Тауар түрлері осы Шартқа сай тиісті ассортиментке сай келмегені анықталған күннен кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 6.4. тармағы талабын орындай тұра, Тауар есебі жетіспеуі ,сапасыз тауар партиясының жеткізілуі және/немесе жеткізілген Тауар түрлері осы Шартқа сай тиісті ассортиментке сай келмеуі туралы бір жақты тәртіпте Акт құрастырады.

5.3. Жеткізуші өз есебінен, Тапсырысшы наразылық білдірген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде сапасыз Тауарды тиісті сападағы Тауарға ауыстыруға, Тауардың жетіспей тұрған есебін және/немесе Тауар париясындағы сай келмейтін ассортиментін толықтырып жеткізуге міндеттенеді, бірақ бұл жағдайда сәйкестендірілетін партия, Жеткізушінің сапасыз Тауарды ауыстыру, тиісті партиядағы Тауардың жетіспей тұрған есебін және/немесе Тауар партиясындағы сай келмейтін ассортиментін толықтырып жеткізу сәтінен бастап жеткізілген болып саналады.5.4. Осы Шарт бойынша Тауар партиясының есебі және ассортименті бойынша наразылықтарды Жеткізуші Тауардың тиісті партиясының жеткізілген сәтінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қабылдайды.Тауардың сапасы бойынша наразылықты Жеткізуші осы Шарттың 5.5 тармағында көрсетілген мерзімде қабылдайды.


5.5. Егер тиісті партиядағы Тауарда анықталған кемшіліктер дайындаушы зауыттың кінәсінен болған немесе басқалай ақаудың салдарынан болса Жеткізуші Тапсырысшыға Тауардың тиісті партиясын жеткізген сәттен бастап _______ күн ішінде Тауар сапасына кепілдеме береді және Тапсырысшы наразылығын білдірген сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Жеткізуші өз есебінен Тауардың табылған кемшіліктерін жоюға немесе Тауарды немесе оның ақаулы бөлшектерін ауыстыруға тиісті.


5.6. Техникалық бақылаудан немесе сынаудан өткен тауарлар техникалық сипаттамаға сай келмейтін болса, Тапсырысшы олардан бас тарта алдады немесе Тапсырысшы ақаулы тауарды ауыстырады, немесе Тапсырысшының тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық сипаттамаға сай қажетті өзгерістерді енгізеді.

5.7. Жоғарыда баяндалғандардың бір де бір тармағы Жеткізушіні осы Шарт бойынша кепілдіктен немесе басқа міндеттемелерден босатпайды.

     

5.1 Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, кроме того, качество Товара соответствует качеству и характеристикам, указанным в технических условиях изготовления Товара на заводах-изготовителях, которые подтверждены сертификатами качества и другими необходимыми документами.

5.2. В случае недостачи Товара в соответствующих партиях, поставки некачественного Товара Поставщиком Заказчику и/или поставки партии Товара, не соответствующей ассортименту, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения недостачи Товара в соответствующих партиях, поставки некачественнго Товара Поставщиком Заказчику и/или поставки партии Товара, не соответствующей ассортименту, при соблюдении условий пункта 5.4. настоящего Договора в одностороннем порядке, составляет Акт о недостаче, некачественности и/или Товара, не соответствующего ассортименту согласно условиям настоящего Договора.


5.3 Поставщик обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на Товар надлежащего качества, допоставить недостающее количество Товара в соответствующей партии и/или Товара соответствующего ассортимента за свой счет, в течение.15 календарных дней с момента предъявления Заказчиком претензии, но в этом случае соответствующая партия Товара считается поставленной Поставщиком с момента замены партии Товара ненадлежащего качества, допоставки недостающего количества Товара в соответствующей партии, или Товара, не соответствующего ассортименту.

5.4. Претензии по количеству и ассортименту соответствующей партии Товара по настоящему Договору принимаются Поставщиком в течение 15 календарных дней с момента поставки соответствующей партии Товара. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение срока, указанного в пункте 5.5. настоящего Договора.

5.5. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в соответствующей партии с момента поставки соответствующей партии Товара Заказчику в течение _____________ дней, если выявленные дефекты соответствующего Товара явились следствием брака либо иных недостатков заводов-изготовителей и за свой счет устранить выявленные дефекты Товара либо за свой счет произвести замену Товара или его дефектных частей. Устранение выявленных недостатков, замена соответствующего Товара и его дефектных частей производится Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.

5.6. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.7. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.следующая страница >>