girniy.ru 1 2

ШАРТ №______ ДОГОВОР № _______


«_____» _______________ 20 ____ «_____» _______________ 20 ____


Бірге «Тараптар» деп аталатын ______2___________________ негізінде іс-қимыл жасайтын ______1___________тұрғысында «Технологиялық көлікті басқару және ұңғымаларға қызмет көрсету» ЖШС бір жағынан және ______5___________ негізінде іс-қимыл жасайтын ______4___________тұрғысында ______3___________ екінші жағынан, Тараптар ______6______ сәйкес мына төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі мәтін бойынша – Шарт) жасасты:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин», в лице ___1__________, действующего на основании _2___________________, с одной стороны, и _____3_______, в лице _____4_______, действующего на основании _____5______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,

в соответствии с ______6______ Стороны заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Бұл шартта төменде аталған ұғымдардың мынадай мәні бар:

Тапсырысшы - «Технологиялық көлікті басқару және ұңғымаларға қызмет көрсету» ЖШС;

Орындаушы - ___________3________________:

Тауар – Беруге арналған өтінімде белгіленген, тұтастай алғанда да, және әрбір жекелеме бірлікке қатысты да жабдықтар, материалдар, үзінді-көшірмелер, құжаттар, сондай-ақ жағдайға қарай жұмыстар, қосалқы бөлшектер (қосалқы тетіктерді қоса алғанда), құрастыру, монтаждау, іске қосу және пайдалану алдында пайдалану үшін арналған материалдар.

Беру мерзімі – Тауарды беру мерзімі, сондай-ақ жұмысты орындау барысының негізгі кезеңдері (іске қосу-бабына келтіру және пайдалануға енгізу шартымен беру кезінде).

Қабылдап алу – Тауарды Тапсырысшының комиссиясының қабылдап алуы.


В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

Заказчик – ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин».

Исполнитель - ________3__________________.

Товар – оборудование, материалы, выписки, документы, а также, в зависимости от обстоятельств, работы, запчасти (включая запасные детали), материалы, предназначенные для использования перед сборкой, монтажом, пуском и эксплуатацией, установленные в Заявке на поставку, как в целом, так и в отношении каждой отдельной единицы.

Срок поставки – срок поставки Товара, а также основные этапы хода выполнения работ (при поставке с условием пуско-наладки и ввода в эксплуатацию).

Приемка – приемка Товара комиссией Заказчика

 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 Спецификацияда көрсетілген бағалар бойынша Тауарды беруге, ал Тапсырысшы Орындаушының осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындауы шартымен осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдап алуға және ақысын төлеуге міндеттенеді.

1.2. Жүктің жалпы көлемі, Тауардың өлшем бірлігі мен Тапсырысшының мекен-жайы (бұдан әрі – баратын жері) № 1 Спецификациямен айқындалады.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Исполнитель обязуется поставить Товар по ценам, указанным в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

  2. Общий объем Товара, единица Товара и адрес Заказчика определяются Спецификацией №1.

2. ТАУАРДЫҢ МӨЛШЕРІ МЕН САПАСЫ

2.1. Берілетін Тауардың сапасы Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген нормативтік құжаттардың (РК МЕМ. СТ, ТУ, ОСТ, техникалық регламент және басқалары) талаптарына толық сәйкес келуі әрі сәйкестік сертификатымен, сапа сертификатымен және дайындаушы зауыттың белгіленген үлгідегі сапа төлқұжатымен расталуы тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген Тауарға Орындаушы ішкі айналымға арналған Тауардың шығарылған жері туралы оның Қазақстан Республикасының аумағында шығарылғандығын растайтын, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті берген сертификат ұсынуға міндетті.


2.2. Тиеудің транзиттік нормаларына байланысты ерекше жағдайларда Тапсырысшының жазбаша келісімімен Тауардың әрбір жекелеген санатына (тек салмағы мен көлемі өлшенетін жүктер үшін – тонналар, метрлер және т.б.) ұсыну көлемінен – 3 (минус үш) % ауытқуға жол беріледі.


 1. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

  1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ.СТ РК, ТУ, ОСТ, технический регламент и др.), действующих в Республике Казахстан, и подтверждаться сертификатом соответствия, сертификатом качества (см. п.7.2. настоящего договора) и паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. На Товар, произведенный на территории Республики Казахстан, Исполнитель обязан предоставить сертификат о происхождении Товара для внутреннего обращения, подтверждающий его происхождение на территории Республики Казахстан, выданный Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

2.2. В исключительных случаях, в связи с транзитными нормами отгрузки, с письменного согласия Заказчика допускается отклонение –3% (минус три) от объема поставки на каждую отдельную категорию Товара (только для взвешиваемых и измеряемых грузов – тонны, метры и т.д.).

3. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ

3.1. Шарттың жалпы сомасы ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес _________10________шарттарында ____7____ _______8_________________9________құрайды.

3.2. Шарттың жалпы сомасы осы Шартта, Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік және сенімді басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатып алуының ережесінде көрсетілген жағдайларды есептемегенде, Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық орындағанға дейін арттыру жағына қарай өзгертуге жатпайды.


3.3. Тауарды беру кезінде төленетін салықтарға қатысты немесе берумен, кедендік төлемдермен және бюджетке төленетін өзге де төлемдермен тікелей байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда Тараптар тиісті Қосымша келісімге қол қою арқылы осы Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.

3.4. Егер Тапсырысшы да Тауарға деген сұранысты азайту қажеттілігі пайда болған жағдайда, Тапсырысшы :


 • Шарттың қолданылу кезеңіндегі кез келген уақытта Орындаушының пайдасына қандай да болмасын өтемақылар төлеместен ұйғарылған Шартты бұзу датасына дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Орындаушыға жазбаша құлақтандыру жолдау жолыменШартты біржақты тәртіппен бұзу;

 • Тауардың көлемін (санын) азайту (қысқарту) туралы қосымша келісім жасасу құқығын өзіне қалдырады.

Бұл ретте, Тапсырысшы Орындаушыға белгіленген тәртіппен берілген және Тапсырысшы қабылдап алған Тауардың құнын ғана төлейді.

 1. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

  1. Общая сумма Договора составляет ______7_______ ____8____ ____9____ на условиях ____10____ в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

  2. Общая сумма Договора не подлежит изменению в сторону увеличения до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором, законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила закупок).
  3. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при поставке Товара или в непосредственной связи с поставкой, таможенных платежей и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.


  4. В случае если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить потребность в Товаре, Заказчик оставляет за собой право:

  • в любое время в период действия Договора в одностороннем порядке расторгнуть Договор, путем направления письменного уведомления Исполнителю за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, без выплаты каких-либо компенсаций в пользу Исполнителя;

  • заключения дополнительного соглашения об уменьшении (сокращении) объема (количества) Товара.

При этом Заказчик уплачивает Исполнителю только стоимость поставленного и принятого Заказчиком в установленном порядке Товара.

4.ТӨЛЕУ ШАРТЫ

4.1. Шарт бойынша төлеу Тауардың саны мен сапасы бойынша тиісінше берілгендігін растайтын лайықты тұрғыда ресімделген мынадай құжаттар:

 • Сатып алушының Тауарды қабылдау актісі;

 • Пайдалануға енгізу актісі (тауарды пайдалануға енгізу қажет болған жағдайда) ұсынылған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күннің ішінде берілген Тауардың құнынан 90 % мөлшерінде жүргізіледі.

4.2. Түпкілікті есеп айырысу Тараптардың өкілетті адамдары қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген өзара есеп айырысуларды салыстыру актісінің түпнұсқасы, және Шарттың 9 бабына сәйкес Тауарлардағы жергілікті қатысу үлесі туралы мәліметтер ұсынылған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі.

