<< предыдущая страница   следующая страница >>
girniy.ru   1 ... 7 8 9 10 11
2.2.02
Темір жолдар Железные дороги


2.2.02.0 Темір жолдар Железные дороги

2.2.02.0.001 Темiр жол жолдары Железнодорожные пути км
км
2.2.02.0.002 Қалалық темір жолдар Городские железные дороги км
км
2.2.02.0.003 Екінші темір жолдар Вторые железнодорожные пути км
км
2.2.02.0.004 Темір жолдарды электрлендіру Электрификация железных дорог км
км
2.2.02.0.999 Өзге де темір жолдар Прочие железные дороги км

км
2.2.03 Әуежайлардағы құрылымдар Сооружения на аэродромах


2.2.03.0 Әуежайлардағы құрылымдар Сооружения на аэродромах

2.2.03.0.001 Әуежайлардағы ұшып-қону алаңдары Взлетно-посадочные полосы на аэродромах м м
2.2.03.0.999 Әуежайлардағы өзге де құрылымдар Прочие сооружения на аэродромах бірлік
единиц
2.2.04 Көпірлер, жер үсті автомагистральдары, туннельдер мен жер асты жолдары Мосты, надземные автомагистрали, туннели и подземные дороги

2.2.04.0 Көпірлер, жер үсті автомагистральдары, туннельдер мен жер асты жолдары Мосты, надземные автомагистрали, туннели и подземные дороги

2.2.04.0.001 Көпірлер мен жер үсті автомагистральдары Мосты и надземные автомагистрали құма метр

пог.м

2.2.04.0.002 Туннель мен жер асты жолдары Туннели и подземные дороги м м
2.2.04.0.003 Метрополитендер Метрополитены км
км
2.2.04.0.999 Өзге де Прочие бірлік
единиц
2.2.05 Айлақтар, су жолдары, бөгеттер, суару жүйелері және басқа да су шаруашылық құрылымдары Гавани, водные пути, дамбы, системы орошения и другие водохозяйственные сооружения

2.2.05.0 Айлақтар, су жолдары, бөгеттер, суару жүйелері және басқа да су шаруашылық құрылымдары Гавани, водные пути, дамбы, системы орошения и другие водохозяйственные сооружения

2.2.05.0.001 Теңіз кемежайларының алаңдары Причалы морских портов бірлік

единиц

2.2.05.0.002 Теңіз жолдарының жүкті қайта тиеу кешендері Перегрузочные комплексы морских путей тонна
тонн
2.2.05.0.003 Жағалаулар Набережные м м
2.2.05.0.004 Плотиналар Плотины км
км
2.2.05.0.005 Бөгеттер Дамбы м м
2.2.05.0.006 Су қоймалар Водохранилища млн. текше м
млн. куб.м
2.2.05.0.007 Су тасқынына қарсы құрылымдар Противопаводковые сооружения км

км
2.2.05.0.008 Жағалаулық бекініс құрылымдары Берегоукрепительные сооружения км
км
2.2.05.0.009 Эрозияға қарсы гидротехникалық құрылымдар Противоэрозионные гидротехнические сооружения км

км

2.2.05.0.010 Көкөніс дақылдары отырғызылған жерлерді суару желілері Системы орошения земель под овощные культуры га га
2.2.05.0.011 Пішендік жерлер мен жайылымдарды суару жүйесі Системы орошения сенокосов и пастбищ га га
2.2.05.0.012 Өзге де жерлерді суару жүйелері Системы орошения прочих земель га га
2.2.05.0.013 Ирригациялық және сорғытқы құрылымдар мен жүйелер Ирригационные и дренажные сооружения и системы га га
2.2.05.0.014 Жайылымдарды суландыру Обводнение пастбищ га га
2.2.05.0.015 Сорғыту желілері Дренажные сети км

км
2.2.05.0.016 Жергілікті су мониторингі үшін бақыланатын ұңғымалар Наблюдательные скважины для локального мониторинга воды дана

штук

2.2.05.0.017 Кеме жүретiн каналдары Судоходные каналы км
км
2.2.05.0.018 Ашық бұрма каналдары Открытые отводные каналы км
км
2.2.05.0.999 Өзге де су шаруашылығы құрылымдары Прочие водохозяйственные сооружения бірлік
единиц
2.2.06 Кен өндіретін және өңдейтін өнеркәсіптердің құрылымдары Сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности

