girniy.ru 1

 

 Қошанова Нағима Дәнебекқызы

Ф.ғ.к., доцент 

 

 

Факультет

Филология

Кафедра

Қазақ тілі

Мамандығы

Филолог, қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы

Телефон

8 701 157 06 26

Жұмыс орнының мекен-жайы

Түркістан қ.,

Қазыбек би даңғылы

Электрондық почтасы

Nagima_@mail.ru

Ғылыми дәрежесі

Маман

Қазақ тілі

Ғылыми атағы, дәрежесі

Атағы

Ф.ғ.к., доцент 

Мақала баяндамалар

 1. Сөйлемдегі тұрақты сөз тіркестерінің морфологиялық өзгерісі (ғылыми маќала)// ҚР ҰҒА Хабарлары тіл, әдеб. Сериясы. Алматы, №2,1995.

 2. Тұрақты тіркесті сапалық анықтауыштар (ғылыми маќала)// “Ізденіс” журналы, гуманитарлыќ ғылымдар сер. Алматы, №3, 1995.
 3. Есім тұрақты тіркесті баяндауыштар (ғылыми маќала)// “Қазақ тілі мен әдебиеті” журналы. Алматы, №12, 1995.


 4. Тұрақты тіркесті пысықтауыш және оның түрлері (ғылыми маќала) «Ізденіс» журналы, гуманитарлыќ ғылымдар сер. Алматы, №5, 1995. Алматы, №5, 1995.

 5. Тұрақты тіркестердің грамматикалық ерекшеліктері (ғылыми маќала). Анкара унив. Абай туралы жинағы. Анкара, 2-том, 1995.

 6. Зат есім + етістік құрамды баяндауыштар (ғылыми маќала)// ХҚТУ хабаршысы. Түркістан, №3, 1998.

 7. Етістікті тұрақты тіркесті баяндауыштар (ғылыми маќала)// ХҚТУ хабаршысы. Түркістан, №1, 1999.

 8. Қазақ тіліндегі сөйлем аясының кеңею жолдары (ғылыми маќала) // ХЌТУ Хабаршысы. Түркістан, №4-5, 2000, (1500 жылд. арн.маќала-р жинағы).

 9. Жақсыз сөйлемдердің тұрақты тіркестерден жасалу жолдары (ғылыми маќала) // ”Шоќан тағылымы-6”. Халыќаралыќ конф., ІІІ том. Көкшетау, 2001.

 10. Меңгеріле байланысқан тұрақты тіркесті пысықтауыштар // Ќазаќстан 10 жыл ішінде: экономиканыњ, білім және ғылымның өзекті мәселелері. ХЌТУ, Түркістан, 2001

 11. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің сөйлемдегі қыстырмалық қызметі (ғылыми маќала) // ХҚТУ Хабаршысы. Түркістан, №4-5, 2002.

 12. Қазақ-түрік тілдеріндегі сөз тіркесі синтаксисінің зерттелу деңгейі (ѓылыми маќала) // ХҚТУ Хабаршысы. Түркістан, №3, 2002.

 13. Қазақ тіліндегі нольдік тұлғалы тұрақты тіркестердің синтаксистік қызметі. // (ғылыми маќала)// І Халыќаралыќ Түркол. Конгресі. Ќазіргі заманғы түркология ғылымының өзекті мєселелері және алдағы міндеттері. Түркістан, 2002.

 14. Жай сөйлем аясын кеңейтуде есімшелі оралымдардың алатын орны (ғылыми маќала) // ХҚТУ Хабаршысы. Түркістан, №1, 2003.

 15. Тұрақты тіркестердің сөйлемді мағыналық жағынан кеңейту ерекшеліктері (ғылыми маќала) // ХҚТУ Хабаршысы. Түркістан, №1, 2004.

 16. Тұрақты тіркестердің қазақ тіл білімінде синтаксистік тұрғыдан зерттелуі (ғылыми маќала) // ХҚТУ хабаршысы. Түркістан, №5, 2004.
 17. М.Маќатаев шығармаларындағы құрмалас сөйлемдер көрінісі (ғылыми маќала) // ХҚТУ Хабаршысы. Түркістан, №3, 2005.


 18. Ќазаќ тіліндегі нольдік тұлғалардың зерттелу деңгейі // проф., ф.ѓ.д. М.Мырзахметовтің 75 жылдығына орай ұйымдастырылған конф. Тараз,2005.

 19. Тұраќты тіркестердің нольдік тұлғада жұмсалу жолдары мен грамматикалыќ маѓыналары //конф. материалдары // М.Сапарбаев атын. Оңт. Ќаз. Гум. Институты Шымкент, 2005.

 20. Т.Ќордабаев – ќазаќ поэзия синтаксисін зерттеуші ғалым // конф. материалдары. Тілтанудағы тұлға. Проф.

 21. Т.Р.Қордабаевтың 90 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конф. материалдары// Ќарағанды, 2005.

 22. Поэзия синтаксисіндегі сабаќтас ќұрмалас сөйлемдердің берілу жолдары (ғылыми маќала) // Тілтанудағы тұлға. Проф. Т.Р.Қордабаевтың 90 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конф. материалдары. Ќарағанды, 2005.

 23. Поэзия синтаксисіндегі ќұрмалас сµйлемдердіњ ќ±рылымдыќ ерекшеліктері (ғылыми маќала) // ХЌТУ Хабаршысы. Түркістан, №1, 2006.

