girniy.ru 1 2 ... 5 6

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ      
2012 жылєы 1 ќарашадаєы
№ 1392 ќаулысымен 
бекітілген     

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің
кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Мемлекет жеке меншікке сататын наќты жер учаскелерініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўнын бекіту» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) жер учаскелерініѕ орналасќан жері бойынша, жер ќатынастары саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын, осы стандарттыѕ  1-ќосымшасындакґрсетілген облыстардыѕ (республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ), ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелері (бўдан јрі – ујкілетті орган) кґрсетеді.
      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 20 маусымдаєы Жер кодексініѕ 14-1-бабыныѕ негізінде кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат:
      1) ујкілетті органныѕ стенділерінде жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында мемлекеттік жјне орыс тілдерінде жарияланады;
      2) Ќазаќстан Республикасы Жер ресурстарын басќару агенттігініѕ (бўдан јрі – Агенттік) www.auzr.kz интернет-ресурсында орналастырылєан.
      5. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесі ќаєаз тасымалдаєыштаєы бекiтілген жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны актісі немесе бас тарту себептерін кґрсете отырып, ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы ујжделген жазбаша жауап беру болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке жјне заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызмет алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап – 3 жўмыс кїні;

      2) ќўжаттарды тапсыру жјне алу кезінде кезекте кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты – 30 минут;

      3) ќўжаттарды тапсыру жјне алу кезінде ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты – 30 минут.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Ујкілетті органныѕ жўмыс кестесі: кїнделікті, дїйсенбіден жўма кїнін ќоса алєанда, саєат 13-00-ден 14-00-ге дейінгі тїскі їзіліспен саєат 9-00-ден 18-00-ге дейін кґрсетіледі, демалыс кїндері: сенбі, жексенбі жјне «Ќазаќстан Республикасындаєы мерекелер туралы» 2001 жылєы 13 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес мереке кїндері.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезекке тўру тјртібімен алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады.
      10. Мемлекеттік ќызмет ујкілетті органныѕ єимаратында кґрсетіледі. Залда аныќтама бюросы, кїту орындары, толтырылєан бланк їлгілері бар аќпараттыќ стенділер, ґтініш бланкілері бар таєандар орналастырылады, физикалыќ мїмкіндігі шектеулі адамдар їшін жаєдайлар (пандус, лифт) кґзделген.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мынадай ќўжаттарды ўсыну ќажет:
      1) осы стандарттыѕ 2-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша ґтініш;
      2) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі не мемлекеттік ќызметті алушыныѕ атынан берілген сенімхаттыѕ жјне сенім білдірілген тўлєаныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі – жеке тўлєалар їшін;
      3) заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы кујлік, заѕды тўлєа ґкілініѕ ґкілеттігін растайтын ќўжат жјне мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландыратын ќўжат кґшірмесі – заѕды тўлєалар їшін;
      4) осы стандарттыѕ 3-ќосымшасына сјйкес мемлекеттік жер кадастрын жїргізетін мемлекеттік кјсіпорынмен есептелген жер учаскесініѕ баєалау ќўнын айќындау актісі;
      5) тиісті жергілікті атќарушы органдармен ќўрылєан жер учаскесіне ќўќыќ беру туралы жер комиссиясыныѕ оѕ ќорытындысыныѕ кґшірмесі.

      Тўлєаныѕ жеке кујлігініѕ немесе сенімхаттыѕ кґшірмелерін тексеру їшін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары ўсынылады, олар тексерілгеннен кейін ќайтарылады.

      12. Ґтініш бланкілері ујкілетті органныѕ кеѕсе ќызметкерлерімен беріледі.
      13. Ќўжаттарды ќабылдау осы стандарттыѕ 1-ќосымшасында кґрсетілген мекенжайлар бойынша ујкілетті органныѕ ујкілетті ќызметкері жїзеге асырады.
      14. Ујкілетті орган мемлекеттік ќызмет алушыєа осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ ќабылдаєаны туралы ќолхат береді, онда:
      1) сўраудыѕ нґмірі жјне ќабылданєан кїні;
      2) сўрау салынєан мемлекеттік ќызмет тїрі;
      3) ќоса берілген ќўжаттардыѕ саны мен атаулары;
      4) ќўжаттарды беру кїні (уаќыты) жјне орны;
      5) мемлекеттік ќызмет кґрсету їшін ґтінішті ќабылдаєан тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты мен лауазымы кґрсетіледі.
      15. Бекiтілген жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны актісі мемлекеттік ќызмет алушыныѕ жеке ґзіне немесе сенімхат бойынша ујкілетті тўлєаєа беріледі.
      16. Мемлекеттік ќызмет алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды табыс етпеген жаєдайда, мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.
      Мемлекеттік ќызмет алушыєа кґрсетілген ґтінім келіп тїскен кїнінен бастап бір кїн ішінде жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны актісін бекітуді тоќтатуєа себеп болєан ќўжатты, рјсімдеудіѕ тоќтатылуын жоюєа мемлекеттік ќызмет алушыныѕ ќажетті іс-јрекетерін кґрсете отырып жјне оныѕ мерзімі туралы жазбаша хабардар етеді.
      Ујкілетті орган белгіленген мерзімде мемлекеттік ќызмет алушыєа бекiтілген жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны актісін немесе ќызмет беруден бас тарту туралы ујжделген жауап бермеген жаєдайда, онда беру мерзімініѕ ґткен кїнінен бастап жер учаскесініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўны актісі бекітілді деп есептеледі.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті органныѕ ќызметі мынадай ќаєидаттарєа негізделеді:
      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтарын жјне бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік борышты атќару кезінде заѕдылыќты саќтау;

      3) сыпайылыќ;