4.3. Жеткізуші Сатып алушыға Шарттың 6.8-тармағына сәйкес Тауарды Сатып алушыға берген күннен бастап бес күнтізбелік күннен ерте және кеш емес мерзімде Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасының талаптарына сәйкес жазылған шот-фактураның түпнұсқасын беруге міндеттенеді.

4.4. Осы тарауда көрсетілген құжаттарды беру Сатып алушының (оның құрылымдық бөлімшесінің) кеңсесінде тіркеу жолымен есепті кезеңнен кейінгі айдың 4-сінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Аталған құжаттардың әрқайсысында Шарттың нөмірі көрсетілуі тиіс.


4.5. Жеткізуші осы Шартпен Сатып алушыға Жеткізушінің осы Шартпен де және Сатып алушы мен Жеткізушінің арасында жасалған өзге шарттармен де көзделген өзінің міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Сатып алушы мен Жеткізушінің арасында жасалған барлық шарттар бойынша Жеткізушіге тиесілі ақшадан кез келген соманы, оның ішінде төленген аванстарды біржақты тәртіппен ұстап қалу құқығын береді. Шарттық міндеттемелердің орындалмағанын/тиісінше орындалмағанын; Өтінімдер бойынша берудің кешіктірілгенін; айыппұлдар, өсімақылар және өзге де тұрақсыздықтар есептелгенін Жеткізуші шарттар бойынша алған тауарларды/жұмыстарды/қызмет көрсетулерді; шарттар бойынша есеп айырысулар жүргізілгендігін растайтын құжаттар ұстап қалу үшін негіздеме болып табылады.


4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

  1. Оплата по Договору производится в размере 90% от стоимости поставленного Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю следующих надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих надлежащую поставку Товара по количеству и качеству:

  • Акт приемки Товара Покупателем;

  • Акт ввода в эксплуатацию (при необходимости ввода Товара в эксплуатацию).

  1. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления оригинала акта сверки взаиморасчетов, подписанного уполномоченными лицами Сторон и скрепленного их печатями, и сведений о местном содержании в Товарах в соответствии со статьей 9 Договора.

  2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю оригинал счета-фактуры, выписанного в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан не ранее даты и не позднее пяти календарных дней с даты передачи Товара Покупателю в соответствии с пунктом 6.8. Договора.
  3. Предоставление документов, указанных в настоящем разделе, осуществляется путем регистрации в канцелярии Покупателя (его структурного подразделения) не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом. На каждом из перечисленных документов должен быть указан номер Договора.


4.5. Поставщик настоящим Договором предоставляет право Покупателю в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные авансы, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Покупателем и Поставщиком, за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим договором, так и иными договорами, заключенными между Покупателем и Поставщиком. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв поставок по Заявкам; начисление штрафов, пени и иной неустойки; полученные товары/работы/услуги Поставщиком по договорам; проведение взаимозачетов по договорам.

ТАУАРДЫ ОРАМДАУ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ

5.1. Орындаушы күнібұрын, берілетін Тауарды орамдау алдында тазалау, бояу, майлау, қорғаныш қабыршағын жасау, жабдықтардың ішкі бөліктерін дірілдеулер мен соққылардан қорғау мақсатында нәзік тетіктерін ағытып алу, мықтап байлау немесе бекіту сияқты жабдықтарды қолайсыз ауа-райының, таттанудың, тиеу-түсіру кезіндегі авариялардың әсерінен қорғау, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтау үшін қауіпсіздік шараларын жасауы тиіс.

5.2. Тауарды орамдау кезінде Орындаушы оны көліктің кез келген түрімен тасымалдау кезінде Тауардың сақталуын қамтамасыз ету үшін орамдауға деген жалпы қабылданған талаптарды басшылыққа алуы қажет.

5.3. Орындаушы ұстаудың және/немесе тасымалдаудың және/немесе сақтаудың арнайы жағдайларын талап ететін жабдықтар бірлігін, сондай-ақ Тапсырысшыға мұндай заттармен жұмыс істеу үшін қажетті сақтық шараларын хабарлай отырып ауа-райының құбылуы әсеріне ұшыраған жабдықтарды арнайы түрде анықтауы тиіс.

5.4. Тауар Тапсырысшыға ауытқуларды қоса есептегенде тиеу, оны теміржол және/немесе автомобиль көлігімен тасымалдау, түсіру кезінде Тауардың зақымданудан сақталуын қамтамасыз ететін тиісті орамда берілетін болады, әрі орам кранның көмегімен тасу үшін қолданымды болуы тиіс.


5.5. Әр жәшіктің немесе орамның сыртқы жағына су өтпейтін қағаздан жасалған орам парағының көшірмесі бар конверт бекітіледі. Конверт жәшікке бекітілген металл пластикамен жабылы тиіс. Орам парағының екінші көшірмесі Тауармен бірге жәшікке салынуы керек. Егер Тауар орамсыз жөнелтілсе конверт тікелей Тауардың қозғалмайтын бөлшектеріне бекітіледі.

5.6. Егер ондайлар көзделген болса техникалық құжаттама, атап айтқанда Тауардың төлқұжаты мен оны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар Тауармен бірге жәшікке немесе ол қажетті жерге орамға салынады.

5.7. Таңбалау Тауар салынған әр жәшіктің немесе орамның үш жағына (әр жәшіктің қақпағына, алдыңғы және сол жағына) шайылмайтын бояумен орыс тілінде жасалады. Тауар салынған әр жәшік мынадай тұрғыда таңбаланған болуы тиіс:


 • Жөнелтушінің атауы

 • Баратын жері

 • Абайлаңыз

 • Үсті

 • Лақтырмаңыз

 • Құрғақ жерде ұстаңыз

 • №___________ шарт

 • Салмағы Брутто

 • Салмағы Нетто

 • №______жәшік немесе орам

 • Ауқымы

 • Көлемі (текше см)

 • Ауырлық орталығы.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

 1. Предварительно, до начала упаковки поставляемого Товара, Исполнитель должен принять меры предосторожности для защиты оборудования от воздействия плохой погоды, коррозии, аварий при погрузке-разгрузке, соблюдения условий транспортировки и хранения, как-то: очистка, покраска, смазка, нанесение защитной пленки, снятие хрупких деталей, швартовка или крепление в целях защиты внутренних частей оборудования от вибрации или ударов.

 2. При упаковке Товара Исполнитель должен руководствоваться общепринятыми требованиями к упаковке для обеспечения сохранности Товара при его транспортировке любым видом транспорта.
 3. Исполнитель должен специально определить единицы оборудования, которые требуют специальных условий обращения и/или транспортировки и/или хранения, а также то оборудование, которое подвержено воздействию изменений погоды, сообщив Заказчику меры предосторожности, необходимые для обращения с такими предметами.


 4. Товар будет поставлен Заказчику в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при погрузке, перевозке его железнодорожным и/или автомобильным транспортом, разгрузке, включая перевалки, причем упаковка должна быть приемлема для переноски с помощью крана.

  1. . На внешней стороне каждого ящика или упаковки крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа. Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая копия упаковочного листа должна быть вложена в ящик с Товаром. Если Товар отправляется без упаковки, конверт крепится непосредственно к нерабочим частям Товара.

  2. . Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара, вкладываются в ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.

  3. . Маркировка наносится несмываемой краской на русском языке на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть промаркирован следующим образом:

 • Наименование отправителя

 • Пункт назначения

 • Осторожно

 • Верх

 • Не бросать

 • Держать в сухом месте

 • Договор №

 • Вес Брутто

 • Вес Нетто

 • Ящик или Упаковка №

 • Габариты

 • Объем (куб.см)

 • Центр тяжести.

6. ТАУАРДЫ БЕРУ

6.1. Шартқа № 1 СпецификациядакөрсетілгенТауарды беру партияларменжүзегеасырылады.

