girniy.ru 1

3 Қосымша

Приложение №3


20 __ ж. «___» ______________ жылу тораптарын және жылуды тұтыну жүйесін толтыру туралы

АКТІ

Акт о заполнении тепловой сети и системы теплопотребления


Абонент __________________________________________________________________
Мекенжайы ______________________________________________________________

Адрес
Біз, төмендегі қол қоюшылар, «Астана-Теплотранзит» АҚ өкілі

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Астана-Теплотранзит»

_________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы/Ф.И.О., должность)

және абонент өкілі ________________________________________________________________________

и представитель абонента

_________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы/Ф.И.О., должность)
20 __ж.«___» ____________________ _____ ° С температурада абоненттің жылуды тұтыну жүйесі мен жылу желісінің құбырларын сумен шаю және толтыру кезінде ______ м³ су шығындалғандығы жөнінде осы актіні жасадық. Жылу тораптарының (жүйесінің) құбырларын толтыруға шығындалған су құрамындағы жылу мөлшері _________Г/кал құрайды
составили настоящий акт о том, что произведено заполнение и промывка трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления абонента сетевой водой _____, при температуре ___ ° С , на что израсходовано воды ______м³. Количество тепла, содержащегося в воде, израсходованной на заполнение трубопроводов сети (системы) составляет:_____Гкал.
Осы акт желілер мен жүйелерді жуу және толтыру кезінде шығындалған жылу мен судың шотын ұсынуға негіз болып табылады.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета за тепло и воду, изсрасходванные при заполнении и промывке сетей и систем.

Қолдары: Абонент өкілі ______________________________________________________

Подписи Представитель абонента (аты-жөні, лауазымы/Ф.И.О., должность)


«Астана-Теплотранзит» АҚ өкілі ____________________________________________________

АО «Астана-Теплотранзит» представитель (аты-жөні, лауазымы/Ф.И.О., должность)

М.О

М.П.

Ескертпе: Ресімдеу актісі 2 данада, 1 данасы - «Астана-Теплотранзит» АҚ-на, 2 данасы - абонентке

Примечание: Акт оформления в 2-х экземплярах, 1 экз. – для АО «Астана-Теплотранзит», 2 экз.– для абонента.