girniy.ru 1 ... 6 7 8 9

73. Акцияда қандай реквизиттер көрсеттілмейді?

А) құнды қағаздың нарықтық құны

В) Фирманың аты-жөні, мекен жайы

С) Құнды қағаз аты, оның реттік нөмері, шығару мерзімі

Д) Құнды қағаздың номиналдық құны

Е) қоғамды басқару төрағасының, бас бухгалтердің қол таңбалары

74. Облигацияның мәнін қандай жағдай ашпайды ?

А) меншікті расстайтын құжат

В) Эмитенттін белгілі бір шартты орындауға, яғни алған акша сомасын кайтаруды міндеттейтін құжат

С) Эмитенттін белгілі бір шартты орындамауға, яғни алған акша сомасын кайтаруды және төлеуді міндеттенбеген жазбаша тірдегі карыз құжаты

Д) Шаруашылык өміріндегі кұнды кағаз алғашкы формаларынын бірі, және тауарлы-акшалай катынастын кірделілігімен, дамуымен несиелік-есептесу кµралы ретіндегі құнды қағаз

Е) белгіленген сый акыны төлеуді міндеттенген жазбаша карыз құжаты

75.Қате жауабын анықтаңыз

А) Облигация бойынша дивиденд төленеді

В) Облигация иемденушісі акционерлер жиналысына қатыспайды

С) Облигация иемденушісінің дауыс беру құқы жок

Д) Облигация бойынша сый акы төленеді

Е) облигация иесі корпорация баскаруына катыспайды

76. Облигациянын номиналы дегеніміз не?

А) Облигациянын бетінде көрсетілген акша сомасы

В) Жыл сайын эмитент төлейтін облигациянын номинал құнына байланысты келісілген сый акы – төлем

С) Компаниянын сатып алушына облигацияны номиналына тең соманы кайтарып немесе сый акы төлеуді токтататын кінтізбектегі кін

Д) Қарыз алушымен траст компаниясынын шарты бойынша ашыктан-ашык облигация шығару мәмілесі

Е) Облигациянын нарықтық құны

77. Вексель дегеніміз не?

А) Қарызды өтеудегі занды түрде бекітілген төлем міндеттемесі

В) Әмитенттін белгілі бір шартты орындауға арналған құнды кағаз


С) Бюджет шығындарын каржыландыру көздері

Д) ақша құралы

Е) меншікті дәлелдейтін құжат

78 Акцепт дегенiмiз не?

А) Есеп айырысуда төлеушiнiн өз карызын төлеуге жазбаша барген келiсiмi

В) Есеп айырысуда төлеушiнiн өз карызы

С) Есеп айырысуда төлеушiнiн жазбасы

Д) жазбаша міндеттеме

Е) жабаша келіспеушілік

79. Индоссамент дегенiмiз не?

А) Вексельдiн сырт жағына, оны баска бiреуге пайдалануға берген жағдайдағы алу-беру жазбашасы

В) Вексельдiн сырт жағына өзiнiн аты-жөнiн толык жазуы

С) Аудармалы вексель бойынша акша алушы

Д) Есеп айырысуда төлеушiнiн өз карызын төлеуге жазбаша барген келiсiмi

Е) қолжазба

80. Индоссант дегенiмiз кiм?

А) Вексель берушi

В) Вексель алушы

С) Вексель төлеушi

Д) жай вексель

Е) соло вексель

81. Индоссат дегенiмiз кiм?

А) Вексель төлеушi

В) Вексель берушi

С) Вексель бойынша акша алушы

Д) тратта

Е) соло

82. Туынды құнды кағаздарға қайсысы жатпайды?

А) Облигация

В) Опцион

С) Варрант

Д) Фьючерс.

Е) опцион

83. Акционерлiк коғам деп кандай мекеменi айтады?