6.2. Орындаушы факс немесе телекс бойынша Тапсырысшыны тиелген сәттен бастап 24 сағаттың ішінде Тауардың тиелгені туралы құлақтандырады. Құлақтандыруда тиеуге қатысты мынадай деректер:

 • Шарттың нөмірі,
 • Тауардың атауы,


 • жүк қағазының көшірмесі,

 • көліктің (вагонның, контейнердің) нөмірі,

 • тиелген күні,

 • орын саны мен салмағы,

 • тиелген Тауардың құны көрсетіледі және қоса беріледі

Орындаушы көрсетілген құжаттарды ұсынбаған жағдайда Тауарды Тапсырысшы жауапты сақтауға қабылдайды.

6.3. Тапсырысшы мен келісім бойынша Тауарды мерзімінен бұрын беруге болады.

6.4. Орындаушы Тауар тиелгенен кейін 3 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырысшыға тиеуге қатысты мынадай құжаттарды:

 • Тапсырысшы ның атына және мекен-жайына жазылған тауар-көлік қағазын – 1 түпнұсқа;

 • әр жәшіктің және/немесе орамның салмақтары (нетто және брутто), нөмірі мен ішінде не бары көрсетілген орам парағын – 3 түпнұсқа;

Тауарды дайындаушы зауыт берген Сертификат немесе Сапа төлқұжатын – Тапсырысшының атына жолданған 1 түпнұсқасы немесе нотариалдық расталған көшірме;

Кеден одағының қатысушы-мемлекетінің беруші-резиденті Кеден одағына қатысушы-мемлекетте шығарылған тауарға қатысты Тауардың шығу сертификатын ұсынбайды. Бұл ерекшелік Шарттың 2.1. тармағына сәйкес Тауардың шығуы туралы сертификатты ұсынуға міндетті берушілерге қатыссыз.

 • Сәйкестік сертификаты (Қазақстан Республикасында міндетті сертификатталуға жататын тауарлар үшін) – 1 түннұсқа немесе нотариалдық расталған көшірме ұсынуға міндетті.

6.5. Тауарды Тапсырысшының қоймасына беру күні болып Орындаушының оның қолымен алған күні көрсетіле отырып Тапсырысшының жауапты адамының жүк қағазындағы мөртаңбасымен расталған Тауарды Сатушының иелігіне берген күні есептеледі.

Тауарды беру Орындаушының берілген Тауарға шот-фактура ресімдеу үшін негіздеме болып табылады.

6.6. Тауарды саны мен сапасы бойынша қабылдап алуды Тапсырысшының комиссиясы жүргізеді және Тапсырысшының комиссиясы қол қойған Тауарды қабылдау актісіне сәйкес жүзеге асырылған болып есептеледі.


Орындаушы Тауарды Тапсырысшы комиссиясының қабылдауы кезінде қатысуға құқылы. Бұл мақсатта, ол Тапсырысшыны қабылдау кезіндегі өзінің өкілі туралы алдын ала құлақтандырады.

6.7. Тауарды пайдалануға енгізу қажеттігі жағдайында Орындаушының Тауарды тиісінше беру жөніндегі міндеттемесі Тараптар Тауарды пайдалануға енгізу актісіне қол қойғаннан кейін орындалған болып есептеледі. Тауарды пайдалануға енгізу Тараптар айтқан мерзімдерде, бірақ осы Шарттың қолданылу мерзімінен артық емес мерзімде Орындаушының күшімен және қаражатынаң есебінен жүзеге асырылады.

Тауардың лайықты түрде берілуі мен оны Тапсырысшының саны мен сапасы бойынша қабылдап алуы (Тауарды пайдалануға енгізу қажет болған жағдайда – қосымша пайдалануға енгізу актісіне қол қою) осы Шарттың 4-тарауына сәйкес берілген Тауарға ақы төлеуді жүргізу үшін негіздеме болып табылады.

6.8. Тауарға, толық жиынтықталмағанын, айқын көрініп тұрған ақауларын, уақытылы берілмеуін және с.с. қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қалмастан оның тиісінше берілмеуімен (саны мен сапасы бойынша) байланысты талаптар болған жағдайда Тапсырысшы Тауарды қабылдау актісіне, Тауарды пайдалануға енгізу актісіне қол қоймауға не ескертулерді көрсете отырып қол қоюға құқылы.

Өтінімге сәйкес берілетін Тауардың жалпы партиясынан Тауардың шағын көлемін беруге наразылық болған жағдайда Тапсырысшы Тауарды қабылдау актісіне ескертулермен қол қоюға және тиісінше берілген Тауар бойынша Орындаушының атына наразылық жолдау арқылы тиісінше берілмеген Тауар үшін ақы төлеуді жүргізуге құқықты.

Өтінімге сәйкес берілетін Тауардың жалпы партиясынан Тауардың едәуір көлемін беруге наразылық болған жағдайда Тапсырысшы Тауарды қабылдау актісіне қол қоймауға және тиісінше берілмеген Тауар бойынша ақы төлеуді жүргізбеуге құқықты. Бұл жағдайда ол Орындаушының атына тиісті наразылығын жолдайды.

6.9. Сапасы және/немесе саны бойынша наразылықтар Тапсырысшы Тауарды саны мен сапасы бойынша қабылдап алған күннен бастап 90 күнтізбелік күннің ішінде жолдануы тиіс. Наразылықтардың мазмұны мен негіздемесі сараптаманың актісімен (қортындысымен) расталған болуы керек, бұл ретте Орындаушы сараптама жүргізуге байланысты Тапсырысшы шеккен шығындарды өтейді.Тауардың зақымдануы және/немесе ақаулары байқалған жағдайда Орындаушы олар байқалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күнге дейін мерзімде көрсетілген ауыстырудың Тауардың сапасының және басқа да техникалық сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмауы және соңғы техникалық әзірленімдерге сәйкес келуі шартымен зақымданған және/немесе ақаулы Тауарды тегін ауыстыруды жүргізуге міндетті.


6.10. Ауыстырылған Тауарды беру мен Тауарды одан әрі беру талаптары осы Шартта айтылған беру талаптарымен бірдей. Тауарды ауыстыру және қайтадан беру жөніндегі шығыстарды Орындаушы көтереді.

6.11. Орындаушының Тауарды тиеуі тиеудің транзиттік нормаларға мөлшерлес партиялармен жүзеге асырылады.

6.12. Орындаушы осы Шартпен Тапсырысшыға тасымалдау, қоймаға қою бойынша және Тауарды баратын жерінен басқа жерге жеткізумен байланысты пайда болған басқа да шығыстар бойынша қосымша шығындардың сомасын бір жақты тәртіппен Орындаушыға тиесілі ақшадан ұстап қалу құқығын береді.


6. ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставка Товара, указанного в Спецификации №1 к Договору, осуществляется в течении 1 (одной) недели с момента заключения Договора.

6.2. Исполнитель извещает Заказчика по факсу или телексу об отгрузке Товара в течение 24 часов с момента отгрузки. В извещении указываются и прикладываются следующие данные, относящиеся к отгрузке:

 • номер Договора,

 • наименование Товара,

 • копия накладной,

 • номер транспорта (вагона, контейнера),

 • дата отгрузки,

 • количество мест и вес,

 • стоимость отгруженного Товара.

В случае не предоставления Исполнителем указанных документов Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение.

6.3. Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.

6.4. Не позднее 3 календарных дней после отгрузки Товара Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы, относящиеся к отгрузке:

  1. Товарно-транспортная накладная, выписанная на имя и в адрес Заказчика - 1 оригинал;

  2. Упаковочный лист, в котором указаны вес (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки - 3 оригинала;
  3. Сертификат либо паспорт качества, выданный заводом-изготовителем Товара - 1 оригинал или нотариально заверенная копия, направленный в адрес Заказчика;


  4. Сертификат происхождения товара – 1 оригинал или заверенная копия;

Сертификат происхождения товара не представляется поставщиком-резидентом государства-участника Таможенного союза, в отношении товара, страной происхождения которого является государство-участник Таможенного союза. Данное исключение не распространяется на поставщиков, обязанных предоставить сертификат о происхождении Товара в соответствии с пунктом 2.1. Договора.

