girniy.ru 1 ... 5 6 7 8 9

Қолдану формулалары (компаудинг)

  1. Жай ссудалық пайыздар


S=P(1+ni)

S=P(1+∂/k*i)

S=P(1+∂/360*i)

S=P(1+∂/365(366)*i)

Интервал бойынша,

S=P(1+∑n, i)


2.Жай есептік пайыздар

S=P/1-nd

S=P/∂/kd

n=S-P/Sd

d=S-P/Sn d=S-P/s∂*k


3.Инфляцияны есептегендегі жай пайыздар

Sr=P(1-i)(1+r)

Sr=P(1+∂/k*i)(1+∂/k*r)


4.Инфляцияны есептегендегі жай есептік мөлшерлеме

Sr=P(1+∂/k*r)=P(1+∂/k*r)/1-∂/k*d

Sr=P/1-∂/k*dr

dr=d+r/1+∂/k*r  1. Күрделі ссудалық пайыздар

S=P(1+i)n

S=P(1+j/m)mn

S=P(1+j/m)mn (1+i*j/m)


2.Күрделі есептік пайыздар

S=P/(1-dc)n

S=P/(1-j/m)mn

S=P/(1-j/m)mn (1-i*j/m )


3.Инфляцияны есептегендегі күрделі пайыздар

Sr=P(1+i)n(1+r)n

Sr=P(1+j/m)mn(1+r)n


  1. Инфляцияны есептегендегі күрделі есептік мөлшерлеме

Sr=P/(1-dn/m)mn(1+r)т

Sr=P/(1-dnr/m)mn

Dnr=m[1- (1-dn/m)/(1+r)1/m]
Қолдану формулалары (дисконттау)


1. Жай ссудалық пайыздарды дисконттау

P=S/1+ni

∂=(S-P/Pi)*к

i=S-P/Pn i=(S-P/P∂)*k


2.Жай мөлшерлеме есебімен дисконттау

P=S(1-nd)

n=S-P/Sd

d= S-D/Sn d= (S-p/S∂)к

1.Күрделі ссудалық пайыздарды дисконттау

P=S/(1+i)n

P=S/(1+j/m)mn2.Күрделі мөлшерлеме есебімен дисконттау

P=S(1-dc)n

n= P/S/(1-dc) n= P/S/(1-j/m)

dc= 1- mnP/S
Алматы экономика және статистика академиясы

Жамбыл институты


«Қаржы» кафедрасы


«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша

«Қаржы » мамандығының білімгерлеріне арналған


Тест тапсырмалары


Тест тапсырмалары


1 Қайсысы алтынның маңызын ашпайды

А) өзіндік құрамы жағынан біртұтас, біртекті емес

В) ұзақ кезең бойы пайдаланылады

С) ақша тауар ретінде қолданылады

Д) тот алмайды

Е )алтын қымбат бағалы металл


2 Алтын стандарты тұңғыш рет ақша жүйесі тұрғысында қай жылы қалыптасты:

А) 1816 ж.

В) 1815 ж.

С) 1817 ж.

Д) 1820 ж.

Е) 1819 ж.


3 Алтын стандарты тұңғыш рет ақша жүйесі тұрғысында қандай елде қалыптасты:

А) Қытайда

В) Ұлыбританияда

С) Америкада

Д) Грецияда

Е) Египетте


4 Қазақстандағы алтын кеніштері орналасқан аумақтарына жатпайтындар

А) Амангельды, Көкжиек

В) Ақбақай, Бестөбе

С) Жолымбет, Большевик

Д) Бақыршық

Е Васильковское, Суздальское


5 Алтын аса көп мөлшерде қандай жерлерде өдіріледі:

А) Калифорнияда, Аляскада

:В)Қытайда

С) Грецияда

Д) Египетте

Е) Ұлыбританияда


6Алтын нарығының түрлеріне қайсысы жатпайды

А) аймақтық нарық

В) дүние- жүзілік нарық


С) елдің өз ішінде еркін түрде жүргізілетін алтын нарығы

Д) жергілілікті жерде бақылауға алынған нарық

Е) қара нарық

7Нарықтық қатынастарда алтынға байланысты форвордттық жұмыстардың түрлеріне қайсысы жатады

А) хеджиялау, арбитраждық әдістер

В) қаржылық әдісі

С) мақсатты және қызметті әдістер

Д) валюталық

Е) кассалық


  1. Своп операциясы

А) қолдағы алтынды сату мен келісім-шартқа байланысты алтын сату шаралары өзара ұштастыруды көздейді

В) алтынды сатып алуды көздейді

С) алтынды сатуды көздейді

Д) алтынды өндеуді көздейді

Е) еркін нарықты көздейді

9 Валюталық нарық дегеніміз не?

