girniy.ru 1 2 ... 5 6

www.physic.kz


Физика сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест
Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы

A) 40 км/сағ

B) 60 км/сағ

C) 50 км/сағ

D) 42 км/сағ

E) 45км/сағ

Дұрыс жауап: C
Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы

A)  м, 2 м

B) 2 м, 2 м

C) 2 м, 4 м

D)  м, 2 м

E)  м, 2 м

Дұрыс жауап: A
Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы

A) 85км

B) 70 км

C) 90 км

D) 80 км

E) 75 км

Дұрыс жауап: E
Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты

A) вертикаль төмен.

B) қозғалысқа қарсы.

C) жылдамдыққа перпендикуляр.

D) қозғалыспен бағыттас.

E) вертикаль жоғары.

Дұрыс жауап: B
Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі

A) 5 м/с2

B) 36 м/с2

C) 6 м/с2

D) 0,1 м/с2

E) 2 м/с2

Дұрыс жауап: C
Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы

A) 20 м, 40 м

B) 60 м, 40 м

C) -60 м, 30 м

D) -20 м, 40 м

E) 40 м, 40 м

Дұрыс жауап: A
Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш

(g = 10 м/с2)

A) 180 Н

B) 80 Н

C) 100 Н

D) 20 Н

E) 8 Н

Дұрыс жауап: A

Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы (g = 10 м/с2)

A) 3 м/с

B) 60 м/с

C) 45 м/с

D) 15 м/с

E) 30 м/с

Дұрыс жауап: B
Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі

A) 10 Н

B) 2,5 Н

C) 5 Н

D) 20 Н

E) 15 Н

Дұрыс жауап: B
Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы

A) 0,005 кг

B) 0,5 кг

C) 0,05 кг

D) 0,65 кг

E) 50 5 кг

Дұрыс жауап: B
Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы

A) 200 кг/м3

B) 0,5 кг/м3

C) 2 кг/м3

D) 10 кг/м3

E) 20 кг/м3

Дұрыс жауап: C
Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты

(g = 10 м/с2)

A) 4 с

B) 5 с

C) 3 с

D) 2 с

E) 1 с

Дұрыс жауап: A
Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)

A) 22,5 м

B) 45 м

C) 180 м

D) 60 м

E) 90 м

Дұрыс жауап: A
Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/сB)

A) ≈14м

B) ≈370м

C) ≈37м

D) ≈29м

E) ≈58м

Дұрыс жауап: D
Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы

A) 30 см

B) 20 см

C) 18 см

D) 9 см

E) 22 см

Дұрыс жауап: E
10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы

A) 10 Н/м

B) 0,01 Н/м

C) 0,1 Н/м

D) 1 Н/м

E) 100 Н/м

Дұрыс жауап: E

Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс


A) 2 кДж

B) 20 кДж

C) 100 кДж

D) 10 кДж

E) 200кДж

Дұрыс жауап: B
Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс

A) N =

B) N =

C) N =

D) N =

E) N =

Дұрыс жауап: B
Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы

A) 12960 Дж

B) 5000 Дж

C) 360 Дж

D) 500 Дж

E) 180 Дж

Дұрыс жауап: D
Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы

A) 6∙103 Дж

B) 1,8∙104 Дж

C) 103 Дж

D) 5∙107 Дж

E) 50 Дж

Дұрыс жауап: D
Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан

A) 900

B) 300

C) 600

D) 450

E) 1800

Дұрыс жауап: C
Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы (g = 10 м/с2)

A) 4∙105Дж

B) 4 Дж

C) 4∙10-2Дж

D) 4∙102Дж

E) 4∙102Дж

Дұрыс жауап: B
Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз

A) дененің қозғалыс энергиясы.

B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.

C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.

D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.

E) дене молекулаларының қозғалысымен байланысты энергиясы.

Дұрыс жауап: C
Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс

A) 48 Дж

B) 200 Дж

C) 50 Дж

D) 800 Дж

E) 10 Дж

Дұрыс жауап: A
Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның эергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс

A) 9 Дж

B) 36 Дж

C) 18 Дж

D) 3 Дж

E) 4,5 Дж

Дұрыс жауап: E
Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы

A) 200Дж

B) 50Дж

C) 0,005 Дж

D) 0

E) 1800Дж

Дұрыс жауап: E
Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт

A) 1с

B) 6 с

C) 4 с

D) 2 с

E) 4 с

Дұрыс жауап: A
Суретте ОА = АВ болса, нүктелік q заряд өрісінің А және В нүктелеріндегі потенциалдарының қатынасы

A) B = A

B) B =A

C) B =A

D) B =A

E) B =A

Дұрыс жауап: C
Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі

A) 2 Ом.