А) ¤зiнiн кызметiн жүзеге асыру үшiн каражат тарту максатында акциялар шыаратын занды тұлға

В) ¤зiнiн кызметiн жүзеге асыру үшiн каражат тарту максатында акциялар шығаратын жеке түлға

С) ¤зiнiн кызметiн жүзеге асыру үшiн үлестi несеме меншiктi куәландыратын құнды кағаз шығаратын мемлекет

Д) құнды қағаз шығаратын шектеулі серіктестер

Е) кезкелген кәсіпорынді

84 Келешекте қайсыбір активтерді тіркелген бағасы бойынша сатып алуға немесе сатуға бағалы қағаздар иесінің таңдау құқығы

А) опцион

В) фьючерс

С) своп

Д) форврдтіқ келісім

Е) спот

85. Сатып алынған тауарды банк арқылы төлеу (халықаралық саудада)

А) рамбурс

В) рантье

С) раннер

Д) пролангация

Е) чек

86 Ұлттық валютаның басқа елдердің валютасына қатысты бағамын жоғарылату

А) ревальвация

В) девальвация

С) реверсия

Д) дефляция

Е) реинвестиция

87.Бастапкы құнды кағаз нарығы дегенiмiз не?

А) Эмитентпен бiрiншi рет алашкы нарыкта жанадан шыккан каржы мiндеттемелерiнiн орналасуы

В) құнды кағазды биржада сату

С) құнды кағазды биржада тарату

Д) құнды қағазды биржадан сатып алу

Е) Бұрын шыккан құнды кағаздардын айналымда болып, кайта сатылуы

88.Екiншiшілік құнды кағаз нарығы дегенiмiз не?

А) Бұрын шыккан құнды кағаздардын айналымда болып, кайта сатылуы

В) эмиссиялык құнды кағазды мемлекетпен шығару

С) Банк мекемелерiмен келiсiм бекiтiп, Қаржы Министрлiгiне ұсыныс беру

Д) биржадан тыс құнды кағаз нарығынан көшiрiп жазып алу жұйесiмен сату аркылы иелену

Е) эмитентпен бiрiншi рет алашкы нарыкта жанадан шыккан каржы мiндеттемелерiнiн орналасуы

89. Екiншi кұнды кағаз нарығы кандай нарыктардын түрiне бөлiнедi?

А) ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған

В) ұйымдастырылған

С) ұйымдастырылмаған

Д) офистiк және көшелiк

Е) биржалық және кәсіпорындық

90. Кастодиандык кызметтiн негiзгi функцияларына не жатады?

А) клиенттердiн құнды кағазымен жасалған келiсiмiнiн орындалуын бакылау және клиенттердiн келiсiмге арналған акшалай каражаттары мен құнды кағаз портфелiнiн есебiн және сакталуын камтамасыз ету

В) клиенттердiн құнды кағазымен жасалған келiсiмiнiн орындалуын бакылау


С) клиенттердiн келiсiмге арналған акшалай каражаттарын камтамасыз ету

Д) кастодиандык кызметiне төлем мөлшерi мен тәртiбi

Е) құнды қағаздарды сату

91. Капиталдан, мүліктен тұрақты түрде алынатын табыс, сақтанушыға жыл сайын төлейтін белгілі сома

А) рента

В) маржа

С) үтыс

Д) ремитент

Е) цессия

92. Атына аударма вексель (тратта) жазылған адам

А) ремитент

В) рента

С) цедент

Д) цессионар

Е) цессия

93. Құнды кағазды ұстаушылардын реестрiн жүргiзу бойынша кәсiби кызметтi жүзеге асыратын, занды тұлға

А) тiркеушi

В) кастодиан

С) эмитент

Д) депонент

Е) респондент

94 Құнды кағаздарды сату және сатып алу арасындағы ерекшелiк айырмасын не деп атайды?

А) маржа

В) куртаж

С) опцион

Д) фьючерс

Е) пайыз

95. Қолма-қолсыз есептеу формаларына жатпайтындар.