      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат беру;
      5) ґтініштерді ќарау кезінде лауазымды тўлєалар ќызметініѕ ашыќтыєы;
      6) мемлекеттік ќызмет алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызмет алушыныѕ ќўжатарыныѕ мазмўны бойынша аќпараттардыѕ жабыќтыєын жјне ќўпиялылыєын саќтау.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету бойынша жўмыс нјтижелері осы стандарттыѕ 4-ќосымшасына сјйкес сапа мен тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.
      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Агенттік тґраєасыныѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті орган ќызметкерлерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіру жјне шаєым дайындауєа жјрдемдесу їшін мемлекеттік ќызмет алушы мекенжайлары мен телефондары осы стандарттыѕ 1-ќосымшасындаєы тиісті ујкілетті органмен белгіленген жауапты лауазымды тўлєаєа жїгіне алады.
      21. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесімен келіспеген жаєдайда, мекенжайлары мен телефондары осы стандарттыѕ 5-ќосымшасында кґрсетілген тиісті облыстыѕ (республикалыќ маѕызы бар ќала, астана), ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќала) жергілікті атќарушы органыныѕ жауапты лауазымды тўлєасына жїгінуі арќылы асырады.
      22. Мемлекеттік ќызметті јдепсіз кґрсеткен жаєдайда, шаєым мекенжайлары мен телефондары осы стандарттыѕ 5-ќосымшасында кґрсетілген тиісті жергілікті атќарушы органныѕ аппарат басшысыныѕ атына жолданады.
      23. Мемлекеттік ќызмет алушы кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Шаєым пошта арќылы электрондыќ мекенжай арќылы (ќолданыстаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылєан жаєдайларда), немесе ќолма-ќол жазбаша нысанда ќабылданады.

      25. Ќабылданєан шаєым жергілікті атќарушы орнанныѕ жауапты кеѕсе ќызметкерімен кіріс ќўжаттарын тіркеу журналында тіркеледі. Мемлекеттік ќызмет алушыєа кїні мен уаќыты, шаєымды (арызды) ќабылдаєан тўлєаныѕ аты-жґні жјне берілген шаєымєа жауап алатын орны, шаєымныѕ ќаралу барысы туралы білуге болатын лауазымды адамдардыѕ байланыс деректері кґрсетілген талон беріледі.

      Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќараудыѕ белгіленген мерзімдері – кїнтізбелік 30 кїн, ал ќосымша аќпарат алуды жјне зерделеуді талап етпеген жаєдайда – кїнтізбелік 15 кїн.
      Мемлекеттік ќызмет алушы ґзімен берілген шаєымєа жауапты жеке ќатысуымен алады немесе шаєымда кґрсетілген мекенжай бойынша поштаєа немесе электрондыќ поштаєа жолданады.
      26. Егер мемлекеттік ќызмет алушы ќўжаттарды алуєа мерзімінде келмеген жаєдайда, ујкілетті орган оларды 6 ай бойы саќтауды ќамтамасыз етеді.

«Мемлекет жеке меншікке сататын
наќты жер учаскелерініѕ     
кадастрлыќ (баєалау) ќўнын бекіту»
мемлекеттік ќызмет стандартына
1-ќосымша           

Мемлекеттік ќызмет кґрсету жґніндегі ујкілетті
органдардыѕ тізбесі

Облыстардыѕ (республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ), ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жер ќатынастары саласындаєы функцияларды жїзеге асыратын жергілікті атќарушы органдарыныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ атауы

Орналасќан жері, мекенжайы

Мемлекеттік ќызметті кґрсетуге жауапты адам

Байланыс телефоны

Электрон

дыќ мекен

жайы

1

2

3

4

5

Аќмола облысы

«Аќмола облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Сјтпаев кґшесі, 1 Б

Басќарма бастыєы

8-716-2 25-00-96


uzo_akm@mail.ru

«Аќкґл ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќкґл ауданы, Аќкґл ќаласы, Нўрмаєамбетов кґшесі, 81

Бґлім бастыєы

8-716-38 2-25-48

zem_akkol@ mail.ru

«Аршалы ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Ташенов кґшесі, 47

Бґлім бастыєы

8-716-44 2-13-56

zem archaly@ mail.ru

«Астрахан ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Астрахан ауданы, Астрахан ауылы, Јл-Фараби кґшесі, 50

Бґлім бастыєы

8-716-41 2-38-65

astrshan_zem@ mail.ru

«Атбасар ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атбасар ауданы, Атбасар ќаласы, Ујлиханов кґшесі,9

Бґлім бастыєы

8-716-43 2-13-45, 2-43-71

atbasar_ozo@ mail.ru

«Бўланды ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бўланды ауданы, Макинск ќаласы, Некрасов кґшесі, 19

Бґлім бастыєы

8-716-46 2-38-15

zem-bul@ mail.ru

«Егіндікґл ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Егіндікґл ауданы, Егіндікґл ауылы, Жеѕіс кґшесі, 6

Бґлім бастыєы

8-716-42 2-15-10

otdelzemotnegin@ mail.ru

«Еѕбекшілдер ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Еѕбекшілдер ауданы, Степняк ќаласы, Ленин кґшесі, 109

Бґлім бастыєы

8-716-39 2-14-73 2-22-83

uzoenbek@ mail.ru

«Ерейментау ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ерейментау ауданы, Ерейментау ќаласы, А. Ќўнанбаев кґшесі, 136

Бґлім бастыєы

8-716-33 2-12-74

eremenzem@ mail.ru

«Есіл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ауданы, Есіл ќаласы, Д.Ќонаев кґшесі, 13

Бґлім бастыєы

8-716-47 2-16-47

Esil_zemcom@ mail.ru

«Жаќсы ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаќсы ауданы, Жаќсы ауылы, Ленин кґшесі, 32

Бґлім бастыєы

8-716-35 2-20-11

bota_99_29_@ mail.ru

«Жарќайыѕ ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жарќайыѕ ауданы, Державин ќаласы, Захаров кґшесі, 16/4

Бґлім бастыєы

8-716-48 9-23-87


otzemot@ kokshetau.online.kz

«Зеренді ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеренді ауданы, Зеренді ауылы, Бейбітшілік кґшесі, 81

Бґлім бастыєы

8-716-32 21-9-91 21-1-87

OZO_ZER@ mail.ru

«Ќорєалжын ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќорєалжын ауданы, Ќорєалжын ауылы, Болєанбаев кґшесі, 9

Бґлім бастыєы

8-716-37 2-16-21

Zemkorg@ mail.ru

«Сандыќтау ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сандыќтау ауданы, Балкашино ауылы, Абылайхан кґшесі, 119

Бґлім бастыєы

8-716-40 9-13-56

zand_zem_@ mail.ru

«Целиноград ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Целиноград ауданы, Аќмол ауылы, Гагарин кґшесі, 15