  1. Сертификат соответствия (для товаров, подлежащих обязательной сертификации в Республики Казахстан) – 1 оригинал или нотариально заверенная копия.

6.5. Датой передачи Товара считается дата предоставления Исполнителем в распоряжение Заказчика Товара, подтвержденная штампом ответственного лица Заказчика на накладной с указанием его подписи и даты получения.

Передача Товара является основанием для оформления Исполнителем счета-фактуры на поставленный Товар.

  1. Приемка Товара по количеству и качеству производится комиссией Заказчика и считается осуществленной в соответствии с Актом приемки Товара, подписываемым комиссией Заказчика.

Исполнитель вправе присутствовать при приемке Товара комиссией Заказчика. В этих целях, он заблаговременно извещает Заказчика о своем представителе при приемке.
  1. В случае необходимости ввода Товара в эксплуатацию, обязательства Исполнителя по надлежащей поставке Товара считаются выполненными после подписания Сторонами Акта ввода Товара в эксплуатацию. Ввод Товара в эксплуатацию осуществляется силами и за счет средств Исполнителя, в сроки, оговоренные Сторонами, но не более срока действия настоящего Договора. Надлежащая поставка Товара и его приемка по количеству и качеству Заказчиком (при необходимости ввода Товара в эксплуатацию – дополнительно подписание Акта ввода в эксплуатацию) являются основанием для произведения оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.


  2. При наличии претензий к Товару, связанных с его ненадлежащей поставкой (по количеству и качеству), включая, но не ограничиваясь некомплектностью, выраженными дефектами, несвоевременностью поставки и т.п., Заказчик вправе не подписать Акт приемки Товара, Акт ввода Товара в эксплуатацию либо подписать их с указанием замечаний.

В случае наличия претензий к поставке незначительного объема Товара от общей партии поставляемого в соответствии с Заявкой Товара, Заказчик вправе подписать Акт приемки Товара с замечаниями и произвести оплату за надлежаще поставленный Товар с направлением претензии в адрес Исполнителя по ненадлежащему поставленному Товару.

В случае наличия претензий к поставке значительного объема Товара от общей партии поставляемого в соответствии с Заявкой Товара, Заказчик вправе не подписывать Акт приемки Товара и соответственно не производить оплату за не надлежаще поставленный Товар. В этом случае он направляет соответствующую претензию в адрес Исполнителя.

  1. Претензия по качеству и/или количеству должна быть направлена в течение 90 календарных дней с даты приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству. Содержание и обоснование претензий должно быть подтверждено актом (заключением) экспертизы, при этом Исполнитель возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением экспертизы. Исполнитель обязан с согласия Заказчика, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения произвести бесплатную замену поврежденного и/или дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара, и будет соответствовать последним техническим разработкам.

  2. Условия поставки замененного Товара и допоставки Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим Договором. Все расходы по замене и допоставки Товара несет Исполнитель.

  3. Отгрузка Товара Исполнителем может осуществляться партиями соразмерно транзитным нормам отгрузки.


  4. Исполнитель предоставляет настоящим Договором Заказчику право в одностороннем порядке вычесть сумму дополнительных затрат по транспортировке, складированию и другим расходам, возникшим в связи с поставкой Товара не по месту назначения, из денег, причитающихся Исполнителю.

7. ТАУАРҒА КЕПІЛДІК

Ұсынушымыналарғакепілдікбереді:

7.1. Осы Шарттың нысанасы болып табылатын Тауар сапалы болып табылады және нормативтік құжаттардың (РК МЕМ. СТ, ОСТ, ТУ, техникалық регламент және басқалары) талаптарына сәйкес келеді.

7.2. Тауар жаңа және нормативтік құжаттамалардың (РК МЕМ. СТ, ОСТ, ТУ, техникалық регламент және басқалары) талаптарына толық сәйкестікте дайындалған. Тауардың шыққан күні оның тиелген күніне дейін 12 айдан аспайды.

7.3. Орындаушы өзі берген Тауардың еркін екендігіне және үшінші тұлғалардың өнеркәсіптік және/немесе басқа да интеллектуальдық меншіктілікке негізделген кез келген құқықтары мен талаптарынан еркін болатындығына Тапсырысшыға кепілдік береді.

7.4. Орындаушының барлық рұқсат Орындаушы құжаттары, оның ішінде берілетін Тауарға лицензиялары, сертификаттары бар.

7.5. Ұсынушы Тапсырысшыныңсұратуы бойынша Шартты орындаумен байланысты ақпарат пен құжаттарды ұсынады.

____12___

7.6. Орындаушы Тауар пайдалануға енгізілген күннен бастап ___13___ айдың ішінде, бірақ ұсынылған күннен бастап 24 айдан кем емес мерзімде Тауардың бүкіл көлеміне кепілдік береді.Тауар Тараптар Тауарды пайдалануға қосы актісіне қол қойған күннен бастап пайдалануға қосылған болып саналады (Тауарды пайдалануға енгізу қажеттігі болмаған жағдайда Тауарға арналған кепілдік мерзімі Тапсырысшының комиссиясы Тауарды қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап есептеледі).

7.7. Орындаушы кепілдіктің шеңберінде Тапсырысшыдан кепілдіктікті міндеттемелердің пайда болғаны туралы жазбаша құлақтандыруды алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде өз есебінен және тәуекелімен ақауларды және/немесе кемшіндерді түзеуді, ауыстыруды жүргізуді және ақаулының орнына Тауар беруді жүзеге асыруға міндеттенеді.


7.8. Ақаулыны ауыстыру және оның орнына Тауар беру Орындаушының есебінен жүзеге асырылады. Ауыстырылатын Тауарды берудің талаптары осы Шартта айтылған беру талаптарына ұқсас. Ақаулының орнына беруге жататын Тауардың кездейсоқ бүлінуі тәуекелі Орындаушыа болады.


7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР

Исполнитель гарантирует, что:

  1. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, является качественным и соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ,СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.).

  2. Товар новый и изготовлен в полном соответствии с требованиями нормативной документации: (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.). Дата выпуска Товара не превышает 12 месяцев до даты отгрузки.

  3. Поставленный Исполнителем Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и/или другой интеллектуальной собственности.

  4. Исполнитель имеет все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на поставляемые Товары.

  5. Исполнитель предоставит по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.

____12___

  1. Исполнитель предоставляет гарантию на весь объём Товара в течение __13__ месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. Товар считается введенным в эксплуатацию с даты подписания Сторонами Акта ввода Товара в эксплуатацию (при отсутствии необходимости ввода Товара в эксплуатацию, срок гарантии на Товар исчисляется с даты подписания комиссией Заказчика Акта приемки Товара).
  2. В рамках гарантии Исполнитель обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов, влияющих на всю или какую-либо часть Товара, произвести замену и поставку Товара взамен дефектного в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обстоятельств.


  3. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Исполнителя. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим Договором. На Исполнителе лежит риск случайной порчи Товара, подлежащего к поставке взамен дефектного.

8. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ

8.1. Орындаушы Өтінімдермен белгіленген Тауарды беру мерзімдерін бұзған немесе ақауларды уақытында түземеген және/немесе ауыстырмаған және кепілдікті мерзімнің ішінде ақаулы Тауардың орнына Тауар берілмеген жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға беруді кешіктірген әр күн үшін уақытылы берілмеген Тауардың құнынан 0,35%-і, бірақ уақытылы берілмеген Тауардың құнынан 10% артық емес мөлшерінде өсімақы төлеуге міндетті. Өсімақыны төлеу тиісті шот алынған сәттен бастап 7 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі.