B) 1,8 Ом.

C) 0,05 Ом.

D) 20 Ом.

E) 0,5 Ом.

Дұрыс жауап: D
Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E)

Дұрыс жауап: B
Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды

A) nT0.

B) n2T0.

C) .

D)

E)

Дұрыс жауап: D
3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды

A) 6 с

B) 3 с

C) 2 с

D) 0,5 с

E) 18 с

Дұрыс жауап: D
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды

A) 4 есе кемиді

B) 2 есе кемиді

C) 4 есе артады

D) 2 есе артады

E) Өзгермейді

Дұрыс жауап: D
Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі

A) нақты, кішірейген.


B) жалған, кішірейген.

C) нақты, үлкейген.

D) жалған, үлкейген.

E) үлкейген.

Дұрыс жауап: B
Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы

A) оң ионға айналады.

B) теріс ион айналады.

C) молекула түзеді.

D) атом ядросы деп аталады.

E) дене деп аталады.

Дұрыс жауап: A
Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны

A) 1

B) 3.

C) 4.

D) 7

E) 6.

Дұрыс жауап: B
Электрон мен нейтронның заряд таңбалары

A) электрон — теріс, нейтрон — оң.

B) электрон — оң, нейтрон — теріс.

C) электрон және нейтрон — оң.

D) электрон және нейтрон — теріс

E) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.

Дұрыс жауап: E
Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы

A) бірқалыпты.

B) үдемелі.

C) айналмалы.

D) жылдамдықпен, баяу.

E) жылдамдығы өзгеріссіз, тез.

Дұрыс жауап: В
Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші

A) 12 кН

B) 0,12 кН

C) 120 кН

D) 30 кН

E) 3,3 кН

Дұрыс жауап: В
Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).

A) 10 Н

B) 13 Н

C) 7 Н

D) 30 Н

E) 33 Н

Дұрыс жауап: В
Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні

A) 3 Н

B) 4 Н

C) 5 Н

D) 8 Н

E) 2 Н

Дұрыс жауап: В
4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы

A) 2 кг

B) 8 кг

C) 0,4 кг

D) 20 кг

E) 40 кг

Дұрыс жауап: В

Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші

A) 40 Н

B) 4 Н

C) 400 Н

D) 20 Н

E) 200 Н

Дұрыс жауап: В
Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші

A) 8 Н

B) 2 Н

C) 6 Н

D) 5 Н

E) 3 Н

Дұрыс жауап: В
Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш

A) F = ma

B) F = 0

C) F =

D) F = ma

E) F =

Дұрыс жауап: В
Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы

A) бірқалыпты.

B) үдеумен.

C) бірқалыпсыз.

D) бірқалыпты, үдеумен.

E) кемімелі.

Дұрыс жауап: В
Күштің өлшем бірлігі

A)

B) кг∙ м∙с-2

C) кг∙м/с

D) кг∙м

E)

Дұрыс жауап: В
0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы

A) 7,8 кг/м3

B) 7800 кг/м3

C) 0,0078 кг/м3

D) 780 кг/м3

E) 0,078 кг/м3

Дұрыс жауап: В
12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы

A) 13 м/с

B) 10,6 м/с

C) 14 м/с

D) 15 м/с

E) 14,5 м/с

Дұрыс жауап: В
Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты

A) 4 м/с2 F1 бағытымен

B) 0,8 м/с2 F1 бағытымен

C) 0,8 м/с2 F2 бағытымен

D) 4 м/с2 F2 бағытымен

E) 20 м/с2 F1 бағытымен

Дұрыс жауап: В
Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы

A) 10 кг

B) 5 кг

C) 14,2 кг

D) 7,5 кг

E) 7,1 кг

Дұрыс жауап: В
Массасы 2,4т ғарыш кемесіне, жер маңында әсер еткен ауырлық күші

A) 2,4· Н

B) 2,4· Н

C) 2,4· Н

D) 2,4· Н

E) 24· Н

Дұрыс жауап: В
Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші

A) 2 есе артады.

B) 4 есе артады.

C) 2 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 4 есе кемиді.

Дұрыс жауап: В
Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе артса,тартылыс күші

A) 4 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 2 есе артады.

Дұрыс жауап: В
Екі дене арасындағы арақашықтық 3 еселенсе, тартылыс күші

A) 3 есе артады.

B) 9 есе кемиді.

C) 9 есе артады.

D) 3 есе кемиді.

E) өзгермейді.