Бґлім бастыєы

8-716-51 3-11-24 3-11-64

Zimcom73@ mail.ru

«Шортанды ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шортанды ауданы, Шортанды кенті, Лермонтов кґшесі, 13

Бґлім бастыєы

8-716-31 2-26-40 2-18-80

zemshort@ mail.ru

«Бурабай ауданы ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Бурабай ауданы, Щучье ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

Бґлім бастыєы

8-716-36 4-22-89

OZOHR@ mail.ru

«Степногор ќаласы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степногор ќаласы, 4-ші шаєын аудан, 1-ші єимарат

Бґлім бастыєы

8-716-45 6-25-12

zem_step@ mail.ru

«Кґкшетау ќаласы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Абай кґшесі, 89

Бґлім бастыєы

8-716-2 25-35-56 25-46-79

ozo@mail.ru

Аќтґбе облысы

«Аќтґбе облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Аќтґбе ќаласы, Јбілхайыр хан даѕєылы, 40

Басќарма бастыєы

8-713-2 56-03-55

zem_otnosh@mail.kz

«Јйтеке би ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јйтеке би ауданы, Комсомол ауылы, Балдырєан кґшесі, 10

Бґлім бастыєы

8-713-39 2-15-72

Zemotdel_Aitek@mail.ru

«Алєа ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алєа ауданы, Алєа ќаласы, 5-ші шаєын аудан, 4

Бґлім бастыєы

8-713-37 3-10-37

Alga-zem@ mail.ru


«Байєанин ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байєанин ауданы, Ќарауылкелді ауылы, Д. Ќонаев кґшесі, 36

Бґлім бастыєы

8-713-45 2-25-57

Baiganin_zemotno@mail.ru

«Ырєыз ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ырєыз ауданы, Ырєыз ауылы, Јбілхайыр хан кґшесі, 28

Бґлім бастыєы

8-713-43 2-10-61

irgizzem@kz

«Ќарєалы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарєалы ауданы, Бадамша ауылы, Јйтеке би кґшесі, 32

Бґлім бастыєы

8-713-42 2-27-66

Kargalazem@kz

«Ќобда ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќобда ауданы, Желтоќсан кґшесі, 26

Бґлім бастыєы

8-713-41 2-16-34

hobdazem@ mail.ru

«Мјртґк ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мјртґк ауданы, Мјртґк кенті, Сейфуллин кґшесі, 38

Бґлім бастыєы

8-713-31 2-11-10

Martukzher@mail.ru

«Мўєалжар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мўєалжар ауданы, Ќандыаєаш ќаласы, Гагарин кґшесі, 6

Бґлім бастыєы

8-713-33 36-5-29


Mur.zemotdel@mail.ru

«Темір ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Темір ауданы, Шўбарќўдыќ кенті, Желтоќсан кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-713-46 2-21-22

Zem_otnoh@mail.kz

«Ойыл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Кґкжар кґшесі, 69

Бґлім бастыєы

8-713-32 2-18-80

Zem_komytet@mail.ru

«Шалќар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шалќар ауданы, Шалќар ќаласы, Јйтеке би кґшесі, 63

Бґлім бастыєы

8-713-35 2-13-29

Zhalkar-gkb @mail.ru

«Хромтау ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Хромтау ауданы, Хромтау ќаласы, Спорт кґшесі, 2

Бґлім бастыєы

8-713-36 2-51-47

Khromtau zem @mail.ru

«Аќтґбе ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтґбе ќаласы, Алтынсарин кґшесі, 2

Бґлім бастыєы

8-713-2 21-25-56

zem.komytet@mail.ru

Алматы облысы

«Алматы облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Талдыќорєан ќаласы, Ќабанбай батыр кґшесі, 36/42


Басќарма бастыєы

8-728-2 27-01-25, ф. 24-16-70

yprzo@mail.ru

«Аќсу ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу ауданы, Жансїгіров кенті, Желтоќсан кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-728-32 2-21-26 2-16-60

zemotdelaks@megaline.kz

«Алакґл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алакґл ауданы, Їшарал ќаласы, Ќабанбай батыр кґшесі, 91 г

Бґлім бастыєы

8-728-33 2-33-33 2-22-08

akimat_Alako@mail.ru

«Балќаш ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балќаш ауданы, Баќанас ауылы, Ќонаев кґшесі, 66

Бґлім бастыєы

8-727-73 9-12-15 9-16-82

bagi_88@mail.ru

«Еѕбекшіќазаќ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Еѕбекшіќазаќ ауданы, Есік ќаласы, Тоќатаев кґшесі, 53

Бґлім бастыєы

8-727-75 4-54-07 4-57-77

Beiseuov Busashevieh

«Ескелді ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ескелді ауданы, Ќарабўлаќ кенті, Сјтпаев кґшесі, 65

Бґлім бастыєы

8-728-36 3-00-66 3-17-68

otdel_zhkh @mail.ru

«Жамбыл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Жамбыл ауданы, Ўзынаєаш ауылы, Ќараш батыр кґшесі, 117

Бґлім бастыєы

8-727-70 2-29-51 2-07-44 2-15-11

Umirzakova Saruar

«Іле ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Іле ауданы, Ґтеген батыр ауылы, Абай кґшесі, 23

Бґлім бастыєы

8-727-52 2-26-91 2-09-78

IIiiorgodel08. @mail.ru

«Ќарасай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарасай ауданы, Ќаскелеѕ ауылы, Гаражная кґшесі, 34

Бґлім бастыєы

8-727-71 2-00-41 2-58-41

karasay_akimat @ram bler.ru

«Ќаратал ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратал ауданы, Їштґбе ќаласы, Ќосмолданов кґшесі, 21

Бґлім бастыєы

8-728-34 2-10-45

org_karatal @mail.ru

«Кербўлаќ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кербўлаќ ауданы, Сарыґзек кенті, Момышўлы кґшесі, ХЌК єимараты

Бґлім бастыєы

8-728-40 2-16-01 3-22-53

kerbakimbux @mail.ru

«Кґксу ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґксу ауданы, Балпыќ би кенті, Мырзабекўлы кґшесі, 38

Бґлім бастыєы

8-728-38 2-08-61 2-03-07

fkimat-koksu @mail.ru


«Панфилов ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Панфилов ауданы, Жаркент ќаласы, Головацк кґшесі, 131

Бґлім бастыєы

8-728-31 5-11-36 5-01-19

js_rima @bk.ru

«Райымбек ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Райымбек ауданы, Кеген ауылы, Јзімжанов кґшесі, 3