8.2. Шарттың 12-тарауында көзделген жағдайларды қоспағанда Тауарды беруді 30 күнтізбелік күннен артық кешіктіргені үшін не Тауардың бәрін немесе бөліктерін бермеген жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға уақытылы берілмеген/берілмеген Тауардың сомасынан 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. Айыппұлға қосымша Тауарды беруді 30 күнтізбелік күннен артық кешіктіргені үшін жалпы мөлшері Шарттың жалпы сомасынан 10% артық емес мөлшерде уақытылы берілмеген/берілмеген Тауардың құнынан 0,1% мөлшерінде айыппұл есептеледі. Айыппұлды төлеу тиісті шот алынған сәттен бастап 7 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі.

8.3. Шарттың 12-тарауында көзделген жағдайларды қоспағанда Орындаушы Шарт бойынша өзінің міндетемелерін орындаудан бас тартқан немесе ол мүмкін болмаған жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға берілмеген Тауардың сомасынан 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. Айыппұлды төлеу тиісті шот алынған сәттен бастап 7 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі.

8.4. Өсімақылар мен айыппұлдарды есептеу Тапсырысшының Тауардың саны мен сапасына наразылығы болмаған жағдайда Шарттың 6.8-тармағына сәйкес ТапсырысшыныңТауарды беру датасы бойынша жүргізіледі. Тауарды беру 30 күнтізбелік күннен астамға кешіктірілген және Шарттың 8.2. тармағына сәйкес айыппұл санкциялары есептелген жағдайда Шарттың 8.1-тармағына сәйкес есептелетін өсімақы айыппұл санкцияларын есептеу кезінде өндіріліп алынбайды


8.5. Орындаушы өсімақыларды және/немесен айыппұлдарды төлеу үшін, сондай-ақ жауапты сақтауға арналған шығыстарды Тапсырысшы Орындаушыға ұсынатын төлем талаптары берген Тауар үшін ақы төлеу бойынша және өсімақыларды және/немесен айыппұлдар мен жауапты сақтауға арналған шығыстарды төлеу бойынша қарсы біртекті талаптардың есебін жүргізу мақсатында өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне енгізілуі мүмкін екендігіне келіседі.

8.6. Тапсырысшы Шарт бойынша Орындаушыға тиесілі төлемнен өсімақының және/немесе айыппұлдың сомасын, үшін, сондай-ақ жауапты сақтауға арналған шығыстардың сомасын ұстап қалуға құқықты.

8.7. Тапсырысшы:


 • егер Тауарды беруді кешіктіру 30 (отыз) күнтізбелік күннен асқан не өсімақылар мен айыппұлдарды төлеу 15 (он бес) күнтізбелік күннен асқан;

 • егер Орындаушы Шарт бойынша өзінің қандай да бір басқа да міндеттемелерін орындамаған және/немесе орындай алмаған;

 • егер Орындаушы құпиялық шартын бұзған;

 • егер Орындаушы Тауарлардағы жергілікті қатысу үлесі жөнінде жалған ақпарат берген;

 • егер Орындаушы, оның аффилирленген тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары Шарттың 11-бөлігінің талаптарын бұзған жағдайларда Шартты бұзудың ұйғарылған датасына дейін 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушыға жазбаша құлақтандыру жолдау жолымен Орындаушыға қандай да болмасын төлемді өтеместен Шартты біржақты тәртіппен бұзу құқығына ие болады.

8.8. Берілген Тауар үшін ақы төлеуді негізсіз кешіктірген жағдайда Тапсырысшы Орындаушыға кешіктірген әр күн үшін берешектің сомасынан 0,05% мөлшерінде, бірақ берешектің сомасынан 10%-дан артық емес өсімақы төлеуі тиіс.

8.9. Орындаушы осы Шарттың 6.3., 6.5. және 6.7-тармақтарының талаптарын орындамаған жағдайда Тапсырысшыға тоқтап тұрғаны және Сатушының берілген Тауарды кредитсіздендіруді уақытылы жүргізбегені үшін көлік органдары мен ұйымдар ұсынған айыппұлдардың сомасының үш еселенген мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.


8.10. Айыппұл санкцияларын төлеу Шарттың 8.7. тармағында көрсетілген жағдайларды есептемегенде, кінәлі Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

8.11. Орындаушы тендерге қатысуға арналған өтінімде Орындаушының Тауарды және/немесе оның жиынтықтарын Қазақстан Республикасының аумағында шығаруды ұйымдастыру жөніндегі міндеттемесін көрсеткен жағдайда Орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында тиісті өндірісті ұйымдастыруға міндетті.

Орындаушының Тауарды және/немесе оның жиынтықтарына арналған CT-KZ нысанды сертификатын (түпнұсқасы, нотариалды расталған көшірмесі не ішкі айналысқа тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі құзыретті органның мөрімен расталған көшірмесі) тараптардың өзара есеп-айырысуларды салыстыру актісіне қол қоюы датасына дейін ұсынуы Орындаушының Тауарды және/немесе оның жиынтықтарын Қазақстан Республикасының аумағында шығаруды ұйымдастыру жөніндегі міндеттемесін орындағанын растайды.

Орындаушы осы тармақта көрсетілген міндеттемені орындамағаны үшін шарттың жалпы сомасының 10%-ы мөлшерінде айыппұл төлеу түрінде жауапты болады.


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Товара, установленных Заявками, или несвоевременного исправления дефектов и/или замены и поставки Товара взамен дефектного Товара в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,35% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки поставки, но не более 10% от стоимости несвоевременно поставленного Товара. Оплата пени производится в течение 7 календарных дней с момента получения соответствующего счета.

8.2. За просрочку поставки Товара свыше 30 календарных дней либо в случае недопоставки всех или части Товара, кроме случаев, предусмотренных разделом 12 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости несвоевременно поставленного/непоставленного Товара. Дополнительно к штрафу за каждый день просрочки поставки Товара свыше 30 дней начисляется пеня в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного/непоставленного Товара, общий размер которой не может превышать 10% от общей суммы Договора. Оплата производится в течение 7 календарных дней с момента получения соответствующего счета.


8.3. В случае отказа или невозможности Исполнителя выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных в разделе 12 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы не поставленного товара. Оплата штрафа производится в течение 7 календарных дней с момента получения соответствующего счета.

8.4. Расчет пени и штрафов производится по дате передачи Товара Заказчику, согласно пункту 6.8. Договора, при условии отсутствия нареканий Заказчика на количество и качество Товара. При просрочке поставки Товара свыше 30 календарных дней и начислении штрафных санкций в соответствии с пунктом 8.2. Договора, пеня, начисляемая в соответствии с пунктом 8.1. Договора, при расчете штрафных санкций не взыскивается.

8.5. Исполнитель согласен, что платежное требование, предъявленное Заказчиком Исполнителю для оплаты пени и/или штрафа, а так же расходов за ответственное хранение, будет включено в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате пени и/или штрафа и расходов за ответственное хранение.

8.6. Заказчик вправе удержать сумму пени и/или штрафа, а так же сумму расходов за ответственное хранение, из платежа, причитающегося Исполнителю по Договору.

8.7. Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю каких–либо выплат путем направления Исполнителю письменного уведомления не позднее 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случаях:


 • если просрочка поставки Товара превысит 30 (тридцать) календарных дней либо задержка выплаты пени и штрафов превысит 15 (пятнадцать) календарных дней;

 • если Исполнитель не выполняет или не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

 • если Исполнитель нарушил условия конфиденциальности;
 • если, Исполнителем представлена недостоверная информация по доле местного содержания в Товарах;


 • если Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками нарушены требования раздела 11 Договора.

8.8. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Заказчик должен выплатить Исполнителю пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

8.9. Исполнитель, в случае невыполнения условий пунктов 6.3., 6.5., и 6.7. настоящего Договора, обязан уплатить Заказчику штраф в трехкратном размере суммы штрафов, предъявленных транспортными органами и организациями за простой и несвоевременное проведение раскредитовки поставляемого Товара Заказчиком.