А) несие, овердрафт

В) төлемдік тапсырыстар

С) аккредитивтер,

Д) төлем чектері

Е) вексель

96 Машиналар мен жабдықты сатып алып қысқа мерзімге жалға беру

А) рентинг

В) лизинг

С) хайринг

Д) аренда

Е) жалға беру

97 Пайдалы қазыналарды, автолық құқықтарды «ноу-хауды» пайдалану үшін төленетін төлемдер (табыс)

А) роялти

В) куртаж

С) маржа

Д) пайыз

Е) сыбаға

98 Машиналар мен жабдықтарды сатып алып орташа мерзімге жалға беру

А) хайринг

В) рентинг

С) лизинг
Д) жалдау
Е) аренда

99. Вексель берушінің вексель ұстаушыға мерзімі келгенде анықталған соманы төлеу міндеттемесі

А) жай вексель (соло)


В) аудармалы вексель (тратта)

С) индоссамент

Д) аллонже

Е) реквизит

100. Вексельдің келесі бетіндегі берілу жазбасы

А) индоссамент

В) аллонже

С) реквизит

Д) аваль

Е) акцепт

101. Анықталған акция санына жарғылық капиталы бөлінген ұйым:

А) акционерлік қоғам

В) өндірістік кооператив

С) унитарлы кәсіпорын

Д) қауымдастық

Е) серіктестер

102. Бір акцияға келетін кіріс үлесі

А) дивиденд

В) акция курсы

С) котировка

Д) құнды қағаз бағасы

Е) табыс

103. Құнды қағаздарға баға белгілеу

А) котировка

В) акция курсы

С) дивиденд

Д) номиналды бағасы

Е) листинг

104. Құнды қағазды анықталған уақыт аралығында анықталған бағаға сату-сатып алу немесе бас тарту құқығы

А) опцион

В) фьючерс

С) варрант

Д) коносамент

Е) форвард

105. Құнды қағаздарды сатып алуға құқық беретін құжат немесе тауар қоймасының тауарды сақтауға алғаны туралы куәлік

А) варрант

В) коносамент

С) депозиттық сактық құжаты

Д) корешок

Е) квитанция

106.Қаржылық лизинг бойынша

А) Жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін жалға берілген мүлік жалға берушіге қайтарылмауы мүмкін, өзін-өзі толық ақтайтын лизинг

В) жалға берілген мүліктін толық тозуы талап етілмейді

С) жабдықтар жалға берілмейді

Д) ғимараттар жалға берілмейді

Е) құрылыстар жалға берілмейді

107.Жедел лизинг бойынша

А) жалға берілген мүліктін толық тозуы талап етілмейді

В) Жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін жалға берілген мүлік жалға берушіге қайтарылмауы мүмкін, өзін-өзі толық ақтайтын лизинг


С) жабдықтар жалға берілмейді

Д) ғимараттар жалға берілмейді

Е) құрылыстар жалға берілмейді

108 Экономикалық қызмет саласында жалдау немесе жалға беру прктикасы............ғасырдың елуінші жылдары АҚШ- та жүзеге асырыла бастады

А) 19

В) 20

С) 18
Д) 21
Е) 17


109 Азаматтардан ақша жинау, оларды бағалы қағаздарға жүмсау соның негізінде азаматтарға пайда келтіру

А) трастинг, сенімгерлік

В) трансферттер

С) несие

Д) аренда

Е) лизинг

110 Кәсіпкерлік салада қаржы жөнінде әртүрлі ақпарат жинау, жүйелеу, талдау ісімен айналысатын қызмет

А) эккаутинг

В) трастинг

С) фрэнчайзинг

Д) селенг

Е) хежирлеу

111.Банктен немесе кредиттік мекемеден берілген несие.

А) қаржылық несие

В) коммерциялық несие

С) салықтық несие

Д) инвестициялық несие

Е) тұтыну несиесі

112.Жылжымсыз мұлікті кепілге беру негізінде қарыз алу

А) ипотека

В) меншікті капитал

С) жарғылық капитал

Д) қосымша капитал

Е) ломбард

113Холдингтік компания ол:

А) Басқа бір компаниядағы акцияларды бақылауға құқылы компания

В) өз қолына шағын салымдарды шоғырландырумен айналысатын компания

С) инвесторлар ақша қаражатын жинақтау мақсатында акциялар шығарудың және қор атынан ол қаражатты құнды қағаздарға аударуды жұзеге асыратын компания

