girniy.ru   1 ... 8 9 10 11
2.2.07
Спорт және демалыс орындарына арналған құрылымдар Сооружения для спорта и мест отдыха


2.2.07.0 Спорт және демалыс орындарына арналған құрылымдар Сооружения для спорта и мест отдыха

2.2.07.0.001 Ашық стадиондар Открытые стадионы орындар мест
2.2.07.0.002 1500 және одан көп орны бар трибунасымен стадиондар Стадионы с трибунами на 1500 мест и более орындар мест
2.2.07.0.003 Ашық жаздық спорт алаңдары Открытые летние спортивные площадки шаршы метр
кв.м
2.2.07.0.004 Ашық қыстық спорт алаңдары Открытые зимние спортивные площадки шаршы метр
кв.м
2.2.07.0.005 Ашық жүзу бассейндер Открытые плавательные бассейны бірлік

единиц
2.2.07.0.006 Демалыс және ойын-сауық парктері Парки отдыха и развлечений шаршы метр

кв.м

2.2.07.0.007 Мүсіндер, мемориалдар мен фонтандар Статуи, мемориалы и фонтаны бірлік
единиц
2.2.07.0.008 Тау шаңғы құрылымдар Горнолыжные сооружения мың теңге тыс. тенге
2.2.07.0.009 Канатты жолдар Канатные дороги км км
2.2.07.0.010 Ипподром Ипподром орындар мест
2.2.07.0.011 Шаңғы-биатлон базалары Лыжно-биатлоновая база мың теңге тыс. тенге
2.2.07.0.012 Ашық балаларға арналған спорттық-ойын алаңдары Открытые детские спортивно-игровые площадки бірлік

единиц
2.2.07.0.013 Мұз жабынды алаңдар Площадки с ледовым покрытием шаршы метр

кв.м

2.2.07.0.014 Жазғы алаңдар Летние поля шаршы метр
кв.м
2.2.07.0.015 Атпен салт жүру орталықтары Центры верховой езды бірлік
единиц
2.2.07.0.016 Спорттың су түрлерiне арналған құрылымдар Сооружения для водных видов спорта бірлік
единиц
2.2.07.0.017 Демалуға арналған құрылымдар Сооружения для отдыха бірлік
единиц
2.2.07.0.018 Саябақ Скверы бірлік
единиц
2.2.07.0.999 Спортқа және демалуға арналған өзге де құрылыстар Прочие сооружения для спорта и отдыха бірлік

единиц
2.2.19 Өзге де құрылыстар Прочие сооружения


2.2.19.0 Өзге де құрылыстар Прочие сооружения

2.2.19.0.001 Өнеркәсіптік, тұрмыстық және басқа да уытты қалдықтарды кәдеге жарату, залалсыздандыру және сақтау бойынша полигондар Полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и других отходов мың тонна

тыс. тонн
2.2.19.0.002 Ауыл шаруашылығы жерлерінде құрғатуды талап етпейтін, мәдени-техникалық жұмыстар Культурно-технические работы на сельскохозяйственных угодьях, не требующих осушения га га
2.2.19.0.003 Пішендік жерлер мен жайылымдарды жақсарту Улучшение сенокосов и пастбищ га га
2.2.19.0.004 Орманды қорғау екпелері Лесные защитные насаждения га га
2.2.19.0.005 Жер құнарлылығын қалпына келтіру Рекультивация земель га га
2.2.19.0.006 Шаруашылық-тұрмыстық қалдықтарды бұландырғыш құдықтар Пруды-испарители хозяйственно-бытовых отходов текше метр

куб. м

2.2.19.0.007 Селге қарсы, топырақ көшкініне қарсы және қар көшкініне қарсы құрылыстар Противоселевые, противооползневые и противолавинные сооружения мың теңге
тыс. тенге
2.2.19.0.008 Өрт сөндіру жүйелері Системы пожаротушения бірлік
единиц
2.2.19.0.009 Аумақтарды абаттандыру бойынша имараттар Сооружения по благоустройству территорий км
км
2.2.19.0.010 Теңіз операцияларын қолдау Базасы База Поддержки Морских Операций бірлік
единиц
2.2.19.0.011 Металдық конструкция зауытына арналған өндірістік алаң Производственная площадка под завод металлоконструкций бірлік

единиц
2.2.19.0.012 Сүрлем мен пішендеме құрылымдары Силосные и сенажные сооружения текше метр

куб. м

2.2.19.0.999 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құрылымдар Прочие сооружения, не включенные в другие группировки бірлік
единиц


Өндіріс және қоршаған орта
статистикасы департаментінің директоры


А. Епбаева
Переутверждение
ID 1944


<< предыдущая страница