8.10. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.7. Договора.

8.11. В случае представления Исполнителем в заявке на участие в тендере обязательства Исполнителя по организации производства Товара и/или его комплектующих на территории Республики Казахстан, Исполнитель обязан организовать соответствующее производство на территории Республики Казахстан.

Подтверждением исполнения обязательства Исполнителя по организации производства Товара и/или его комплектующих на территории Республики Казахстан является предоставление Исполнителем сертификата формы CT-KZ (оригинал, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на Товар и/или его комплектующие до даты подписания сторонами акта сверки взаимных расчетов.

Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательства, указанного в настоящем пункте, в виде штрафа в размере 10% от общей суммы договора.

9. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАТЫСУ

9.1. Орындаушы уәкілетті мемлекеттік органдар растаған СТ-KZ сертификаттарының көшірмелерін, берілген Тауар үшін түпкілікті есеп айырысуға дейін өзара есеп айырысуларды салыстыру актісімен бірге өзге де растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса беріп Шарттың № 3 қосымшасында белгіленген нысанда, сондай-ақ Тапсырысшының сұратуы бойынша сұратуда белгіленген мерзімдерде Тауарлардағы жергілікті қатысу үлесі туралы мәлімет беруге міндетті.


9.2. Тауарлардағы жергілікті қатысуды Орындаушы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептейді. Орындаушы жергілікті қатысу үлесінің дұрыс және шынайы есептелуі үшін жауапты.

___14___

___15___

9.3. Орындаушы тендерге қатысуға арналған өтінімде немесе Тапсырысшының атына жасалған мәлімдемеде көрсеткен, сондай-ақ CT-KZ нысанды Тауардың шығу тегі сертификатына сәйкес Тауарлардағы жергілікті қатысу үлесі  __________  % құрайды. Орындаушы жергілікті қатысу үлесі бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға Шарттың жалпы сомасынан 5 % мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ Шарттың жалпы сомасынан жергілікті қатысудың орындалмаған әрбір 1% үшін 0,15% айыппұл төлеуге міндетті.

9.4. Орындаушы Тауарлардағы жергілікті қатысу үлесі жөнінде жалған ақпарат берген жағдайда Тапсырысшы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және шығындарды өтеуді талап етуге құқықты.


9.  МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

  1. Исполнитель обязан предоставлять сведения о местном содержании в Товарах по форме, установленной в приложении №3 к Договору, с приложением засвидетельствованных уполномоченным государственным органом копий сертификатов СТ-KZ, копий иных подтверждающих документов одновременно с актом сверки взаимных расчетов до окончательного расчета за поставленный Товар, а также по запросу Заказчика в установленные в запросе сроки.

  2. Местное содержание в Товарах рассчитывается Исполнителем в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан. Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность расчета местного содержания.

__(14)___

___(15)___


  1. Доля местного содержания в Товарах, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере или обращении в адрес Заказчика, а также согласно сертификатам происхождения товара формы СТ-KZ, составляет __________%. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по заявленной доле местного содержания, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора, а также штраф 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей суммы Договора. 

  2. В случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в Товарах, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК – ПАТЕНТТЕР – ЛИЦЕНЗИЯЛАР

10.1. Орындаушы Тапсырысшыға ұсынған кез келген тұрғыдағы сызбалар, құжаттар, деректер және ақпараттар Тапсырысшының меншігі болып есептеледі. Оларды Тапсырысшыдан жазбаша түрде алынған оған алдын ала берілген рұқсатсыз қандай да бір үшінші тұлғаларға беруге немесе Өтінімді орындау мақсатынан басқа қандай да болмасын өзге мақсаттарға пайдалануға тыйым салынады. Бұл ретте, Орындаушы оларды Тапсырысты орындау аяқталғаннан кейін пайдаланбауға міндеттенеді.

10.2. Тапсырысшыға Өтінімді орындаумен байланысты Орындаушының фирмалық бланкілеріне немесе Тапсырысшымен жасалған Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында оның логотипімен ресімделген бағдарламалық қамтамасыз ету жөніндегі тиісті құжаттарды қоса алғанда сызбалар мен құжаттарды пайдалануға толық құқық беріледі.

10.3. Орындаушы осымен өзінің фирманың меншігі және/немесе Өтінімді орындауға арналған жабдықтарға, өнімге және/немесе құралдарға қолданылатын техникалық ноу-хау болып табылатын кез келген интеллектуалдық меншіктің нағыз иесі, лицензиаты, иегері және өкілетті пайдаланушысы болып табылатындығын мәлімдейді. Орындаушы осымен Тапсырысшыға Өтінімге сәйкес Тапсырысшыға Тауарды пайдалану және/немесе жөндеу үшін қажетті болып танылған құқықтарды пайдалануға арналған кері шақырылып алынбайтын және эксклюзивті емес, әлемнің кез келген нүктесінде жарамды, бажсыз лицензияны ұсынады. Тауар өнертапқыштыққа, пайдалы үлгілерге немесе дизайнға қатысты болған жағдайда Орындаушы осымен Сатушымен лицензиялық келісім жасасуға және Тапсырысшыға кері шақырылып алынбайтын және эксклюзивті емес, әлемнің кез келген нүктесінде жарамды, бажсыз лицензияны ұсынуға, қажет болған жағдайда Қазақстанда тіркелген осындай лицензиялық келісім алу мақсатында Тапсырысшымен әрекеттес болуға өзінің келісетіндігін білдіреді.


10.4. Егер әлдекім фирманың меншігі және/немесе Өтінімді орындауға байланысты техникалық тетіктер болып табылатын интеллектуалдық меншік құқығының бұзылуы, ақпараттарды ашқаны үшін сотқа Тапсырысшының үстінен талап-арыз берген жағдайда Орындаушы Тапсырысшының оған қарамастан соттық қорғаныс құралын бекітуі және сол немесе өзге адвокатты немесе адвокаттарды таңдауы шартымен кез келген сот талқылауында Тапсырысшының орнына қатысуға және Тапсырысшыға сөзсіз түрде кез келген берешекті бастанаяқ өтеуге келіседі.

10.5. Егер Тапсырысшы Орындаушы сот талқылауында оны алмастыруын қаламаған немесе Орындаушы оны алмастыра алмаған жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға оны сотта қорғау үшін жан-жақты заңдық көмек көрсетуге және Өтінімге қатысты істерде соттың шешімі бойынша Тапсырысшыға есептелген сомаларды қоса есептегенде, бұл ретте пайда болған барлық шығыстарды, сондай-ақ осындай сот талқылауларымен байланысты Тапсырысшы жұмсаған барлық шығындарды төлеуге келіседі.

10.6. Жоғарыда айтылған интеллектуалдық меншік құқықтары бұзылған, фирманың меншігі және/немесе техникалық ноу-хау болып табылатын ақпараттар ашылған жағдайда Орындаушы ешқандай дәлелдер назарға алмастан, өз есебінен бастапқы инстанция сотының шешімі келісімен:

- не Тапсырысшы үшін Тауарды пайдалануды жалғастыруға құқық алып беруі,

- не Тапсырысшы мен келісім бойынша ескісінің орнына құқықтары бұзылмаған жаңа беруді алуға, не мұндай алмастырудың немесе түзетудің беру көлемдерін тиісінше орындауға әсер етпеуі шартымен меншік құқығының былайша бұзылуы себебінің өзін жоятындай етіп түзетілген бұрыңғы Тауарды қалдыруы тиіс.