 24. Септік жалғаулы тұраќты тіркестердің синтаксистік ќызметі // ІІ Халыќаралыќ түркол. Конгресі. Түркістан, 2006.

 25. Шылаулы тұрақты тіркестер// ІІ Халыќаралыќ түркол. Конгресі. Т‰ркістан, 2006.

 26. Үйірлі мүшелердің құрылымдық сипаты.// Ізденуші, №1, 2006. Т.1. Шымкент.

 27. Үйірлі мүшелердің зерттелуі // Халықаралық конф.проф. Ә.Құрысжановтың 90 жылд. Алматы,2006

 28. Алғыс-қарғыс мәнді тұрақты тіркестердің синтаксистік қызметі (ғыл.мақ) // ХҚТУ Хабаршысы, №3, 2007. Түркістан,2007

 29. Тұрақты тіркестердің тіркесімділігі// Ізденуші, №1, 2007 Шымкент, 2007

 30. І.Кеңесбаевтың тұрақты тіркестердің грамматикасы туралы ойлары // Ізденуші, №3, 2007. Шымкент.

Акад. І.Кеңесбаев қазақ тіліндегі фразеологизмдердің грамматикалық ерекшеліктері туралы (ғыл.мақ.) // Тілтаным, 2007, №4. Алматы, 2007

 1. Мақал-мәтелді сөйлемнің тұрлаулы мүшелері// ҚарМУ-дың ұйымд. хал-қ конф. Қарағанды, 2007
 2. Мақал-мәтелендің синтаксисі// ХҚТУ-дің ұйымд. Акад.Р.Бердібайға арн.хал.конф. Түркістан, 2007.


 3. Ашық құрылымды құрмалас сөйлемдердің өзіндік ерекшеліктері// ХҚТУ-дің ұйымд. Акад.Р.Бердібайға арн.хал.конф. Түркістан, 2007.

 4. Тек бағыныңқылық қатынастағы көпқұрылымды құрмалас сөйлемдер// ХҚТУ, ШИ ұйымд. Хал-қ конф. 2008

 5. Қазақ тіліндегі сөйлем құрылымды тұрақты тіркестердің лексика-грамматикалық сипаты// М. Әуезов оқулары және қазақтанудың өзекті мселелері.Хал. кон. ОҚМУ. 2008 желтоқсан.

 6. Мәтін синтаксисінің қазақ тіл білімінде зерттелу қырлары (ғыл. мақ) // «Қазақстанның ғылым әлемі» журналы. 2008.

 7. Көне түркі жазба ескерткіштері тіліндегі сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері//«Қазақтану» журналы. 2008.

 8. Қ. Есеновтің сабақтас құрмалас сөйлем туралы ойлары// ХҚТУ Хабаршысы№2. 2009
Ғылыми еңбектері

 1. “Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі” (көмекші оќу ќұралы) // ХҚТУ баспасы. Түркістан, 1999.

 2. “Қазіргі қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер жүйесі” (көмекші оќу ќұралы) // ХҚТУ баспасы. Түркістан, 1999.

 3. Практикалық қазақ тілі (оќу ќұралы) // ХЌТУ баспасы. Түркістан, 2001.

 4. Қазақ жазуының тарихы (лекциялар курсы, оќу ќұралы) // ХЌТУ баспасы. Түркістан, 2001

 5. Педагогикалық пр. арн. әдістемелік нұсқау // ХҚТУ баспасы. Түркістан,2004

 6. Педагогикалық пр. арн. әдістемелік нұсқау (магистранттарға арн.) // ХҚТУ баспасы. Түркістан, 2005

 7. Әдістемелік нұсқау. “Қазіргі қазақ тілі” журн.арн.// ХҚТУ баспасы Түркістан, 2004

 8. Курс жұмысын жазуға арн.әдістемелік нұсқау (магистр.үшін) // ХҚТУ баспасы. Түркістан, 2005

 9. Магистрлік диссертацияны жазуға арналған ереже (әдістемелік нұсқау) // ХҚТУ баспасы. Түркістан, 2005
 10. “Қазіргі қазақ тілі синтаксисі” пәні бойынша бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау // ХҚТУ баспасы. Түркістан, 2005.


 11. Педагогикалық практикаға арналған әдістемелік құрал.// ХЌТУ баспасы. Т‰ркістан, 2005.

 12. Нормативті қазақ тілі (оќу ќұралы) // ХЌТУ баспасы. Түркістан, 2005.

 13. Қазақ тілі пәнінен МЕ бағдарламасы // ХЌТУ баспасы. Түркістан, 2005.

 14. Тұраќты тіркесті сөйлем мүшелері (оқу құралы) // “Тұран” баспасы. Түркістан, 2005.

 15. Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі (ОӘК)// ХҚТУ баспасы. Түркістан,2006

 16. Қазақ жазуының тарихы (ОӘК)// ХҚТУ баспасы. Түркістан,2006

 17. Тілдегі парадигмалық және синтагмалық қатынастар (ОӘК)// ХҚТУ баспасы. Түркістан, 2006

 18. Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем синтаксисі (ОӘК)// ХҚТУ баспасы. Түркістан,2006

 19. Қазіргі қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің синтаксистік қызметі // Ғылыми монография. Түркістан, 2006

Жүргізетін пәндері

Қазіргі қаз.т/ң синтаксисі

Қазіргі қаз.т/ң жай сөйлемі

Қазіргі қаз.т/ң құрм.сөйлемі

Синтаксис

Тілдегі пар.,синт. қатынас-р

Тұр.тірк. сөйл. мүшелері