Бґлім бастыєы

8-727-77 2-15-69 2-15-24

raimbek_akimat @mail.ru

«Сарќант ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарќант ауданы, Сарќант ќаласы, Тынышбаев кґшесі, 8

Бґлім бастыєы

8-728-39 2-17-93 2-32-79

sarkand-2009 @mail.ru

«Талєар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талєар ауданы, Талєар ќаласы, Рысќўлов кґшесі, 98

Бґлім бастыєы

8-727-73 88-16-71 88-16-72

talgar-akimat @rambler.ru

«Ўйєыр ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўйєыр ауданы, Шонжы ауылы, Кентал Исламов кґшесі, 70

Бґлім бастыєы

8-727-78 2-16-50 2-16-96

www.uigur-akimat.kz

«Ќапшаєай ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќапшаєай ќаласы, Ќойшыманов кґшесі, 4

Бґлім бастыєы


8-727-72 4-07-75 4-14-04

O_sholpan_67 @mail.ru

«Текелі ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Текелі ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

Бґлім бастыєы

8-728-35 4-27-96

akimat_tekeliforever.kz ozeo @mail.ru

«Талдыќорєан ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талдыќорєан ќаласы, Ќабанбай батыр кґшесі, 36/42

Бґлім бастыєы

8-728-2 24-01-45 24-19-76

zemotdelaks@mtgaline.kz

Атырау облысы

«Атырау облысы жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Абай кґшесі, 10 А

Басќарма бастыєы

8-712-2 35-46-00, 35-44-06

Atyrau_uzo@mail.kz

«Жылыой ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жылыой ауданы Ќўлсары ќаласы, Махамбет даѕєылы, 7

Бґлім бастыєы

8-712-37 5-09-01

zemkom_kulsary@mail.ru

«Индер ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Индер ауданы, Индер кенті, Меѕдієалиев кґшесі, 30/12

Бґлім бастыєы

8-712-34 2-17-96

InderRZO@mail.ru

«Исатай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Исатай ауданы, Аќќыстау ауылы, Ынтымаќ кґшесі, 23

Бґлім бастыєы

8-712-31 2-01-59

Isatai_Zem.com@mail.ru

«Ќўрманєазы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўрманєазы ауданы, Ганюшкин ауылы, Кґшекбаев кґшесі, 25

Бґлім бастыєы

8-712-33 2-14-47

Z_o_kurmangazy@mail.ru

«Ќызылќоєа ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылќоєа ауданы, Миялы ауылы, Сјтпаев кґшесі, 24

Бґлім бастыєы

8-712-38 2-15-18

Suindik_k@mail.ru

«Маќат ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маќат ауданы, Маќат кенті, Орталыќ алаѕ кґшесі, 2

Бґлім бастыєы

8-712-39 3-22-04

rafaell 81 @mail.ru

«Махамбет ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Абай кґшесі, 13

Бґлім бастыєы

8-712-36 2-19-45

Zhukovg1950@mail.ru

«Атырау ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Азаттыќ кґшесі, 94 Б

Бґлім бастыєы

8-712-2 45-14-82

Atyraugorzem_@mail.ru


Шыєыс Ќазаќстан облысы

«Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, К. Либкнехт кґшесі, 19

Басќарма бастыєы

8-723-2 25-36-81

gzivko@mail.ru

«Абай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Абай ауданы, Ќарауыл ауылы, Ќўнанбай кґшесі, 12

Бґлім бастыєы

8-722-52 9-12-18

abayzem@mail.kz

«Аягґз ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аягґз ауданы, Аягґз ќаласы, Аќанаев кґшесі, 63

Бґлім бастыєы

8-722-37 3-25-87

zemkom_ayagoz@mail.ru

«Бесќараєай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бесќараєай ауданы, Бесќараєай ауылы, Сейфуллин кґшесі, 144

Бґлім бастыєы

8-722-36 9-07-26

zemkaragay@yandex.ru

«Бородулиха ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Ленин кґшесі, 227

Бґлім бастыєы

8-723-51 2-10-63

Boroduliha.zem@mail.ru

«Глубокий ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Глубокий ауданы, Глубокий кенті, Попович кґшесі, 11 А


Бґлім бастыєы

8-723-31 2-16-41

kancil@akimglubokoe.kz

«Жарма ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жарма ауданы, Ќалбатау ауылы, Достыќ кґшесі, 98

Бґлім бастыєы

8-723-47 6-58-01

Zharma_zemkom@mail.ru

«Зайсан ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зайсан ауданы, Зайсан ќаласы, Жангелді кґшесі, 54

Бґлім бастыєы

8-723-40 2-72-11

акимат- zsnakim@mail.ru

«Зырян ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зырян ауданы, Зырян ќаласы, Советская кґшесі, 18

Бґлім бастыєы

8-723-35 6-21-22

zem_zyryan@mail.ru

«Ќатон-Ќараєай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќатон-Ќараєай ауданы, Їлкен Нарын ауылы Амангелді кґшесі, 73

Бґлім бастыєы

8-723-41 2-19-06

ozo_katon@mail.ru

«Кґкпекті ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкпекті ауданы, Кґкпекті ауылы, Абылайхан кґшесі, 17

Бґлім бастыєы

8-723-48 2-12-94

zemotd@mail.ru

«Кїршім ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Кїршім ауданы, Кїршім кенті, Б. Момышўлы кґшесі, 77

Бґлім бастыєы

8-723-39 2-15-93

zem_kurchum@mail.ru

«Тарбаєатай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тарбаєатай ауданы, Аќсуат ауылы, Абылайхан кґшесі, 11

Бґлім бастыєы

8-723-46 2-24-66

tarb_ray_akimat@mail.ru

«Ўлан ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўлан ауданы, Молодежный кенті, 5

Бґлім бастыєы

8-723-38 2-72-76

ulan_zem@mail.ru

«Їржар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їржар ауданы, Їржар ауылы, Абылайхан даѕєылы, 122

Бґлім бастыєы

8-722-30 3-34-98

tasaryk75@mail.ru

«Шемонаиха ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шемонаиха ауданы, Шемонаиха ќаласы, Советская кґшесі, 61

Бґлім бастыєы

8-723-32 3-19-57

Otdelzemelotnash@mail.ru

«Риддер ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Риддер ќаласы, Тоќтаров кґшесі, 6