10.7. Тапсырысшының айрықша сұранысын қанағаттандыру үшін, Өтінімде көрсетілген өлшемдерге сәйкес арнайы конструкцияланған және әзірленген (осы жерде және одан әрі мәтін бойынша Арнайы тауар деп аталатын) Тауарға (немесе бар Тауарды бейімдеуге) келер болсақ, онда оған Тапсырысшының фирманың меншігі және/немесе мұндай Арнайы тауарға қатысты техникалық ноу-хау болып табылатын интеллектуалдық меншіктің, ақпараттардың жалғыз иегері болып табылуы немесе оларға өзгедей заңды құқығы болуы шартымен жоғарыда айтылған 10.1 – 10.4 баптардың ережелері қолданылады. Осының негізінде, Орындаушы кез келген құқықты, атап айтқанда, қортынды жасау және Тапсырысшыға лицензиялық келісімді тіркеуде жәрдем көрсету арқылы оның аяқталған-аяқталмағанына қарамастан мұндай Арнайы тауар жобаланған және/немесе әзірленген нысанда және мерзімдерде мұндай Арнайы тауарға қатысты кез келген интеллектуалдық меншік құқығын тек Тапсырысшыға ғана кезең-кезеңмен беруге келіседі. Мұндай құқықтарды беру кез келген мақсатқа арналады, қарастырылатын құқықтардың қолданылуы мерзімі ішінде әлемнің кез келген нүктесінде жарамды және өтінімнің жалпы құнына енгізілген. Құқықтарды мұндай беру сөзсіз тұрғыда Арнайы тауарды жасауға, оған өзгерістер енгізуге, оны бейімдеуге, пайдалануға және одан пайдалар алуға арналған барлық құқықтарды қамтиды.


10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - ПАТЕНТЫ - ЛИЦЕНЗИИ

  1. Чертежи, документы, данные и информация любого рода, предоставленная ЗаказчикомИсполнителю, считается собственностью Заказчика. Запрещается передавать их каким-либо третьим лицам или использовать в каких-либо иных целях, кроме как с целью выполнения Заявки без предварительного на то разрешения, полученного от Заказчика в письменной форме. При этом Исполнитель обязуется не использовать их после окончания выполнения Заявки.

  2. Заказчику предоставляется полное право использовать чертежи и документы, включая соответствующие документы по программному обеспечению, оформленные в связи с выполнением Заявки, на фирменных бланках Исполнителя или под его логотипом с целью выполнения обязательств по договору, заключенному с Заказчиком.

  3. Исполнитель настоящим заявляет, что он является истинным владельцем, лицензиатом, обладателем и полномочным пользователем прав любой интеллектуальной собственности, информации, являющейся собственностью фирмы и/или технического ноу-хау, распространяющихся на оборудование, продукцию и/или средства, предназначающиеся для выполнения Заявки. Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику безотзывную и не эксклюзивную, действительную в любой точке мира, беспошлинную лицензию на использование тех прав, которые признаны необходимыми Заказчиком для использования и/или ремонта Товара в соответствии с Заявкой. В случае, когда Товар касается изобретений, полезных моделей или дизайна, Исполнитель настоящим выражает свое согласие заключить лицензионное соглашение с Заказчиком, и предоставить Заказчику безотзывную и не эксклюзивную, действительную в любой точке мира, беспошлинную лицензию, сотрудничать при необходимости с Заказчиком с целью получения такого лицензионного соглашения, зарегистрированного в Казахстане.
  4. В случае, если кто-либо подаст в суд иск на Заказчика за нарушение прав интеллектуальной собственности, раскрытие информации, являющейся собственностью фирмы, и/или техническими деталями в связи с выполнением Заявки, Исполнитель соглашается выступать вместо Заказчика в любых судебных разбирательствах и полностью возместить Заказчику за и от, в безоговорочном порядке, любую задолженность, при условии, что Заказчик, несмотря на это, должен утвердить средства судебной защиты и выбор того или иного адвоката или адвокатов.


  5. В случае, если Заказчик не желает, чтобы Исполнитель заменял его в судебных разбирательствах или Исполнитель не может его заменить, Исполнитель соглашается оказать всемерную юридическую помощь Заказчику для защиты его в суде, и оплатить все расходы, возникающие при этом, включая суммы, начисленные на Заказчика по решению суда в делах, касающихся Заявки, а также все издержки, затраченные Заказчиком в связи с такими судебными разбирательствами.

  6. В случае нарушения вышеупомянутых прав интеллектуальной собственности, раскрытие информации, являющейся собственностью фирмы, и/или технического ноу-хау, Исполнитель должен, не принимая во внимание никакие доводы, за свой собственный счет, как только придет решение суда первой инстанции:

- либо получить право для Заказчика на продолжение использования Товара,

- либо, по согласованию с Заказчиком, получить новую поставку с ненарушенными правами взамен старой, либо оставить старый Товар, откорректированный таким образом, чтобы ликвидировать саму причину такого нарушения права собственности, при условии, что такая замена или корректировка не повлияет на надлежащее выполнение объемов поставки.
  1. Что касается Товара (или адаптации уже имеющегося Товара), специально сконструированного и разработанного для удовлетворения особых запросов Заказчика, согласно параметрам, указанным в Заявке (здесь и далее по тексту называемому Специальный товар), то к нему применяются положения вышеописанных Статей 10.1 - 10.4, при условии, что Заказчик является единоличным владельцем прав интеллектуальной собственности, информации, являющейся собственностью фирмы и/или технического ноу-хау, касающегося такого Специального товара, или имеет на них иное законное право. Исходя из этого, Исполнитель соглашается поэтапно передавать исключительно Заказчику любые права, в частности, любые права интеллектуальной собственности, относящиеся к такому Специальному товару, в форме и в сроки, когда такой Специальный товар спроектирован и/или разработан, вне зависимости от того, завершен ли он или нет, посредством заключения и оказания содействия Заказчику в регистрации лицензионного соглашения. Данная передача прав предназначается для любых целей, действительна в любой точке мира, в течение срока действия рассматриваемых прав и включена в общую стоимость Заявки. Передача прав включает в безоговорочном порядке, все права на воспроизводство, введение изменений, адаптации, эксплуатации и извлечения прибыли из Специального товара.


11. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

11.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында Тараптар, олардың аффилирленген тұлғалары, қызметкерлері мен делдалдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті қоса алғанда Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылыққа не оны бұзуға жәрдемдесетін іс-әрекеттер жасаудан, оларды жасауға пиғыл танытудан тартынады, қандай да болмасын заңсыз басымдықтарға ие болу немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу мақсатында кез келген тұлғаларға олардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне әсер ету үшін қандай да болмасын ақша қаражаттарын немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында Тараптар, олардың аффилирленген тұлғалары, қызметкерлері мен делдалдары Шарттың мақсаттары үшін қолданымды заңнама бойынша пара алу/беру, коммерциялық пара беру болып табылатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ заңсыз жолмен алынған кірістерді жариялауға (аршып алуға) қарсы тұру туралы қолданымды заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді іске асырмайды.

Тараптар Шарттың осы тармағының қандай да болмасын ережелерінің бұзылғанынан немесе бұзылайын деп тұрғанынан сескенсе, онда тиісті Тарап екінші Тарапты ол туралы жазбаша түрде құлақтандыруды міндеттенеді.

Жазбаша құлақтандыруда Тарап фактілерге жүгінуге немесе Тараптың, оның аффилирленген тұлғаларының, қызметкерлері мен/немесе делдалдарының Шарттың осы тармағының қандай да болмасын ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін нақты растайтын немесе долбарлауға негіз болатын материалдарды ұсынуы керек.

11.2. Жазбаша құлақтандыру алған Тарап 10 күндік мерзім ішінде тексеру жүргізуге және екінші Тарапқа оның нәтижелерін ұсынуға міндетті.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники воздерживаются от совершения, побуждения к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.


При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора Стороной, ее аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.

11.2. Сторона, получившая письменное уведомление, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны.


12. ЖЕҢУГЕ БОЛМАЙТЫН КҮШ ЖАҒДАЙЫ

12.1. Тараптар, егеролжеңугеболмайтынкүшжағдайыныңәсеріболыптабылатынболса осы Шартбойыншаміндеттемелерінтолықнемесеішінараорындамағаныүшінжауаптылықтанбосатылады.

