girniy.ru 1Астана қаласы Алматы ауданы

Әділет басқармасының бастығы

___________________________

(әділет органының атауы)

Начальнику управления юстиции

города Астана района Алматы

Меркибай С.Т.

_____________________________

(тегі, аты,әкесінің аты,)

прож: г.Астана________________

_____________________________

тел: __________________________


АРЫЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты, туған күні) (фамилия, имя, отчество, дата рождения)


мынадай жағдайда жоғалған жеке куәліктің,паспортың орнына жеке куәлікті, паспортты ресімдеуіңіздің сұраймын:

прошу Вас оформить удостоверение личности, паспорт взамен утерянного удостоверения личности, паспорта при следующих обстоятельствах:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жоғалған жеке куәлік, паспорт табылған жағдайда, тіркелген жерімдегі әділет органыны тапсыруға міндеттенемін.

Обязуюсь вернуть утерянное удостоверение личности, паспорт в орган юстиции по месту жительства.


«_____»_________200__ж. ____________________

(арызданушының қолы)

(подпись заявителя)