girniy.ru 1 2 ... 10 11
БЕКІТЕМІНҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі
Төрағасының орынбасары
_____________________Ж.Ә.Жарқынбаев
" "__________________________ 2012ж.


2-КҚ (құрылыс) нысанына Объектілер түрлерінің анықтамалығы (ОТА)

Справочник видов объектов и мощностей к форме 2-КС (стройка) (СПВОБ)
(Вводится в действие с 1 января 2013 года)

Коды

Код
Атауы Наименование Өлшем бірлігі Единица измерения
1 Ғимарат Здания


1.1 Тұрғын үй-жайлар Жилые здания

1.1.01 Тұрғын үйлер Жилые дома

1.1.01.0 Тұрғын үйлер Жилые дома

1.1.01.0.001 Жеке үйлер (бір пәтерлі үйлер) Индивидуальные дома (одноквартирные дома) шаршы метр кв.м
1.1.01.0.002 Көп пәтерлі үйлер (екі және одан көп пәтері барлар) Многоквартирные дома (двух и более квартирные дома) шаршы метр кв.м
1.1.02 Мамандандырылғын үйлер (арнайы топтарға арналған тұрғын үйлер) Специализированные дома (жилые здания для социальных групп)

1.1.02.1 Жатақханалар Общежития

1.1.02.1.001 Отбасылық жатақханалар Общежития семейного типа шаршы метр кв.м
1.1.02.1.002 Жұмысшыларға арналған жатақханалар Общежития для рабочих шаршы метр кв.м
1.1.02.1.003 Студенттерге арналған жатақханалар Общежития для студентов шаршы метр кв.м
1.1.02.1.999 Басқа да тұрғын жатақханалар Другие общежития шаршы метр кв.м
1.1.02.9 Басқа да тұрғын үйлер Другие жилые здания

1.1.02.9.001 Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар Школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей орындар мест
1.1.02.9.002 Балалар үйлері Детские дома орындар мест
1.1.02.9.003 Қарт адамдарға, мүгедектерге (үлкендер мен балаларға) арналған интернат-үйлер Дома-интернаты для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) орындар мест
1.1.02.9.004 Тұрақты мекен-жайы жоқ адамдарды бейімдеу орталықтары Центр адаптации лиц без определенного места жительства орындар мест
1.1.02.9.005 Санаториялық мектеп-интернаттар Санаторные школы-интернаты орындар мест
1.1.02.9.006 Уақытша тұру үшін саяжайлар Дачи временного проживания шаршы метр кв.м
1.1.02.9.999 Тұруға жарамды өзге тұрғын үйлер және басқа да құрылыстар Иные жилые здания и другие строения, пригодные для проживания шаршы метр кв.м
1.2 Тұрғын емес үйлер Нежилые здания


1.2.01 Өнеркәсіптік үйлер Промышленные здания

1.2.01.0 Өнеркәсіптік үйлер Промышленные здания

1.2.01.0.001 Тас көмірді өндіру, байыту және біріктіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче, обогащению и агломерации каменного угля мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.002 Лигнитті өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению лигнита мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.003 Шымтезек өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению торфа мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.004 Шикі мұнай және ілеспе газды өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче сырой нефти и попутного газа мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.005 Табиғи газды өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче природного газа млн. текше м млн. куб. м
1.2.01.0.006 Уран жән тори кенін өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче урановой и ториевой руд мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.007 Темір кендерін өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче железных руд мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.008 Құрамында алюминий бар шикізатты өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению алюминий-содержащего сырья мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.009 Мыс кенін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению медной руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.010 Қорғасын-мырыш кенін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению свинцово-цинковой руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.011 Никель-кобальт кендерін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению никель-кобальтовых руд мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.012 Титан-магний шикізатын (кенін) өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению титано-магниевого сырья (руды) мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.013 Қалайы кенін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению оловянной руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.014 Сурьмян-сынап кендерін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению сурьмяно-ртутных руд мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.015 Асыл металдар және сирек кездесетін металдар кендерін өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче драгоценных металлов и руд редких металлов мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.016 Полиметалл кендерін өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче полиметаллической руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.017 Вольфрам-молибден кендерін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению вольфрамо-молибденовой руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.018 Флюорит кенін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению флюоритовой руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.019 Марганец кенін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению марганцевой руды мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.020 Хром қойыртпасын өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче хромового концентрата мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.021 Ильменит қойыртпасын өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче ильменитового концентрата мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.022 Өзге де түсті металдар кендерін өндіру және байыту жөніндегі қуаттар Мощности по добыче и обогащению прочих руд цветных металлов мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.023 Мрамор ұнтағын өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по производству мраморной муки тонна тонн
1.2.01.0.024 Мраморды ұсақтату жөніндегі қуаттар Мощности по дроблению мрамора в крошку мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.025 Сәндік және құрылыс тасын өндіру жөніндегі өзге де қуаттар Прочие мощности по добыче декоративного и строительного камня мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.026 Әктас, ғаныш және бор өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче известняка, гипса и мела мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.027 Сланецты өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче сланцев мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.028 Шағыл, малтатас және шақпақтас өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче щебня, гальки и кремния мың текше м тыс. куб.м
1.2.01.0.029 Қиыршықтас өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче гравия мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.030 Құм және қиыршықтас өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче песка и гравия мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.031 Шағыл өндіру бойынша ұсату-іріктеу қондырғылары Дробильно-сортировочные установки по производству щебня мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.032 Ұсатып өткізетін кешендер Дробильно-пропускные комплексы мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.033 Құм өндіру бойынша сыныптауыш қондырғылар Установки-классификаторы по производству песка тонна тонн
1.2.01.0.034 Құмды кептіру үшін қондырғылар Установки для сушки песка мың тонна тыс. тонн
1.2.01.0.035 Қиыршықтас және құмнан жасалған бөгеуілдерді әзірлеу жөніндегі өзге де қуаттар Прочие мощности по разработке гравийных и песчаных карьеров бірлік единиц
1.2.01.0.036 Саз бен каолинді өндіру жөніндегі қуаттар Мощности по добыче глины и каолина мың тонна тыс. тонн


следующая страница >>