Д) құнды қағаздарды сату-сатып алумен айналысатын тұлға

Е) құнды қағаздар порфелін (қоржынын) басқаратын компания

114 Қаржылық брокер ол:

А) құнды қағаздарды сату-сатып алумен айналысатын тұлға

В) басқа бір компаниядағы акцияларды бақылауға құқылы компания


С) өз қолына шағын салымдарды шоғырландырумен айналысатын компания

Д) инвесторлар ақша қаражатын жинақтау мақсатында акциялар шығарудың және қор атынан ол қаражатты құнды қағаздарға аударуды жұзеге асыратын компания

Е) құнды қағаздар порфелін (қоржынын) басқаратын компания

115 Инвестициялық қор ол:

А) инвесторлар ақша қаражатын жинақтау мақсатында акциялар шығарудың және қор атынан ол қаражатты құнды қағаздарға аударуды жұзеге асыратын компания

В) құнды қағаздарды сату-сатып алумен айналысатын тұлға

С) өз қолына шағын салымдарды шоғырландырумен айналысатын компания

Д) басқа бір компаниядағы акцияларды бақылауға құқылы компания

Е) құнды қағаздар порфелін (қоржынын) басқаратын компания

116 Инвестициялық компания ол:

А) өз қолына шағын салымдарды шоғырландырумен айналысатын компания

В) инвесторлар ақша қаражатын жинақтау мақсатында акциялар шығарудың және қор атынан ол қаражатты құнды қағаздарға аударуды жұзеге асыратын компания

С) құнды қағаздарды сату-сатып алумен айналысатын тұлға

Д) басқа бір компаниядағы акцияларды бақылауға құқылы компания

Е) құнды қағаздар порфелін (қоржынын) басқаратын компания

117 Ұзақ мерзімді несие капиталын жұмылдырып, бағалы қағаздарды шығарып тұлғаларға сату, сонымен қатар биржалардан оларды сатып алу-сатуды ұйымдастыратын банк қалай аталынады

А) инвестициялық банк
В) банк-кастодиан
С) коммерциялық банк
Д) жинақ банкі
Е) банкир үйлері

118 Инвестициялық банктің коммерциялық банктен айырмашылығы
А) депозиттерді қабылдамайды және есеп-айырысу-кредит операцияларын жүргізбейді

В) депозиттерді қабылдамайды
С) есеп-айырысу-кредит операцияларын жүргізбейді

Д) коммерциялық несие операцияларын жүргізеді
Е) тұтыну операцияларын жүргізеді

119 Шүғыл жеткізілім шартымен қайсыбір активті сатып алу (сату) жөніндегі мәміле, бұл орайда сонымен бірге белгілі бір мерзімге кері мәміле жасалады


А) своп
В) спот
С) опцион
Д) свитч
Е) свинг

120 Жеткізу мерзімін бір айдан екінші айға ауыстыру, міндеттемелерді жойып, басқа мәміле жасау
А) свитч
В) своп
С) спот
Д) опцион
Е) свинг

121 Ақысы дереу төленетін нақты құндылықтар жөніндегі биржалық мәміле

А) спот
В) своп
С) свитч
Д) опцион
Е) свинг

122. Лизинг қандай типтерге бөлінеді?

А) Оперативті, қаржылық

В) Оперативті, ұзақ мерзімді

С) Қаржылық, экономикалық

Д) Оперативті, технологиялық

Е) Қаржылық, қысқа мерзімді

123 Аларманның (клиенттің) меншікті капиталын несиелендірумен ұштастырылған сауда- комиссиялық операцияның бір түрі ; аларманның дебиторлық берешегін сатып алу ол :

А) факторинг

В) форфетирлеу
С) фрэнчайзинг
Д) форвард
Е) фьючерс

124 Баға белгілеу тәртібі, ол әр бір валюта бойынша сұраным мен ұсынымды салыстыру арқылы банкаралық бағамын анықтап тіркеу

А) фиксинг
В) факторинг

С) форфетирлеу
Д) фрэнчайзинг
Е) фьючерс

125 Нақты тауар (валюта, бағалы қағаздар) жөніндегі биржалық мәміле, бұл орайда, белгілі мерзім өткеннен кейін жеткізіп беруге міндеттенеді

