girniy.ru 1

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


СТУДЕНТТІҢ ӨТІНІШ НЫСАНЫ Photo

20../20.. академиялық жыл

Оқу бағыты: .........................................................


Бұл нысан факспен жіберілген жағдайда жақсы көрінуі үшін қара түспен толтырылуы тиіс

Жіберуші оқу орны

Атауы мен толық мекенжайы: ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Факультет үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оқу орны үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail ..................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Білім алушының жеке мәліметтері

(білім алушы өзі толтырады)

Тегі: .............................................................

Туған жылы:...............................................

Азаматтығы................................................

Туған жері:................................................

Қазіргі тұрғылықты жері:............................

........................................................................................................................................................................................... дейін жарамды:

Tel.: ...............................................................


Аты: .................................................................

Жынысы: …………………………………

Тұрақты мекенжайы (егер ерекшеленетін болған жағдайда): ........................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ..........................................................................

Осы өтінімді алатын оқу орындар тізбесі (қалауларына қалай):

Оқу орны

Мемлекет

Оқу кезеңі

Келген мерзімі (айы)


Күтілетін ECTS кредиттерінің N°

1......................................

2......................................

3......................................

....................

....................

....................

............

............

............

..........

..........

..........

.................

.................

.................

......................................

......................................

......................................Студенттің аты-жөні: ........................................................................................................................


Жіберуші оқу орны:................................................................ Мемлекет: .......................................
Шетелде оқығыңыз келетін уәждерді қысқаша түсіндіріңіз

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тілдерді меңгеру

Ана тілі: ................... Оқу орнындағы оқу тілі (егер ерекшеленген жағдайда): ..........................

.............................................................................................................................................................

Басқа тілдер

Қазір үйреніп жүрмін

Оқу үшін жеткілікті дағдыларым бар

Егер қосымша дайындықтан өтсем, айтарлықтай машықтанам
иә

жоқ

иә

жоқ

иә

жоқ

..........................

..........................

..........................

Оқуға байланысты еңбек тәжірибесі (егер болған жағдайда)

Жұмыс істеу тәжірибесі

...........................................

...........................................


Фирма/ұйым

.........................................

.........................................

Уақыты

..........................

..........................

Мемлекеті

....................................

....................................

Алдыңғы және ағымдағы оқуы

Қазіргі кезде оқып жатқан дипломы/дәрежесі .............................................................................

Шетелге шыққанға дейін жоғары білім алған жылдары:..............................................................

Шетелде болып па едіңіз? иә  жоқ

Жауабыңыз иә болса, қай жерде және қандай оқу орнында? .............................................................................................................................................................


Алдыңғы және ағымдағы оқудың барлық мәліметтері сипатталған толық транскрипт тіркелген. Өтінім берген кезде жазылмаған мәліметтер кейінірек берілуі мүмкін.
Шетелде оқумен байланысты қосымша шығындарды өтеу үшін мобильдік бойынша грантқа тапсырғыңыз келе ме? Иә  Жоқ 
Қабылдаушы оқу орны

Оқу бағдарламасы ұсынған өтінім мен транскриптті алғанымызды мойындаймыз.


Аталған студент Департамент үйлестірушісінің қолы ........................................................................

Күні: ..............................................................

Біздің оқу орнымызға қабылданды

Біздің оқу орнымызға қабылданбады

Оқу орны үйлестірушісінің қолы

...................................................................................

Күні:..........................................................................


ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Photo

Академический год 20../20..

Направление обучения: .........................................................................................


Эта форма должна быть заполнена черным цветом для лучшей передачи в случае отправки факсом

Отправляющий вуз

Название и полный адрес: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ф.И.О. координатора факультета, тел., факс, e-mail ......................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................

Ф.И.О. координатора вуза, тел., факс, e-mail ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................


Личные данные обучающегося

(заполняются самим студентом)

Фамилия: ............................................

Дата рождения: .................................

Текущий адрес проживания: ..............................................................

.............................................................

.............................................................

Действителен до.................................

..............................................................

Tel.: ...............................................

Имя: ....................................................................................

Гражданство........................................................................

Пол: …………………………………................................

Место рождения: ..............................................................

