girniy.ru 1
БЕКІТЕМІН

Қала әкімі аппаратының қаржы-шаруашылық бөлімінің бастығы

____(бекітілген)____Т. Ізбасқанов
 1. СМЖ сапа менеджменті жүйесінің ИСО-9001:2008 халықаралық стандартына сәйкестігінің қайталама сертификаттау аудиті бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттама

 2. 6

 3. ШҚО Семей қаласы 14.10.2010 ж. 16.00 сағ. 4. Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: 071405, ШҚО, Семей қаласы, Интенационал көшесі, 8 «ШҚО Семей қаласы әкімінің аппараты» ММ СМЖ сапа менеджменті жүйесінің ИСО-9001:2008 халықаралық стандартына сәйкестігінің қайталама сертификаттау аудиті қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алуды өткізді.

 5. Сатып алу үшін бөлінген 350 000 (үш жүз елу мың) теңге.

 6. Осы тәсілді қолданудың негіздемесі – мемлекеттік сатып алуды бір көзден алу тәсілімен жүзеге асыру туралы 12.10.2010 ж. № 6 шешім.

 7. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігі-өнім беруші Заңның 8-бабы 1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес.

Шарт жасалатын өнім берушінің атауы және орналасқан жері - Б.Ж. Жантуаров «Русский Регистр Евразия» ЖШС директоры 050059, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 15, Сауда орталығы «Нурлы-Тай», блок 4В, кеңсе 1106, шарттың бағасы – 350 000 (үш жүз елу мың теңге).

 1. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: эксперттер қатыстырылған жоқ.

 2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір көзден сатып алу тәсілімен осы сатып алу нәтижелері бойынша ШЕШТІ:
 3. 1) қызметтер өнім беруші – «Русский Регистр Евразия» ЖШС директоры Б.Ж. Жантуаров 050059, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 15, Сауда орталығы «Нурлы-Тай», блок 4В, кеңсе 1106– сатып алынсын.


 4. 2) Тапсырысшы «ШҚО Семей қаласы әкімінің аппараты» ММ, Семей қаласы, Интернационал көшесі, 8 – 15.10.2010 ж. мерзімде «Русский Регистр Евразия» ЖШС директоры Б.Ж. Жантуаровпен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасын.

 5. 3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 071405, ШҚО, Семей қаласы, Интенационал көшесі, 8 «ШҚО Семей қаласы әкімінің аппараты» ММ осы хаттама мәтінін тапсырысшының веб-сайтына жолдасын.

Мемлекеттік сатып алуды

ұйымдастарушының уәкілетті өкілі


(қол қойылды)Ұ. Қуанышбаев
«Утверждаю»

Начальник финансово-хозяйственного


отдела аппарата акима города

(утверждено) Т. Избасханов


Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника услуг по ресертификации аудит СМК системы менеджмента качества на соответсвие международному стандарту ИСО-9001:2008

6

ВКО г.Семей 16.00 ч. 14.10.2010 г.

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима города Семей ВКО» инд. 071405, ВКО, г.Семей, ул. Интернациональная, 8 провел закупки способом из одного источника услуг по ресертификации аудит СМК системы менеджмента качества на соответсвие международному стандарту ИСО-9001:2008.

Сумма, выделенная для закупки 350000 (триста пять десять тысяч) тенге

Обоснование применения данного способа — решение об осуществлении государственных закупок из одного источника № 6 от 12.10.2010 г.

Соответствие поставщика квалификационным требованиям — поставщик соответствует требованиям, предусмотренные п.1 ст.8 Закона

Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен


Договор, директор ТОО «Русский Регистр Евразия» Жантуаров Б.Ж.,

050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, Бизнес Центр «Нурлы-Тай», блок

4В, офис 1106.

Цена договора — 350000 (триста пять десять тысяч)тенге.

Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений:


 1. эксперты не привлекались.

Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил:

1) закупить услуги у поставщика — директор ТОО «Русский Регистр

Евразия» Жантуаров Б.Ж., 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, Бизнес

Центр «Нурлы-Тай», блок 4В, офис 1106

2) Заказчику ГУ «Аппарат акима города Семей ВКО» инд. 071405, ВКО,

г.Семей, ул. Интернациональная, 8 в срок 15.10.2010 г. заключить договор

о государственных закупках с директором ТОО «Русский Регистр

Евразия» Жантуаров Б.Ж.

3) Организатору государственных закупок ГУ «Аппарат акима города

Семей ВКО» направить текст настоящего протокола на веб-сайт заказчика.


Уполномоченный представитель

организатора государственных закупок (подписано) У. Куанышбаев