girniy.ru 1
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ



А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(МАУСЫМ)


ҐСКЕМЕН, 2010 Ж


Ауыз јдебиетініѕ шыєармалары


К82-06

Е 74


Ертегілер . - Алматы : Ґнер, 2009 259 б.


Ауыл шаруашылыєы мен орман шаруашылыєы


К47


К 29


Кјмјлашўлы, Биќўмар Ќазаќтыѕ дјстїрлі ќўсбегілігі жјне атбегілігі / Б. Кјмјлашўлы. - Алматы : Ґнер, 2006. - 120 с. - (Ўлттыќ дїниетаным)

Аннотация: Кітапта ќазаќ халќыныѕ дјстїрлі ќўсбегілігі жјне атбегілігі жайлы мјліметтер, олардыѕ тїрлері туралы айтылєан.

Білім беру



К74.58 ВК


С 88

Студенческое научное творчество: международное партнерство и перспективные технологии : сборник докладов международной студенческой научно-практической конференции (9-10 апреля 2010 года) / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Казахстанско-Американский свободный университет

Ч. 5. - Усть-Каменогорск : Б.и., 2010. - 219 с.

Аннотация: Студенттердіѕ єылыми практикалыќ конференцияларыныѕ материалдары жинаќталєан. Конференция материалдары јр алуан, мјдениеттану, саясаттану, экология, туризм, математика мен компьютерлік технология материалдарын ќамтиды.


Дене тјрбиесі жјне спорт


К75.5

Ќ 40

Ќапбасов, Маќсўт Ибраєимўлы Шахмат мектебі / М. И. Ќапбасов. - Кґкшетау : Келешек - 2030, 2009. - 154 б. : сурет 300 экз.

Аннотация: Кітап шахмат ойынына їйретудіѕ алєашќы баспалдаќтарын кґрсетуге, балаларды кеѕістікте баєдарлай алу ќабілетін дамытуєа, ойлаудыѕ аналитикалыќ-синтетикалыќ жолдарын, ой-тўжырымдарын жасау, есте саќтау, ќорытынды жасай алу ќабілетін, ґз іс-јрекетін болжауды дамытуєа кґмектеседі.



Кітапхана ісі. Кітапханатану


К78.3

Е 40

2008 жылдаєы Ќазаќстан кітапханалары: мјліметтер мен сандар. - Алматы : Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ кітапханасы, 2009. - 77 б. 100 экз.

Кґркем јдебиет


84Ќаз7

А 89

Асыл сґздіѕ жоќшысы : профессор Ќабиболла Сыдиыќўлын еске алу кітабы. - Алматы : Арыс, 2009. - 251 б. 1000 экз.


Аннотация: Кітап барша саналы єўмырын ел аузындаєы асыл сґзді, јдеби-мјдени мўраныѕ інжу-маржандарын теруге баєытталєан кґрнекті јдебиетші єалым, аќын, жазушы Ќабиболла Сыдиыќўлына арналєан.


84(3)

А 23

Аєылшын ертегілері = Английские сказки. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 56 б. - (Јлем халыќтарыныѕ ертегілері)


84(3)

Г 77

Грек ертегілері = Греческие сказки. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 63 б. : сурет. - (Јлем халыќтарыныѕ ертегілері=Сказки народов мира)


84Ќаз7

Е 42

Еламанныѕ ґнері = Искусство Еламана. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 34 б. : сурет. - (Ќазаќ ертегілері) 5000 экз.


84Ќаз7

Ж 81

Жўмаќанов, Жекен Јлияныѕ јні : повесть / Ж. Жўмаќанов. - Алматы : [ б. ж.], 2009. - 86 б.


84Ќаз7

К 69

Кґркем јдебиет : хрестоматия : балабаќшаныѕ ересектер тобыныѕ тјрбиешілеріне арналєан / , ќўраст. С. С. Аяпбергенова. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2009. - 88 б. : сурет 1000 экз.


84Ќаз7

Т 32

Телеуова, Зияш "Абка" тобы ашќан ќылмыс : балаларєа арналєан жаѕа детектив / З. Телеуова. - Алматы : Жеті жарєы, 2009. - 83 б. - (Жаѕа детектив) 2000 экз.

Аннотация: Кітапта Кјрім, Айбек, Бану есімді мектеп оќушыларыныѕ ашќан бір ќылмысты оќиєасы жайлы айтылады. Ќазіргі таѕда бўл таќырып жас оќырмандар їшін ќызыќты таќырып.



