girniy.ru 1



ҰБТ 0001 - нұсқа


МАТЕМАТИКА



1. екенін біле отырып, өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 7

B) 1,4

C) 11

D) 0,6

E) 14

2. теңдеулер жүйесін шешіп, мәнін табыңыз

A) 30

B) 60

C) 50

D) 90

E) 40

3. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: 2 > 4

A)

B)

C)

D)

E)




4. Теңдеулер жүйесінің х шешімін табыңыз:

A) 16

B) 25

C) 9

D) 10

E) 12

5. Ықшамдаңыз: .

A) 3 + tg30.

B) 4.

C) 2.

D) 3 - tg75.

E) 3 + tg75.


6. Теңдеуді шешіңіз: cos =

A) + 2n, nZ.

B)  + , nZ.

C)  + 10n, nZ.

D)  + 10n, nZ.

E) + 2n, nZ.




7. Функцияның анықталу облысын табыңыз:

A)

B) [7;)

C)

D)

E)

8. Үшбұрыштың биіктігі мен табаны берілген: hа =10 см, а=5 см. Үшбұрыштың ауданын табыңыз:

A) 25 см2

B) 35 см2.

C) 40 см2.

D) 45 см2.

E) 30 см2.


9. АВС үшбұрышында АС=ВС=10 см, В=300. ВD түзуі үшбұрыш жазықтығына перпендикуляр. ВD=5 см. D нүктесінен АС түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз.

A) 2 дм

B) 3 дм

C) 2,5 дм

D) 1,5 дм

E) 1 дм




10. a > болса, онда өрнегінің ықшамдалған түрін табыңыз:

A) -2а.

B) 1-2а.

C) 2а.

D) 1+2а.

E) 4а.

11. Өрнектің мәнін табыңыз:

A) 3

B)

C)

D) 4

E)

12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0; 10), (10; 0).

B) (6; -8), (-8; 6).

C) (-5; 6), (5; -6).

D) (9; 4), (4; 9).


E) (4; 5), (5; 4).





13. Бір кооператив өз жерінен 1500 ц, ал екінші кооператив одан 20 га кем жерден 1600 ц бидай жинады. Екінші кооператив біріншісіне қарағанда әр гектардан 5 ц көп бидай жинаған болса, онда бірінші кооператив әр гектардан қанша центнер бидай жинағанын анықтаңыз.

A) 11 ц.

B) 12 ц.

C) 13 ц.

D) 15 ц.

E) 14 ц.

14. Теңдеуді шешіңіз:

A) – 1

B) 2

C) 1

D) 2; 1

E) – 2

15. Теңдеуді шешіңіз: log3(25x - 25x) = 2log915

A) 1; 5.

B) -3; 5.

C) -3; 1.

D) 1.

E) -3.




16. Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз: 7(x – 3) + 4(x – 5) > 3

A) 1

B) 4

C) 5

D) 2

E) 3

17. f(х)= функциясы берілген. f ′ (х) табыңыз.

A)

B)

C)

D)


E)


18. Тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесінен шығатын үш жағының диагональдарының ұзындықтары 10 см, см және см тең. Параллелепипедтің диагоналін табыңыз.

A) см

B) см

C) см

D) см

E) см




19. Егер векторы векторына және Ох осіне перпендикуляр болса, онда координаттар қосындысын табыңыз:

A) 2

B) 1

C) 3

D) 0

E) 4

20. функциясының графигі абсцисса осінен жоғары жатқандағы х-тің мәнін табыңыз.

A)

B)


C)

D)

E)


21. (bn) - геометриялық прогрессия берілген. b1 = 2; q = 3. b15 мүшесі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

A) 6.

B) 8.

C) 4.

D) 2.

E) 0.




22. (a>0) а-ның қандай мәнінде және [0; a] кесіндіде f(x)=x2-2x-1 функциясының ең үлкен мәні (-1)-ге тең болады?

A) [0; 7]

B) [0; 5]

C) [0; 2]

D) [0; 4]

E) [0; 3]

23. Интегралды есептеңіз: .

A) .

B) .

C) 0.

D) .

E) .

24. Периметрі 36 см болып келетін дұрыс алтыбұрышқа шеңбер сырттай сызылған. Осы шеңберге іштей сызылған квадраттың периметрін табыңыз.

A) 16см

B) 20см


C) 16 см

D) 24см

E) 24 см





25. Қағаз текшенің жақтарында 1, 2, 3 сандары жазылған және қарама-қарсы жақтарындағы цифрлары бірдей. Төмендегі фигуралардың қайсысы осы текшенің жазбасы бола алады?

A)



B)



C)



D)



E)