Бґлім бастыєы

8-723-36 4-27-55

Ozo_ridder@mail.ru

«Семей ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Семей ќаласы, Интернациональная кґшесі, 8

Бґлім бастыєы

8-722-2 52-23-33

Chancellerryzemotnoshenie@akimsemey.gov.kz

«Ґскемен ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, Киров кґшесі, 33

Бґлім бастыєы

8-723-2 26-34-64

Zem_vko@mail.ru

Жамбыл облысы

«Жамбыл облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Тараз ќаласы, Ќазыбек би 2-ші бўрылыс, 26

Басќарма бастыєы

8-726-2 43-58-87, ф. 43-58-89

gzivko@mail.ru

«Байзаќ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Сыздыќов кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-726-37 2-28-20

zemkombaizak@mail.ru

«Жамбыл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Абай кґшесі, 123

Бґлім бастыєы

8-726-33 2-13-53

otd_zem_otn_asa@mail.ru

«Жуалы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жуалы ауданы, Бауыржан ауылы, Ќонаев кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-726-35 2-18-82

zem_jua@mail.ru


«Ќордай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќордай ауданы, Ќордай ауылы, Тґле би кґшесі, 102

Бґлім бастыєы

8-726-36 2-27-95

raszem.@mail.ru

«Мерке ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мерке ауданы, Мерке ауылы, Смайылов кґшесі, 169

Бґлім бастыєы

8-726-32 2-12-77

merke_esen@mail.ru

«Мойынќўм ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мойынќўм ауданы, Мойынќўм ауылы, Амангелді кґшесі, 141

Бґлім бастыєы

8-726-42 2-48-38

moinkum.zher@mail.ru

«Т. Рысќўлов атындаєы ауданыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Т. Рысќўлов атындаєы аудан, Ќўлан ауылы, Жібек жолы кґшесі, 75

Бґлім бастыєы

8-726-31 2-21-84

kulan_jer@mail.ru

«Талас ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талас ауданы, Ќаратау ќаласы, Щейн кґшесі, 47

Бґлім бастыєы

8-726-44 6-04-53

jer_talas@mail.ru

«Шу ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шу ауданы, Шу ќаласы, Тґле би кґшесі, 240

Бґлім бастыєы

8-726-38 3-18-53


shu_ger@mail.ru

Сарысу ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарысу ауданы, Жаѕатас ќаласы, 1/25

Бґлім бастыєы

8-726-34 6-39-39

sarisu@mail.ru

«Тараз ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тараз ќаласы, Желтоќсан кґшесі, 28

Бґлім бастыєы

8-726-2 43-77-98

taraz_gorzem@ok.kz

Батыс Ќазаќстан облысы

«Батыс Ќазаќстан облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Достыќ даѕєылы, 215

Басќарма бастыєы

8-711-2 50-66-46, ф. 50-05- 61

UZOZKO@nursat.kz

«Аќжайыќ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќжайыќ ауданы, Чапаев ауылы, Ќонаев кґшесі, 73

Бґлім бастыєы

8-711-36 9-13-01

akimakzhaik@mail.kz

«Бґкейорда ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бґкейорда ауданы, Сайќын ауылы, Бергалиев кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-711-40 2-11-96

akimat_B@mail.ru

«Бґрілі ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бґрілі ауданы, Аќсай ќаласы, Советская кґшесі, 60/2


Бґлім бастыєы

8-711-33 2-19-60

SES1983@mail.ru

«Жаѕаќала ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќала ауданы, Жаѕаќала ауылы, Халыќтар достыєы кґшесі, 44

Бґлім бастыєы

8-711-41 2-18-92

akimjangala@mail.ru

«Жјнібек ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жјнібек ауданы, Жјнібек ауылы, Є.Ќараш кґшесі, 35

Бґлім бастыєы

8-711-35 2-13-61

akimzhanibek@rambler.

«Зеленов ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеленов ауданы, Переметное ауылы, Гагарин кґшесі, 137

Бґлім бастыєы

8-711-30 2-23-96

akimzelenov@mail.ru

«Казталов ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќазталов ауданы, Ќазталов ауылы, Жабаев кґшесі, 4

Бґлім бастыєы

8-711-44 3-15-95

zemkomkazt@mail.ru

«Ќаратґбе ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратґбе ауданы Ќаратґбе ауылы, Ќўрманєалиев кґшесі, 19

Бґлім бастыєы

8-711-45 3-11-71

akimkaratoba@mail.kz

«Сырым ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Ќазаќстан кґшесі, 13

Бґлім бастыєы

8-711-34 3-11-14

akim_sirim@mail.ru

«Тасќала ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тасќала ауданы, Тасќала ауылы, Абай кґшесі, 23

Бґлім бастыєы

8-711-39 2-11-66

akimtaskala@mail.kz

«Теректі ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Теректі ауданы, Федеровка ауылы, Юбилейная кґшесі, 20

Бґлім бастыєы

8-711-32 2-14-84

terekta@rambler.ru

«Шыѕєырлау ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шыѕєырлау ауданы, Шыѕєырлау ауылы, Ќылышев кґшесі, 93

Бґлім бастыєы

8-711-37 3-33-44

Akimchingirlau@mail.ru

«Орал ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Достыќ даѕєылы, 182/1

Бґлім бастыєы

8-711-2 50-39-82

Akimat@pochta.ru

Ќараєанды облысы

«Ќараєанды облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Гоголь кґшісі, 34

Басќарма бастыєы

8-721-2 56-08-99

uzo_kanc@krg.gov.kz


«Абай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Абай ауданы, Абай ќаласы, Курчатов кґшесі, 43

Бґлім бастыєы

8-721-31 4-16-43

www.abay-akimat-karaganda.kz

«Аќтоєай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Бґкейхан кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-710-37 2-13-83

ergan_77@mail.ru

«Бўхар жырау ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бўхар жырау ауданы, Ботаќара кенті, Абылай хан кґшесі, 38

Бґлім бастыєы

8-721-54 2-18-32

www.ozo.bukhar-zhiray.kz

«Жаѕаарќа ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаарќа ауданы, Атасу кенті, Тјуелсіздік даѕєылы, 2

Бґлім бастыєы

7-710-30-2-64-59

ZherZhanaarka@mail.ru

«Ќарќаралы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарќаралы ауданы, Ќарќаралы кенті, Бґкейханов кґшесі, 40

Бґлім бастыєы

8-721-46 3-14-04

karkar_orgotdel@mail.ru

«Нўра ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Нўра ауданы, Киевка кенті, Сейфуллин кґшесі, 34

Бґлім бастыєы

8-721-44 2-11-95


www.nurinsk.kz.

