girniy.ru 1

Гуманитарлық колледж

20.01.2012 г.


«Колледждің ақпараттық білім беру ортасы» тақырыбындағы колледж педагогтарының қаңтар конференциясының ұсыныстары

Конференцияға қатысушылар қарастырылған мәселелердің қажеттілігі мен актуалдылығына көңіл аудара отырып, техникалық инфрақұрылымды құру, білім беру үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша озық іс-тәжірибелерді тарату жағдайын атап өтті. Электрондық оқыту бойынша жаңа тәсілдерді тиімді қолданып, білім жинақтау арқылы енгізу жүйелі жүргізілуде.


Конференцияға қатысушылар колледжде ақпараттық білім беру ортасын құруды мақсатты бағытта жүйелі жүргізу қажет деп санайды.


Конференция төмендегідей ұсыныстарды қабылдайды:


 • Педагогтардың құзіреттілігін – АКТ бойынша біліктілігін арттыруды жалғастыру;

 • Колледждің ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын жандандыру;

 • ЭО бойынша бағдарламалармен қамтамасыз ету, қолдану төңірегінлегі мәселерерге қатысты жұмыстарды ұйымдастыру;

 • ЭО құралдарының сапасын, электрондық оқыту бойынша біліктілігін арттыру бойынша туындаған мәселелерді зерттеу;

 • Серіктестермен тығыз желілік байланыс ортану мәселесін қарастыру;

 • Ақпараттық білім беру ресурстары негізінде ғылыми-әдістемелік ортамен қамтамасыз ету;

 • Ақпараттық білім беру ресурстарын сабақта және сабақтан тыс іс-шараларда қолдану арқылы ұйымдастырудың жаңа формаларын бейімділікке қатысты жалғастыру;

 • Әдістемелік нұсқаулықтар, бағдарламалық материалдар бойынша көрме-семинарлар ұйымдастыру;

 • Оқытушы мен студенттер арасында қашықтан оқыту жүйесін тығыз қарым-қатынас орнату арқылы үйрену.
Гуманитарный колледж

20.01.2012 г.

Рекомендации январской конференции педагогов колледжа по теме «Информационно- образовательная среда колледжа»


Принимая во внимание актуальность и важность рассматриваемой проблемы, участники конференции отмечают создание технической инфраструктуры, успешный опыт работы по внедрению информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс. Успешно внедряется новый способ приобретения и усвоения знаний – электронное обучение.


Участники конференции считают необходимым далее проводить целенаправленную работу по созданию информационно-образовательной среды колледжа.

Конференция принимает следующие рекомендации:


 • Продолжить работу по повышениию ИКТ- компетентности педагогов;

 • Развивать информационно-коммуникационную инфраструктуру колледжа;

 • Организовать работу по изучению рекомендаций по использованию программного обеспечения ЭО;

 • Исследовать вопросы повышения качества электронного обучения, качества разрабатываемых средств ЭО;

 • Рассмотреть вопросы сетевого взаимодействия партнеров;

 • Разрабатывать научно- методическое обеспечение на основе ресурсов информационно- образовательной среды;

 • Продолжить работу по апробации новых форм организации урочной и внеурочной деятельности с использованием ресурсов информационно- образовательной среды;

 • Организовать выставку-семинар методических разработок, программной продукции;

 • Изучить формы дистанционного взаимодействия обучающихся и преподавателей.