Дұрыс жауап: В
Келе жатқан автомобильдің әйнегіне маса келіп соғылады. Масаға және автомобильге әсер ететін күштер

A) әр түрлі

B) бірдей

C) масаға аз, автомобильге көп

D) масаға көп, автомобильге аз

E) автомобильге әсер етпейді

Дұрыс жауап: В
Массалары бірдей екі дене R қашықтықта F күшпен тартылады. Ара қашықтықты өзгертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс күші

A) F =2 F

B) F = 0,75 F

C) F = 4F

D) F = 0,5F

E) F = 0,25F

Дұрыс жауап: D
Ғарышкеменің Жер бетінен жер радиусына тең қашықтыққа алыстағандағы, жерге тартылу күші

A) 4 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 2 есе кемиді.

E) өзгермейді

Дұрыс жауап: В
Ғарышкеменің Жер бетінен 5RЖ қашықтығына алыстағандағы тартылыс күші

A) 36 есе артады

B) 36 есе кемиді

C) 5 есе артады


D) 5 есе кемиді

E) өзгермейді

Дұрыс жауап: В
Ғарышкеменің Жер бетінен жердің 9RЖ қашықтығына алыстағандағы, жерге тартылыс күші

A) 100 есе артады.

B) 100 есе кемиді.

C) 10 есе артады.

D) 10 есе кемиді.

E) 9 есе кемиді.

Дұрыс жауап: В
Шолпанның орташа тағыздығы 5200 кг/м3, радиусы 6100 км. Шолпан бетіндегі еркін түсу үдеуі (G = 6,67·10-11Н·м2/кг2)

A) 5

B) 8,8

C) 9,8

D) 10

E) 7

Дұрыс жауап: В
Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 км, еркін түсу үдеуі 3,72м/с2 болса,массасы

A) 3·1015кг

B) 3,27·1023кг

C) 3·1010кг

D) 3·1040кг

E) 3,27·1014кг

Дұрыс жауап: В
Шексіз ортада центрлерінің арақашықтығы 20см екі шар орналасқан. Көлемдері 20см3 және 40см3, ал тығыздықтары 1000кг/м3 және 2000кг/м3 осы шарларға әсер ететін күш

A) 60 пН.

B) 27 пН.

C) 6 нН.

D) 6 мН.

E) 60 мН.

Дұрыс жауап: В
а = 3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы ()

А) 300 Н

В) 400 Н

С) 500 Н

D) 200 Н

Е) 100 Н

Дұрыс жауап: В
Төмен 0,8 м/с2 үдеумен қозғалатын лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші ()

А) 360 Н

В) 644 Н

С) 600 Н

D) 740 Н

Е) 0 Н

{ Правильный ответ} = В
Жерді айнала қозғалған автоматты станциядағы динамометрдің көрсетуі

А) 10Н

В) 0 Н

С) 9,8 Н

D) 13 Н

Е) 6 Н

Дұрыс жауап: В
Тастың салмағы 2 есе арту үшін қажетті үдеу

А) а =2g

В) а = g

С) а =

D) а = 0

Е) а = 3g

Дұрыс жауап: В
Тастың салмағы 2 есе кему үшін қажетті үдеу

А) а = 2g

В) а =

С) а = g

D) а = 0

Е) а =

Дұрыс жауап: В

Жер бетінен тік жоғары 20 м/с2 үдеумен көтерілген ғарыш зымыранының ішіндегі массасы 80 кг ғарышкердің салмағы ()

А) 24кН

В) 2,4 кН

С) 0,24 кН

D) 240 Н

Е) 2,4 Н

Дұрыс жауап: В
Жылдамдығын 1 с ішінде 10 м/с-тан 50 м/с-қа арттырған парашютшінің асқын салмағы

А) 2P

В) 5P

С) 0P

D) 40P

Е) 4P

Дұрыс жауап: В
Останкино телемұнарасының лифті 15с ішінде 7 м/с жылдамдыққа үдетіледі. Қозғалыстың соңындағы массасы 80 кг адам салмағының өзгерісі ()

А) 40 Н-ға кемиді

В) 37 Н-ға кемиді

С) 17 Н-ға артады

D) өзгермейді

Е) 0-ге тең

Дұрыс жауап: В
Жолаушы бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан өтуге қажетті жылдамдық

А) 30

В) 20

С) 15

D) 10

Е) 0

Дұрыс жауап: В
Жылдамдығы 20 м/с қозғалыстағы автомобилдің жолаушысы бір сәт салмақсыздықта болатын дөңес көпірдің радиусы

А) 50 м

В) 40 м

С) 10 м

D) 30 м

Е) 45 м

Дұрыс жауап: В
Дөңес көпірдің үстімен қозғалып бара жатқан автомобилдің салмағы (υ – жылдамдығы, R – көпірдің қисықтық радиусы)

А)

В)

С)

D)

Е)

Дұрыс жауап: В
Қисықтық радиусы 100м дөңес көпірдің үстімен 60 км/сағ жылдамдықпен өткен, массасы 2 т автомобиль салмағының өзгерісі

А) 5600 Н-ға артады

В) 5600 Н-ға кемиді

С) Өзгермейді

D) 2000 Н-ға артады

Е) 2000 Н-ға кемиді

Дұрыс жауап: В
100м биіктікпен құлаған дененің жерге соғылғандағы жылдамдығы мен құлау уақыты ()

А) 40; 5с.

