girniy.ru 1«Көлік құралдарына және жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 44 қаулысына баспасөз-релизі


«Көлік құралдарына және жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 44 қаулысы (бұдан әрі - қаулы) көлік құралдарына және жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі объектілерге мына жағдайларда қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді: салу, қайта жаңарту; үй-жайларды және жабдықтарды күтіп-ұстау және пайдалану; тұтыну қалдықтарын жинау, тасымалдау, сақтау; сумен жабдықтауды, су бұруды, жарық беруді, жылытуды, желдетуді ұйымдастыру; адамға әсер ететін физикалық факторлардың көздерімен жұмыс істеу жағдайларын, медициналық қамтамасыз етуді, тұрмыстық қызмет көрсетуді ұйымдастыру; қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру; аумақтарды күтіп-ұстау.

Қаулы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне уәкілетті мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнің тексерілетін субъектілерге қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді қабылдау құзыреттерін қайта қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 5 шілдедегі Заңын іске асыру мақсатында, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 6-бабының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Пресс-релиз

к постановлению Правительства Республики Казахстан

от 13 января 2012 года № 44 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров» 

Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров» (далее - постановление) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров при строительстве, реконструкции; содержании и эксплуатации помещений и оборудований; сборе, транспортировке, хранении отходов потребления; организации водоснабжения, водоотведения, освещения, отопления, вентиляции; организации условий работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, медицинского обеспечения, бытового обслуживания; организации общественного питания; содержании территорий.

Постановление разработано в реализацию Закона Республики Казахстан от 5 июля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пересмотра компетенции уполномоченных государственных органов и Правительства Республики Казахстан на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проверяемым субъектам», в соответствии с подпунктом 2) статьи 6 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года.

Данное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.