А) валютаны сатып- алу сату жөніндегі ресми орталық

В) валютаға деген сұраныс

С) валютаны сату жөніндегі ресми орталық

Д) валютаны сатып- алу жөніндегі ресми орталық

Е) валютаға деген ұсыныс

10 Валюталық нарық түрлерін атаңыз

А) дүниежүзілік, аймақтық, ұлттық

В) аймақтық, ұлттық

С) дүниежүзілік, ұлттық

Д) аймақтық

Е) ұлттық


11Шетелдік валютаны ұлттық валютаға қатысты бағалаудың қандай әдісі бар?

А) тікелей, жанама

В) тура, жанама

С) жанама

Д) тура

Е) бағамды.

12. Валютаны тікелей бағалау әдісі бойынша

А) ұлттық валюта шетелдік валютаға, яғни ақша бірлігіне қарай бағаланады

В) шетелдік валюта ұлттық валютаға, яғни ақша бірлігіне қарай бағаланады

С) валюталар түрі тек ағылшындық фунт стерлинг бойынша бағаланады

Д) валюта долларға бағаланады

Е) тенге тек долларға бағаланады

13 Валютаны жанама бағалау әдісі бойынша


А) өлшем ретінде 1 АҚШ доллары ұсынылады

В) ұлттық валюта шетелдік валютаға, яғни ақша бірлігіне қарай бағаланады

С) валюталар түрі тек ағылшындық фунт стерлинг бойынша бағаланады

Д) ұлттық валюта ақша бірлігіне қарай бағаланады

Е) шетелдік валюта бағаланбайды

14Банкаралық валюта бағамын анықтау әдісінің мәні неде

А) әрбір валюта бойынша сұраныс пен ұсынысты анықтау

В) екі валютаның құны өзара салыстыру

С) тауар мен бағалы қағаздарды өзара салыстыру

Д) аса қажетті әрі тиімді валюталарды сатып алу

Е) фьючерлік келісім-шарт негізінде валютаны бағалау

15 Банкаралық валюта бағамын анықтау және оны тіркеу шарасын әрбір валюта бойынша сұраныс пен ұсынысты салыстыру негізінде жұргізілетін әдіс ол:

А) фиксинг

В) маржа

С) кросс-курс

Д) конверсия

Е) фьючерс

16Сауда-өнеркәсіп саласында екі валютаның құны жөніндегі көрсеткіштерді өзара салыстыру арқылы орташа мөлшерді белгілеу әдісі бұл:

А) кросс-курс

В) фиксинг

С) фьючерс

Д) ) маржа

Е) конверсия

17Төменде көрсетілген функциялардың қайсысы қаржы мағынасын анықтайды:

А) бөлу.

В) реттеуші;

С) қайта өндіру;

Д) ақшалай табыстарды және қорларды пайдалану;

Е) тұтыну

18Төмендегі анықтамалардан «қаржы» анықтамасын анықтаңыз:

А) құнды бөлу және қайта бөлу процесінде пайда болатын ерекше экономикалық қатынастар жиынтығы, ақшалай қатынастар;

В) мемлекеттен, шаруашылық субъектілерінен және халықтан жиналған ақша ресурстары;

С) мемлекеттің ақша қаражаттарының мақсатты қоры;

Д) мемлекет және шаруашылық субъектілері арасында пайда болатын ақшалай қатынастар;

Е) қаржы министрі және оның қаржы ресурстарын жеделдететіп басқару.


19Қаржы ресурстарының көзі:

А) пайда;

В) өзіндік құн;

С) резервтік капитал;

Д) жарғылық капитал;

Е) дебиторлық қарыз.

20Материалдық өндіріс ауқымы қаржысына жататындары:

А) ауыл щаруашылық кәсіпорындары мен ұйымдарының қаржысы;

В) білімге жұмсалатын қаржы;

С) ғылымға жұмсалатын қаржы;

Д) қорғаныс қаржысы;

Е) мәдениет қаржысы

21Өндірістік емес сфераның қаржысына жататындары:

А) мәдениет қаржысы

В) тұтыну кооперациясының қаржысы

С) байланыс қаржысы;

Д)кәсіпорынның қаржысы

Е) Акционерлік қоғамның қаржысы


22Қаржы жүйесінің құрамына қайсысы жатпайды:

А) кезгелген ақша қатынастары

В) Қаржы қатынастарының жиынтығы;

С) ақша қаражаттары қорының жиынтығы;

Д) қаржылық басқару аппараты;

Е) ақша қорлары жиынтығы

23 Мезгілігінің ұзақтығына және шешілетін мәселелердің сипатына қарай қаржы саясаты бөлінеді

А) қаржы стратегиясы мен қаржы тактикасына

В) қаржы стратегиясы мен қаржы механизміне

С қаржы тактикасы мен каржы бюджетіне

Д) каржы жоспарына және бизнес жоспарына

Е) қаржы тактикасына және бизнес жоспарына.