12.2. Жеңуге болмайтын күш жағдайы ретінде Шарт жасалғанан кейін Тараптың ескеруі мүмкін емес және оған қатысты емес төтенше сипаттағы оқиғаның нәтижесінде пайда болған жағдай ұғылады. Жеңуге болмайтын күш жағдайына әскери іс-қимылдарға, табиғи зілзалаларға байланысты жағдайлар, мемлекеттік билік органдарының Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына тиым салатын және/немесе кедергі келтіретін кесімдері жатады.

12.3. Шарттың 12.2-тармағында көрсетілген жағдайлардың салдарынан осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға жағдайы жоқ Тарап аталған жағдайдың пайда болғандығын растайтын тиісті құжатты қоса беру арқылы екінші Тарапты 48 сағаттың ішінде жазбаша түрде бұндай жағдайлардың пайда болғандығы туралы құлақтандыруы тиіс. Көрсетілген құжаттарды Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы растауы және куәландыруы қажет.


12.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі оның ішінде жеңуге болмайтын күш жағдайы әрекет еткен уақытқа шегіндіріледі.

12.5. Егер жеңуге болмайтын күш жағдайы 3 (үш) айдан астам уақыт бойы әрекетін жалғастырса Тараптардың әр қайсысының Шартты одан әрі орындаудан бас тартуға құқығы бар, бұл жағдайда Тараптар іс жүзінде берілген Тауар мен жүргізілген төлемдер үшін осы Шарт бойынша өзара есеп айырысулар жүргізуге міндеттенеді.


12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены стороной и не зависят от неё. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в пункте 12.2. Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 48 часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

12.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору за фактически поставленный Товар и по произведенным платежам.


13. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ

13.1. Шарттыорындау, өзгерту, бұзупроцесіндепайдаболғанбарлықдаулар мен келіспеушіліктеркеліссөздержолыменшешіледі.

13.2. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

13.3. Шартпен көзделмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения Договора, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.3. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

14. ҚҰПИЯЛЫҚ

14.1. Тараптар Шарт бойынша бір-біріне беретін құжаттамалар мен техникалық ақпараттар құпия болып табылады және олардың тарабынан жалпы мәлімет үшін жарияланбайды және/немесе таратылмайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда және тәртіпті сақтай отырып осы Шарт бойынша ақпаратты талап етуге құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда тиісті құпиялылық туралы келісімнің негізінде екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1 Документация и техническая информация, передаваемые сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны на основании соответствующего соглашения о конфиденциальности, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему Договору в случаях и с соблюдением порядка, установленного законодательством Республики Казахстан.


15. ХАТ-ХАБАРЛАР

15.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат жазысу жүргізу, құлақтандыру, нұсқаулықтар, келісім, бекіту, сертификаттар немесе кімнің болмасын шешімін ұсыну немесе шығару қажет болса және, егер басқаша тұрғыда айтылмаса, онда хат жазысулардың мұндай түрі негізсіз бас тартуларсыз және кешіктірулерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

15.2. Аталған Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат жазысу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың Шарттың нөмірі бар деректемесі болуы керек.

15.3. Байланыстың электронды түрлерімен берілетін, қолдан жазылған немесе басылған – Осы Шарттың талаптары бойынша Тараптардың кез келгені екінші Тараптан талап еткен, рұқсат еткен немесе берген кез келген хат-хабар, құлақтандыру, есеп берулер, сұрау салулар, талап етулер, бекітулер, келісулер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарлаулар күні бұрын орындалуы және жолданым арналған Тараптың дұрыс көрсетілген мекен-жайымен танылған курьерлік қызметтің көмегімен (барлық почта жөнелтілімдері алдын ала ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады) немесе факсимильдік байланыс және/немесе телекстер арқылы - алғандығы туралы түбіршектер талап етіле отырып – осындай тапсырысты хат жөнелту арқылы алғандығы туралы қағаз алғаннан кейін беріледі.

15.4. Курьерлік почтамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жөнелтілген кез келген хабарлама берілген сәтте алынған болып есептеледі (неғұрлым ертерек алынғандығын растау болмаған кезде).

15.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жөнелтілген құлақтандыру почта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің почтаның жеткізілгенін растайтын мөртаңбасы болуы шартымен жеткізілген болып есептеледі.

15. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

15.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.


15.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

15.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения – передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные – затребованные, разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям этого Договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после получения расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма – с требованием квитанции о получении –, с помощью признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются с предоплатой) или посредством факсимильной связи и/или телексов с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано послание.

15.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

15.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.


16. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

16.1. Осы Шарт _____16______ бастап күшіне енеді және _____17______ дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде – ол толық аяқталғанға дейін қолданылады.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу с ____16______ и действует до ___17____ г., а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до их полного завершения.

17. ҚОРТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

17.1. Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді. Шартқа осы Шартпен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік және сенімді басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алуының ережесімен көзделген жағдайларды қоспағанда Шартқа Орындаушыні таңдау үшін негіз болып табылатын шарттар мен ұсыныстардың мазмұнын өзгертуі мүмкін болатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.


17.2. Тараптардың осы Шартпен көзделген өзінің құқықтары мен міндеттерін Тараптардың заңды құқықтық мұрагерлерін қоспағанда оған екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

17.3. Тапсырысшы мен Орындаушының банктік деректемелері немесе заңды мекен-жайлары өзгерген жағдайда Тараптар өзгеру күніне дейін 5 банктік күннен кешіктірмей ол туралы күні бұрын бір-бірін хабардар етеді.

Егер құлақтандыру мерзімдерінің бұзылуы немесе алушы-Тараптың төлемге арналған деректемелерін қате көрсеткенінің нәтижесінде төлемдер қате деректемелер бойынша жүргізілген жағдайда төлеуші-Тарап төлем бойынша міндеттемелерін дұрыс орындады деп есептеледі. Бұл ретте, егер аударылған ақша төлеуші-Тараптың есеп шотына қайтарылған болса, төлеуші-Тарап алынған ақшаны алушы-Тарапқа қате деректемелер бойынша ақша аударуға кеткен қосымша шығыстардың сомасын біржақты тәртіппен ұстап қалып аударуға міндетті.

17.4. Шарт Тапсырысшы мен Орындаушы үшін бір-бір данадан бірдей заң күші бар қазақ және орыс тіліндегі екі данада жасалды. Мәтін бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда орыс тілі басымдықты күшке ие болады.

17.5. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалар:

1) №1 Спецификация «Тауардың атауы, саны және бағасы»;


2) №2 Спецификация «Тауарды беруге арналған өтінім»;


3) № 3 Спецификация «Жергілікті қатысу туралы мәлімет».


17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий и предложений, явившегося основой для выбора Исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных Договором, законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.


17.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников сторон.

17.3. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Исполнителя, стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 банковских дней до даты изменений.

В случае, если в результате нарушения сроков уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязательства по оплате. При этом, если перечисленные деньги возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму дополнительных расходов, понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам.

17.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском и казахском языках по одному экземпляру на каждом языке для Заказчика и Исполнителя. В случае возникновения разногласий в толковании текста превалирующую силу имеет русский язык.

17.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

1) Спецификация №1 «Наименование, количество и цена товара»;

2) Спецификация №2 «Заявка на поставку Товара»;


3) Спецификация №3 «Сведения о местном содержании».


ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:

Қоғамның деректемелері

_____18______


___________________

уполномоченное лицо Заказчика

Орындаушының деректемелері

_____19______

___________________

уполномоченное лицо Исполнителя

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Реквизиты Заказчика

__18___


___________________

уполномоченное лицо Заказчика

Реквизиты Исполнителя

___19___

___________________

уполномоченное лицо Исполнителя


следующая страница >>