girniy.ru 1


Ф.4 – 03

А. Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры А. Наметовке

______________________________ облысы (қаласы) _________________________________________ауданы

____________________көшесі, №______ үйде (телефон_______________) тұрып жатқан ________________


____________жылы ___________________________________________________________ оқу орнын бітірген

азамат(ша) _________________________________________________________________-тан (-тен, -нан, -нен)

(тегі, аты, әкесінің аты)

"Алтын Белгi" иегері;

үздік белгідегі аттестат (диплом) иегері;


Оқу орнында оқыған шетел тілі ___________________________________________________________


ӨТІНІШ

________________________________________________________________________________ факультетінің


__________________________________________________________________________ мамандығы бойынша

(мамандықтын коды - толық аталуы)

____________________________________________________________________________________________________________________ оқыту траекториясына

мемлекеттік оқу грантының иегері ретінде күндізгі бөлімге қабылдауыңызды

мемлекеттік сертификат негізінде ақылы түрде оқуға конкурсқа қатысуға рұқсат беруіңізді

қысқартылған оқу түріне түсу үшін сұхбат өтуге рұқсат беруіңізді өтінемін.

Оқу түрі: күндізгі; сырттай; кәсіби орта білім беру базасында

жоғары кәсіби білім беру базасында


Дистанциялық оқыту технологиясы: бар; жоқ;


Оқу тілі: қазақша; орысша;


сертификат; куәлік; ұсынамын

Жатақханаға мұқтажым: бар; жоқ;


Өзім туралы мына мәліметтерді хабарлаймын: жынысым еркек; әйел;

Туған күнім . . туған


Туған жерім:_________________________облысы (қаласы) ___________________________________ауданы


Ұлтым _____________________________ Азаматтылығым ________________________________________


Жоғары оқу орнына түскенге дейінгі еңбек стажым:___________________________________________ жыл

Кәсіпорынның мекен-жайы: ______________облысы (қаласы) _______________ауданы ____________

атауы

Ата анасының тегі, аты, әкесінің аты, мекен-жайы; жұмыс орны мен лауазымы (кәсіпорынның толық аталуы және мекен-жайы, телефон номері)


Әкесі________________________________________________________________________________________


Анасы_______________________________________________________________________________________


Талапкердің жеке куәлік (төлқұжаттың) мәліметтері №______________________________________________

Берген мекеме ________________________________________________________________________________


Әскери тіркеу куәлігі (әскери билеттің) көрсеткіштері№_____________________________________________

Берген мекеме ________________________________________________________________________________


201___ ж. жоғары оқу орындарына қабылдау ережелерімен таныстым.

«____»_____________20 ж. ________________________________


Ф.4 – 03

Ректору Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова Наметову А.М.


от гр. ________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: область(город)___________________ район______________________________________

улица____________________ № дома____________________ телефон__________________________________________


окончившего(ей)___________________________________________________________в _______________ году.

(название учебного заведения)

имеется нагрудный знак "Алтын Белгi";

аттестат (диплом) с отличием;


Иностранный язык, изучавшийся в учебном заведении______________________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу:

зачислить меня как обладателя государственного образовательного гранта на дневное отделение;


на основании государственного сертификата допустить меня к участию в конкурсе для обучения на платной основе;

допустить меня к собеседованию для поступления по сокращенной форме обучения;


на факультет___________________________________________________________________________________________по специальности_______________________________________________________________________________________

(код-наименование)

траектория обучения____________________________________________________________________________________

Форма обучения: очная; заочная; на базе средне-профессионального образования


на базе высшего профессионального образования


Дистанционная технология обучения: есть; нет;


Язык обучения: казахский; русский;


Прилагаю: сертификат; свидетельство;

Необходимость в общежитии: есть; нет;О себе сообщаю следующие сведения: пол: муж; жен; Дата рождения:


Место рождения: область(город)________________________________район___________________________________

Национальность ___________________Гражданство__________________________________________________________


Стаж работы к моменту поступления в высшее учебное заведение ______________________ лет

Адрес предприятия: область(город)____________________район______________наименование_____________________

Фамилия, имя и отчество родителей, их место жительства, кем и где работают (полное наименование и местонахождение предприятия (организации), занимаемая должность, номер телефона)

Отец__________________________________________________________________________________________________

Мать__________________________________________________________________________________________________


Данные удостоверения личности (паспорта) абитуриента №_____________________________________________________________________________________________________


Выдан _________________________________________________________________________________________________

(дата, кем)

Данные приписного свидетельства (военного билета) №_______________________________________________________

Выдан _________________________________________________________________________________________________

(дата, кем)

С правилами приема в высшее учебное заведение на 20 г. ознакомлен(а)_______________________________________

«____»____________20 г. (подпись)