24Төмендегі анықтамалардың қайсысы «қаржы саясаты» түсінігінің мағынасын ашады:

А) өздерінің қызметтерін және міндеттерін іске асыру үшін қаржы төңірегінде мемлекет өткізіп жатқан мақсаты бағыттағы шаралар жиынтығы;

В) қаржы қатынасына көзқарастар жүйесі

С) мемлекеттік органдардың ықпалымен қаржы жүйесінде болып жатқан процесстердің жиынтығы;

Д) қаржы қызметін ұйымдастыру және жоспарлау процесінде экономикалық және бақылау жұмысымен айналысушы қаржылық аппарат;

Е) мемлекеттік экономикалық жағдайлардың өзгеруі кезінде қаржыға қатысты саясаткерлардін көзқарастарының өзгеруі.


25Қаржы нарығының ұғымына қайсысы жатпайды

А) жылжымсыз мұлікті сату сатып-алу орны

В) Сауда- саттық жұмысымен халықаралық деңгейдегі түрліше қызмет көрсетуге байланысты істермен айналысатын өзіндік жүйе;

С) елдер арасында капитал алмасумен айналысатын өзіндк жүйе;

Д) шет елдік валюталарды, құнды қағаздарды сатып алумен тығыз байланысты атқаратын өзіндік жүйе;

Е) қолма-қол ақша қаражаттарының нарығы

26 Вексель жөніндегі кепілгерлік ол:

А) аваль

В) аванс

С) авераж

Д) авизо

Е) ависта

27 Активтер(ақша, чектер,вексельдер,аккредивтер, банктердегі салымдар) олар:

А) авуарлар

В) ажурлар

С) аквизиттер

Д) авизо

Е) аппорттар

28 Төлеуге келісім, ризалық беру ол:

А) акцепт

В) альпари

С) аллонаж

Д) аманко

Е) альянс

29 Вексельге тіркелетін қосымша парақ, өған кепілдеме жазылады ол:

А) аллонаж

В) акцепт

С) альпари

Д) аманко

Е) альянс

30 Биржалық термин: тапшылықты, жетіспеушілікті білдіреді ол:

А) аманко

В) аллонаж

С) альпари

Д) акцепт

Е) альянс

31Дүркін-дүркін төленетін ақшалай сома. Сақтандыру немесе зейнетақы жөніндегі төлемдердің шамасын көрсетеді, бұл:

А) аннуитет

В) аппеляция

С) арбитраж

Д) альпари

Е) табыс

32 Бағалы қағаздардың немесе валютаның биржалық құнының олардың аталуы қунына(баламына) сәйкестігі қалай аталынады

А) альпари

В) аллонаж

С) аманко

Д) андеррайтер

Е) тепетендік

33. Сеніп тапсырған бағалы қағаздары мен ақшалай қаражатын жауаптылықпен сақтау және есепке алу жөнінде қызмет көрсететін банк қалай аталынады


А) кастодиан

В) жинақ банкі

С) корреспондент банк

Д) банк үйлері

Е) биржалық банк

34 Тауар-материалдық құндылықтармен немесе бағалы қағаздармен қамтамасыз етілмей берілген сенімгерлік несие

А) бланкілік несие

В) коммерциялық несие

С) кастодиан

Д) бонус

Е) тұтыну несиесі

35Листинг қандай мағынада білдіріледі:

А) құнды қағаздардың саудаға жіберілуі

В) құнды қағаздарды сатудан босату

С) сауда агенттігінің арасында құнды қағазды тарату

Д) жаңа құнды қағаздардың шығарылуы

Е) нарықты коньюктураны қалыптастыру.