«Осакаровка ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Осакаровка ауданы, Осакаровка кенті, Новая кґшесі, 36

Бґлім бастыєы

8-721-49 4-20-84

osak_izbirkom@mail.kz

«Ўлытау ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўлытау ауданы, Ўлытау ауылы, Абай кґшесі, 23

Бґлім бастыєы

8-710-35 2-13-22

zem_kom82@mail.ru

«Шет ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шет ауданы, Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай жырау кґшесі, 24

Бґлім бастыєы

8-710-31 2-12-00 2-12-70

akimshet@mail.ru

«Жезќазєан ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жезќазєан ќаласы, Алаш алаѕы, 1

Бґлім бастыєы

8-710-2 77-33-18 77-34-32

zhez_zemkom@krg.gor.kz

«Балќаш ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балќаш ќаласы, Ујлиханов кґшесі,5

Бґлім бастыєы

8-710-36 4-97-53 4-10-59

www.zemlya.balkhas.rz

«Ќаражал ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаражал ќаласы, Сары тоќа кґшесі, 1

Бґлім бастыєы


8-710-32 2-71-97

Karazhal-zem@ mail.ru

«Приозерск ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Приозерск ќаласы, Космонавттар кґшесі, 2

Бґлім бастыєы

8-710-39 5-41-90 5-30-92

prio_zo@krg.gor.kz

«Саран ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саран ќаласы, Жамбыл кґшесі, 67

Бґлім бастыєы

8-721-37 4-44-03

www.ozo.saran.kz

«Сјтпаев ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сјтпаев ќаласы, Сјтпаев даѕєылы, 108

Бґлім бастыєы

8-710-63 3-84-69

satp_ztm@krg.gor.kz

«Теміртау ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Теміртау ќаласы, Металлургтер кґшесі, 12

Бґлім бастыєы

8-721-3 91-75-73 92-01-92

zemcom.temirtau.kz

«Шахтинск ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шахтинск ќаласы, Московская кґшесі, 29

Бґлім бастыєы

8-721-56 5-57-55

zemljash@mail.ru

«Ќараєанды ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Бўхар жырау кґшесі, 16


Бґлім бастыєы

8-721-2 42-03-07

akimat07@mail.ru

Ќостанай облысы

«Ќостанай облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Павшие борцы кґшесі, 88

Басќарма бастыєы

8-714-2 56-89-02, 56-88-86

uzo@kostanay.kz, www.e-kostanai.kz

«Алтынсарин ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алтынсарин ауданы, Обаєан ауылы, Ленин кґшесі, 4

Бґлім бастыєы

8-714-45 3-42-35

ozo_altyn@mail.ru

«Амангелді ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, Майлин кґшесі, 14

Бґлім бастыєы

8-714-40 2-12-76

Amanzher@mail.ru

«Јулиекґл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јулиекґл ауданы, Јулиекґл ауылы, Целинный кґшесі, 7

Бґлім бастыєы

8-714-53 2-11-63

ayliekoljer@mail.ru

«Денисов ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Денисов ауданы, Денисов ауылы, Калинин кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-714-34 9-26-73

Den_zemotdel@kostanay.kz

«Жангелді ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Жангелді ауданы, Торєай ауылы, Алтынсарин кґшесі, 4

Бґлім бастыєы

8-714-39 2-16-35

JangeldyGer@mail.ru

«Жітіќара ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жітіќара ауданы, Жітіќара ќаласы, Асанбаев кґшесі, 51

Бґлім бастыєы

8-714-35 2-22-96

jitzem@mail.ru

«Ќарабалыќ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті, Космонавттар кґшесі, 16

Бґлім бастыєы

8-714-41 3-21-08

Kar_zemot@mail.ru

«Ќостанай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Калинин кґшесі, 66

Бґлім бастыєы

8-714-55 2-26-83

zemotdelkst@mail.ru

«Ќамысты ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќамысты ауданы, Ќамысты ауылы, Ержанов кґшесі, 61

Бґлім бастыєы

8-714-37 2-21-82

zem-kamysty@yande[.ru

«Ќарасу ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, Исаков кґшесі, 66

Бґлім бастыєы

8-714-52 2-17-71

karasuzem@mail.ru


«Меѕдіќара ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Меѕдіќара ауданы, Боровское ауылы, Королев кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-714-43 2-15-78

mendzemkom@mail.ru

«Наурызым ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Наурызым ауданы, Ќараменді ауылы, Шаќшаќ Жјнібек кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-714-54 2-15-26

naurzhe@mail.kz

«Сарыкґл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкґл ауданы, Сарыкґл кенті, Ленин кґшесі, 76

Бґлім бастыєы

8-714-51 2-18-49

ozo@krcc.kz

«Таран ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Таран ауданы, Таран ауылы, Калинин кґшесі, 60

Бґлім бастыєы

8-714-36 3-64-51

Zemly_taran@mail.kz

«Ўзынкґл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынкґл ауданы, Ўзынкґл ауылы, Мїсірепов кґшесі, 14

Бґлім бастыєы

8-714-44 2-15-47

zem_ot@mail.ru

«Федоров ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоров ауданы, Федоров ауылы, Красноармейский кґшесі,57

Бґлім бастыєы

8-714-42 2-18-76


Fed_zem@mail.ru

«Арќалыќ ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арќалыќ ќаласы, Абай даѕєылы, 29

Бґлім бастыєы

8-714-30 7-23-52

Zem.ark@mail.kz

«Лисаковск ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лисаковск ќаласы, Бейбітшілік кґшесі, 31

Бґлім бастыєы

8-714-33 3-32-34

Terra_lsk@mail.kz

«Рудный ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Рудный ќаласы, Космонавттар даѕєылы, 12

Бґлім бастыєы

8-714-31 4-09-73

zemotd@mail.kz

«Ќостанай ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Амангелді кґшесі, 93

Бґлім бастыєы

8-714-2 57-57-44

gorzem@mail.ru

Ќызылорда облысы

«Ќызылорда облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Абай даѕєылы, 27