2.2.06.0 Кен өндіретін және өңдейтін өнеркәсіптердің құрылымдары Сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности

2.2.06.0.001 Барлау бұрғылауы мұнай ұңғымалары Скважина нефтяная разведочного бурения бірлік

единиц

2.2.06.0.002 Пайдалану бұрғылауы мұнай ұңғымалары Скважина нефтяная эксплуатационного бурения бірлік
единиц
2.2.06.0.003 Барлау бұрғылауы газ ұңғымалары Скважина газовая разведочного бурения бірлік
единиц
2.2.06.0.004 Пайдалану бұрғылауы газ ұңғымалары Скважина газовая эксплуатационного бурения бірлік
единиц
2.2.06.0.005 Көмір шахталары Угольные шахты мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.006 Көмір ойылмалар Угольные разрезы мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.007 Ұңғымаларды орналастыруға арналған су асты тереңдігіндегі тұрақты тіреулер Стационарные глубоководные основания для размещения скважин бірлік

единиц
2.2.06.0.008 Мұнайды араластыруға арналған полигондар Полигоны для смешивания нефти мың текше м

тыс. куб.м

2.2.06.0.009 Жуатын қондырғылар (марганец кенін байыту) Промывочная установка (обогащение марганцевой руды) мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.010 Жылу электр стансалары Электростанции тепловые мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.011 Атом электр стансалары Электростанции атомные мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.012 Су электр стансалары Гидроэлектростанции мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.013 Дизель электр стансалары Электростанции дизельные мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.014 Газмоторлы электр стансалары Газомоторные электростанции мың кВт

тыс. кВт
2.2.06.0.015 Бу турбиналары Турбины паровые мың кВт

тыс. кВт

2.2.06.0.016 Тұщыландандыратын қондырғылар Опреснительные установки текше метр
куб. м
2.2.06.0.017 Бу күші қондырғылары Паросиловые установки мВт мВт
2.2.06.0.018 Энергетикалық реакторлар Реакторы энергетические мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.019 Газпоршенді электр стансалары Электростанции газопоршневые мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.020 Мұнай сақтауға арналған резервуарлар Резервуары для хранения нефти тонна
тонн
2.2.06.0.021 Газды сақтауға арналған резервуарлар Резервуары для хранения газа мың текше м

тыс. куб.м
2.2.06.0.022 Мұнайды алғашқы қайта өңдеу жөніндегі құрылыстар мен қондырғылар Сооружения и установки по первичной переработке нефти мың тонна

тыс. тонн

2.2.06.0.023 Ауыр мұнай қалдықтарын кокстеу жөніндегі құрылыстар мен қондырғылар Сооружения и установки по коксованию тяжелых нефтяных остатков мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.024 Шикізатты өршулі крекингтеу жөніндегі құрылыстар мен қондырғылар Сооружения и установки по каталитическому крекированию сырья мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.025 Мұнай құю стансалары Нефтеналивные станции мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.026 Газды тазалау қондырғылары Установки для очистки газа сағатына газдың текше метрі
куб.м газа в час
2.2.06.0.027 Майлайтын майларды өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству смазочных масел тонна

тонн
2.2.06.0.028 Мұнай коксын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству нефтяного кокса мың тонна

тыс. тонн

2.2.06.0.029 Жасанды аммиакты өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству синтетического аммиака тонна
тонн
2.2.06.0.030 Минералды тынайытқыштарды өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) (нәрлі заттардың 100%-на қайта есептегенде) Установки (линии) по производству минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) тонна
тонн
2.2.06.0.031 Азот тынайытқыштарын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству азотных удобрений тонна
тонн
2.2.06.0.032 Фосфат тынайытқыштарын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству фосфатных удобрений тонна
тонн
2.2.06.0.033 Калий тынайытқыштарын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству калийных удобрений тонна

тонн
2.2.06.0.034 Кешендік тынайытқыштарды өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству комплексных удобрений тонна

тонн

2.2.06.0.035 Сары фосфор өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству фосфора желтого тонна
тонн
2.2.06.0.036 Көпгидратты күкірт қышқылын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству кислоты серной в моногидрате тонна
тонн
2.2.06.0.037 Термиялық фосфор қышқылын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству кислоты фосфорной термической тонна
тонн
2.2.06.0.038 Сіркесу қышқылын өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству кислоты уксусной тонна
тонн
2.2.06.0.039 Өсімдіктерді қорғайтын химиялық заттар өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) (әсерлі заттың 100%-мен есептегенде) Установки (линии) по производству химических средств защиты растений (в 100% исчислении по действующему веществу) тонна