36Портфельді инвестиция дегеніміз:

А) құнды қағаздар салу

В) басқа елдің экономикасына салынған қор

С) қаражаттарды жылжымайтын мүлікке салу

Д) капиталды құрылысқа ақша қаражатын салу

Е) алтын нарығындағы операциялар

37Банк сертификаттарын кім шығарды:

А) банкттер

В) акционерлік қоғам

С) кәсіпорын

Д) қаржы министрі

Е) шетел ұйымы

38 Қосымша сыйақы немесе сатушы беретін шегерім ол:

А) бонус

В) борд

С) бордеро

Д) брокераж

Е) брутто

39 Белгілі бір елдің ақша өлшемі, шет мемлекеттерінің ақша белгілері ол:

А) валюта

В) вальвация

С) весель валютасы

Д) валюта бағамы

Е) варрант

40Туынды топқа жататын құнды қағаздар:

А) опцион, фьючерс

В) акия, опцион;

С) опцион , весель

Д) фьючерс, весель

Е) фьючерс, акция

41 Бір елдің ақша өлшемінің екінші бір елдің ақша өлшеміне шаққандағы бағасы

А) валюта бағамы


В) дисконт

С) баға индексі

Д) номинал

Е) куртаж

42. Басқаша айтқанда аударма-вексель ол:

А) тратта

В) соло

С) қазына

Д) аваль

Е) конверсия

43. Пайда алу, дивидендтерді төлеу қабілетіне байланысты жалпы ұлтқа танымал болған компания қалай аталынады

А) «көгілдір фишка»

В) ұшқыр компания

С) өтімді компания

Д) олжа

Е) кредиторлық компания

44 Ақша белгілерінің, бағалы қағаздардың нарықты құнының номиналды(көрсетілген) құнынан төмендеуі, азаюы

А) дизажио

В) ажио

С) девальвация

Д) ревальвация

Е) деноминация

45 Ұлттық валюта бағамының шетел валютарына қарағанда төмендеуі

А) девальвация

В) ревальвация

С) дефляция

Д) рефинанстау

Е) реинвистициялау

46 Банктерге салынатын ақшалай салымдар немесе кредит мекемелеріне сақтауға берілетін бағалы қағаздар

А) депозит

В) депонент

С) депорт

Д) грант

Е) туындылар

47 Міндеттемелерді орындамау, борыштарды төлеуден бас тарту

А) дефолт

В) реппорт

С) күйзелу

Д) дәрменсіздік

Е) түрақсыздық

48 Өз аттарынан және өз есебінен іс-қимыл жасайтын жеке немесе заңды түлғалар

А) диллерлер

В) брокерлер

С) джобберлер

Д) серіктестер

Е) авальшылар

49. Құнды кағаздар нарығындағы кәсіби мамандарына кайсысы жатпайды

А) брокерлер, дилерлер ,джобберлер

В) эдвайзерлер, маклерлар

С) дискаунтерлер, кореспондеттер

Д) маркетологтар.операторлар

Е) менеджерлер. Респондеттер


50. Бағалы қағаздың(облигацияның) бір бөлігі, бұл бөлігін қиып алып, пайыз немесе дивидент олу кезінде қолхат орнына береді

А) купон

В) купюра

С) талон

Д) корешок

Е) куртаж

51 Биржада мәміле жасау кезінде брокердің қызметі үшін алатын сыйақысы қалай аталынады

А) куртаж

В) дивидент

С) табыс

Д) дисконт

Е) премия

52. Жабдықты сатып алып ұзақ мерзімге жалға алу

А) лизинг

В) хайринг

С) рентинг

Д) листинг

Е) аренда

53. Джобберлер дегеніміз кімдер?

А) Нарық коньюктурасын бақылаушылар

В) Делдал ретінде келісімге қатынасатын адамдар

С) Өз капиталымен келісім жасайтын делдалдар

Д) Банк кызметкерлері

Е) менеджерлер

54. Бағалы қағаздарды қор биржасындағы операцияларға жіберу

А) листинг

В) делистинг

С) котировка

Д) бағаны белгілеу

Е) бағамды белгілеу

55. Құнды қағаздара кең көлемде капитал жұмсау қай ғасырдың ортасында өрістей бастады?

А) XIX .

В) XVII .

С) XVIII .

Д) XX .

Е) 21 ғасырда

56 Валюталардың, бағалы қағаздардың бағамдарын (курсын) немесе бағасын белгілеу

А) котировка

В) листинг

С) делистинг

Д) рокировка

Е) кредиттік шарт

57 Сатушы мен сатып алушы арасындағы делдал, кездестіру жолымен сатып алу-сату мәмілесін жасауға жәрдемдесуге тиіс, бұл

А) маклер

В) брокер

С) дилер

Д) джоббер

Е) менеджер

58. Қор биржасы дегеніміз не?

