girniy.ru 1

6М050600 «Экономика»
 1. Инвестициялық қорлар: түсінігі, мағынасы. Қаржыландыру көздерінің басқа түрлеріне қарағанда инвестициялық қорлардың артықшылығы.

 2. Жиында сұраныс және жиынды ұсыныс. Тұрақтандыру саясаты.

 3. Ішкі фирмалық жоспарлау: мәні, шектері, принциптері, түрлері және стратегиялары.

 4. Өнеркәсіпте бухгалтерлік шоты құру негізі.

 5. Саланың жиынтық ұсынысының ұзақ мерзімді қисығы.

 6. Тауарларды өткізу әдістері: бөлшектік және көтеріңкі сауда.

 7. Қаржылық талдау және жоспарлау әдістері мен тәсілдерінің жіктелуі.

 8. Мұнай бизнесінде залалсыздық нүктесін анықтайтын көрсеткіштер байланысы.

 9. Нақты және номиналды айырбастау курсына әсер ететін факторлар.

 10. Маркетинг – нарыққа бағытталған, өнімнің өндірісін стратегиялы басқару жүйесі.

 11. Бухгалтерлік есептің шоты және оның құрылуы.

 12. Мұнайгаз өндірісі: ресурстар, факторлар, даму тенденциялары.

 13. Бухгалтерлік баланс және оның құрылымы. Есеп шот жүйесі мен баланс арасындағы өзара байланыс.

 14. Монополияның сипаты ерекшеліктері. Монополистің өндіріс көлеміне қатысты шешімдері.

 15. Кәсіпорынның маркетинг қызметінің функциясы және құрылымы.

 16. экономикалық рента және баға құру.

 17. Қаржылық талдау және жоспарлау әдістері мен тәсілдерінің жіктелуі.

 18. Менеджменттің принциптері және функциялары.

 19. Бағадан тыс бәсекелестік әдістері.

 20. Шоттағы 2-қайтара жазылым және оның негіздері.

 21. Негізгі қорларды бағалау.

 22. Саланың жиынтық ұсынысының ұзақ мерзімді қисығы.

 23. Тауарларды жарнамалауды ұйымдастыру.

 24. Өндірісітің экономикалық мәні. Өндірісті ұйымдастыру.

 25. Жалпы тепе-теңдік: екі салалы үлгі.

 26. АҚ-да дивиденттерді төлеу саясаты.
 27. Тауарлық нарықтарды кешенді талдау және жоспарлау.


 28. Мұнай бизнесінде пайданы және пайдалылықты жоспарлау.

 29. Саланың жиынды ұсынысының ұзақ мерзімді қисығы.

 30. Менеджмент принциптері және функциялары.

 31. Бухгалтерлік есептің шоты және оның құрылуы.

 32. Өндірісітің кризистік нүктесі

 33. Монополияның сипатты ерекшеліктері. Монополисттің өндіріс көлеміне қатысты шешімдері.

 34. Тауарлық биржаның ұйымдастыру құрылымы және қызмет ету механизмі.

 35. Пайданы жоспарлау. Пайдалылық лимитің талдау.

 36. Негізгі қорларды бағалау

 37. Ұзақ мерзімді кезеңде бәсекелес фирманың өнім көлемін таңдауы.

 38. Биржалардың негізгі міндеттемелері.

 39. Компанияның қаржылық қызметі.

 40. Тауарларды өткізу әдістері: жаппай және жеке сауда.

 41. Бағадан тыс бәсекелестік әдістері.

 42. Тауарға өтімдік жағдай жасау және ұйымдастыру.

 43. Кәсіпорынның қаржылық есеп аудиты.

 44. Пайда – мұнай бизнесінде қаржылық нәтижелерді көрсеткіш ретінде.

 45. Жиынды сұраныс және жиынды ұсыныс. Тұрақтандыру саясаты.

 46. Басқару қызметтің мағынасы және менеджердің функциялары.

 47. Кәсіпорын пайдасын қалыптастыру және қолдану.

 48. Қаржылық бақылаудың мәні, мағынасы және әдістері.

 49. Ішкі фирмалық жоспарлаудың мәні. Жоспарлаудың принциптері және әдістері.

 50. Гиперинфляцияны жігендеу проблемалары. Инфляцияның жалпы шығындары.

 51. Қаржылық есептің халықаралық стандарттары.

 52. Мұнайгаз өндірісі: ресурстар, факторлар, даму тенденциялары.

 53. Монополияның сипатты ерекшеліктері.

 54. Өнеркәсіпте бухгалтерлік есепті құру негіздері.

 55. Нарықты сегменттеу.

 56. Мұнай бизнесінде инвестициялық және инновациялық қызметтің стратегиясы.
 57. Құнды қағаздар: облигациялар, мемлекеттің қазыналық міндеттемелері, сақтандыру куәліктері, вексельдер.

 58. Бухгалтерлік есеп-шоты және оның құрылымы. Дебет және кредит.

 59. Тауар жарнамасын ұйымдастыру.

 60. Тік- интегралданған (вертикально-интегрированные) мұнай компаниялары.«ЭжМРБ» кафедрасының меңгерушісі

э.ғ.д., профессор Б.Қ.Қазбеков