Басќарма бастыєы

8-724- 2- 23-98-67

UZO_KZ@mail.ru

«Арал ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арал ќаласы, Мектеп кґшесі, 35

Бґлім бастыєы


8-724-3 2-15-43

rusaral@mail.ru

«Жалаєаш ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жалаєаш ауданы, Жалаєаш кенті, М.Мырзалиев кґшесі

Бґлім бастыєы

8-724-31 3-19-78

zhalsemotn@mail.ru

«Жаѕаќорєан ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќорєан ауданы, Жанаќорєан кенті, М. Кґкенов кґшесі, 35

Бґлім бастыєы

8-724-35 2-12-78

pozakim@mail.ru org_acim@mail.ru

«Ќазалы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќазалы ауданы, Јйтеке би кенті, Пірімова кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-724-38 2-16-47

baidenesova_A@mail.ru

«Ќармаќшы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќармаќшы ауданы, Жосалы кенті, Абай кґшесі, 95

Бґлім бастыєы

8-724-37 2-18-08

karmakshizher@mail.ru

«Сырдария ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сырдария ауданы, Тереѕґзек кенті, Абай кґшесі, 21

Бґлім бастыєы

8-724-36 2-17-96

Sirdaria_zemkom@mail.ru

«Шиелі ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Жаќаев кґшесі, 8


Бґлім бастыєы

8-724-32 4-20-82

Zemkom_shieli@mail.ru

«Ќызылорда ќаласы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Амангелді кґшесі, 102

Бґлім бастыєы

8-724-2 23-11-51

Alisha_zher@mail.ru

Маѕєыстау облысы

«Маѕєыстау облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Аќтау ќаласы, 23-ші шаєын аудан, 100

Басќарма бастыєы

8-729-2

43-13-39

Aktau_UZO@mail.ru

«Бейнеу ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Д.Тјжиев кґшесі

Бґлім бастыєы

8-729-32 2-20-84

Karakuman@mail.ru

«Ќараќия ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараќия ауданы, Кўрыќ ауылы, Досан батыр кґшесі, 8

Бґлім бастыєы

8-729-37 2-18-00

karakia_zemcom@mail.ru

«Маѕєыстау ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маѕєыстау ауданы, Шетпе ауылы, Орталыќ кґшесі

Бґлім бастыєы

8-729-31 2-24-11

mroz@mail.ru o

«Мўнайлы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Мўнайлы ауданы, Маѕєыстау ауылы

Бґлім бастыєы

8-729-2 75-03-52

munailyzem@mail.ru

«Тїпќараєан ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тїпќараєан ауданы, Форт-Шевченко ќаласы, Ш.Еркеєўлов кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-729-38 2-25-88

Fort_akyman@mail.ru

«Жаѕаґзен ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаґзен ќаласы, Сјтпаев кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-729-34 3-44-45

Zem_uzen@mail.ru

«Аќтау ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтау ќаласы, 4-ші шаєын аудан, 72

Бґлім бастыєы

8-729-2 33-67-37

www.Aktau_info.kz

Павлодар облысы

«Павлодар облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 17

Басќарма бастыєы

8-718-2 32-49-57

kense.uzo@pavlodar.gov.kz

«Аќтоєай ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Абай кґшесі, 77

Бґлім бастыєы

8-718-41 2-14-25


OZO Aktjgai @mail.ru

«Баянауыл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Сјтпаев кґшесі, 55

Бґлім бастыєы

8-718-40 9-13-43

kense.abr@pavlodar.gov.kz

«Железинка ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Железинка ауданы, Железинка ауылы, Квитков кґшесі, 7

Бґлім бастыєы

8-718-31 2-12-56

semotdelselesinka@rambler.ru

«Ертіс ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Бґгенбай кґшесі, 97

Бґлім бастыєы

8-718-32 2-15-46

irtadm@pavlakimat.kzirtadm@ mail.ru

«Ќашыр ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќашыр ауданы, Тереѕкґл ауылы, Тургенев кґшесі, 85 А

Бґлім бастыєы

8-718-33 2-11-78

OZO.kach@rambler.ru

«Лебяже ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лебяже ауданы, Аќќу ауылы, Бейбітшілік кґшесі, 1

Бґлім бастыєы

8-718-39 2-10-03

Shakirov.alr@pavlodar.gov.kz

«Май ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Май ауданы, Кґктґбе ауылы, Абылайхан кґшесі, 30


Бґлім бастыєы

8-718-38 9-13-77

Kense.arm@Pavlodar.gov.kz

«Павлодар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ауданы, Павлодар ќаласы, Толстой кґшесі, 22

Бґлім бастыєы

8-718-2 32-32-36

Kense.arm@pavlodar.gov.kz

«Успен ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Успен ауданы, Успенка ауылы, Ленин кґшесі, 70

Бґлім бастыєы

8-718-34 9-17-30

Ozouspen. ru

«Шарбаќты ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шарбаќты ауданы, Шарбаќты ауылы, Советтер кґшесі, 49

Бґлім бастыєы

8-718-36 2-16-51

Sherb_OZO@mail.ru

«Аќсу ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу ќаласы, Пушкин кґшесі, 42

Бґлім бастыєы

8-718-37 6-22-46 5-01-25

kokin.aa@pavlodar.gov.kz

«Екібастўз ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Екібастўз ќаласы, Екібастўз ќаласыныѕ 50 жылдыєы кґшесі, 10

Бґлім бастыєы

8-718-77 5-43-00

co.zemres@mail.ru

«Павлодар ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі


Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы кґшесі, 17

Бґлім бастыєы

8-718-2 32-48-27

Cityd@nursat.kz

Солтїстік Ќазаќстан облысы

«Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, С. Мўќанов кґшесі, 58

Басќарма бастыєы

8-715-2 46-98-83 ф. 42-24-72

oblzem@sko.kz

«Айыртау ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Айыртау ауданы, Саумалкґл ауылы, Озерная кґшесі, 4

Бґлім бастыєы

8-715-33 2-28-05

sazeml@mail.ru

«Аќжар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќжар ауданы, Талшыќ ауылы, Целинная кґшесі,15

Бґлім бастыєы

8-715-46 2-13-44

zemelni_2009@mail.ru

«Аќќайыѕ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќќайыѕ ауданы, Смирнов ауылы, Народная кґшесі,37

