girniy.ru 1

Астана қаласы Алматы аудандық

Әділет Басқармасы АХАЖ бөліміне

В отдел ЗАГС Управления юстиции

района Алматы г.Астана

Азаматтан _________________________

От гражданина (ф.и.о., тегі, аты, әкесінің аты)

Тұратын жері ______________________

Проживающего (улица,дом, қаласы,көшесі,үйі)

Жеке куәлік _______________________

(номері, қашан және кіммен берілген)

Удостоверение личности ____________

(номер, кем и когда выдан)

А Р Ы З – З А Я В Л Е Н И ЕНекеде жоқ деген анықтама беруді сұраймын:

Прошу Вас выдать справку о том, что я не состою в браке:


19___ жылдан 200__ жылға дейін тексеріңіз

Прошу проверить за период с по годы


“_____” _____________________ 200 _ ж. Арыз берушінің қолы _______________

г. Подпись заявителя