girniy.ru 1
6М070100 – Биотехнология


 1. Биотехнология: предмет и методы исследования.

 2. Клеточная биотехнология: методы, задачи и перспективы.

 3. Молекулярная биотехнология: методы, задачи и перспективы.

 4. Методы биотехнологии в различных отраслях промышленности.

 5. Ферменты ДНК in vitro: технология производства и применение.

 6. Векторы: классификация, принципы конструирования и назначение.

 7. Рекомбинантная ДНК: конструирование и применение.

 8. Клонирование генов: методы, принципы и технология.

 9. Клонирование генотипов: методы, принципы и технология.

 10. Банк генов и библиотека генома.

 11. Трансгенная технология: особенности применения у микро- и макроорганизмов.

 12. Надежды, связанные с генной инженерией и ГМО-технологиями. Предпосылки для возникновения рисков от использования ГМО.

 13. Микроорганизмы, используемые в промышленности для получения целевых продуктов

 14. Факторы, влияющие на выбор между биосинтезом и химическим синтезом вещества для промышленности.

 15. Микробиологические ферментные системы для промышленных процессов.

 16. Основные элементы, слагающие биотехнологический процесс.

 17. Биореакторы: классификация, назначение и применение.

 18. Белок одноклеточных: технология производства на макроуровне.

 19. Биотехнологическое производство антибиотиков.

 20. Биотехнологическое производство витаминов.


6М070100 – Биотехнология

1. Биотехнология: зерттеу тақырыбы және әдістері.

2. Жасушалық биотехнологя: әдістері, міндеті және келешегі.

3. Молекулалық биотехнологя: әдістері, міндеті және келешегі.

4. Өнеркәсіптің әр түрлі салаларындағы биотехнологияның әдістері.

5. in vitro жағдайындағы ДНҚ ферменттері: өндіру технологиясы және қолданылуы.

6. Векторлар: жіктелуі, құрастырылу принциптері және міндеті.

7. Рекомбинантты ДНҚ: құрастырылуы және қолданылуы.

8. Гендерді клондау: әдістері, принциптері және технологиясы.

9. Генотиптерді клондау: әдістері, принциптері және технологиясы.

10. Гендердің банкі және геномдар қоры.

11. Трансгенді технология: микро- және макроорганизмдерде қолдану ерекшеліктері.

12. Гендік инженериямен және ГМО-технологиямен байланысты күтілетін үміттер. ГМО қолданғаннан туындайтын қауіп-қатер факторлары.

13.Өнеркәсіпте мақсатты өнімді алу үшін қолданылатын микроорганизмдер.

14. Өнеркәсіпке арналған биосинтез бен химиялық заттардың синтезі арасындағы таңдауға әсер етуші факторлар.

15. Өнеркәсіптік процестерге арналған микробиологиялық ферменттік жүйелер.

16. Биотехнологиялық процесті тапсыруға арналған негізгі элементтер.

17. Биореакторлар: жіктелуі, міндеті және қолданылуы.

18. Бір жасушалылар ақуызы: макродеңгейде өндіру технологиясы.

19. Антибиотиктердің биотехнологиялық өндірісі.

20. Дәрумендердің биотехнологиялық өндірісі.

Зав.кафедрой ПЭ Ошакбаев М.Т.