тонн
2.2.06.0.040 Стирол өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству стирола тонна

тонн

2.2.06.0.041 Табиғи күкірт өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству серы природной тонна
тонн
2.2.06.0.042 Химиялық талшықты және жіптерді өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству волокон и нитей химических тонна
тонн
2.2.06.0.043 Синтетика шайырын және пластикалық массалар өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству смол синтетических и пластических масс тонна
тонн
2.2.06.0.044 Түйіршіктелген жарылғыш заттарды өндіру жөніндегі қондырғылар (желілер) Установки (линии) по производству гранулированных взрывчатых веществ мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.045 Цианидті қайта айдауға арналған сорғылау стансалары Насосные станции для перекачки цианида сағатына текше метр

куб.м в час
2.2.06.0.046 Болат өндіруге арналған конвертерлер Конвертеры для производства стали тонна

тонн

2.2.06.0.047 Болат өндіруге арналған электр пештері Электрические печи для производства стали тонна
тонн
2.2.06.0.048 Қара металл дайын илегінің станы Станы готового проката черных металлов тонна
тонн
2.2.06.0.049 Суық илек станы Станы холодного проката тонна
тонн
2.2.06.0.050 Болат құбырларын өндіру жөніндегі стан Станы по производству стальных труб тонна
тонн
2.2.06.0.051 Металды күйдіру пештері Печи обжига металла тонна
тонн
2.2.06.0.052 Титан қождары Титановые шлаки мың тонна

тыс. тонн
2.2.06.0.053 Гидрозол жою құбырлары (қож құбырлары) Трубопроводы гидрозолоудаления (шлакопроводы) км

км

2.2.06.0.054 Теңіз суын тұщыландыру жөніндегі стансалар Станции по опреснению морской воды текше метр
куб. м
2.2.06.0.055 Крандық эстакадалар Крановые эстакады шаршы метр
кв.м
2.2.06.0.056 Айналмалы сумен жабдықтау жүйелері Системы оборотного водоснабжения тәулігіне мың текше м
тыс. куб. м в сутки
2.2.06.0.057 Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы ақаба суларды тазалауға арналған стансалар Станции для очистки сточных вод на действующих предприятиях тәулігіне мың текше м
тыс. куб. м в сутки
2.2.06.0.058 Коммуналдық ақаба суларды тазалау жөніндегі стансалар Станции для очистки коммунальных сточных вод тәулігіне мың текше м

тыс. куб. м в сутки
2.2.06.0.059 Жергілікті кәріз Канализация местная тәулігіне мың текше м

тыс. куб. м в сутки

2.2.06.0.060 Су ұңғымалары Скважины водяные дана
штук
2.2.06.0.061 Су жинау құрылымдары Водозаборные сооружения бірлік
единиц
2.2.06.0.062 Магистральдық газ құбырларындағы, газ кәсіпшілігіндегі және газды жер астында сақтау қоймаларындағы компрессорлық стансалар Компрессорные станции на магистральных газопроводах, газовых промыслах и подземных хранилищах газа дана
штук
2.2.06.0.063 Мұнай және мұнай өнімдерін қайта айдауға арналған сорғылау стансалары Насосные станции для перекачки нефти и нефтепродуктов сағатына текше метр
куб.м в час
2.2.06.0.064 Газды қайта айдауға арналған сорғылау стансалары Насосные станции для перекачки газа сағатына текше метр

куб.м в час
2.2.06.0.065 Суды қайта айдауға арналған сорғылау стансалары Насосные станции для перекачки воды сағатына текше метр