Постоянный адрес (если отличается):

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Tel.: ...............................................................


Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения):

ВУЗ

Страна

Период обучения

от дo

Срок пребывания (месяцев)

N° ожидаемых кредитов ECTS

1................................

2................................

3................................

.................

.................

.................

..........

..........

..........

.........

.........

.........

...............

...............

..............

.................................

.................................

.................................

Ф.И.О. обучающегося: ........................................................................................................................................

Отправляющий вуз:.................................................................................................... Cтрана:........................................................................................................................

Коротко поясните мотивы вашего желания обучения за рубежом

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Языковые навыки


Родной язык: ................... Язык обучения в своем вузе (если отличается): ........................................................................................................................................

Другие языки

Изучаю в данный момент

Имею достаточные навыки, чтобы обучаться

Буду иметь достаточные навыки, сели пройду дополнительную подготовку
да

нет

да

нет

да

нет

......................

......................

......................Опыт работы, связанный с обучением (если имеется)

Опыт работы


....................................

....................................


Фирма/организация


...................................

...................................


Дата


......................

.....................


Страна


...............................

...............................


Предшествующее и текущее обучение

Диплом/степень, на которую обучаетесь в данный момент..................................................................................................................................................................................................................................................................

Количество лет обучения в высшем образовании до выезда за рубеж:............................................................................................................................


Были ли за границей? да  нет

Если да, то, где и в каком вузе? ........................................................................................................................................

Прилагается полный транскрипт с описанием всех деталей предшествующего и текущего обучения. Сведения, которые недоступны во время подачи заявки могут быть предоставлены позже.

Хотите ли вы подать на грант по мобильности, чтобы покрыть дополнительные затраты, связанные с обучением за рубежом? Да  Нет 
Принимающий вуз

Мы признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта.

Указанный обучающийся Подпись координатора департамента


.............................................................


Дата:..................................................

Принят на обучение в нашем вузе

Не принят на обучение в нашем вузе

Подпись координатора вуза


.......................................................................


Дата:............................................................


E CTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


STUDENT APPLICATION FORM Photo

ACADEMIC YEAR 20…/20..

FIELD OF STUDY: ........................................................................................................................


This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed.

SENDING INSTITUTION

Name and full address: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


Department coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box ..............

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................


STUDENT’S PERSONAL DATA

(to be completed by the student applying)

Family name: .............................................................

Date of birth:........................................

Place of Birth: ...............................................

Current address: ............................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Current address is valid until: ............

……………………………………….

Tel.:...................................................


First name (s): .................................................................

Sex:...............................................

Nationality:..........................................

Permanent address (if different): ......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


.......................................................................

Tel.:...............................................................

LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in order of preference):

Institution


Country

Period of study

from to

Duration of stay (months)

N° of expected ECTS credits

1................................

2................................

3...............................

.................

................

.................

..........

..........

..........

.........

.........

.........

...............

...............

...............

.................................


.................................

.................................


Name of student: ........................................................................................................................................


Sending institution:................................................................ Country: .......................................................................................................................................

Briefly state the reasons why you wish to study abroad ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
LANGUAGE COMPETENCE


Mother tongue: ................... Language of instruction at home institution (if different):

........................................................................................................................................

Other languages

I am currently studying this language

I have sufficient knowledge to follow lectures


I would have sufficient knowledge to follow lectures if I had some extra preparation
yes

no

yes

no

yes

No

......................

......................

......................


WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)


Type of work experience


....................................


....................................

Firm/organisation


...................................


...................................

Dates


......................


......................

Country


...............................


...............................

PREVIOUS AND CURRENT STUDY

Diploma/degree for which you are currently studying:


........................................................................................................................................


Number of higher education study years prior to departure abroad:

........................................................................................................................................


Have you already been studying abroad ? Yes  No 

If Yes, when ? at which institution ? ........................................................................................................................................

The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education study. Details not known at the time of application will provided be at a later stage.

Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs of your study period abroad? Yes  No 
RECEIVING INSTITUTION

We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of records.

The above-mentioned student is Departmental coordinator’s signature

.............................................................


Date:..................................................

provisionally accepted at our institution

not accepted at our institution

Institutional coordinator’s signature

.......................................................................


Date..............................................................