84(3)

Ч-35

Чейз, Джеймс Хелли Ўрлыќшы : детектив / Д. Х. Чейз. - Алматы : Ґнер, 2009. - 136 б.


84Ќаз7

Ќ 13

Ќадірдіѕ баќыты = Счастье Кадыра. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 32 б. - (Ќазаќ ертегілері)


84Ќаз7

Ў 81

Ўстаз хаќысы = Награда за мудрость. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 40 б. - (Ќазаќ ертегілері)


84Ќаз7

Ј 55

Јлімгереев, Ґтепберген Аналар - асыл жандар / Ґ. Јлімгереев. - Алматы : Арыс, 2009. - 198 б.

Аннотация: Ќашан да єаламды єажайып кїйге бґлеп, жылытатын аяулы алаќан болса, сол алаќан иесі-ардаќты аналар. Олар ґѕірді нўрлантады, гїлге бґлейді, шўєылалы шуаєын шашады. Ондай жандар Атырау аймаєында да жетерлік. Біразы осы ґѕірде дїниеге келсе, енді біреулері басќа топыраќта туып, осы жерде баќыт тапты, еѕбек етті. Ел даѕќын асырды, ґнегелі ўл-ќыз ґсірді. Аталєан кітапта солардыѕ кейбірі жайлы јѕгіме болады.

Музей ісі


К79.1

Ќ 18

Ќазаќстан музейлері = Музеи Казахстана = Museum of Kazakhstan / ред.: А. У. Сужикова , С. С. Масєўтова. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2009. - 280 б.

Аннотация: Тўѕєыш альбом жинаєына республикадаєы танымал музей басшыларыныѕ маќалалары енді. Жинаќта музейлердіѕ ўйымдасу, ќалыптасу тарихтары баяндалып, ќўнды мўралары суреттермен кґрсетіледі. Ќазаќстан музейлерініѕ атќарып жатќан істері јлемдік ґркениеттіѕ дамуына ыќпалын тигізіп отырєаны сґзсіз.

Педагогика


К74.102

Д 63

Доронова, Татьяна Николаевна Сахнада ойнаймыз : мектепке дейінгі жастаєы балаларєа арналєан оќу-кґрнекілік ќўрал = Играем в театр : учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста / Т. Н. Доронова, К. Б. Тўрар. - Алматы : Просвещение-Ќазаќстан, 2009. - 97 б. : сурет 2000 экз.



Аннотация: Оќу ќўралы "Ќайнар" баєдарламасыныѕ оќу-јдістемелік топтамасыныѕ ќўрамына кіреді. Ќўрал білім беретін ўйымдардыѕ мектеп жасына дейінгі 4-тен 7-жас аралыєындаєы балалардыѕ сахналау іс-јрекетініѕ сабаќтарына арналєан. Сахналыќ ќойылымєа ќажетті мїліктер толыєымен ќамтылєан.


К74.102

Ш 27

Шарапиева Рая Задановна Баєдаршам - біздіѕ досымыз : тјрбиешілерге арналєан јдістемелік ќўрал / Р. З. Шарапиева , Р. Ј. Ќасымбекова . - Алматы : Просвещение-Ќазаќстан, 2009. - 56 б.


Аннотация: Жол ќауіпсіздігі туралы тїсінікті баланыѕ тілі шыєып, жїре бастаєан кезінен бастап їйрету біздіѕ міндетіміз. Сол міндетті шешу їшін осындай ґмірлік мјні бар мјселені ќарастыра отырып, балабаќшада тјрбиеленіп жїрген сјбилерге жолда жїру ережелерін їйретіп, білгендерін тўраќты даєдыєа айналдыру їшін ќажет оќу ќўралы.


К74.1

Ќ 25

Ќалжанова, Жаќсыгїл Балдјурен - јн дјурен / Ж. Ќалжанова. - Алматы : Ґнер, 2009. - 151 б 500 экз.

Аннотация: Жинаќќа мерекелік ертеѕгіліктердіѕ сценарийлері, јндері, ертегілері мен ґлеѕ-таќпаќтары топтастырылып берілді.


Саясат


К66.3

А 32

Айталы, Амангелді Ќазаќты намысы ќамшыласын : саяси публицистикалыќ маќалалар мен сўхбаттар / А. Айталы. - Алматы : Арыс, 2009. - 248 б.

Аннотация: Автор жаћандану тўсындаєы туєан ўлт таєдырына байланысты ґткір мјселелерді жан-жаќты саралаєан.