куб.м в час

2.2.06.0.066 Жылуэлекторталықтарындағы су жылытқыш қазандықтар Котлы водогрейные на теплоэлектроцентралях сағатына Гкал
Гкал в час
2.2.06.0.067 Газ және конденсатты жинау жүйесі Система сбора газа и конденсата сағатына кг
кг в час
2.2.06.0.068 Кернеуі 35 кВА және одан жоғары трансформаторлық төмендеткіш стансалар Трансформаторные понизительные станции напряжением 35 кВА и выше сағатына мың кВА
тыс. кВА в час
2.2.06.0.069 Шығымды газдардан зиянды заттектерді ұстау және залалсыздандыруға арналған қондырғылар Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов сағатына мың текше метр тыс. куб.м в час
2.2.06.0.070 Күкіртті мұнай қалдықтарын тазалау жөніндегі қондырғылар Установки по очистке сернистых нефтяных отходов жылына мың тонна

тыс. тонн в год
2.2.06.0.071 Автомобильдердің пайдаланылған газдардың уыттылығын тексеру және төмендету жөніндегі бақылау-реттеу пунктері Контрольно-регулировочные пункты по проверке и снижению токсичности выхлопных газов автомобилей бірлік

единиц

2.2.06.0.072 Уытты қалдықтардан басқа, өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеуге арналған қондырғылар Установки для утилизации и переработки отходов производства, кроме токсичных мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.073 Өнеркәсіптік ағындыларды кәдеге жарату жүйелері Системы утилизации промышленных стоков тәулігіне текше м
куб.м в сутки
2.2.06.0.074 Рапсты тазалау жөніндегі желілер Линии по очистке рапса мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.075 Газ өлшеуіш құрылғылар Газозамерные установки тәулігіне мың куб. м
тыс. куб. м в сутки
2.2.06.0.076 Газ қалдықтарын пайдалану жүйесі Системы утилизации газа тәулігіне мың куб. м

тыс. куб. м в сутки
2.2.06.0.077 Құрамында мұнай бар суларды тазалау имараттары Очистные сооружения нефтесодержащей воды тәулігіне мың куб. м

тыс. куб. м в сутки

2.2.06.0.078 Қара, түсті металдар және қосалқы шикізат жинау және даярлау орындары Пункты сбора и заготовки черных, цветных металлов и вторичного сырья тонна
тонн
2.2.06.0.079 Темір рудаларын байыту және қайта өңдеу бойынша технологиялық желілер Технологические линии по обогащению и переработке железной руды мың теңге
тыс. тенге
2.2.06.0.080 Өзендер акваториясынан, су қоймаларынан, порттардан және ішкі теңіздерден мұнайды және мазутты жинау жөніндегі қондырғылар Установки по сбору нефти и мазута с акваторий рек, водоемов, портов и внутренних морей мың тонна
тыс. тонн
2.2.06.0.081 Жарықтандыруға, сигналдауға, қауіпсіздікке және тұрақтарға арналған қондырғылар Установки для освещения, сигнализации, безопасности и парковки бірлік

единиц
2.2.06.0.082 Мұнайдың ағынынан құмды шығару бойынша жүйелер Системы по извлечению песка из потока нефти тәулігіне текше м куб.м в сутки
2.2.06.0.083 Мұнай кен орындарында қабатты қысымды сүйемелдеу жүйелерi Системы поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях тәулігіне текше м куб.м в сутки
2.2.06.0.084 Аңғарлардағы сорма желдету жүйелерi Системы вытяжной вентиляции тәулігіне текше м куб.м в сутки
2.2.06.0.085 Газтурбиналы электр станциялары Газотурбинные электростанции мың кВт

тыс. кВт

2.2.06.0.086 Бугенераторлық бекеттер Парогенераторная станция сағатына бу тонна
тонн пара в час
2.2.06.0.087 Жел электробекеттер Ветровые электростанции мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.088 Скважинаға арналған алаңдар Площадки под скважины бірлік
единиц
2.2.06.0.089 Мұнайды жылытуға арналған жылу-электроқыздырғыштар Тепло-электронагреватели для подогрева нефти сағатына кВт
кВт в час
2.2.06.0.090 Мұнай және газ коллекторлары Коллекторы нефти и газа бірлік
единиц
2.2.06.0.091 Қоқысты жандыратын ошақ пештері Мусоросжигательные печи мың тонна

тыс. тонн
2.2.06.0.092 Биологиялық қалдықтарға арналған орын (мал қорымдары) Место для билогических отходов (скотомогильники) шаршы метр

кв.м

2.2.06.0.093 Күн электробекеттер Солнечные электростанции мың кВт
тыс. кВт
2.2.06.0.999 Өзге де өндірістік құрылымдар Прочие производственные сооружения бірлік

единиц