Бґлім бастыєы

8-715-32 2-14-86

akkaiynozo@mail.ru

«Є. Мїсірепов атындаєы ауданныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Є. Мїсірепов атындаєы аудан, Новоишимское ауылы, Школьная кґшесі, 19

Бґлім бастыєы

8-715-35 2-14-74


ozo-gm @mail.ru

«Есіл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ауданы, Явленка ауылы, Ленин кґшесі, 10

Бґлім бастыєы

8-715-43 2-26-15

Ishim-vesti @mail.ru

«Жамбыл ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жамбыл ауданы, Пресновка ауылы, Дружба кґшесі, 6

Бґлім бастыєы

8-715-44 2-28-11

zemgam78@mail.ru

«Ќызылжар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылжар ауданы, Бескґл ауылы, Гагарин кґшесі, 11

Бґлім бастыєы

8-715-38 2-01-77

Zemotdish@mail.kz

«М. Жўмабаев атындаєы ауданныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

М. Жўмабаев атындаєы аудан, Булаево ќаласы, Целинная кґшесі, 4

Бґлім бастыєы

8-715-34 2-01-72

Dshl l @mail.kz

«Мамлют ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мамлют ауданы, Мамлютка ќаласы, Кўнанбаев кґшесі, 5

Бґлім бастыєы

8-715-41 2-27-47

mamlzem@mail.ru

«Тайынша ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тайынша ауданы, Тайынша ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 206


Бґлім бастыєы

8-715-36 2-21-85

tainsha-otd-zem-otn@yandex.ru

«Тимирязев ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Ујлиханов кґшесі, 1/101

Бґлім бастыєы

8-715-37 2-02-03

Timiryazevo-akimat@sko.kz

«Ујлиханов ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ујлиханов ауданы, Кішкенекґл ауылы, Ујлиханов кґшесі, 85

Бґлім бастыєы

8-715-42 2-18-99

ual_zem@mail, online.kz

«Шал аќын ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шал аќын ауданы, Сергеев ќаласы, Победа кґшесі, 35

Бґлім бастыєы

8-715-42 2-02-30

gisemcom@mail.ru

«Петропавл ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы, кґшесі, 23

Бґлім бастыєы

8-715-2 46-02-06

zempetr@mail.ru

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

«Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Шымкент ќаласы, Тоќаев кґшесі, 17

Басќарма бастыєы

8-725-2 54-06-56

zem.otnosh.uko@mail.ru


«Арыс ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арыс ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 3

Бґлім бастыєы

8-725-40 2-22-53

ordotdel-arys @mail.ru

«Бјйдібек ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бјйдібек ауданы, Шаян ауылы, Спатаев кґшесі

Бґлім бастыєы

8-725-48 2-23-55

temir74@mail.ru

«Маќтаарал ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маќтаарал ауданы, Жетісай ќаласы, Ќалыбеков кґшесі, 21

Бґлім бастыєы

8-725-34 6-29-94

Jer.kz@mail.ru

«Ќазыєўрт ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќазыєўрт ауданы, Ќазыєўрт ауылы, Тоєаев кґшесі, 2

Бґлім бастыєы

8-725-39 2-32-86

akim_kazgurt@mail.ru

«Ордабасы ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Ќазыбек би кґшесі,

Бґлім бастыєы

8-725-30 2-13-17

ordabasy_org@mail.ru

«Отырар ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Отырар ауданы, Шјуілдір ауылы, Жібек жолы кґшесі, 37

Бґлім бастыєы

8-725-44 2-24-50


otrar-akimat@mail.ru

«Сайрам ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сайрам ауданы, Аќсукент ауылы, Ќыстаубай кґшесі, н/ж

Бґлім бастыєы

8-725-31 2-24-45

cairam@mail.ru

«Сарыаєаш ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыаєаш ќаласы, Ысмайыл кґшесі, н/ж

Бґлім бастыєы

8-725-37 2-28-32

sariagachakim@mail.ru

«Созаќ ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Созаќ ауданы, Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

Бґлім бастыєы

8-725-46 4-17-69

uzo_sosak@mail.ru

«Тґлеби ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тґлеби ауданы, Леѕгір ќаласы, Јйтеке би кґшесі, 28

Бґлім бастыєы

8-725-47 6-03-37

tolebi.akim@mail.ru

«Тїлкібас ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тїлкібас ауданы, Т. Рысќўлов ауылы, Жантўров кґшесі, 17

Бґлім бастыєы

8-725-38 5-25-95

trko@mail.ru

«Шардара ауданы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шардара ќаласы, Тґле би кґшесі, н/ж

Бґлім бастыєы

8-725-35 2-25-53


shar_zem_ot@mail.ru

«Кентау ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кентау ќаласы, Панфилов кґшесі, 11

Бґлім бастыєы

8-725-36 3-41-71

Abai_baitu@mail.ru

«Тїркістан ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тїркістан ќаласы, Є. Мїсірепов кґшесі, 3

Бґлім бастыєы

8-725-33 3-22-81

tur-akiman @mail.ru

«Шымкент ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шымкент ќаласы, Тїркістан кґшесі, 11

Бґлім бастыєы

8-725-52 53-56-58

Shimkent.gov. @mail.kz

Алматы ќаласы

«Алматы ќаласыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Тґле би кґшесі, 155

Басќарма бастыєы

8-727 278-46-81 278-46-67

uzoalmata@mail.ru

Астана ќаласы

«Астана ќаласыныѕ жер ќатынастары басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Астана ќаласы, Иманов кґшесі, 19

Басќарма бастыєы

8-7172 78-72-53

ulpanUZO @mail.ru

«Мемлекет жеке меншікке сататын

наќты жер учаскелерініѕ кадастрлыќ

(баєалау) ќўнын бекіту»    
мемлекеттік ќызмет стандартына
2-ќосымша        

_________________________________________
(ујкілетті органныѕ атауы)       
жер ќатынастары бойынша ујкілетті органныѕ
бастыєы _________________________________
(тегі, аты, јкесініѕ аты)   
_________________________________________
(жеке тўлєаныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты 
_________________________________________
не заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы)    
_________________________________________
(жеке немесе заѕды тўлєаныѕ жеке     
_________________________________________
басын кујландыратын ќўжаттардыѕ     
_________________________________________
деректемелері, байланыс телефоны,     
_________________________________________
мекенжайы)               следующая страница >>