К66.75

З-15

Зайниева, Лилия Юсуповна Мемлекеттік жастар саясаты: Ќазаќстан јлемдік тјжірибе тўрєысында / Л. Ю. Зайниева. - Алматы : Дайк-Пресс, 2009. - 283 б 1000 экз.

Аннотация: Кітапта жастар саясатыныѕ халыќаралыќ, ґѕірлік жјне ўлттыќ їш деѕгейі ќарастырылєан. КСРО-да жастармен жїргізілген жўмысќа ретроспективалыќ саясаттанулыќ талдау жасаудыѕ негізінде ТМД елдеріндегі жас ўрпаќќа ќатысты саясаттыѕ ґзіндік сипатыныѕ бастаулары аныќталєан.


Тіл білімі


К81.2

Ж 88

Жїнісбек, Јлімхан Ќазаќ фонетикасы / Ј. Жїнісбек. - Алматы : Арыс, 2009. - 308 б.

Аннотация: Еѕбек жалпы фонетика мен ќазіргі ќазаќ фонетикасыныѕ ґзекті мјселелеріне арналєан. Ќазаќ фонетикасыныѕ зерттелім желісі єылыми жетістіктеріне ќарай бірнеше дјуірге бґлініп сарапталады. Јлем тілдерініѕ жіктелімі ґзінше ќарастырылып, тілдер тобыныѕ жаѕаша туыстыќ кестесі ќарастырылєан. Тїркі тілдерініѕ дыбыс ќўрамын зерттеудіѕ тыѕ єылыми аппараты жасалєан.


Тарих


63.3

Л 78

Лувсанданзан Алтын шежіре : Шынєыс хан ќаєанатыныѕ, кґне тїркі-монєол тайпаларыныѕ тарихы / Лувсанданзан. - Алматы : Ґнер, 2009. - 223 б. 1000 экз.

Аннотация: "Алтын шежіре"-тїркі-моѕєол тайпаларыныѕ XVII єасырда дїниеге келген кґне жазба мўрасы. Мўнда ќазаќ хандыєын ќўраєан керей, жалайыр, ќоѕырат, меркіт, найман, т. б. тїркі тайпаларыныѕ бўдан 800 жыл бўрынєы ґмір тіршілігі Шыѕєыс хан ќаєанатыныѕ тарихымен сабаќтас баяндалады. Кґне јдеби мўраныѕ мазмўнында сол заманныѕ уаќыт тынысы, наќты деректер мейлінше кеѕ ќамтылєан.


К63.3(2)1

М 22

Мамраимов, Анвар Ўлы Жібек жолындаєы киелі жерлер = Священные места на Великом Шелковом пути = Sacred piaces on the great silk road / А. Мамраимов. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2009. - 288 б.


Аннотация: Ўлы Жібек жолы-Ќытайдан бастап Еуразияны кесіп ґткен жјне ежелгі заман мен орта єасыр дјуіріндегі Шыєыс пен Батыстыѕ арасындаєы сауда байланысы мен мјдени ќарым-ќатынасыныѕ бастауы болєан, керуен жїйесініѕ жїйесі. Жолдыѕ еѕ ўзаќ бґлігініѕ бірі. Орталыќ Азия мен Ќазаќстан жері арќылы ґткен. Кітап Жібек жолы бойындаєы ќалалар мен киелі жерлер туралы маєлўмат береді.


К63.3

М 68

Моѕєолдыѕ ќўпия шежіресі : XII-XIII єасырлардаєы кґшпелілер шежіресі / ауд. М. Сўлтанияўлы. - Алматы : Ґнер, 2009. - 216 б.


Аннотация: Еѕбекте XII-XIII єасырлардаєы керей, найман, татар, ќоѕырат, меркіт т. б. тїркі тектес тайпалардыѕ тарихы, ірі мемлекет ќайраткері Шыѕєыс ханныѕ жїргізген саясаты, сол кездегі ірі-ірі оќиєалар баяндалады.


Техника


К30

Т 38

Техникалыќ механика / А. Іѕкјрбеков, С. Жїнісбеков, Ј. Ќадырбаев, Ж. Жўмаєўлов. - Алматы : Бастау, 2009. - 357 б.

Аннотация: Оќу ќўралында техникалыќ механика мен материалдар кедергілері негіздерініѕ заѕдылыєы, теоремалары мен аксиомалары, теѕдеулері мен есептеу формулалары мен практикалыќ машыќтану есептеулері, суреттері мен сызбалары кґрнекті тїрде келтірілген.