В) 45; 4,5с.

С) 0; 3с.

D) 45; 6с.

Е) 0; 4,5с.


Дұрыс жауап: В
Алғашқы жылдамдығы 44м/с тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігі ()

A) 10 м.

B) 100 м.

C) 440 м.

D) 400 м.

E) 4,4 м.

Дұрыс жауап: В
Тік жоғары 44м/с жылдамдықен лақтырылған дененің 100м биіктікке көтерілу уақыты ()

A) 5 с.

B) 4,4 с.

C) 440 с.

D) 2,3 с.

E) 1,02 с.

Дұрыс жауап: В
Тас құдық түбіне 4 с-те құлап түсті. Құдықтың тереңдігі ()

A) 60 м.

B) 80 м.

C) 75 м.

D) 76 м.

E) 79 м.

Дұрыс жауап: В
Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі ()

А) 60 м.

В) 80 м.

С) 75 м.

D) 76 м.

Е) 90 м.

Дұрыс жауап: В
Көкжиекке 300 бұрыш жасай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы ()

А) 13 м; 88 м.

В) 1,3 м; 17,3 м.

С) 130 м; 88 м.

D) 13 м; 8,8 м.

E) 1,3 м; 88 м.

Дұрыс жауап: В
Жердің өз радиусындай биіктіктегі бірінші ғарыштық жылдамдық

(G = 6,67·10-11; Rж = 6400 км; Мж = 6·1024кг; )

А) 6

В) 5,59

С) 5,5

D) 5,54

Е) 5,6

Дұрыс жауап: В
Жердің жасанды серігінің 300м биіктіктегі айналу периоды ()

А) ≈80 мин

В) ≈1,4 сағ

С) ≈90 сек

D) ≈1,5 мин

Е) ≈60 мин

Дұрыс жауап: В
Дене 80м биіктіктен еркін құлағанда түсу уақытының соңғы секундындағы орын ауыстыруы ()

А) 30 м

В) 35 м

С) 0

D) 20 м

Е) 80 м

Дұрыс жауап: В
Соңғы 2 секундта 60 м жол жүріп, жерге құлаған дененің құлау уақыты ()

А) 3 с

В) 4 с

С) 2 с

D) 1 с

Е) 5 с

Дұрыс жауап: В

Соңғы 2 с 60м еркін құлаған дененің түсу биіктігі ()


А) 70 м

В) 80 м

С) 60 м

D) 120 м

Е) 100 м

Дұрыс жауап: В
Еркін құлаған дене жолдың бірінші жартысын 3,4 с өтсе, құлау биіктігі ()

А) 60 м

В) 115,6 м

С) 58 м

D) 150 м

Е) 61 м

Дұрыс жауап: В
Бірінші ғарыцштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)

А) υ = gRж

В) υ =

С)

D)

Е) υ = g

Дұрыс жауап: В
Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық

А) ≈ 10 км/с

В) ≈8 км/с

С) ≈6 км/с

D) ≈4 км/с

Е) ≈2 км/с

Дұрыс жауап: В
Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге түсті.Жебенің көтерілу уақыты

А) 10с

В) 5с

С) 3с

D) 4с

Е) 2с

Дұрыс жауап: В
Жердің жасанды серігінің 20 км биіктіктегі айналу жылдамдығы ()

А) 20

В) 7,9

С) 11,2

D) 13,7

Е) 9,8

Дұрыс жауап: В
Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші

A) 750 H

B) 750 кН

C) 7 кН

D) 0,75 кН

E) 75 кН

Дұрыс жауап: В
Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы ()

A) 0,6 м

B) 0,06 м

C) 6 м

D) 0,06 см

E) 0,06 мм

Дұрыс жауап: В
Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 автобустың тежелу уақыты ()

A) 6 с

B) 3 с

C) 4 с

D) 5 с

E) 2 с

Дұрыс жауап: В
Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы

(шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05; )

A) 15

B) 6,3

C) 25

D) 10

E) 5

Дұрыс жауап: В
Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші ()

A) 9,6 Н

B) 900 Н

C) 100 Н

D) 95 Нследующая страница >>