А) форвард

В) факторинг

С) форфетирлеу
Д) фрэнчайзинг
Е) фьючерс

126 Коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда мәмілері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру

А) форфетирлеу
В) форвард

С) факторинг

Д) фрэнчайзинг
Е) фьючерс

127 Фрэнчайзинг ол:

А) Жаңа технологияны иемденетін фирманың көмек көрсету және ақыл-кенс беру жөніндегі қызметі, кейде серіктестер сауда белгісін пайдалану құқығын алады

В) Коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда мәмілері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру


С) Нақты тауар (валюта, бағалы қағаздар) жөніндегі биржалық мәміле, бұл орайда, белгілі мерзім өткеннен кейін жеткізіп беруге міндеттенеді

Д) Баға белгілеу тәртібі, ол әр бір валюта бойынша сұраным мен ұсынымды салыстыру арқылы банкаралық бағамын анықтап тіркеу
Е) Аларманның (клиенттің) меншікті капиталын несиелендірумен ұштастырылған сауда- комиссиялық операцияның бір түрі ; аларманның дебиторлық берешегін сатып алу

128Факторинг ол:
А) Аларманның (клиенттің) меншікті капиталын несиелендірумен ұштастырылған сауда- комиссиялық операцияның бір түрі ; аларманның дебиторлық берешегін сатып алу

В) Баға белгілеу тәртібі, ол әр бір валюта бойынша сұраным мен ұсынымды салыстыру арқылы банкаралық бағамын анықтап тіркеу
С) Нақты тауар (валюта, бағалы қағаздар) жөніндегі биржалық мәміле, бұл орайда, белгілі мерзім өткеннен кейін жеткізіп беруге міндеттенеді

Д) Коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда мәмілері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру

Е) Жаңа технологияны иемденетін фирманың көмек көрсету және ақыл-кенс беру жөніндегі қызметі, кейде серіктестер сауда белгісін пайдалану құқығын алады

129 Фиксинг ол:

А) Баға белгілеу тәртібі, ол әр бір валюта бойынша сұраным мен ұсынымды салыстыру арқылы банкаралық бағамын анықтап тіркеу
В) Аларманның (клиенттің) меншікті капиталын несиелендірумен ұштастырылған сауда- комиссиялық операцияның бір түрі ; аларманның дебиторлық берешегін сатып алу
С) Нақты тауар (валюта, бағалы қағаздар) жөніндегі биржалық мәміле, бұл орайда, белгілі мерзім өткеннен кейін жеткізіп беруге міндеттенеді

Д) Коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда мәмілері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру

Е) Жаңа технологияны иемденетін фирманың көмек көрсету және ақыл-кенс беру жөніндегі қызметі, кейде серіктестер сауда белгісін пайдалану құқығын алады


130 Фрэнчайзинг ол:
А) Коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда мәмілері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру

В) Баға белгілеу тәртібі, ол әр бір валюта бойынша сұраным мен ұсынымды салыстыру арқылы банкаралық бағамын анықтап тіркеу
С) Аларманның (клиенттің) меншікті капиталын несиелендірумен ұштастырылған сауда- комиссиялық операцияның бір түрі ; аларманның дебиторлық берешегін сатып алу
Д) Нақты тауар (валюта, бағалы қағаздар) жөніндегі биржалық мәміле, бұл орайда, белгілі мерзім өткеннен кейін жеткізіп беруге міндеттенеді

Е) Коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда мәмілері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру

131 Сақтандыру шартының сақтандырушыны белгілі бір мөлшерден аспайтын залалдарды төлеуден босатуды көздейтін талабы ол:

А) франшиза
В) фрахт
С) франқо
Д) форвард
Е) фьючерс

132 Мұлікті сенімгерлік негізінде басқа адамның басқаруына жалға бере отырып өзіне табысты келтіретін жеке немесе заңи тұлға ол:

А) бенефициар
В) джоббер
С) маклер
Д) дискаунтер
Е) диллер

133 Тауарлардың жекелеген ірі топтамаларын тез қайта сату үшін сатып алатын фирма ол:

А) джоббер
В) бенефициар
С) маклер
Д) дискаунтер
Е) диллер

134 Қосымша сыйақы, сатушы беретін қосымша шегерім ол:

А) бонус
В) бонд
С) бордеро
Д) куртаж
Е) брокераж

135 Делдал алатын сыйақы, мәміле құнының пайызы есебімен есептеледі ол:
А) брокераж
В) бонус
С) бонд
Д) куртаж
Е) бордеро
136 Сатылған бағалы қағаздардың тізімі, бухгалтерлік құжаттардың көшірмесі

А) бордеро
В) брокераж
С) бонус
Д) бонд
Е) куртаж

137 Ақша белгілерінің, вексельдердің және басқа бағалы қағаздардың нарықты құнының көрсетілген (номиналды) құнынан төмендеуі


А) дизажио
В) ажио
С) лаг
Д) шегерім
Е) маржа

138 Ақша белгілерінің, вексельдердің және басқа бағалы қағаздардың нарықты құнының көрсетілген (номиналды) құнынан асып түсуі

А) ажио
В) дизажио
С) лаг
Д) табыс
Е) маржа
139 Банктің есеп айырысу операциясы, мұнда банк клиентерінің тапсыруымен төлем алып қаражатты оның банктегі шотына есептейді

А) инкассо
В) ажио дизажио
С) кіріс
Д) депо
Е) реинвистициялау
140 Инвестициялық операциядан алынған табыстың қайталама жұмсалымы ол:

А) реинвестиция
В) деинвестиция
С) инкассо
Д) кіріс
Е) табыс

141 Негізінен бағалы қағаздармен сауда жасауға мамандалған биржалық репортер турпатындағы сатып алу және сату жөніндегі тапсырыстарды тікелей орындайтын қызметкер

А) трейдер
В) джоббер
С) брокер
Д)дилер
Е) маклер
142 Бағаның құлдырауынан сақтандыру үшін жасасылған мерзімдік мәміле

А) хедж
В) цедент
С) хеджирлеу
Д) цессия
Е) эмбарго
143 Коммерциялық және валюталық қатерден сақтандыру ол:

А) хеджирлеу
В) хедж
С) цедент
Д) цессия
Е) эмбарго
144 Өзінің талап ету құқығын басқа адамға беруші түлға (несиегер) ол:

А) цедент
В) хеджирлеу
С) хедж
Д) цессия
Е) эмбарго
145 Ақшаны, заттарды талап ету құқығын басқа адамға беруі немесе қайта ұсынуы (переуступка)

А) цессия
В) хеджирлеу
С) хедж
Д) эмбарго
Е) ұсыныс
146 Шот иесінің банкке жазбаша өкімі, ол арнаулы бланкіге толтырылады, онда осы шоттан соманы беру немесе аудару жөнінде жарлық беріледі ол:

А) чек
В) вексель
С) инкассо
Д) аккредитив
Е) төлем талабы
147 Басқа елдер мен фирмаларды ығыстыру, нарықты басып алу ол:

А) экспансия

В) эмбарго

С) экспорт
Д) импорт
Е) эмиссия
148 Мемлекеттік биліктің валютаны, тауарларды, бағалы қағаздарды елге әкелуге немесе елден әкетуге тыйым салуы ол:

А) эмбарго
В) экспансия
С) экспорт
Д) импорт
Е) эмиссия
149 ²½íäû ºà¹àç¹à æ½ìñàë¹àí èíâåñòèöèÿ ºàëàé àòàëàäû?

А) қоржынды
В) нақты
С) табиғи
Д) материалдық
Е) бейматериалды
150 Бағалы қағаздар туріндегі көрсетілген капитал қалай аталынады ?

А) жалған
В) нақты
С) табиғи
Д) материалдық
Е) бейматериалды
151 Қайсысы қаржы нарығына жатпайды

А) еңбек нарығы
В) қор нарығы
С) ақша нарығы
Д) қапитал нарығы

Е) валюта нарығы

<< предыдущая страница