К32.97

Х 16

Хакимова, Тыныштыќ Инновациялыќ технологияларды пайдаланып компьютерлік ґѕдеуді кредиттік оќыту : оќу ќўралы / Т. Хакимова. - Алматы : Заѕ јдебиеті, 2009. - 204 б.


Аннотация: Оќу јдістемелік ќўрал студенттердіѕ жаѕа технологияны пайдалана отырып, ќазіргі кездегі ЭЕМ-де жоєарєы деѕгейде тјжірибе алып, жўмыс істеу ќабілетін арттыру мїмкіндігін тудырады жјне мјліметтерді ґѕдеудіѕ тїйінді мјселелерін ґздігінен шешуге кґмектеседі.

Шыєыс Ќазаќстан облысын тўтас алєанда


К0 ШЌ

Ш 97

Шыєыс Ќазаќстан = Восточный Казахстан = East Kazakhstan. - Алматы : Золотая книга, 2009. - 60 б. : сурет 2000 экз.


Аннотация: Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ тарихына, табиєатына, ґнеркјсібіне ќысќаша сипаттама берілген.

Экономика

К65.290

М 70

Мороз С. П. Кјсіпкерлік (шаруашылыќ) ќўќыќ бойынша практикалыќ тапсырмалар / С. П. Мороз. - Алматы : Бастау, 2009. - 189 б. 800 экз.

Аннотация: Практикалыќ тапсырмаларєа арналєан оќу ќўралы "Кјсіпкерлік ќўќыќ" оќулыєына ќосымша оќу ќўралы болып табылады жјне онда аталєан оќу пјнін оќып-їйренуші студенттіѕ практикалыќ сабаќтар жїргізуі жјне ґз бетінше жўмыс істеуі їшін ќажетті материалдар ќамтылєан.



К65.052.2-974862

М 91

Јбдішїкіров, Рашид Сїлейменўлы Бухгалтерлік есепті жїргізудіѕ ќазіргі јдістері : практикум / Р. С. Јбдішїкіров, Б. С. Мырзалиев. - Ґѕделіп, толыќтырылєан 2-ші басылым. - Алматы : Заѕ јдебиеті, 2009. - 83 б. : сурет 500 экз.


Аннотация: Кітап бухгалтерлік есеп шоттары Типтік жоспарыныѕ ќазіргі заманєы талаптарына сай жазылєан. Оќулыќ бухгалтерлік есепті толыќ білу жјне шўєыл бухгалтерлік жўмыстыѕ даєдыларын їйренуге арналєан.

Ќазаќстан Республикасындаєы дін


К86

Д 33

Дербісјлі Ј. Ќазаќстанныѕ мешіттері мен медреселері : рухани шамшыраќтар (ІХ-ХХ єє.) / Ј. Дербісјлі. - Алматы : Аруна, 2009. - 495 б. : сурет 3000 экз.

Аннотация: Кітап IX-XX єасырлардаєы Ќазаќстан мешіттері мен медреселері жјне сол мерзімде єўмыр кешкен ислам єўламалары мен ата дінімізге ќызмет еткен рухани шамшыраќтар жайлы баяндайтын тўѕєыш еѕбек.

Ќазаќстан Республикасындаєы халыќќа білім беру


К74.200

М 78

Музей сабаќтарыныѕ жинаєы = Сборник музейных уроков / Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігі, Ќазаќстан Республикасы Тўѕєыш Президентініѕ Музейі. - Астана : Сарыарќа, 2009. - 128 б. 2000 экз.

Аннотация: Музей сабаќтарыныѕ жинаєына сабаќ јзірлемелері мен сыныптан тыс іс-шаралар сценарийлері еніп отыр. Јлемдік білім беру кеѕістігіне ену жаєдайында мўєалім мен оќушыныѕ нјтижеге баєдарланєан бірлескен јрекетін ќамтамасыз ететін јдіс-тјсілдердіѕ жинаќќа енуі басты ќўндылыќ болып табылады. Жинаќта Ќазаќстан Республикасы Тўѕєыш Презиндентініѕ Музейі мен мемлекеттік ќўрылымдар жјне білім беру мекемелерініѕ болашаќ ўрпаќ бойында отансїйгіштік пен тарихи сана ќалыптастыру, азаматтыќ пен ќоєам мјдениетіне тјрбиелеу мјселелері жґніндегі бірлескен ќызметініѕ тјжірибесі ќорытылєан.

Ќазаќстан Республикасыныѕ ішкі жаєдайы



К66.3

Т29

Тјтімов, Маќаш Елбасы жјне ел саны : сыр-сўхбат кітабы / М. Тјтімов. - Алматы : Арыс, 2009. - 221 б. : сурет 2000 экз.