А) Құнды қағаздар немесе басқада құндылықтарды сатып алынатын және сатылатын негізгі нарық орны

В) Нарықтың түйіскен орны

С) Акционерлік қоғамның кұнды кағазын тарату

Д) әлемдік нарықтың орны

Е) сауда кәсіпорны

59. Алашқы қор биржасы қай ғасырда қай елде пайда болған?

А) XVI . Голландияда

В) XX . Нью-Йоркта

С) XVIII . Канадада

Д) XVI . Грецияда

Е) 20 ғасырда Германияда

60. Биржаның басшы органы болып не саналады?

А) Биржалық комитет

В) Биржа директораты

С) Брокерлiк советi

Д) Құнды қағазды сату органы

Е) делдалдар кеңесі

61. Құндылықтарды сатып алушылар мен сатушылардың тапсыруымен және солардың есебінен әрекет ететін делдал ол:

А) ьрокер

В) дилер

С) маклер

Д) джоббер

Е) борд

62 Биржадағы алып сатарлардың мақсаты не?

А) Биржадағы құндылыктардың (яғни құнды қағаздардын) сатып алу-сату бағасы арасындағы айырмасынан пайда табу

В) Биржада құнды қағазды тез өткiзу

С) Биржадағы құндылыктардың айналымын жеделдету

Д) Мәмiле бойынша есеп жүргiзудi жеделдетiп пайда табу

Е) қызмет жасау

63 Өз атынан және өз есебінен іс-қимыл жасайтын делдал ол:

А) дилер

В) брокер

С) маклер

Д) джоббер

Е) борд

64. Биржадағы ойыншылардың қайсысы құнды қағаз курсының төмендеуiне iс-әрекет жасап ойнайды?

А) аю

В) бұқа

С) қоян

Д) қасқыр

Е) түлкі

65. Биржадағы ойыншылардың қайсысы құнды қағаз курсының жоғарлауына iс-әрекет жасап ойнайды?

А) бұқа

В) аю

С) қоян

Д) қасқыр

Е) түлкі

66. Құнды қағаз нарығын мемлекеттiк реттеу тәсiлдерiмен қатар нарықтың өзiн-өзi реттеу iс-шараларының дамыған формасына не жатады?


А) Қор биржасы

В) құқықтық тәртiбiн сақтау

С) Мамандандырылған қаржы институттары

Д) кәспорын

Е) мекеме

67 Құнды қағаз дегенiмiз не.

А) ең алдымен мүлiктi иемденуге құқық беретiн ақшалы құжат немесе қарыз берушiге қарыз алуының берген қарыз мiндеттемесi

В) мүлiктi нақты ақшамен сатып алуға

С) мүлiктi иемденуге құқық бермейтiн ақшалай құжат

Д) есеп айырысу шот есебi

Е) қарызды расстайтын қүжат

68. Эмитент дегенiмiз не.

А) Құнды қағаздарды шығарып, оны айналымға түсiрушiнi атаймыз.

В) құнды қағаздарды шығармайтын адамдарды, органдарды атайды

С) еркiн айналымға келiп түсетiн құнды қағаз айналысы.

Д) акционерлік қоғам

Е) серіктестер

69. Номиналды құн дегеніміз не?

А) Құнды қағазда көрсетілген акшалай сома

В) Нарықта акцияны сатып алу және сату бойынша белгіленген бағанын ерекшелігі

С) Жалған капиталдың төмендетілген бағасы

Д) нарықтық баға

Е) ) Құнды қағаздың жоғары акшалай сомасы

70. Акция курсы дегеніміз не?

А) Нарыкта акцияны сатып алу және сату бойынша белгіленген бағаны атайды

В) Акцияны сатуда немесе сатып алу бойынша белгілемейтін бағаны

С) Жалған капиталдың сомасы бойынша нарыктағы айырма сомасы

Д) номиналды баға

Е) көрсетілген акшалай сома

71. Клирингтік операция дегеніміз не?

А) төлемдерді жинау, салыстыру, сақтау және растау

В) банкноталар мен монеталарды қабылдау, қайта есептеу

С) заңды және жеке тұлғалардың ақшасын аудару

Д) төлем карточкаларын, чек кітапшаларын шығару

Е) бағалы қағаздарды сату

72. Акция бағасы кандай бағалармен аныкталмайды?

А) купондық

В) Номиналды

С) Эмиссионды

Д) Нарыктык

Е) баланстык


<< предыдущая страница   следующая страница >>