girniy.ru   1 2 3 ... 5 6

Ґтініш


________________________________________________________ мекенжайында
            (жер учаскесініѕ орналасќан жері)
орналасќан жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны актісін бекітуіѕізді сўраймын.

Кїні ________            Ґтініш беруші ______________________________
                                      (жеке немесе заѕды тўлєаныѕ не
                                  ___________________________________
                                      ујкілетті тўлєаныѕ тегі, аты,
                                    _________________________________
                                             јкесініѕ аты, ќолы)

«Мемлекет жеке меншікке сататын
наќты жер учаскелерініѕ кадастрлыќ
(баєалау) ќўнын бекіту»    
мемлекеттік ќызмет стандартына
3-ќосымша        

Жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўнын айќындау актісі

      1. Акті азамат (ша) ґтінімі негізінде жасалды
_____________________________________________________________________
                       (тегі, аты, јкесініѕ аты)
заѕды тўлєаныѕ
_____________________________________________________________________
                     (заѕды тўлєаныѕ атауы)
_____________________________________________________________________ жер учаскесін баєалауєа байланысты ґтінімі негізінде жасалады.
2. Жер учаскесініѕ пайдалану маќсаты: _______________________________
_____________________________________________________________________
3. Жер учаскесініѕ орналасќан жері: _________________________________
_____________________________________________________________________
4. Жер учаскесініѕ баєалау ќўныныѕ есебі (жер пайдалану ќўќыєы)

Аймаќ нґмірі (елді мекен жерлеріне), алќап тїрлері, топыраќтыѕ їлгісі (ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жерлерге)


Кґлемі

Базалыќ ставкасы

Тїзету коэффициенті

Баєалау ќўныбарлыєы

      5. Жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны
__________________________________________________________ ќўрайды.
                     (жазбаша сомасы)
Осы акт аныќталды ___________________________________________________
                    (жер кадастрын жїргізетін кјсіпорынныѕ атауы)
М.О. ______________ _________________________________________________
         (ќолы)              (басшыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты)
М.О. ____________ ___________________________________________________
         (ќолы )  (ујкілеті орган бастыєыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты)
Кїні «____» ____________

«Мемлекет жеке меншікке сататын
наќты жер учаскелерініѕ кадастрлыќ
(баєалау) ќўнын бекіту»    
мемлекеттік ќызмет стандартына
4-ќосымша        

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні


Кґрсеткіштіѕ алдаєы жылдаєы маќсатты мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1. Уаќытылыєы

1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап ќызметті белгіленген мерзімде ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)

100

 

 

2. Сапасы

2. Ќызмет кґрсету їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

 

 

3. Ќолжетімділік

3. Ќызмет кґрсету сапасына жјне оныѕ тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

 

 

4. Аќпаратќа электрондыќ форматта ќолжетімділік болатын ќызметтердіѕ %-ы (їлесі)

0

 

 

4. Шаєымдану їдерісі

5. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

 

 

5. Сыпайылыќ

6. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

100

 


 << предыдущая страница   следующая страница >>