Аннотация: Кітап їш бґлімнен тўрады. Бірінші бґлімде автордыѕ еліміздіѕ тўѕєыш Президенті Н. Назарбаев пен Украина жерінде бірге ґткізген студенттік жылдары, Елбасыныѕ адамдыќ болмысы, ќайраткерлік келбеті, бїгінгі ќоєамымыз жайындаєы ой-пікірлері єалым, журналист Є. Јнеспен сыр-сўхбат тїрінде ґрбиді. Одан кейінгі бґлімдерде халќымыздыѕ демографиялыќ жаєдайы, ґсіп-ґнуі, даму кезеѕдері туралы наќты деректер, кестелер, болжамдар келтірілген.

Ќазаќстанныѕ ґсімдіктер јлемі


К28

Т 12

Таѕєажайып жер = Земля очарования = LAND OF FASCINATION / ред. А. Ф. Агарков. - Ґскемен : Автор-К, 2009. - 204 Б.


Аннотация: Облыстаєы Ќиын-Керіш, Ащытас тауына, Ќарабїйрек, Шјкјліміс жјне таєы басќа Зайсан жаєалауындаєы геоморфологиялыќ табиєи ескерткіштерге, Батыс Алтай, Марќакґл ќорыєына, Катон-Ќараєай ўлттыќ табиєи саябаєына, Тарбаєатай, Ќўлынжїн зоологиялыќ ќаумалына, сипаттама берілген. Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ географиялыќ жјне табиєи жаєдайларына шолу жасалєан.

Ќўќыќ


К67.407.1

Е 68

Еркінбаева, Лаззат Ќалымбековна Ќазаќстан Республикасыныѕ жер ќўќыєы. Жалпы жјне Ерекше бґлімдері / Л. Ќ. Еркінбаева, Г. Т. Айєаринова. - Алматы : Жеті жарєы, 2010. - 311 б. - (Оќу ќўралы) 2000 экз.


Аннотация: Ќазаќстан Республикасыныѕ жер ќўќыєы атты оќу ќўралы 2003 жылы ќабылданєан. Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексі мен жер ќатынастарын реттейтін ќолданыстаєы басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ негізінде жазылєан.


К67.0

О-78

Оспанов, Каирлы Иманалиевич Ќўќыќ пен мемлекеттіѕ негіздері : кґмекші оќу ќўралы / К. И. Оспанов. - Алматы : Жеті жарєы, 2009. - 51 б 1000 экз.


Аннотация: Ўсынылып отырєан кґмекші оќу ќўралы ќўќыќтыѕ, мемлекеттіѕ негізгі ўєымдары мен санаттарын ќамтиды.


К67.408

Ј 67

Јленов, Серік Мейрамўлы Ќылмысты квалификациялаудыѕ єылыми негіздері : оќулыќ / С. М. Јленов. - ґѕделіп, толыќтырылєан 2-ші басылым. - Алматы : Заѕ јдебиеті, 2009. - 331 б. 500 экз.


Аннотация: Оќулыќта ќылмысты квалификациялаудыѕ негізгі ережелері ќарастырылєан жјне ол туралы ќылмыстыќ ќўќыќ теориясында орын алєан баєыттар келтірілген. Ќажетті таќырыптар ќамтылып осы таќырыптар бойынша квалификациялаудыѕ жалпы теориясы ўсынылєан.


К67.408

Ј 67

Јпенов, Серік Мейрамўлы Ќылмысќа ќатысушылыќ. Теория жјне практика мјселелері / С. М. Јпенов. - Алматы : Заѕ јдебиеті, 2009. - 174 б.


Аннотация: Кітапта ќылмысќа ќатысушылыќтыѕ тїсінігіне, формаларына, ќылмысќа ќатысушылардыѕ жауаптылыєына ќатысты мјселелерге ќылмыстыќ-ќўќыќтыќ зерттеу жасалєан жјне практикалыќ ќызметті жетілдірудіѕ амалдары ќарастырылєан.

Ґнер


К85.31

А 82

Ару-аќќу : соѕєы кездері халыќ арасында жиі айтылатын јндер. - Алматы : Ґнер, 2009. - 68 б.

Аннотация: Жинаќта јр тїрлі халыќтыќ мерекелер мен басќосуларда, мерейтойларда шырќалатын, соѕєы кездері халыќ арасында жиі айтылатын јндер топтастырылып беріліп отыр.